منابع و ماخذ پایان نامه بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اندازه شركت، مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

تهران مي باشد که نمونه اي به حجم 95 نفر از اين جامعه انتخاب شد. روش نمونه گيري نيز تصادفي ساده مي باشد. اين پژوهش، از نظر هدف کاربردي است. در اين پژوهش آگاهي موديان در خصوص قوانين و مقررات مالياتي و تکاليف مربوط، اعمال جرائم مالياتي نسبت به موديان و مصرف صحيح درآمدهاي مالياتي و اعلام آن براي موديان مالياتي، بر تمکين موديان مالياتي اثر مثبت مي گذارد. نتايج آزمون فرضيه هاي اين پژوهش، حاکي از اين است که در سطح اطمينان 95 درصد، از ديدگاه کارکنان مالياتي اداره کل موديان بزرگ مالياتي شهر تهران، شواهدي مبني بر رد فرضيه هاي آگاهي موديان از قوانين و مقررات مالياتي و تکاليف مربوط، اعمال جرائم مالياتي، مصرف صحيح درآمدهاي مالياتي و اعلام آن براي موديان مالياتي وجود نداشت و مي توان، آنها را از عوامل موثر بر ارتقاي تمکين موديان مالياتي دانست.
طالب نيا و همكاران(1390) در مطالعه اي با تاکيد بر موضوع شفافيت گزارشگري مالي، به بررسي ارتباط آن با گزارشگري مالياتي پرداختند. جامعه آماري پژوهش استان تهران و در پنچ گروه شامل اعضاي هيات علمي دانشگاه، حسابرسان مستقل (حسابدار رسمي)، کارشناسان مالي بورس (به نمايندگي بورس اوراق بهادار تهران)، مميزين مالياتي (به نمايندگي سازمان امور مالياتي استان تهران) و مديران مالي (به نمايندگي تهيه کنندگان صور ت هاي مالي) مي باشد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها و بررسي تاثير گزارشگري مالياتي بر شفافيت گزارشگري مالي در هر يک از گروه هاي ذکر شده از مدل آماري همبستگي و براي تفاوت بين هر جفت از همبستگي مربوط به گروه هاي فوق از مدل z فيشر استفاده شده است. نتايج پژوهش بيانگر وجود يک رابطه مثبت بين گزارشگري مالياتي و شفافيت گزارشگري مالي بوده است، به طوري که در صورت تهيه گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي، شفافيت گزارشگري مالي تا حدود زيادي تامين خواهد شد.
برزگری و فیض پور(1392) در تحقیقی، استدلال نمودند که سازمان امور مالیاتی رابط اصلی بین دولت و شهروندان است که عملکرد خوب آن نمادی از دولت خوب محسوب می گردد. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. بدین علت در سالهای اخیر سیاستگذاران با آگاهی یافتن از اهمیت این موضوع به دنبال روشهایی هستند تا ضمن ترویج و توسعه کسب و کار در کشور موجب اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشورها گردد. یکی از این سیاستها و روشها بهره گیری از حسابرسی های مدرن با رویکرد مدیریت ریسك بوده و این رویکرد، عنصری اساسی جهت مدیریت کارآ و اثربخش رعایت تمکین مالیاتی بحساب میآید. این دیدگاه میکوشد تا با اولویتبندی عملیات در سازمان مالیاتی، مسیر تعامل بین مودیان و سازمان را به سمت تبعیت مالیاتی بهتر از سوی مودیان و کاهش تنش های مالیاتی سوق دهد. بنابراین، مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی نظری حسابرسی مالیاتی با دیدگاه مدیریت ریسك و همچنین نگرشی بر تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه طراحی شده است. این مقاله همچنین میکوشد تا با بهره گیری از این تجارب، به ارائه راهکاری مناسب در این حوزه در ایران بپردازد.
رمضانی و همکاران(1392) در تحقیقی به بررسی حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک و معیارهای تعیین کننده آن با تأکید بر اندازه مؤدیان مالیاتی و تجربه سایر کشورها پرداختند که از طریق شناخت عوامل مؤثر بر ریسک تمکین برنامه ریزی حسابرسی بر اساس ریسک، روشهای محاسبه و ارزیابی ریسک و مدیریت تمکین مالیاتی همراه با ارائه خدمات و آموزش مناسب به مؤدیان انجام شده است. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. بر اساس مدل ارائه شده در این تحقیق، سازمان مالیاتی می تواند با استفاده از داده های بیرونی و درونی سازمان مالیاتی از قبیل داده های گمرکی، بانکی، بیمه، اظهارنامه های قبلی و . . . به تطبیق اطلاعات مؤدیان از طریق تحلیل بر مبنای ریسک بپردازد.
حقیقت و محمدی(1392) در تحقیقی استدلال نمودند که نظريه مرسوم در خصوص فاصلهمالياتي اين است که انتقال منابع از مالکان به دولت را کاهش مي دهد و بدين طريق منجر به افزايش ثروت مالکان مي گردد. نظريه هزينه هاي نمايندگي فاصله مالياتي بيان مي دارد که مديران فرصت طلب از شرايط ابهام ذاتي فاصلهمالياتي سوء استفاده کرده و اقدام به حيف و ميل منابع مالکان مي نمايند. جهت روشن شدن خلاف ديدگاه مذکور از شاخص کيفيت افشاء شرکتي محاسبه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و تفاوت سود مشمول ماليات ابرازي و قطعي سالانه با استفاده از رگرسيون خطي چندگانه، رابطه کيفيت افشاء شرکتي و فاصلهمالياتي و ميزان توجه افراد برون سازماني به فاصله مالياتي؛ مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور نمونه اي متشکل از 600 سال شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره هشت ساله 1382 تا 1389 بررسي شده است. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که شرکت هاي با شفافيت بالا، پتانسيل تضاد نمايندگي کمتر و فاصلهمالياتي بيشتر نسبت به شرکت هاي با شفافيت پايين دارند و همچنين افراد برون سازماني اهميت خاصي به فاصلهمالياتي شرکت ها قائل نيستند. بنابراين در شرکت هايي که برنامه هاي فاصلهمالياتي اجرا مي شود، وجود شفافيت قابل قبول از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد بود.
مداح و نعمت الهی(1392) تحقیقی استدلال نمودند که فرار از پرداخت ماليات بر واردات يکي از علل شکل گيري اقتصاد غيررسمي است. فرار مالياتي، درآمدهاي دولت را کاهش مي دهد و محدوديت هايي را در اجراي سياست هاي اقتصادي به وجود مي آورد. در اين تحقیق، رابطه بين نرخ تعرفه و فرار مالياتي در سطح داده هاي تجاري 6 رقمي بر اساس طبقه بندي سيستم هماهنگ (HS) ميان ايران و 12 شريک تجاري آن طي سال هاي (2008-2003) مورد بررسي قرار گرفته است. فرار مالياتي بر اساس روش باگواتي به صورت تفاوت بين ارزش صادرات گزارش شده به ايران و واردات گزارش شده توسط ايران از شرکاي تجاري، تعريف شده است. نتايج حاصل از تخمين مدل هاي فرار مالياتي، نشان مي دهد که رابطه مثبت و معني داري بين اختلافات تجاري يا فرار مالياتي و نرخ هاي تعرفه در مورد 27917 توليدات تحت بررسي وجود دارد و کشش فرار مالياتي نسبت به نرخ هاي تعرفه 0. 67 است؛ يعني با افزايش 1 درصدي نرخ تعرفه، 0. 67 درصد فرار مالياتي افزايش مي يابد. همچنين کشش فرار مالياتي نسبت به نرخ تعرفه براي کالاهايي داراي نرخ تعرفه بالاتر از ميانگين 0. 8 است و به عبارت ديگر، فرار از پرداخت ماليات در مورد کالاهاي با نرخ تعرفه بالاتر بيشتر اتفاق مي افتد. اثر مثبت نرخ تعرفه بر فرار مالياتي در مورد کالاهاي داراي نرخ تعرفه کمتر از ميانگين تاييد نمي شود.
مهرانی و سیدي(1392) به بررسی رابطه بین مالیات بر درآمد و حسابداري محافظه کارانه پرداختند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. در پژوهش فوق دو فرضیه مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین مالیات ابرازي و تشخیصی و محافظ هکاري مطرح گردید و با بررسی 146 شرکت طی بازه زمانی 1381 الی 1390سعی گردید شواهد تجربی در خصوص رابطه مالیات بر عملکرد و حسابداري محافظ هکارانه ارائه شود. این پژوهش نشان داد بین متوسط مالیات ابرازي سه سال قبل شرکت و محافظه رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. این شواهد مبین وجود انگیزه مالیاتی حسابداري محافظه کارانه در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین صورت که با افزایش مالیات بر درآمد انگیزه براي اعمال حسابداري محافظ هکارانه افزایش می یابد و شرکتها بدین وسیله سعی در صرفه جویی در هزینه مالیاتی خود و کاهش ارزش فعلی مالیاتهاي پرداختی نمایند.

ب) کیفیت گزارشگری مالی و پیامدهای آن
مدرس و حصارزاده (1387) در تحقيق خود به بررسي رابطه كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايهگذاري بر اساس مدلي كاملاً منطبق با مدل تحقيق وردي(2006) پرداختند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. آنها با بررسي 120 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بين سال هاي 79 الي 85 نشان دادند كه علاوه بر اينكه سطح كيفيت گزارشگري مالي با سطح كارايي سرمايه گذاري رابطه معنادار و مثبتي دارد، كيفيت گزارشگري مالي موجب بهبود كارايي سرمايهگذاري ميشود. همچنين، اين تحقيق نشان داد كه بر اساس مدل استفاده شده به منظور كارايي سرمايهگذاري بين بيش(يا كم) سرمايهگذاري و كيفيت گزارشگريمالي رابطهاي منفي و معنادار وجود دارد. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه كيفيت گزارشگري مالي از طريق کاهش بيش(كم) سرمايهگذاري مي تواند موجب ارتقاي كارايي سرمايهگذاري گردد.
نیکومرام و نهندی (1388) تحقیقی تحت عنوان تبيين و ارائه الگويي براي تعيين و ارزيابي عوامل مؤثر بر انتخاب كيفيت گزارشگري مالي در ايران را انجام دادند.اين تحقيق عوامل مؤثر بر انتخاب كيفيت گزارشگري مالي در ايران را شناسايي و ارزيابي كرده است. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. جامعه آماري تحقيق، شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقيق از سال 1378 تا 1385 مي باشد. نتايج آزمونهاي تك متغيره فرضيه هاي تحقيق نشان مي دهد كيفيت گزارشگري مالي با حاشيه سودآوري، و كارايي مديريت شركت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظهكاري مديريت، اندازه، سرمايه بر بودن فعاليت، چرخه عملياتي و پيچيدگي محيط فعاليت شركت رابطه منفي دارد. با اين حال، بين كيفيت گزارشگري مالي با فرصتهاي رشد، تمركز مالكيت، ساختار هيئت مديره، مالكيت اعضاي هيئت مديره، صداقت مديريت، و اهرم مالي شركت رابطهاي مشاهده نگرديد.
سجادی و همکاران (1388) در طی تحقیقی به بررسی ويژگي هاي غيرمالي موثر بر كيفيت گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در اين تحقيق ارتباط پنج ويژگي غيرمالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با كيفيت گزارشگري مالي آن ها بررسي شده است. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. براي اندازه گيري كيفيت گزارشگري مالي از شاخصي متشكل از 155 قلم بر اساس استانداردهاي حسابداري ايران و ساير قوانين مربوط در مورد افشاء استفاده شد و ارتباط احتمالي آن با اندازه شركت، نوع موسسه حسابرسي، نوع صنعت، ساختار مالكيت و عمرشركت با استفاده از مدلهاي رگرسيون چندگانه بررسي شد. نتايج نشان ميدهد اندازه شركت، عمر شركت و نوع صنعت رابطه مثبت معنادار و ساختار مالكيت رابطه منفي با كيفيت گزارشگري مالي دارد اما رابطه نوع موسسه حسابرسي با كيفيت گزارشگري مالي از لحاظ آماري معنادار نبود.
ثقفیو عرب مازار یزدی (1389)تحقیقی تحت عنوان كيفيت گزارشگري مالي و ناكارايي سرمايهگذاري را انجام دادند. اين تحقيق با استفاده از مدل تعديل شده وردی(2006) به آزمون تجربي رابطه ميان كارايي سرمايهگذاري و كيفيت گزارشگري مالي پرداخته است. كارايي سرمايهگذاري به صورت مفهومي، به معني پذيرش پروژه هايي باارزش فعلي خالص مثبت است و منظور از ناكارايي سرمايهگذاري، گذر از اين فرصتهاي سرمايه گذاري(سرمايهگذاري كمتر از حد) و يا انتخاب پروژه هايي با خالص ارزشفعليمنفي(سرمايهگذاري بيش از حد) است. در اين تحقيق، سرمايهگذاري مورد انتظار، تابعي از فرصتهاي رشد تلقي شده و سرمايهگذاري كمتر ازحد(انحراف منفي از سرمايهگذاري مورد انتظار) و سرمايهگذاري بيش از حد (انحراف مثبت از سرمايهگذاري مورد انتظار)، به عنوان ناكارايي سرمايهگذاري مطرح شده است. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. براي ارزيابي كيفيت گزارشگري مالي، از مدل هاي كيفيت اقلام تعهدي استفاده شده است. اين تحقيق در 152

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه فاصله مالیاتی، عدم تقارن، نرخ موثر مالیات، گزارشگری مالی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عدم اطمینان، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده حقوق صاحبان سهام