منابع و ماخذ پایان نامه بورس اوراق بهادار، حق الزحمه، بورس اوراق بهادار تهران، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش
در مورد چسبندگي هزينه ، در خارج از کشور ، پژوهش هاي متنوع و متعددي به عمل آمده که هر کدام از آنها متغيرهاي گوناگوني را بررسي کرده و رفتار چسبندگي هزينه ها را با توجه به آن متغيرها بيان مي کنند . اما متأسفانه همانطور که گفته شد ، اکثر اين پژوهش ها در خارج از کشور انجام شده و تحقيقاتي که در ايران به عمل آمده بيشتر جنبه ي تکراري داشته و اغلب پژوهشگران فرضيات تکراري را مورد بررسي قرار داده اند . علاوه بر اين در مورد چسبندگي هزينه ي حسابرسي در ايران تا کنون هيچ تحقيق و پژوهشي انجام نگرديده . از اين رو در اين پژوهش سعي شده علاوه بر اينکه چسبندگي هزينه ي حسابرسي مورد بررسي قرار گيرد ، متغيرهايي براي چسبندگي هزينه استفاده گردد که کمتر جنبه ي تکراري داشته باشد .
2-8-1) پيشينه پژوهش در مورد چسبندگي هزينه ي حسابرسي
تا زمان نگارش اين پايان نامه ، همانطور که در بالا ذکر شده متأسفانه پژوهش اختصاصي در مورد چسبندگي هزينه ي حسابرسي در ايران انجام نشده است . پژوهش هايي که در مورد حق الزحمه و هزينه هاي حسابرسي بوده ، مواردي به غير از مبحث چسبندگي هزينه را مورد بررسي قرار داده اند . به عنوان مثال سجادي و زارعي (1385) تأثير ويژگي هاي مؤسسه ي حسابرسي و صاحبکار را بر روي حق الزحمه ي حسابرسي بررسي کرده اند و به اين نتيجه رسيده اند که تخصص صنعتي مؤسسه ي حسابرسي بر حق الزحمه ي حسابرسي تأثير دارد . در پژوهش ديگري که واعظ و همکاران (1392) انجام داده اند ، ارتباط بين کيفيت حسابرسي و حق الزحمه ي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته . نتايج پژوهش آنان حاکي از اين بود که بين حق الزحمه ي حسابرسي و معيارهاي کيفيت حسابرسي مانند اندازه ، تخصص و تداوم انتخاب مؤسسه ي حسابرسي ارتباط معناداري وجود دارد . البته چسبندگي هزينه ي حسابرسي نيز در خارج از ايران به اندازه ي چسبندگي هزينه هاي حسابداري مورد توجه واقع نشده و تنها هِي و همکاران(2014) براي اولين بار چسبندگي هزينه ها را از منظر حسابرسي مورد بررسي قرار داده اند . آنها از همان شيوه و روشي استفاده کردند که اندرسون وهمکارانش براي اولين بار براي چسبندگي هزينه هاي عملياتي حسابداري از آن استفاده کردند. آنها از محرک هايي براي تجزيه و تحليل هزينه هاي حسابرسي استفاده کردند و دريافتند که چسبندگي هزينه ها محدود به هزينه هاي عملياتي حسابداري نمي شود و هزينه هاي حسابرسي(حق الزحمه هاي حسابرسي) نيز چسبنده مي باشند .

2-8-2) پيشينه پژوهش در مورد چسبندگي هزينه هاي حسابداري
در زمينه ي چسبندگي هزينه هاي حسابداري در خارج از کشور ، تحقيقات متعددي انجام شده که هر کدام به نحوي رفتار چسبنده ي هزينه ها را مورد بررسي قرار داده اند . چن ، لو و سرگيانيس36 (2013) به بررسي حاکميت شرکتي و مشکلات شرکت و رفتار چسبندگي هزينه هاي SG&A37 مي پردازد . پژوهش ديگري از بالکريشان و لابرو38 (2011) با عنوان ساختار هزينه و چسبندگي هزينه ها شواهدي ارائه مي کنند که در دراز مدت هزينه تصميم گيري ساختار هزينه تحت تأثير توانايي ما براي شناسايي تصميمات کوتاه مدت مديريت هزينه است . ويس39 (2010) نيز به بررسي تاثير رفتار نامتقارن هزينه ها(چسبندگي هزينه) بر پيش بيني سود تحليل گران پرداخت و نتايج نشان داد که در شرکتهايي که هزينه هاي چسبنده تري دارند ، دقت پيش بيني سود توسط تحليل گران کمتر است و چسبندگي هزينه ها بر اولويت هاي پوششي تحليل گران تاثير مي گذارد و سرمايه گذاران در ارزيابي شرکت ، چسبندگي هزينه ها را لحاظ مي کنند . مديروس و کوستا40 (2004 )هزينه هاي عملياتي را درشرکتهاي برزيلي بررسي کرده اند و وجود چسبندگي در هزينه ها و وارونگي اين چسبندگي در دوره ي بعد از کاهش فروش را تأييد کرده اند . سوبرامانيام و وايدن ماير41 (2004) شواهد تجربي درباره ي چسبندگي هزينه ها را فراهم آورده اند که نشان مي دهد تا زماني که ميزان تغييرات فروش کمتر از 10% باشد ، هزينه هاي حسابداري رفتار چسبنده ندارند . آنها وجود رفتاري چسبنده در بهاي تمام شده ي کالاي فروش رفته را آزمون و تأييد کردند . آنها همچنين تأثير شرايط مختلف اقتصادي همچون نرخ توليد ناخالص ملي و ويزگي هاي متفاوت شرکتها مانند جمع دارايي ها و تعداد کارکنان شرکت را برشدت چسبندگي هزينه ها آزمون نمودند . يافته هاي آنان نشان مي دهد ، در دوره هاي رشد اقتصادي ، چسبندگي هزينه ها بيشتر است و در دوره هايي که در دوره ي قبل از آن کاهش در آمد رخ داده است شدت چسبندگي کاهش پيدا مي کند . همچنين با افزايش نسبت جمع دارايي ها به فروش و با افزايش تعداد کارکنان شرکتها ، شدت چسبندگي هزينه ها افزايش پيدا مي کند .
در ايران نيز پژوهش هايي در مورد چسبندگي هزينه هاي حسابداري انجام گرديده ، زنجيردار و همکارانش (1393) چسبندگي هزينه هاي حسابداري را مورد بررسي قرار دادند . آنها در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که شدت چسبندگي بهاي تمام شده ي کالاي فروش رفته محسوس تر از چسبندگي هزينه هاي فروش ، عمومي و اداري است . آنها همچنين تأثير دارايي هاي جاري و دارايي هاي ثابت و ميزان بدهي را بر شدت چسبندگي بهاي تمام شده ي کالاي فروش رفته به اثبات رساندند . نمازي و دواني پور (1389) در پژوهشي مشابه به بررسي تجربي رفتار چسبندگي هزينه هاي عملياتي در بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهاي 1377 تا 1386پرداختند . آنها دريافتند كه با افزايش يك درصدي در فروش ، هزينه هاي عملياتي 65% افزايش مى يابد ، در حالى كه با كاهش يك درصدي در فروش ، اين هزينه ها فقط41% کاهش مي يابند . خالقي مقدم و کرمي(1388) نيز از چسبندگي هزينه براي پيش بيني سود استفاده کردند . قائمي و نعمت الهي(1386) دريافتند که هزينه هاي عملياتي و همچنين هزينه هاي سربار چسبنده مي باشند اما هزينه هاي مواد اوليه ، دستمزد مستقيم و هزينه هاي مالي چسبنده نمي باشند .

فصل سوم
“روش پژوهش”
3-1) مقدمه
تحقيق فرآيندي منظم جهت مشخص کردن موقعيتي نا معين است . در واقع تحقيق فعاليتي است در راستای کشف و فهم که به نظريه هايي براي تصميم گيري منتهي شود .(سِنج42-1997-ص 42) . بر اساس گفته ي حافظ نيا (1389) ، جهت تأکيد بر اهميت روش تحقيق بايد گفت که اگر يک تحقيق از نظر مباني نظري بسيار قوي باشد و همچنين داده هاي آن به صورت دقيق و کامل گردآوري شده باشد و ليکن از روش تحقيق مناسبي جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده نکرده باشد ، نتايج تحقيق غير قابل اتکاء خواهد بود . به عبارت ديگر روش تحقيق مجموعه اي از قواعد ، ابزار و راههاي معتبر (قابل اطمينان) و نظام يافته جهت بررسي واقعيت ها ، کشف مجهولات و دستيابي به مشکلات است . به همين دليل ، جهت تأييد يا رد مباني نظري موجود در هر تحقيق ، لازم است از شيوه و روش تحقيق مناسبي استفاده گردد . انتخاب روش ، کاري کليدي در فرآيند تحقيق به حساب مي آيد ، به طوري که مي توان گفت يکي از مهمترين مراحل هر تحقيق علمي ، انتخاب روش تحقيق مناسب از ميان روشهاي متعدد براي انجام پژوهش است .
در اين فصل مطالبي در مورد روش تحقيق ، انتخاب دوره ي زماني ، قلمرو ، جامعه و نمونه ي آماري بيان خواهد شد . علاوه بر آن معيارهاي انتخاب شرکتهاي نمونه ، روشهاي گردآوري اطلاعات ، فرضيات و مدل پژوهش بيان مي گردد . همچنين در اين فصل علاوه بر تعريف عملياتي متغيرها ، چگونگي آزمون فرضيه ها مورد توجه قرار خواهد گرفت .
3-2) روش پژوهش
روش تحقيق را مي توان مجموعه اي از قواعد ، ابزارها و راههاي معتبر و نظام يافته جهت بررسي واقعيت ها ، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات دانست .(خاکی-1382) . به طور کلي روشهاي تحقيق در علوم رفتاري را مي توان به 2 دسته تقسيم نمود : الف ) هدف تحقيق و ب) نحوه ي گردآوري داده ها.
الف ) دسته بندي تحقيق بر اساس هدف :
تحقيقات علمي بر اساس هدف تحقيق به 5 دسته ي بنيادي ، کاربردي ، تحقيق و توسعه ، ارزيابي و عملي تقسيم بندي مي شوند . با توجه به تعاريف ، هدف از تحقيقات کاربردي ، توسعه- ي دانش کاربردي در زمينه اي خاص است . (بازرگان و همکاران-1376) . به عبارت ديگر تحقيقات کاربردي ، به سمت کاربرد عملي دانش هدايت مي شوند . اين نوع تحقيقات ، نظريه ها ، قانونمندي ها ، اصول و فنوني را که در تحقيقات بنيادي تدوين مي شوند را براي حل مسائل اجرائي و واقعي به کار مي گيرند و بيشتر بر مؤثرترين اقدام تکيه دارند و علتها را کمتر مورد توجه قرار مي دهند .(گِی و همکاران43-1992) .
ب ) دسته بندي تحقيق بر اساس نحوه ی گردآوری داده ها :
تحقيقات علمي را بر اساس چگونگي به دست آوردن داده هاي مورد نياز به 2 دسته مي توان تقسيم بندي کرد : الف ) تحقيقات توصيفي(غير آزمايشي) ، ب) تحقيقات آزمايشي . تحقيقات توصيفي شامل مجموعه روشهايي است که هدف آنها توصيف کردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است . اجراي تحقيق توصيفي مي تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن فرآيند تصميم گيري باشد . تحقيق توصيفي خود به 5 دسته ي پيمايشي ، همبستگي ، اقدام پژوهي ، بررسي موردي و علي- مقايسه اي تقسيم مي شود .
با توجه به تعاريف موجود از هر يک از اين روشها در کتب روش تحقيق ، اينگونه نتيجه گيري مي شود که پژوهش حاضر از لحاظ هدف ، پژوهشي کاربردي بوده و همچنين از لحاظ گردآوري داده ها ، در طبقه ي تحقيقات توصيفي – همبستگي است . زيرا در اين تحقيقات سعي مي شود رابطه ي بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضرايب همبستگي کشف و تعيين شود . علاوه بر آن هدف از مطالعات همبستگی ، برقراري يک رابطه يا نبود آن و به کارگيري روابط در انجام پيش بيني هاست . (خاکي-1378)
3-3) قلمرو تحقیق
قلمرو اين پژوهش در 3 بُعد زير خلاصه مي شود :
الف ) قلمرو موضوعي : در رابطه با موضوع ، اين پژوهش به بررسي و تحليل چسبندگي هزينه هاي حسابرسي و حسابداري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد.
ب ) قلمرو زماني : با در نظر گرفتن اطلاعات نزديک به زمان انجام پژوهش و همچنين در دسترس بودن اطلاعات ، دوره ي زماني ، دوره اي 5 ساله ما بين سالهای 1388 الي 1392 خواهد بود.
ج ) قلمرو مکاني : کليه ي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد .
3-4) جامعه ی آماری
در پژوهش هاي علمي اولين قدم پس از انتخاب موضوع پژوهش ، تعريف جامعه بر اساس ويژگي مورد علاقه و سپس انتخاب يک نمونه از اين جامعه با استفاده از روشهاي مناسب است . جامعه عبارت است از گروهي از افراد ، اشياء يا حوادث که حداقل داراي يک صفت يا ويژگي مشترک هستند . مجموع افراد يا چيزهايي را که مي خواهيم يک يا چند ويژگي درباره ي آنها را مطالعه کنيم را جامعه ي آماري مي گوييم . (دلاور-1380). از جمله دلايل انتخاب شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه ي آماري اين پژوهش دلايل زير را ميتوان برشمرد :
الف ) تهيه آخرين اطلاعات و آمارها درباره وضعيت مالي و اقتصادي شرکتها و گذاشتن اين آمارها و اطلاعات در اختيار تمام کساني که قصد استفاده از آنها را به هر نحوی دارند.
ب) به دليل حجم بالای ميزان انتشار اطلاعات مالي از سوي شرکتهاي عضو بورس ، حسابرسي دقيق اين اطلاعات نيز اهميت شاياني دارد . به همين خاطر سازمان بورس تهران آيين نامه استفاده از حسابرسان معتمد را تصويب کرده و بر طبق اين آيين نامه گروهي از مؤسسات حسابرسي را برگزيده است که از ضوابط اخلاقي ، حرفه اي ، تجربه و سلامت مورد نظر برخوردارند و در شرکتهاي عضو بورس ذي نفع نيستد . در نتيجه اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابرسان رسمي معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران حسابرسي ميشود که اين موضوع باعث افزايش قابليت اعتماد و اتکاي اطلاعات مي شود .
ج)آسان ، سريع و کم هزينه بودن دسترسی به اطلاعات شرکتهای پذيرفته شده در بورس.
3-5) نمونه ی آماری
نمونه گيري يکي از مهم ترين ارکان علم آمار محسوب مي شود .

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، ثروت سهامداران، فشار تقاضا Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اثرات ثابت، روش حداقل مربعات، معنادار بودن، رگرسیون خطی