منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

(میلیگرم در گرم وزن خشک)
بادام تلخ
34/18 defghi
08/35 ab
25/19 efghi
11/10 hi
26/12 hi
05/2 j
بادام شیرین
27/11 hi
21/11 hi
44/13 ghi
57/13 hi
66/17 defghi
11/20 cdefgh
زردآلو تلخ
59/28 abcde
28/20 cdefgh
53/28 abcde
60/25 abcdef
38/34 ab
90/14 fghi
زردآلو بهبهان
93/25 abcdef
82/31 abcd
95/36 a
9/11 hi
33/9 i
04/13 hi

نیترات ریشه (میکروگرم در گرم وزن خشک)
بادام تلخ
05/119 ef
67/166 cdef
03/173 cdef
41/398 ab
00/300 bc
60/674 a
بادام شیرین
63/20 i
65/193 cde
43/171 def
33/133 def
89/188 cde
19/176 cdef
زردآلو تلخ
27/41 gh
95/80 fg
75/131 def
44/144 cdef
41/198 cde
21/149 cdef
زردآلو بهبهان
57/28 hi
86/242 bcd
89/88 efg
10/138 def
59/401 ab
51/636 a
* در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

6-2-4- پرولین
نتایج جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپ و کلرید سدیم بر میزان پرولین در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 41-4) نشان داد اثر میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر پرولین برگ و ریشه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. اثر متقابل میکوریزا و ژنوتیپ بر پرولین برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ولی بر میزان پرولین ریشه معنیدار نبود. اثر متقابل میکوریزا و کلرید سدیم بر پرولین ریشه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ولی بر میزان پرولین برگ معنیدار نبود. اثر متقابل ژنوتیپ و کلرید سدیم و همچنین اثرات میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر پرولین ریشه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود.

جدول 37-4 تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر پرولین
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

پرولین ریشه
پرولین برگ
میکوریزا
1
** 43/22
** 36/8
ژنوتیپ
3
** 15/14
** 82/0
کلرید سدیم
2
** 58/4
** 97/1
میکوریزا × ژنوتیپ
3
ns 35/1
** 89/4
میکوریزا × کلرید سدیم
2
** 42/15
ns 38/0
ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
** 20/4
** 26/1
میکوریزا × ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
** 49/12
** 93/0
خطای آزمایش
48
74/0
18/0
ضریب تغییرات (درصد)

65/14
65/14
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال5%

1-6-2-4- پرولین در ریشه
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر میزان پرولین در ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 42-4) نشان داد بیشترین میزان پرولین در ریشه در تیمار بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار وجود داشت (85/10 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری بیشتر از میزان پرولین در ریشه سایر تیمارها بود. همچنین کمترین میزان پرولین ریشه در دانهالهای زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (57/2 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با میزان پرولین در ریشه تیمارهای بدون همزیستی میکوریزایی بادام تلخ و زردآلو بهبهان با کلرید سدیم 150 میلیمولار و زردآلو تلخ بدون کلرید سدیم و با کلرید سدیم 75 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 11/4، 06/3و 97/3 میلیمولار در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری کمتر از میزان پرولین در ریشه در سایر تیمارها بود.

2-6-2-4 پرولین در برگ
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر میزان پرولین در برگ دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 42-4) نشان داد بیشترین میزان پرولین در برگ در تیمار بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (74/10 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با میزان پرولین برگ در زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم و با یا کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 96/12، 21/10، 80/10 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری بیشتر از میزان پرولین در برگ سایر تیمارها بود. همچنین کمترین میزان پرولین در برگ مربوط به دانهال زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم بود (83/1 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با میزان پرولین در برگ بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 86/1، 92/2 میلیمولار در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری کمتر از میزان پرولین در برگ در سایر تیمارها بود.

جدول 38-4 اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر پرولین
ژنوتیپ
بدون میکوریزا
با میکوریزا

کلرید سدیم (میلی مولار)

0
75
150
0
75
150

پرولین ریشه (میلیگرم در گرم وزن خشک)
بادام تلخ
04/6 bcde
93/6 b
11/4 fgh
99/5 bcde
93/4 def
85/10 a
بادام شیرین
32/5 bcdef
71/4 def
18/5 cdef
73/6 bc
97/6 b
35/5 bcdef
زردآلو تلخ
06/3 gh
97/3 fgh
39/4 efg
14/6 bcd
45/4 efg
74/4 def
زردآلو بهبهان
83/6 bc
74/4 def
72/2 h
95/5 bcde
57/2 h
74/6 bc
پرولین برگ (میلیگرم در گرم وزن خشک)
بادام تلخ
45/4 def
74/10 a
63/5 cde
86/1 g
52/7 bc
16/6 cd
بادام شیرین
50/3
04/6 cde
95/5 cde
98/5 cde
37/4 def
18/6 cd
زردآلو تلخ
37/4 def
73/5 cde
75/6 cd
91/5 cde
29/5 cdef
69/4 def
زردآلو بهبهان
96/12 a
21/10 ab
80/10 a
83/1 g
92/2 fg
86/5 cde

* در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت

7-2-4 یون فسفر
بررسی نتایج جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر یون فسفر در دانهالها (جدول 43-4) نشان داد اثر میکوریزا و یا ژنوتیپ بر میزان یون فسفر ریشه، برگ و نسبت فسفر ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. اثر کلرید سدیم بر فسفر ریشه در سطح احتمال پنج و نسبت فسفر ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ولی بر میزان فسفر برگ اثر معنیداری نداشت. اثر متقابل میکوریزا و ژنوتیپ بر یون فسفر ریشه در سطح احتمال پنج درصد و بر یون فسفر برگ و نسبت فسفر ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. اثر متقابل میکوریزا و کلرید سدیم بر فسفر ریشه در سطح پنج درصد و بر فسفر برگ و نسبت فسفر ریشه به برگ در سطح یک درصد معنیدار بود. اثر متقابل ژنوتیپ و کلرید سدیم بر فسفر ریشه در سطح پنج درصد معنیدار بود ولی بر میزان فسفر برگ و نسبت فسفر ریشه به برگ معنیدار نبود. برهمکنش اثر قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر میزان فسفر برگ در سطح احتمال پنج درصد و بر نسبت فسفر ریشه به برگ در سطح یک درصد معنیدار بود ولی بر میزان فسفر ریشه معنیدار نبود.

جدول 39-4 تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر یون فسفر
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

فسفر ریشه
فسفر برگ
فسفر ریشه به برگ
میکوریزا
1
** 15/82428
** 71/1293
** 03/0
ژنوتیپ
3
** 32/73494
** 16/20818
** 03/0
کلرید سدیم
2
* 53/4381
n.s 70/8882
** 001/0
میکوریزا × ژنوتیپ
3
* 17/16088
** 80/37926
** 03/0
میکوریزا × کلرید سدیم
2
* 37/16711
** 34/46357
** 003/0
ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
* 85/14133
n.s 84/8169
ns 007/0
میکوریزا × ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
n.s 34/8017
* 77/13235
** 004/0
ضریب تغییرات (درصد)
_
95/3
81/3
05/6
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال 5%

1-7-2-4 محتوی یون فسفر برگ
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرات تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر میزان یون فسفر برگ در دانهالها (جدول 44-4) نشان داد بیشترین مقدار فسفر برگ در تیمار بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار بود (1973 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با میزان فسفر برگ در دانهالهای بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار (1904 میلیگرم در گرم وزن خشک)، بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار و بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی بدون کلرید سدیم و یا با کلرید سدیم به ترتیب (1845، 1853 و 1904 میلیگرم در گرم وزن خشک)، دانهال زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار ( به ترتیب 1867 و 1871 میلیگرم در گرم وزن خشک) و زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم صفر و 75 میلیمولار به ترتیب (1860 و 1871 میلیگرم در گرم وزن خشک) و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (1889 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری بیشتر از مقدار فسفر در برگ سایر تیمارها بود. همچنین کمترینمیزان فسفر برگ مربوط به دانهال زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و غلظت 150 میلیمولار کلرید سدیم بود (4653 میلیگرم در گرم وزن خشک).

2-7-2-4 نسبت فسفر ریشه به برگ
بررسی مقایسه میانگین برهمکنش اثرات تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر نسبت فسفر ریشه به برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 44-4) نشان داد بیشترین نسبت فسفر ریشه به برگ در تیمار زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار وجود داشت (17/1 برابر) که با این نسبت در دانهالهای بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم (0، 75 و 150 میلیمولار) (به ترتیب 08/1، 09/1 و 06/1 برابر)، بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم (0، 75 و 150 میلیمولار) (به ترتیب 12/1، 17/1 و 17/1 برابر)، دانهال زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار ( به ترتیب 09/1 و 06/1 برابر) و زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از نسبت فسفر در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین نسبت فسفر ریشه به برگ مربوط به دانهال بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و غلظت 150 میلیمولار کلرید سدیم بود (91/0 برابر) که با این نسبت در تیمارهای دارای همزیستی میکوریزایی بادام تلخ بدون کلرید سدیم و یا با کلرید سدیم 75 میلیمولار (به ترتیب 99/0 و 99/0 برابر)، بادام شیرین بدون کلرید سدیم و یا با کلرید سدیم 150 میلیمولار (به ترتیب 02/1 و 02/1 برابر)، زردآلو بهبهان بدون کلرید سدیم و یا با کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار (به ترتیب 1، 94/0 و 1 برابر) و همچنین تیمار بدون همزیستی میکوریزایی زردآلو بهبهان با کلرید سدیم 75 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از نسبت فسفر ریشه به برگ در سایر تیمارها بود.

جدول 40-4 برهمکنش میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر یون فسفر در دانهالهای بادام و زردآلو
ژنوتیپ
بدون میکوریزا
با میکوریزا

کلرید سدیم (میلی مولار)

0
75
150
0
75
150

فسفر برگ (میلیگرم در گرم وزن خشک)
بادام تلخ
1740 defghi
1813 bcdefgh
1765 cdefghi
1824 bcdefg
1834 bcdef
1904 ab
بادام شیرین
1805 bcdefgh
1845 abcdef
1791 bcdefgh
1853 abcde
1776 bcdefghi
1973 a
زردآلو تلخ
1725 efghi
1867 abcd
1871 abcd
1678 hi
1696 ghi
1715 fghi
زردآلو بهبهان
1860 abcde
1871 abcd
1653 i
1780 bcdefghi
1787 bcdefghi
1889

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس