منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

میانگین اثر ژنوتیپ بر کلروفیل کل برگ دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 57-4- ج) نشان داد بیشترین کلروفیل کل برگ در دانهالهای بادام شیرین بود (9/23 میلیگرم در گرم وزن تر) که به طور معنیداری بیشتر از کلروفیل کل برگ در سایر ژنوتیپها بود. کمترین کلروفیل کل برگ در دانهالهای زردآلو بهبهان وجود داشت (24/14 میلیگرم در گرم وزن تر) که با میزان این شاخص در دانهالهای بادام تلخ و دانهالهای زردآلو تلخ تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 74/14 و 66/16 میلیگرم در گرم وزن تر) ولی به طور معنیداری کمتر از کلروفیل کل برگ در دانهالهای بادام شیرین بود.

5-4-2-4 کل کارتنوئیدهای برگ
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر میزان کل کارتنوئیدهای برگ دانهال‌های بادام و زردآلو (نمودار 57-4- الف) نشان داد بیشترین میزان کل کارتنوئیدهای برگ در دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بود (3/2 میلیگرم در گرم وزن تر) که به طور معنیداری بیشتر از کل کارتنوئیدهای برگ در سایر ژنوتیپها بود. کمترین میزان کل کارتنوئیدهای برگ در دانهالهای بادام شیرین وجود داشت (3/1 میلیگرم در گرم وزن تر) که با میزان کل کارتنوئیدهای برگ کل کارتنوئیدهای برگ در دانهالهای بادام تلخ (5/1 میلیگرم در گرم وزن تر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از میزان کارتنوئید در سایر ژنوتیپها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم بر کل کارتنوئیدهای برگ دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 57-4-ب) نشان داد بیشترین میزان کل کارتنوئیدهای برگ در کلرید سدیم 150 میلیمولار بود (14/2 میلیگرم در گرم وزن تر) که به طور معنیداری بیشتر از میزان این شاخص در تیمار شاهد بود (45/1 میلیگرم در گرم وزن تر) ولی با میزان کارتنوئید در تیمار کلرید سدیم 75 میلیمولار (01/2 میلیگرم در گرم وزن تر) تفاوت معنیداری نداشت. کمترین میزان کل کارتنوئیدهای برگ در تیمار شاهد وجود داشت که با این میزان در تیمار کلرید سدیم 75 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از میزان کل کارتنوئیدهای برگ در تیمار کلرید سدیم 150 میلیمولار بود.

نمودار 50-4 اثر ژنوتیپ بر سبزینگی برگ دانهال‌های بادام و زردآلو
*‌ در هر شاخصی، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال 5 درصد آزمون دانکن تفاوت معنی‌داری ندارند.

نمودار 51-4 اثر قارچ میکوریزا (الف)، کلرید سدیم (ب) بر میزان کلروفیل a در دانهالهای بادام وز ردآلو
*‌ در هر شاخصی، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال 5 درصد آزمون دانکن تفاوت معنی‌داری ندارند.

نمودار 52-4 اثر ژنوتیپ (الف) بر میزان کلروفیل a و (ب) کلروفیل b برگ دانهال‌های بادام و زردآلو
*‌ در هر شاخصی، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال 5% آزمون دانکن تفاوت معنی‌داری ندارند.

نمودار 53-4 اثر قارچ میکوریزا (الف)، کلرید سدیم (ب) و ژنوتیپ (ج) بر کلروفیل کل دانهال‌های بادام و زردآلو
*‌ در هر شاخصی، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال 5% آزمون دانکن تفاوت معنی‌داری ندارند.

نمودار 54-4 اثر ژنوتیپ (الف) و کلرید سدیم (ب) برکل کارتنوئیدهای برگ دانهال‌ها
* در هر شاخصی، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال 5% آزمون دانکن تفاوت معنی‌داری ندارند.

جدول 33-4 برهمکنش اثرات قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر میزان سبزینگی و کلروفیل a
در دانهالهای بادام و زردآلو
کلروفیل a
( میلیگرم در گرم وزن تر)
سبزینگی
(spad)
ژنوتیپ
قارچ میکوریزا
59/12 bc
57/10 bc
بادام تلخ
بدون میکوریزا
74/18 a
35/13 a
بادام شیرین

62/12 bc
32/8 cd
زردآلو تلخ

12/11 c
62/6 cd
زردآلو بهبهان

21/11 bc
13/10 bc
بادام تلخ
با میکوریزا
25/15 ab
30/11 ab
بادام شیرین

43/9 c
22/10 bc
زردآلو تلخ

81/9 c
55/4 e
زردآلو بهبهان

* در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

جدول 34-4 اثر تیمارهای قارچ میکوریزا و کلرید
سدیم بر میزان سبزینگی در دانهالهای بادام و زردآلو
سبزینگی (spad)
کلرید سدیم
(میلی مولار)
قارچ میکوریزا
36/8 b
0
بدون میکوریزا
55/10 a
75

23/10 ab
150

45/9 ab
0
با میکوریزا
16/8 b
75

55/9 ab
150

* میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

5-2-4 میزان کل کربوهیدراتهای محلول و نیترات
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر میزان نیترات و کل کربوهیدراتهای محلول در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 39-4) نشان داد اثر میکوریزا بر میزان کل کربوهیدراتهای محلول برگ، نیترات ریشه و نیترات برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ولی بر میزان کل کربوهیدراتهای محلول ریشه معنیدار نبود. اثر ژنوتیپ بر میزان کل کربوهیدراتهای محلول ریشه و برگ و یا نیترات ریشه و برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. اثر کلرید سدیم بر نیترات ریشه در سطح احتمال یک درصد و بر نیترات برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود. ولی اثر کلرید سدیم بر کل کربوهیدراتهای محلول در ریشه و برگ معنیدار نبود. اثر متقابل میکوریزا و ژنوتیپ بر میزان کل کربوهیدراتهای محلول و نیترات ریشه در سطح احتمال پنج درصد و بر میزان کل کربوهیدراتهای محلول برگ و نیترات برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. اثر متقابل میکوریزا و کلرید سدیم بر کل کربوهیدراتهای محلول برگ در سطح پنج درصد و بر نیترات ریشه در سطح یک درصد معنیدار بود ولی بر محتوی کل کربوهیدراتهای محلول ریشه و نیترات برگ اثر معنیداری نداشت. اثر متقابل ژنوتیپ و کلرید سدیم بر محتوی کل کربوهیدراتهای محلول ریشه در سطح احتمال پنج درصد و بر محتوی کل کربوهیدراتهای محلول برگ و نیترات ریشه و برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. برهمکنش اثر قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر محتوی کل کربوهیدراتهای محلول برگ در سطح احتمال پنج درصد و بر محتوی کل کربوهیدراتهای محلول ریشه و نیترات ریشه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ولی بر محتوی نیترات برگ معنیدار نبود.

جدول 35-4 تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر کل کربوهیدراتهای محلول و نیترات
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

کربوهیدرات ریشه
کربوهیدرات برگ
نیترات ریشه
نیترات برگ
میکوریزا
1
ns 67/0
** 30/6
** 5/82428
** 46/470
ژنوتیپ
3
** 41/3
** 49/2
** 32/73494
** 24/721
کلرید سدیم
2
ns 24/0
ns 41/0
** 17/16088
* 27/66
میکوریزا × ژنوتیپ
3
* 74/0
** 32/3
* 53/4381
** 81/646
میکوریزا × کلرید سدیم
2
ns 62/0
* 48/0
** 37/16711
ns 62/22
ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
* 88/0
** 76/0
** 85/14133
** 99/481
میکوریزا × ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
** 59/1
* 38/0
** 34/8017
ns 48/42
خطای آزمایش
48
32/0
19/0
004/0
45/13
ضریب تغییرات (درصد)

33/20
84/13
07/4
59/17
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال 5%
1-5-2-4 محتوی کل کربوهیدراتهای محلول ریشه
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر محتوی کل کربوهیدراتهای محلول ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 40-4) نشان داد بیشترین محتوی کل کربوهیدراتهای محلول ریشه در تیمار بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار وجود داشت (86/32 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با محتوی کل کربوهیدراتهای محلول ریشه در تیمارهای بدون همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم در دانهالهای بادام شیرین و زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی با کلرید سدیم 150 میلیمولار (به ترتیب 48/29 و 98/21 میلیگرم در وزن خشک) و همچنین تیمارهای دارای همزیستی میکوریزایی بادام شیرین، زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بدون کلرید سدیم و زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان با کلرید سدیم 150 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 16، 13/16، 66/31، 29/17 و 43/15 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری بیشتر از محتوی کل کربوهیدراتهای محلول ریشه سایر تیمارها بود. همچنین کمترین محتوی کل کربوهیدراتهای محلول ریشه مربوط به دانهال بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم بود (82/0 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از محتوی کل کربوهیدراتهای محلول ریشه در سایر تیمارها بود.

2-5-2-4 محتوی کل کربوهیدراتهای محلول برگ
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر محتوی کل کربوهیدراتهای محلول برگ دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 40-4) نشان داد بیشترین محتوی کل کربوهیدراتهای محلول برگ در دانهالهای زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار وجود داشت (95/36 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با محتوی کل کربوهیدراتهای محلول برگ در تیمارهای بدون همزیستی میکوریزایی زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بدون کلرید سدیم، زردآلو بهبهان با کلرید سدیم 75 میلیمولار و زردآلو تلخ با کلرید سدیم 150 میلی مولار (به ترتیب 59/28، 93/25، 82/31 و 53/28 میلیگرم در وزن خشک) و همچنین تیمارهای دارای همزیستی میکوریزایی زردآلو تلخ بدون کلرید سدیم و با کلرید سدیم 75 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 60/25 و 38/34 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری بیشتر از محتوی کل کربوهیدراتهای محلول برگ سایر تیمارها بود. همچنین کمترین محتوی کل کربوهیدراتهای محلول برگ مربوط به دانهال بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و با کلرید سدیم 150 میلیمولار بود (05/20 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از محتوی کل کربوهیدراتهای محلول برگ در سایر تیمارها بود.

3-5-2-4 محتوی نیترات ریشه
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر محتوی نیترات ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 40-4) نشان داد بیشترین محتوی نیترات ریشه مربوط به دانهال بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار بود (60/674 میکروگرم در گرم وزن خشک) که با میزان این شاخص در تیمارهای دارای همزیستی میکوریزایی بادام تلخ بدون کلرید سدیم و زردآلو بهبهان با کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 59/401 و 51/636 میکروگرم در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری بیشتر از محتوی نیترات ریشه در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین محتوی نیترات ریشه مربوط به دانهال بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم (63/20 میلیگرم در گرم وزن خشک) بود که با محتوی نیترات ریشه در دانهالهای زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم (57/28 میلیگرم در گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از محتوی نیترات ریشه در سایر تیمارها بود.

جدول 36-4 اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر کل کربوهیدراتهای محلول و نیترات
ژنوتیپ
بدون میکوریزا
با میکوریزا

کلرید سدیم (میلی مولار)

0
75
150
0
75
150

کربوهیدرات ریشه (میلیگرم در گرم وزن خشک)
بادام تلخ
88/13 cd
59/11 cd
88/5 d
82/0 e
54/12 cd
36/8 cd
بادام شیرین
48/29 ab
87/12 cd
12/9 cd
00/16 abcd
86/32 a
28/16 bcd
زردآلو تلخ
56/9 cd
76/11 cd
67/8 d
13/16 abcd
58/12 cd
29/17 abcd
زردآلو بهبهان
45/11 cd
87/11 cd
98/21 abc
66/31 a
11/12 cd
43/15 abcd
کربوهیدرات برگ

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس