منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

جدول 26-4 برهمکنش اثرهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر قطر بالای ساقه دانهالهای بادام و زردآلو
ژنوتیپ
بدون میکوریزا
با میکوریزا

کلرید سدیم (میلی مولار)
کلرید سدیم (میلی مولار)

0
75
150
0
75
150

قطر بالای ساقه (میلیمتر)
بادام تلخ
21/1 ab
20/1ab
22/1ab
71/0 bc
20/1 ab
97/0 abc
بادام شیرین
06/1 abc
42/1 a
21/1ab
12/1ab
05/1 abc
98/0 abc
زردآلو تلخ
70/0 bc
06/1 abc
abc 85/0
23/1 ab
69/0 bc
12/1ab
زردآلو بهبهان
78/0 bc
65/0 c
69/0 bc
08/1 bc
70/0 bc
77/0 bc
* در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

2-2-4 شاخص های وزن خشک
نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخص‌های وزن خشک دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 27-4) نشان داد اثر میکوریزا بر شاخص وزن شاخساره در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ولی بر وزن خشک ریشه، برگ و دانهال و شاخص وزن ریشه معنیدار نبود. اثر ژنوتیپ بر وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ و وزن خشک دانهال در سطح احتمال یک درصد و بر شاخص وزن شاخساره در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ولی بر شاخص وزن ریشه معنیدار نبود. اثر کلرید سدیم بر وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ و وزن خشک دانهال در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ولی بر شاخص وزن ریشه و شاخساره معنیدار نبود. اثر متقابل تیمارهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ و وزن خشک دانهال و شاخص وزن شاخساره در سطح احتمال یک درصد و بر شاخص وزن ریشه در سطح احتمال پنج معنیدار بود. اثر متقابل میکوریزا و کلرید سدیم بر هیچ یک از شاخصها معنیدار نبود. اثر متقابل ژنوتیپ و کلرید سدیم بر وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ و وزن خشک دانهال در سطح احتمال یک درصد و بر شاخص وزن شاخساره در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ولی بر شاخص وزن ریشه معنیدار نبود. همچنین برهمکنش اثر تیمار قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر هیچ یک از شاخصها معنیدار نبود.

جدول 27-4 تجزیه واریانس اثر قارچ میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر شاخصهای وزن خشک دانهالهای بادام و زردآلو
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

وزن خشک ریشه
وزن خشک برگ
وزن خشک دانهال
شاخص وزن ریشه
شاخص وزن شاخساره
میکوریزا
1
ns 003/0
ns 016/0
ns 02/0
ns 003/0
*001/0
ژنوتیپ
3
** 04/0
** 15/0
** 19/0
ns 01/0
* 001/0
کلرید سدیم
2
* 02/0
* 03/0
* 05/0
ns 001/0
ns 0003/0
میکوریزا × ژنوتیپ
3
** 03/0
** 09/0
** 12/0
* 03/0
** 003/0
میکوریزا × کلرید سدیم
2
ns 002/0
ns 01/0
ns 01/0
ns 007/0
ns 0005/0
ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
** 01/0
** 03/0
** 05/0
ns 003/0
* 0007/0
میکوریزا × ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
ns 002/0
n.s 01/0
ns 01/0
ns 008/0
ns 0003/0
خطای آزمایش
48
003/0
01/0
26/0
007/0
0003/0
ضریب تغییرات (درصد)

19/19
1/22
92/18
73/17
2/22
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال 5%
1-2-2-4 وزن خشک ریشه
نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر وزن خشک ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 43-4- الف) نشان داد بیشترین وزن خشک ریشه مربوط به دانهال بادام شیرین بود (14/0 گرم) که به طور معنیداری بیشتر از وزن خشک ریشه در دانهالهای بادم تلخ، زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بود (به ترتیب 1/0، 1/0،و 08/0 گرم). کمترین وزن خشک ریشه در دانهالهای زردآلو بهبهان وجود داشت که به طور معنیداری کمتر از شاخص وزن خشک ریشه در سایر تیمارها بود.
نتایج مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم بر وزن خشک ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 43-4- ب) نشان داد بیشترین وزن خشک ریشه مربوط به کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (12/0 گرم) که به طور معنیداری بیشتر از وزن خشک ریشه در تیمار بدون کلرید سدیم بود (09/0 درصد) ولی با وزن خشک ریشه در تیمار کلرید سدیم 150 میلیمولار (1/0 گرم) تفاوت معنیداری نداشت.
نتایج برهمکنش اثر تیمار قارچ میکوریزا و ژنوتیپهای بادام و زردآلو بر وزن خشک ریشه (جدول 28-4) نشان داد بیشترین وزن خشک ریشه مربوط به تیمار بادام شیرین با میکوریزا بود (15/0 گرم) که با این میزان در دانهالهای بادام تلخ و بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی (به ترتیب 11/0 و 14/0 گرم) و زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی (14/0 گرم) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از وزن خشک ریشه در سایر تیمارها بود. کمترین وزن خشک ریشه مربوط به دانهالهای زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی بود (05/0 گرم) که تفاوت معنیداری با وزن خشک ریشه در دانهال زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی نداشت (06/0 گرم) ولی به طور معنیداری کمتر از وزن خشک ریشه در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر وزن خشک ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 29-4) نشان داد بیشترین وزن خشک ریشه مربوط به تیمار بادام شیرین و کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (16/0 گرم) که با میزان وزن خشک ریشه در تیمارهای بادام شیرین و بدون کلرید سدیم و تیمار 150 میلیمولار کلرید سدیم (به ترتیب 13/0 و 14/0 گرم)، دانهالهای بادام تلخ بدون کلرید سدیم (11/0 گرم)، دانهالهای زردآلو تلخ و تیمار کلرید سدیم 150 میلیمولار (11/0 گرم) و دانهالهای زردآلو بهبهان و تیمار کلرید سدیم 75 میلیمولار (13/0 گرم) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از وزن خشک ریشه در سایر تیمارها بود. کمترین وزن خشک ریشه در دانهالهای زردآلو بهبهان و کلرید سدیم 150 میلیمولار بود (07/0 گرم) که به طور معنیداری کمتر از وزن خشک ریشه در سایر تیمارها بود.

2-2-2-4 وزن خشک برگ
نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر وزن خشک برگ دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 44-4- الف) نشان داد بیشترین وزن خشک برگ در دانهالهای بادام شیرین بود (33/0 گرم) که به طور معنیداری بیشتر از وزن خشک برگ در دانهالهای بادام تلخ، زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بود (به ترتیب 22/0، 17/0و 17/0 گرم). کمترین وزن خشک برگ نیز در دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان وجود داشت (08/0 گرم) که به طور معنیداری کمتر از وزن خشک برگ در سایر تیمارها بود.
نتایج مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم بر وزن خشک برگ دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 44-4- ب) نشان داد بیشترین وزن خشک برگ مربوط به کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (24/0 گرم) که به طور معنیداری بیشتر از مقدار وزن خشک برگ در تیمار شاهد (بدون کلرید سدیم) بود (19/0 گرم) ولی با وزن خشک برگ در تیمار کلرید سدیم 150 میلیمولار (23/0 گرم) تفاوت معنیداری نداشت.
نتایج برهمکنش قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر وزن خشک برگ (جدول 28-4) نشان داد بیشترین وزن خشک برگ در دانهالهای بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی بود (36/0 گرم) بود که با وزن خشک برگ در دانهالهای بادام تلخ و بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی (به ترتیب 25/0 و 31/0 گرم) و دانهالهای زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی (26/0 گرم) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از وزن خشک برگ در سایر تیمارها بود. کمترین وزن خشک برگ در دانهالهای زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی بود (08/0 گرم) که با وزن خشک برگ در دانهالهای زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی تفاوت معنیداری نداشت (12/0 گرم) ولی به طور معنیداری کمتر از وزن خشک برگ در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر وزن خشک برگ دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 29-4) نشان داد بیشترین وزن خشک برگ مربوط به دانهالهای بادام شیرین بدون کلرید سدیم بود (38/0 گرم) که با میزان وزن خشک برگ در دانهالهای بادام شیرین و کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار (به ترتیب 34/0 و 28/0 گرم) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از وزن خشک برگ در سایر تیمارها بود. کمترین وزن خشک برگ در دانهالهای زردآلو بهبهان بدون کلرید سدیم وجود داشت (07/0 در گرم) که به طور معنیداری کمتر از وزن خشک برگ در سایر تیمارها بود.

3-2-2-4 وزن خشک گیاه
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر شاخص وزن خشک کل دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 46-4- الف) نشان داد بیشترین وزن خشک گیاه مربوط به دانهال بادام شیرین بود (48/0 گرم) که به طور معنیداری بیشتر از وزن خشک گیاه در دانهالهای بادام تلخ، زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بود (به ترتیب 32/0، 27/0و 25/0 گرم). کمترین شاخص وزن خشک کل دانهال نیز در دانهالهای زردآلو بهبهان بود که با این شاخص در دانهالهای زردآلو تلخ تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از وزن خشک گیاه در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم بر وزن خشک گیاه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 46-4- ب) نشان داد بیشترین وزن خشک گیاه مربوط به تیمار کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (24/0 گرم) که به طور معنیداری بیشتر از مقدار وزن خشک گیاه در تیمار شاهد بود (19/0 گرم) ولی با وزن خشک گیاه در تیمار کلرید سدیم 150 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (23/0 گرم).
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش تیمارهای میکوریزا و ژنوتیپ بر وزن خشک گیاه (جدول 28-4) نشان داد بیشترین وزن خشک در دانهالهای بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی بود (51/0 گرم) که تفاوت معنیداری با شاخص در دانهالهای بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی (45/0 گرم) و زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی نداشت (40/0 گرم) ولی به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن خشک گیاه در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین شاخص وزن خشک گیاه مربوط به دانهال زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی بود (14/0 گرم) که با وزن خشک گیاه در دانهالهای زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی تفاوت معنیداری نداشت (17/0 گرم) ولی به طور معنیداری کمتر از این شاخص در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر وزن خشک گیاه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 29-4) نشان داد بیشترین وزن خشک گیاه مربوط به دانهالهای بادام شیرین بدون کلرید سدیم بود (51/0 گرم) که با میزان وزن خشک گیاه در دانهالهای بادام شیرین و کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار (به ترتیب 50/0 و 42/0 گرم) و دانهالهای زردآلو بهبهان و کلرید سدیم 75 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (37/0 گرم) ولی به طور معنیداری بیشتر از وزن خشک گیاه در سایر تیمارها بود. کمترین وزن خشک گیاه در تیمار زردآلو بهبهان بدون کلرید سدیم وجود داشت (10/0 گرم) که به طور معنیداری کمتر از وزن خشک گیاه در سایر تیمارها بود.

4-2-2-4 شاخص وزن ریشه
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخص وزن ریشه (جدول 28-4) نشان داد بیشترین شاخص وزن ریشه در دانهالهای بادام شیرین و یا بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی بود (11/0 درصد) که به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن ریشه در دانهالهای زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی بود (05/0 درصد) ولی با شاخص وزن ریشه در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت. همچنین کمترین شاخص وزن ریشه مربوط به دانهالهای زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی بود (05/0 درصد) به طور معنیداری کمتر از این شاخص در سایر تیمارها بود.
5-2-2-4 شاخص وزن شاخساره
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر قارچ میکوریزا بر شاخص وزن شاخساره دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 47-4-الف) نشان داد بیشترین وزن شاخساره مربوط به دانهالهای دارای همزیستی میکوریزایی بود (007/0 درصد) که به طور معنیداری بیشتر از میزان این شاخص در دانهالهای بدون

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه زردآلو، دانهالهای، سانتیمتر)، a Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس