منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

همزیستی میکوریزایی بود (0057/0 درصد).
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر شاخص وزن شاخساره دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 47-4- ب) نشان داد بیشترین شاخص وزن شاخساره در دانهالهای زردآلو تلخ بود (008/0 درصد) که به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن شاخساره در دانهالهای بادام تلخ بود (004/0 درصد) ولی با شاخص وزن شاخساره در دانهالهای بادام شیرین و زردآلو بهبهان (به ترتیب 0067/0، و 0062/0 درصد) تفاوت معنیداری نداشت. کمترین شاخص وزن شاخساره نیز در دانهالهای بادام تلخ وجود داشت (004/0 درصد) که با این شاخص در دانهالهای زردآلو بهبهان تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از شاخص وزن شاخساره در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج برهمکنش قارچ میکوریزا و ژنوتیپهای بادام و زردآلو بر شاخص وزن شاخساره (جدول 28-4) نشان داد بیشترین شاخص وزن شاخساره مربوط به تیمار زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی بود (01/0 درصد) که به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن شاخساره در سایر تیمارها بود. کمترین شاخص وزن شاخساره در دانهالهای زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و دانهالهای بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی بود (004/0 درصد) که به طور معنیداری کمتر از شاخص وزن شاخساره در دانهالهای زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی بود ولی با شاخص وزن شاخساره در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخص وزن شاخساره دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 29-4) نشان داد بیشترین شاخص وزن شاخساره مربوط به تیمار زردآلو تلخ و کلرید سدیم بود (009/0 درصد) که به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن شاخساره در تیمارهای بادام تلخ و کلرید سدیم صفر، 75 و 150 میلیمولار و تیمار زردآلو بهبهان بدون کلرید سدیم بود (به ترتیب 004/0، 005/0، 005/0، و 004/0 درصد) ولی با شاخص وزن شاخساره در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت. کمترین شاخص وزن شاخساره در تیمار بادام تلخ و زردآلو بهبهان بدون کلرید سدیم وجود داشت (004/0 درصد) که به طور معنیداری کمتر از شاخص وزن شاخساره در زردآلو تلخ و کلرید سدیم 150 میلیمولار بود (900/0 درصد) ولی با میزان این شاخص در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.

نمودار 43-4 اثر ژنوتیپ (الف) و کلرید سدیم (ب) بر وزن خشک ریشه دانهال‌های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 44-4 اثر ژنوتیپ (الف) و کلرید سدیم (ب) بر وزن خشک برگ دانهال‌های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 45-4 اثر ژنوتیپ (الف) و کلرید سدیم (ب) بر وزن خشک کل گیاه در دانهال‌های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 46-4- اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر شاخص وزن شاخساره دانهال‌های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

جدول 28-4 برهمکنش اثر قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخصهای وزن دانهالهای بادام و زردآلو
شاخص وزن شاخساره (درصد)
شاخص وزن ریشه (درصد)
وزن خشک گیاه (گرم)
وزن خشک برگ (گرم)
وزن خشک ریشه (گرم)
ژنوتیپ
قارچ میکوریزا
005/0 bc
11/0 a
35/0 bc
25/0 ab
11/0 ab
بادام تلخ
بدون میکوریزا
006/0 bc
11/0 a
45/0 ab
31/0 a
14/0 a
بادام شیرین

004/0 c
08/0 a
14/0 d
08/0 d
06/0 cd
زردآلو تلخ

007/0 bc
05/0 b
32/0 c
22/0 bc
10/0 bc
زردآلو بهبهان

004/0 c
09/0 a
29/0 c
19/. b
09/0 b
بادام تلخ
با میکوریزا
007/0 b
08/0 a
51/0 a
36/0 a
15/0 a
بادام شیرین

01/0 a
08/0 a
40/0 ab
26/0 ab
14/0 a
زردآلو تلخ

005/0 bc
11/0a
17/0 d
12/0 cd
05/0 d
زردآلو بهبهان

*در هر ستون میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

جدول 29-4 برهمکنش اثر ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخصهای وزن دانهالهای بادام و زردآلو
شاخص وزن شاخساره (درصد)
وزن خشک گیاه (گرم)
وزن خشک برگ (گرم)
وزن خشک ریشه (گرم)
کلرید سدیم (میلی مولار)
ژنوتیپ
004/0 b
33/0 bc
22/0 bcd
11/0abcd
0
بادام تلخ
005/0 b
32/0 bcd
22/0 bcd
09/0 bcd
75

005/0 b
31/0 bcd
21/0 bcd
09/0 bcd
150

008/0 ab
51/0 a
38/0 a
13/0 abc
0
بادام شیرین
007/0 ab
50/0 a
34/0 ab
16/0 a
75

005/0 ab
42/0 ab
28/0 ab
14/0 ab
150

007/0 ab
20/0d
12/0 ef
08/0 cd
0
زردآلو تلخ
007/0 ab
26/0 cd
16/0 de
09/0 bcd
75

009/0 a
34/0 bcd
22/0 bcde
11/0 abcd
150

004/0 b
10/0e
07/0 f
03/0 d
0
زردآلو بهبهان
008/0 ab
37/0 abc
24/0 bcd
13/0 abc
75

007/0 ab
27/0 bcd
20/0 cde
07/0 e
150

*در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

3-2-4 شاخص تحمل به تنش
نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخص‌های تحمل به تنش (جدول 30-4) نشان داد اثر میکوریزا بر شاخصهای تحمل به تنش وزن خشک در ریشه، برگ و گیاه معنیدار نبود. اثر ژنوتیپ بر شاخصهای تحمل به تنش وزن خشک ریشه، برگ و گیاه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. اثر کلرید سدیم بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در سطح احتمال پنج درصد و بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ولی بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ معنیدار نبود. اثر متقابل تیمارهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخصهای تحمل به تنش وزن خشک در ریشه، برگ و گیاه معنیدار نبود. اثر متقابل تیمارهای میکوریزا و کلرید سدیم نیز بر هیچ یک از این شاخصها معنیدار نبود. اثر متقابل ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخصهای تحمل به تنش وزن خشک ریشه و یا گیاه در سطح احتمال یک درصد معنیدار و بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود. همچنین برهمکنش اثر قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر هیچ یک از شاخصهای تحمل به تنش وزن خشک ریشه، برگ و گیاه معنیدار نبود.

جدول 30-4 تجزیه واریانس اثر قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخصهای تحمل به تنش در
دانهالهای بادام و زردآلو
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه
شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ
شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه
میکوریزا
1
ns 001/0
ns 05/0
ns 01/0
ژنوتیپ
3
** 03/0
** 32/1
** 06/0
کلرید سدیم
2
* 02/0
ns 32/0
** 02/0
میکوریزا × ژنوتیپ
3
ns 001/0
ns 12/0
ns 004/0
میکوریزا × کلرید سدیم
2
ns 002/0
ns 06/0
ns 003/0
ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
** 02/0
* 43/0
** 02/0
میکوریزا × ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
ns 001/0
n.s 15/0
ns 003/0
خطای آزمایش
48
004/0
15/0
004/0
ضریب تغییرات (درصد)

9/3
69/15
14/4
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال 5%

1-3-2-4 شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه
نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 47-4- الف) نشان داد بیشترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه مربوط به دانهال زردآلو بهبهان بود (5/201 درصد) که به طور معنیداری بیشتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در دانهالهای بادام تلخ، بادام شیرین و زردآلو تلخ بود (به ترتیب 2/94، 8/115 و 7/127 درصد). کمترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه نیز در بادام تلخ مشاهده شد که با مقدار این شاخص در دانهالهای بادام شیرین و زردآلو تلخ تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در تیمار زردآلو بهبهان بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 47-4- ب) نشان داد بیشترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه مربوط به کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (4/179 درصد) که به طور معنیداری بیشتر از مقدار شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در تیمار شاهد (بدون کلرید سدیم) بود ولی با شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در تیمار کلرید سدیم 150 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (9/129 درصد).
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 31-4) نشان داد بیشترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در دانهالهای زردآلو بهبهان با کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (19/344 درصد) که به طور معنیداری بیشتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در سایر تیمارها بود. کمترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در دانهالهای بادام تلخ بدون کلرید سدیم بود (91/87 درصد) که به طور معنیداری کمتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در دانهالهای زردآلو بهبهان و تیمارهای کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار بود (به ترتیب 19/344 و 27/160 درصد) ولی با شاخص تحمل به تنش ریشه در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.

2-3-2-4 شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 48-4) نشان داد بیشترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در دانهالهای زردآلو بهبهان بود (7/170 درصد) که با این شاخص در زردآلو تلخ تفاوت معنیداری نداشت (1/157 درصد) ولی به طور معنیداری بیشتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در دانهالهای بادام تلخ و بادام شیرین بود (به ترتیب 55/99 و 55/88 درصد). کمترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ نیز در بادام شیرین وجود داشت که با میزان این شاخص در دانهالهای بادام تلخ معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در تیمار زردآلو بهبهان بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 31-4) نشان داد بیشترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در دانهالهای زردآلو بهبهان و کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (81/229 درصد) که با این شاخص در تیمارهای زردآلو تلخ با کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار (به ترتیب 91/159 و 51/211 درصد) و زردآلو بهبهان با کلرید سدیم 150 میلیمولار (28/182 درصد) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در سایر تیمارها بود. کمترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در تیمار بادام شیرین با کلرید سدیم 150 میلیمولار وجود داشت (62/74 درصد) که به طور معنیداری کمتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در تیمارهای زردآلو بهبهان با کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار و زردآلو تلخ با کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار بود ولی با شاخص تحمل به تنش برگ در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.

3-3-2-4 شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 49-4- الف) نشان داد بیشترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه مربوط به دانهال زردآلو بهبهان بود (55/277 درصد) که به طور معنیداری بیشتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه در دانهالهای بادام تلخ، بادام شیرین و زردآلو تلخ بود (به ترتیب 17/97، 06/95 و 9/139 درصد). کمترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه نیز در بادام تلخ بود که با میزان این شاخص در دانهالهای بادام شیرین (06/95

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس