منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

بهبهان بود (به ترتیب 25/0، 2/0 و 19/0 برابر).
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر نسبت سدیم به کلر در ریشه (جدول 22-4) نشان داد بیشترین نسبت سدیم به کلر در ریشه مربوط به تیمارهای زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی بود (55/0 برابر) که به طور معنیداری بیشتر از نسبت سدیم به کلر در ریشه سایر تیمارها بود. همچنین کمترین نسبت سدیم به کلر در ریشه مربوط به دانهال زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی بود (08/0 برابر) که تفاوت معنیداری با این نسبت در زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی نداشت (12/0 برابر) ولی به طور معنیداری کمتر از این نسبت در سایر تیمارها بود.

2-11-1-4 نسبت یون سدیم به کلر در برگ
نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر نسبت یون سدیم به کلر در برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 35-4) نشان داد بیشترین مقدار یون سدیم به کلر در برگ مربوط به دانهال بادام تلخ (26/0 برابر) بود که به طور معنیداری بیشتر از میزان نسبت یون سدیم به کلر در برگ در سایر ژنوتیپها بود. کمترین نسبت سدیم به کلر در برگ نیز در زردآلو بهبهان وجود داشت (06/0 برابر) که به طور معنیداری کمتر از مقدار نسبت یون سدیم به کلر در برگ در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر نسبت یون سدیم به کلر در برگ (جدول 22-4) نشان داد بیشترین نسبت یون سدیم به کلر در برگ مربوط به تیمار بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی بود (29/0 برابر) که تفاوت معنیداری با مقدار نسبت یون سدیم به کلر در برگ در بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی نداشت (23/0 برابر) ولی به طور معنیداری بیشتر از نسبت یون سدیم به کلر در برگ در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین نسبت سدیم به کلر در برگ مربوط به دانهال زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی بود (04/0 برابر) که تفاوت معنیداری با این نسبت در زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی (به ترتیب 06/0 و 08/0 برابر) و بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی نداشت (09/0 برابر) ولی به طور معنیداری کمتر از این نسبت در سایر تیمارها بود.

3-11-1-4 نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه
بررسی مقایسه میانگین اثر میکوریزا بر نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه در دانهال های بادام و زردآلو (نمودار 36-4- الف) نشان داد بیشترین میزان این نسبت مربوط به تیمارهای بدون همزیستی میکوریزا بود (87/0 برابر) که به طور معنیداری بیشتر از نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه در تیمارهای دارای همزیستی میکوریزایی بود (65/0 برابر).
بررسی نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه در دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 36-4- ب) نشان داد بیشترین نسبت یون پتاسیم به سدیم در ریشه مربوط به دانهال بادام شیرین بود (14/1 برابر) که به طور معنیداری بیشتر از میزان نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه در سایر ژنوتیپها بود. کمترین نسبت پتاسیم به سدیم ریشه در زردآلو بهبهان وجود داشت (34/0 برابر) که تفاوت معنیداری با نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه در زردآلو تلخ نداشت (48/0 برابر) ولی به طور معنیداری کمتر از نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه (جدول 22-4) نشان داد بیشترین نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه مربوط به بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی بود (21/1 برابر) که با این نسبت در بادام تلخ و زردآلو هلندر بدون همزیستی میکوریزایی (به ترتیب 16/1 و 1 برابر) و بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی (07/1 برابر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه مربوط به زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی (31/0 برابر) بود که با این نسبت در زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی یا بدون همزیستی میکوریزایی (به ترتیب 35/0 و 34/0 برابر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از این نسبت در سایر تیمارها بود.

4-11-1-4 نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ
نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 37-4) نشان داد بیشترین مقدار نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ مربوط به دانهال بادام شیرین بود (53/3 برابر) که با این نسبت در بادام تلخ (32/3) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از میزان نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ در سایر ژنوتیپها بود. کمترین نسبت پتاسیم به سدیم برگ نیز در زردآلو هلندر وجود داشت (24/1 برابر) که به طور معنیداری کمتر از نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر نسبت یون پتاسیم برگ (جدول 22-4) نشان داد بیشترین نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ مربوط به تیمار بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی بود (83/3 برابر) که با نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ در بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی (63/3 برابر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ مربوط به زردآلو هلندر دارای همزیستی میکوریزایی بود (18/1 برابر) که با این نسبت در زردآلو بهبهان و زردآلو هلندر بدون همزیستی میکوریزا (به ترتیب 33/1 و 51/1 برابر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از این نسبت در سایر تیمارها بود.

نمودار 34-4 اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر نسبت سدیم به کلر در ریشه دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 35-4 اثر ژنوتیپ بر نسبت سدیم به کلر در برگ دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 36-4 اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر نسبت پتاسیم به سدیم در ریشه دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 37-4 اثر ژنوتیپ بر نسبت پتاسیم به سدیم در برگ دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

جدول 22-4 برهمکنش اثر تیمارهای میکوریزا و ژنوتیپ بر نسبت های یونی در دانهال های بادام و زردآلو
نسبت پتاسیم به سدیم برگ
نسبت پتاسیم به سدیم ریشه
نسبت سدیم به کلر برگ
نسبت سدیم به کلر ریشه
ژنوتیپ
قارچ میکوریزا
83/3 a
16/1 a
23/0 ab
30/0 b
بادام تلخ
شاهد
(بدون میکوریزا)
45/3 b
21/1 a
09/0 cd
24/0 b
بادام شیرین

61/1 de
64/0 c
16/0 b
08/0 d
زردآلو تلخ

33/1 ef
34/0 d
04/0 d
55/0 a
زردآلو بهبهان

51/1 ef
00/1 ab
17/0 b
18/0 c
زردآلو هلندر

82/2 c
66/0 c
29/0 a
20/0 bc
بادام تلخ
همزیستی میکوریزا
63/3 ab
07/1 a
12/0 b
16/0 bc
بادام شیرین

62/3 de
31/0 d
06/0 cd
21/0 bc
زردآلو تلخ

93/1 d
35/0 d
08/0 cd
12/0 cd
زردآلو بهبهان

18/1 f
83/0 bc
12/0 bc
20/0 bc
زردآلو هلندر

* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

22-4 آزمایش دوم: برهمکنش اثرقارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر رشد رویشی، شاخصهای بیوشیمیایی و تجمع یونها در دانهالهای بادام و زردآلو
1-2-4 صفات رویشی
نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، و کلرید سدیم بر شاخص‌های رشد گیاهان بادام و زردآلو (جدول 23-4) نشان داد اثر میکوریزا بر ارتفاع شاخساره، طول ریشه، ارتفاع کل دانهال و قطر پایین و بالای ساقه معنیدار نبود. اثر ژنوتیپ بر ارتفاع شاخساره، ارتفاع دانهال، قطر بالا و قطر پایین ساقه در سطح احتمال یک درصد معنی‌‌دار بود ولی بر طول ریشه معنیدار نبود. اثر کلرید سدیم بر ارتفاع شاخساره و ارتفاع دانهال در سطح یک درصد و بر طول ریشه در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ولی بر قطر بالا و پایین ساقه معنیدار نبود. اثر متقابل تیمارهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر ارتفاع شاخساره، ارتفاع دانهال و قطر پایین ساقه در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود و بر طول ریشه و قطر بالای ساقه معنی‌دار نبود. اثر متقابل میکوریزا و کلرید سدیم بر هیچ یک از شاخصهای رشد رویشی مورد بررسی معنیدار نبود. اثر متقابل ژنوتیپ و کلرید سدیم بر ارتفاع شاخساره و ارتفاع دانهال در سطح احتمال یک درصد و بر طول ریشه در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ولی بر قطر بالا و پایین ساقه معنیدار نبود. همچنین برهمکنش اثر قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر ارتفاع شاخساره، طول ریشه، ارتفاع دانهال و قطر پایین ساقه معنیدار نبود ولی بر قطر بالای ساقه اثر معنی دار داشت.

جدول 23-4 تجزیه واریانس اثر قارچ میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر شاخصهای رویشی
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

ارتفاع شاخساره
طول ریشه
ارتفاع دانهال
قطر بالای ساقه
قطر پایین ساقه
میکوریزا
1
ns 00/35
ns 00/0
ns 62/33
ns 014/0
ns 04/0
ژنوتیپ
3
** 04/4344
ns 33/6
** 47/4807
** 15/0
** 22/2
کلرید سدیم
2
** 03/217
* 44/13
** 70/434
ns002/0
ns 05/0
میکوریزا × ژنوتیپ
3
* 28/64
ns 73/7
* 42/165
ns 036/0
* 26/0
میکوریزا × کلرید سدیم
2
ns 07/54
ns 87/8
ns 30/25
ns 012/0
ns 01/2
ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
** 22/151
* 84/7
** 87/300
ns 13/0
ns 88/0
میکوریزا × ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
ns 85/28
n.s 18/2
ns 05/43
* 036/2
ns 65/1
خطای آزمایش
48
53/26
84/3
95/46
02/0
09/0
ضریب تغییرات (درصد)

46/14
26/27
40/14
11/14
17/14
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال 5%
1-1-2-4 ارتفاع شاخساره
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر ارتفاع شاخساره دانهال ژنوتیپهای بادام و زردآلو (نمودار 38-4- الف) نشان داد بیشترین ارتفاع شاخساره در دانهالهای بادام شیرین (17/50 سانتیمتر) وجود داشت که با ارتفاع شاخساره دانهالهای بادام تلخ تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع شاخساره در دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان (به ترتیب 72/20، 73/23 سانتیمتر) بود کمترین ارتفاع شاخساره مربوط به زردآلو تلخ بود که با این شاخص در زردآلو بهبهان تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع شاخساره در سایر تیمارها بود.
نتایج مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم بر ارتفاع شاخساره دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 38-4- ب). نشان داد بیشترین ارتفاع شاخساره در تیمار کلرید سدیم 150 میلیمولار (75/37 سانتیمتر) بود که به طور معنیداری بیشتر از مقدار این شاخص در تیمار شاهد (بدون کلرید سدیم) (18/32 سانتیمتر) بود ولی با ارتفاع شاخساره در تیمار کلرید سدیم 75 میلیمولار (92/36 سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت. کمترین ارتفاع شاخساره در تیمار شاهد کلرید سدیم وجود داشت که به طور معنیداری کمتر از این شاخص در سایر تیمارها بود.
نتایج برهمکنش اثر تیمار قارچ میکوریزا و ژنوتیپهای بادام بر ارتفاع شاخساره (جدول 24-4) نشان داد بیشترین ارتفاع شاخساره مربوط به تیمار بادام شیرین با میکوریزا بود (33/51 سانتیمتر) که با این شاخص در دانهالهای بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی (49 سانتیمتر) و بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی (11/50 سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه زردآلو، دانهالهای، سانتیمتر)، a