منابع و ماخذ پایان نامه بیماران مبتلا، عملکرد خانواده، کشورهای در حال توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….
68
جامعه پژوهشي………………………………………………………………………………………………………………………………….
68
مشخصات واحدهاي مورد پژوهش…………………………………………………………………………………………………….
69
روش نمونه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………….
70
حجم نمونه و نحوه تعيين آن……………………………………………………………………………………………………………..
71
محيط پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………
71
ابزار جمع آوري داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..
71
اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
74
روايي………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
76

روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………
76
ملاحظات اخلاقي……………………………………………………………………………………………………………………………….
77
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش (به فهرست جداول مراجعه شود)

فصل پنجم: تفسير يافته ها

بحث و تفسير يافته ها……………………………………………………………………………………………………………………….
97
نتيجه گيري كلي………………………………………………………………………………………………………………………………
109
محدوديت هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..
110
كاربرد يافته هاي پژوهشي…………………………………………………………………………………………………………………
111
پيشنهادات براي پژوهش هاي بعدي………………………………………………………………………………………………….
112
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
114

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 1-1: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در بیماران شرکت کننده در مطالعه
82
جدول 1-2: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در بیماران شرکت کننده در مطالعه
83
جدول 2-1: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در همسران بیماران شرکت کننده در مطالعه
84
جدول 2-2: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در همسران بیماران شرکت کننده در مطالعه
85
جدول 3: مقایسه نمرات كسب شده بیماران مبتلابه سرطان وهمسران سالم آنها در بعد حل مساله
86
جدول 4: مقايسه نمرات كسب شده بيماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد كنترل رفتار
87
جدول 5: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد ارتباطات
88
جدول 6: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد نقشها
89
جدول 7: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد پاسخگویی عاطفی
90
جدول 8: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد آمیزش عاطفی
91
جدول 9: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد عملکرد کلی
92
جدول10: بررسی ارتباط برخی مشخصات بیماران مبتلا به سرطان با گزارش آنها از عملکرد خانوادگی در بعد عملکرد کلی
93
جدول 11: بررسی ارتباط برخی مشخصات همسران بیماران مبتلا به سرطان با گزارش آنها از عملکرد خانوادگی در بعد عملکرد کلی
95

پيوست ها

پيوست 1- تاييديه رياست محترم دانشكده جهت اجراي پژوهش
پيوست 2- پرسشنامه
پيوست 3- چكيده انگليسي
پيوست 4-مقالات چاپ شده منتج از پايان نامه
پيوست 5- پوستر منتج از پايان نامه

چكيده
عنوان:
“درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز،1391”

مقدمه: بیماری سرطان میتواند عملکرد خانوادگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. اجرای برنامههای حمایتی به این بیماران نیازمند شناسایی ابعادی از زندگی خانوادگی است که بعد از ابتلاء به سرطان مختل شده باشند. بنابراین، بررسی حاضر به منظور درک دیدگاه افراد مبتلا به سرطان و همسران آنها از عملکرد خانوادگی بعد از ابتلا به سرطان انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی – همبستگی 101 زوج مبتلا به سرطان در بخشهای بستری و درمانگاه بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز شرکت نمودند. جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده استفاده شد که عملکرد خانوادهها را در ابعاد حل مساله، ارتباطات، نقشها، همراهي عاطفي، آميزش عاطفي، كنترل رفتار و عملكرد كلي مورد بررسي قرار ميدهد. برخی مشخصات بیماران نیز با چک لیست بررسی شد.
نتایج: تمامی زوجین شرکت کننده در این مطالعه عملکرد خانوادگی خود را در همه ابعاد نسبتاً مناسب گزارش نمودند. بین دیدگاه بیماران در مورد عملکرد کلی خانوادگی و سن ازدواج (02/0= , p 20/0=r ) و سن بزرگترین فرزند (01/0= , p 21/0=r ) ارتباط آماری معنیداری وجود داشت اما چنین ارتباطی در مورد نحوه زندگی، شغل، سن، سطح تحصیلات، تعداد فرزندان، مدت زمان سپری شده از آگاهی از تشخیص بیماری مشاهده نشد.
نتیجهگیری: هر چندعملکرد خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان نسبتاً مناسب است، اما نباید از توجه بیشتر به خدمات مشاورهای برای خانواده و اعضای خانواده آنها غفلت نمود. زیرا خانواده منبع اولیه مراقبت و حمایت در بیماران مبتلا به سرطان می باشد. بطور کلی، لزوم در نظر گرفتن کل واحد خانواده به عنوان مددجو از ضروریات ارائه مراقبت های پرستاری و حمایتی خانواده محور از بیماران مبتلا به سرطان می باشد.
کلمات کلیدی: سرطان، عملکرد خانوادگی، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده

این فصل در رابطه با زمینه پژوهش تدوین شده است. زمینه پژوهش شامل عنوان پژوهش، معرفی مسئله، تعریف واژه ها، اهداف پژوهش، فرضیات و پیش فرض ها می باشد.

عنوان پژوهش : درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها در شهر تبریز،.1391
زمینه پژوهش (بيان مساله):
سرطان به عنوان یک واقعیت تلخ و عامل تنش زای مهم (1) عارضه ای است که مسیر زندگی فرد را تغییر می دهد و باعث افزایش آسیب پذیری و افت کیفیت زندگی افراد شده، عملکردهای روزانه، فعالیت های اجتماعی و توانایی فرد برای انجام نقش های معمول را تغییر می دهد(2). در دنیای امروز، یکی از دلایل رایج ابتلاء و مرگ و میر، ناشی از بیماری ها سرطان است(3). طبق پیش بینی سازمان جهانی بهداشت، تعداد مرگ ناشی از سرطان در جهان، از سال 2007 تا سال 2030، 45%، افزایش خواهد داشت (از 9/7 میلیون به 5/11میلیون مرگ). بیش از نیمی از موارد سرطان در کشورهای در حال توسعه به وقوع می پیوندد. همچنين، در اکثر کشورهای در حال توسعه، سرطان دومین علت مرگ بعد از بیماری های قلبی- عروقی است(4).
درکشور ایران نیز، به عنوان یک کشور در حال توسعه، سرطان سومین علت مرگ پس از بیماری های قلبی و تصادفات جاده ای است. طبق نتايج مطالعه موسوي در سال 2006، آمار ساليانه وقوع سرطان در بين زنان و مردان ايراني، به ترتیب، 98 و110 نفر به ازاي هر 100000 نفر مي باشد(5). اگر چه از نظر پزشكي سرطان براي يك فرد اتفاق ميافتد، اما اعضاي خانواده در مشكلات رواني و اجتماعي بيماري سهيم هستند. تشخيص سرطان يك تغيير وضعيت عمده در زندگي خانواده ايجاد مي كند كه Rolland از آن به عنوان” مهمان ناخوانده” ياد مي كند كه بايد توسط خانواده يا زوجين پذيرفته شود. در هر مرحله از بيماري، خانواده با چالشهايي روبرو است كه تهديد كننده روابط پايدارو كيفيت زندگي آنها است(6).
بطور گسترده پذيرفته شده است كه مبارزه با سرطان يك امر خانوادگي است. نه تنها بيمار، بلكه هركسي كه او را دوست دارد نيز با عواقب ناشي از بيماري و درمان مواجه می شود، كه این عواقب ممكن است شامل اختلال در زندگي روزمره، اضطراب، نگراني ها در مورد عود سرطان، ترس از دست دادن و مرگ باشد(7). هنگام رويارويي خانواده با يك عامل استرس زا خانواده در ابتدا منابع خود را براي حل مشكل بسيج مي كند. وقتي كه تلاش براي حل مشكل با شكست مواجه مي شود، خانواده دچار بحران مي شود. وقتي منابع خانواده كافي نباشد يا به اتمام رسيده باشد، عملكرد خانواده رو به زوال ميگذارد و علائم آشفتگي در خانواده مانند مشكلات والدي و تعارض در بين افراد اتفاق مي افتد. همچنین، زمانیکه خانواده هيچ كمكي از خارج از سيستم دريافت نكند، نتيجه به شكل سطوح پايين تر عملكرد خانواده و يا شايد جدايي و از دست دادن يك عضو ظاهر شود(8). تجربه زندگي پر از استرس، افراد را مستعد آسيب پذيري مي كند. خانواده هاي آسيب پذير، مانند خانواده هايي با يك عضو بيمار، احتمال بيشتري براي ايجاد مشكلات بهداشتي در نتيجه مواجهه با خطر و يا پيامد هاي وخيم تري در نتيجه مشكلات بهداشتي دارند(9).
همانگونه که ذکر شد، خانواده های دارای یک عضو با بیماری شدید که خانواده را دچار استرس می کند، جزء خانواده های آسیب پذیر محسوب می شوند و بنابراین، به عنوان گروه هدف برای پرستاران بهداشت جامعه محسوب می شوند. يكي از اصلي ترين رويكردهاي كار با خانواده هاي آسيب پذير در پرستاري بهداشت جامعه، رويكرد خانواده به عنوان مددجو است. در اين رويكرد، تمركز اوليه بر خانواده و ثانويه بر افراد استدر این رویکرد تمركز بر اين است كه وقتي اعضاي خانواده يك مشكل بهداشتي را تجربه مي كنند، خانواده به عنوان كل، چه واكنشي از خود نشان مي دهد(10). در واحد خانواده هر عملكرد معيوب ( بيماري، جدايي و …) كه يك عضو را درگير مي كند، از طرق مختلف اعضاي ديگر و همچنين، واحد خانواده به عنوان یک کل را تحت تاثیر خود قرار می دهد که اکثراً ” اثر موجی” نامیده می شود.همچنین رابطه متقابل قوی بین خانواده و وضعیت بهداشتی آن وجود دارد. از این رو، در هر شکل از مراقبت از مرحله ارتقاء بهداشت تا نوتوانی، نقش خانواده بسیار تعیین کننده است(8).
منظور از عملکرد خانواده، توانایی خانواده در هماهنگی با تغییرات ایجاد شده در طول حیات، حل تعارضات، همبستگی بین اعضا، اجرای مقررات حاکم بر این نهاد، با هدف حفظ کل سیستم خانواده می باشد(3). بررسی عملکرد خانواده نشان می دهد خانواده تا چه حد به عنوان یک واحد کار می کند و همچنین، میزان توانایی خانواده برای سازگاری و قضاوت در موقعیت های مختلف را می سنجد(11). لازمه ارزیاب

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اعضای هیئت علمی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد خانواده، بیماران سرطانی، کیفیت زندگی