منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس، تغییرات عملکرد، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود. همچنین در بین اثرات متقابل زئولیت و سالیسیلیک اسید نیز بیشترین قطر غوزهی اصلی با میانگین 37/2 سانتی متر مربوط به تیمار مصرف 8 تن زئولیت در هکتار به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین آن با میانگین 12/2 سانتی متر مربوط به تیمار عدم مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بود (جدول4-7). در تحقیقات انجام شده، تأثیر تنش خشکی بر قطر غوزه معنی دار بوده، به صورتی که باعث کاهش قطر غوزه در گلرنگ شده است (Camas et al., 2007; Ozturk et al., 2008). در بین اثرات متقابل سه گانهی صفات بیشترین قطر غوزه ی اصلی با میانگین 49/2 سانتی متر متعلق به تیمار (آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه + مصرف 4 تن در هکتار زئولیت + محلول پاشی سالیسیلیک اسید) و کمترین قطر غوزه ی اصلی با میانگین 99/1 سانتی متر مربوط به تیمار (آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه + عدم مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید) بود (جدول4-8). فراست (1389) در پژوهشی عنوان کرد که قطر غوزه تحت تأثیر تیمار آبیاری قرار نگرفته ولی در بین ارقام مورد بررسی تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد.
صفت قطر غوزه ی اصلی از این جهت مهم است که با افزایش قطر غوزه، تعداد دانه ی بیشتر و بزرگتری را می تواند در خود جای دهد. با افزایش شدت تنش آبی، به علت کمبود آب در گیاه فرایندهای متابولیکی و انتقال مواد فتوسنتزی و در نهایت مقدار اسمیلات در گیاه کاهش می یابد که منجر به کاهش رشد سلولی و کوچکتر شدن غوزه ها می گردد. اما مصرف زئولیت به نوبه ی خود در تأمین رطوبت مورد نیاز گیاه نقش مثبتی را ایفا کرده به طوری که با افزایش سطوح مختلف مصرف زئولیت رطوبت بیشتری در اختیار گیاه قرار گرفته و سالیسیلیک اسید نیز با کاهش مقدار تبخیر و تعرق در گیاه مانع از خروج بیش از حد آب از گیاه شده که این عوامل در افزایش قطر غوزه ی اصلی در گلرنگ مؤثر بوده اند.

4-8: تعداد دانه در غوزه:
یکی از فاکتورهای مهم در عملکرد دانه صفت تعداد دانه در غوزه می باشد. در این صفت با افزایش تعداد دانه در غوزه، تعداد دانه در تک بوته و در نهایت عملکرد دانه در هکتار بالا می رود. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار آبیاری، مصرف زئولیت و مصرف سالیسیلیک اسید بر صفت تعداد دانه در غوزه در سطح آماری یک درصد معنی دار شدند (جدول4-5). اثر متقابل آبیاری و زئولیت در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد، ولی تعداد دانه در غوزه تحت تأثیر اثر متقابل آبیاری و سالیسیلیک اسید و همچنین اثر متقابل زئولیت و سالیسیلیک اسید و اثر متقابل سه گانه ی آبیاری، زئولیت و سالیسیلیک اسید قرار نگرفت (جدول4-5). بیشترین تعداد دانه در غوزه با میانگین 42/11 دانه مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه و کمترین تعداد دانه در غوزه با میانگین 7 عدد مربوط به تیمار تنش آبی بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه بود( جدول4-6). در بین سطوح مختلف مصرف زئولیت بیشترین تعداد دانه با میانگین 65/10 دانه مربوط به مصرف 8 تن در هکتار زئولیت و کمترین تعداد دانه با میانگین 49/8 دانه مربوط به تیمار عدم مصرف زئولیت بود. همچنین در تیمار محلول پاشی سالیسیلیک اسید با میانگین 98/9 دانه در غوزه بیشترین تعداد دانه نسبت به تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید بدست آمد (جدول4-6). کافی و رستمی (1386) طي تحقيقي در مشهد، اظهار داشتند که در هر دو سال آزمایش اثر تیمار تنش آبی بر تعداد دانه در غوزه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. به طوری که در سال اول بیشترین تعداد دانه در غوزه با میانگین 1/34 عدد مربوط به تیمار آبیاری کامل (شاهد) و کمترین تعداد دانه در غوزه با میانگین 25 عدد مربوط به تیمار تنش خشکی شدید در همان سال بود. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و زئولیت نشان داد که بیشترین تعداد دانه در غوزه با میانگین 74/11 دانه مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه و مصرف 4 تن زئولیت در هکتار و کمترین آن با میانگین 79/5 دانه مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت بود (جدول4-7). در بین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و سالیسیلیک اسید نیز مشاهد شد که بیشترین تعداد دانه در غوزه با میانگین 94/11 دانه متعلق به تیمار آبیاری بر اساس70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود. همچنین در بین اثرات متقابل زئولیت و سالیسیلیک اسید بیشترین تعداد دانه در غوزه با میانگین 97/10 دانه متعلق به تیمار مصرف 8 تن زئولیت در هکتار به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین آن با میانگین 74/7 دانه مربوط به تیمار عدم مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بود (جدول4-7). امیدی (1388) طی بررسی اثر تنش آبی بر ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم گلرنگ بهاره در کرج اظهار داشت که در بین سطوح مختلف تنش آبی، بیشترین و کمترین تعداد دانه در غوزه به ترتیب با میانگین 55/36 و 75/26 عدد مربوط به تیمار شاهد و تیمار قطع آبیاری در دو مرحله تکمه دهی و گلدهی بود. نتایج مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانهی صفات نشان داد که بیشترین تعداد دانه در غوزه با میانگین 9/12 دانه متعلق به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه، مصرف 4 تن در هکتار زئولیت و محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین تعداد دانه در غوزه با میانگین 60/4 دانه متعلق به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بود (جدول4-8).
با افزایش شدت تنش کمبود آب، در میزان رشد رویشی و مقدار مواد فتوسنتزی گیاه کاهشی مشاهده خواهد شد و در نتیجه ی آن تأثیرات منفی چشمگیری در فاز زایشی گیاه به وجود می آید. از آن جمله می توان به کاهش تعداد غوزه در بوته و کاهش تعداد گل در هر غوزه اشاره نمود. ضمن اینکه تنش آبی گرده افشانی گل های موجود در هر غوزه را نیز تحت الشعاع خود قرار داده و این امکان وجود دارد که تمام گل ها به دانه تبدیل نشوند. همچنین اگر همهی گل ها نیز موفق به تلقیح شوند ولی چون در اثر تنش شدید آبی، مقدار اسیمیلات تولید شده در گیاه کاهش شدیدی یافته است، بنابراین برخی از گل های تلقیح شده موفق به دریافت کربوهیدرات کافی برای توسعه و پر شدن نخواهند شد و ناچاراً تعداد دانه در هر غوزه کمتر خواهد شد.
نتایج محققان نشان مي دهد که تنش خشکی در مرحله ی گل دهی باعث اختلال در تلقیح و کاهش گلچه ها و در نتیجه کاهش تعداد دانه در غوزه می گردد، که هرچه زمان تنش به مرحله ی گل دهی نزدیک تر باشد، کاهش تعداد دانه در غوزه بیشتر است (یزدی صمدی، 1375 ؛ توکلی، 1381). ابوالحسنی (1381) در بررسی 15 لاین بومی گلرنگ در شرایط تنش و بدون تنش اظهار داشت، صفت تعداد دانه در غوزه در شرایط تنش 71% و در شرایط بدون تنش 70% از تغییرات عملکرد دانه در بوته را توجیه می نماید.

(جدول4-5) نتایج تجزیه واریانس صفات
میانگین مربعات MS
تعداد دانه در غوزه
قطر غوزهی اصلی
تعداد غوزهی نابارور
تعداد غوزه در بوته
درجه آزادی
منابع تغییرات
**167/9
020/0 n.s
013/0 n.s
ns 288/0
3
تکرار
**113/123
263/0 *
131/0 *
** 156/17
2
آبیاری
459/0
044/0
014/0
272/0
6
خطای عامل اصلی
**327/28
034/0 n.s
078/0 **
** 353/2
2
زئولیت
**521/16
331/0 **
175/0 **
ns 015/0
1
سالیسیلیک اسید
*166/6
003/0 n.s
172/0 **
**76/4
4
آبیاری×زئولیت
ns 367/1
052/0 n.s
453/0 **
ns647/0
2
آبیاری×سالیسیلیک اسید
ns 333/1
032/0 n.s
039/0 **
ns 205/0
2
زئولیت×سالیسیلیک اسید
ns91/2
045/0 n.s
046/0 **
ns 23/0
4
آبیاری×زئولیت×سالیسیلیک اسید
826/1
036/0
006/0
29/0
45
خطای عامل فرعی
22/14
50/8
88/14
69/9

ضریب تغییرات(درصد)
ns، *،** به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.

(جدول4-6) مقایسه میانگین های اثرات اصلی صفات
تعداد دانه در غوزه
قطر غوزهی اصلی (سانتی متر)
تعداد غوزهی نابارور
تعداد غوزه در بوته
تیمار
تنش آبی
42/11 a
36/2 a
47/0 b
53/6 a
(100% نیاز آبی گیاه) I0
07/10 b
18/2 b
54/0 ab
24/5 b
(85% نیاز آبی گیاه)I1
00/7 c
17/2 b
61/0 a
94/4 b
(70% نیاز آبی گیاه)I2
زئولیت
49/8 c
19/2 a
54/0 b
21/5 b
(عدم مصرف)Z0
35/9 b
24/2 a
60/0 a
72/5 a
(4 تن در هکتار)Z1
65/10 a
27/2 a
48/0 c
79/5 a
(8 تن در هکتار)Z2
سالیسیلیک اسید
02/9 b
17/2 b
49/0 b
56/5 a
(عدم مصرف)SA0
98/9 a
30/2 a
59/0 a
59/5 a
(محلول پاشی)SA1
ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشتركند، اختلاف آماري معني داري در آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

(جدول4-7) مقايسه ميانگين‌هاي اثرات متقابل دوگانهی صفات
تعداد دانه در غوزه
قطر غوزهی اصلی (سانتی متر)
تعداد غوزهی نابارور
تعداد غوزه در بوته
تیمار
آبیاری×زئولیت (I×Z)
05/11 ab
33/2 ab
61/0 b
56/6 b
I0Z0
74/11 a
37/2 a
36/0 f
80/5 cd
I0Z1
47/11 a
37/2 a
43/0 ef
25/7 a
I0Z2
65/8 c
13/2 b
46/0 de
96/4 ef
I1Z0
01/10 bc
18/2 ab
62/0 b
37/5 de
I1Z1
56/11 a
23/2 ab
53/0 b-d
38/5 de
I1Z2
79/5 d
12/2 b
56/0 bc
12/4 g
I2Z0
29/6 d
18/2 ab
81/0 a
98/5 c
I2Z1
92/8 c
21/2 ab
48/0 c-e
73/4 f
I2Z2
آبیاری×سالیسیلیک اسید(I×SA)
90/10 ab
28/2 ab
31/0 e
50/6 a
I0SA0
94/11 a
44/2 a
62/0 b
57/6 a
I0SA1
85/9 b
17/2 bc
44/0 d
07/5 bc
I1SA0
29/10 b
20/2 bc
64/0 b
40/5 b
I1SA1
31/6 d
06/2 c
72/0 a
10/5 bc
I2SA0
69/7 c
28/2 ab
51/0 c
78/4 c
I2SA1
زئولیت×سالیسیلیک اسید(Z×SA)
74/7 d
12/2 b
54/0 b
28/5 bc
Z0SA0
24/9 bc
27/2 ab
55/0 b
15/5 c
Z0SA1
98/8 c
22/2 ab
51/0 b
72/5 ab
Z1SA0
72/9 bc
27/2 ab
68/0 a
71/5 ab
Z1SA1
34/10 ab
17/2 b
42/0 c
67/5 ab
Z2SA0
97/10 a
37/2 a
54/0 b
90/5 a
Z2SA1
ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشتركند، اختلاف آماري معني داري در آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

(جدول4-8) مقايسه ميانگين‌هاي اثرات متقابل سه گانهی صفات
تعداد دانه در غوزه
قطر غوزهی اصلی (سانتی متر)
تعداد غوزهی نابارور
تعداد غوزه در بوته
تیمار
تنش آبی×زئولیت×سالیسیلیک اسید (I×Z×SA)
39/10 b-e
26/2 a-d
42/0 f-h
65/6 a-c
I0Z0SA0
70/11 a-c
40/2 ab
80/0 ab
47/6 b-d
I0Z0SA1
59/10 b-d
26/2 a-d
22/0 i
77/5 d-g
I0Z1SA0
90/12 a
49/2 a
50/0 d-f
82/5 c-f
I0Z1SA1
71/11 a-c
31/2 a-c
30/0 hi
07/7 ab
I0Z2SA0
24/11 a-d
42/2 ab
57/0 c-e
42/7 a
I0Z2SA1
24/8 e-g
11/2 b-d
50/0 d-f
90/4 g-j
I1Z0SA0
05/9 d-f
16/2 b-d
42/0 f-h
02/5 f-j
I1Z0SA1
24/10 b-e
19/2 a-d
45/0 e-g
22/5 f-i
I1Z1SA0
79/9 c-e
17/2 a-d
80/0 ab
52/5 e-h
I1Z1SA1
07/11 a-d
20/2 a-d
37/0 f-h
10/5 f-j
I1Z2SA0
05/12 ab
27/2 a-d
70/0 bc
67/5 d-h
I1Z2SA1
60/4 i
99/1 d
70/0 bc
30/4 jk
I2Z0SA0
98/6 f-h
26/2 a-d
42/0 f-h
95/3 k
I2Z0SA1
10/6 hi
21/2 a-d
87/0 a
17/6 c-e
I2Z1SA0
48/6 g-i
16/2 b-d
75/0 ab
80/5 c-f
I2Z1SA1
23/8 e-g
00/2 cd
60/0 cd
85/4 h-j
I2Z2SA0
62/9 c-e
42/2 ab
36/0 gh
61/4 i-k
I2Z2SA1
ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشتركند، اختلاف آماري معني داري در آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

4-9: عملکرد دانه:
عملکرد دانه تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری، مصرف زئولیت و مصرف سالیسیلیک اسید قرار گرفت و در سطح آماری یک درصد معنی دار شدند ( جدول4-9). در جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی، تیمار بدون تنش آبی با میانگین 75/954

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس، عوامل محیطی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد اقتصادی، تجزیه واریانس، عوامل محیطی، آب آبیاری