منابع و ماخذ پایان نامه بهبود عملکرد، طول فصل رشد

دانلود پایان نامه ارشد

91…………………………………………………………………………………………………………………………………….121
شکل 88-4- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار دوبار آبياري تکميلي در فروردين – ارديبهشت در سال 91………………………………………………………………………………………………..121
شکل 89-4- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در خرداد در سال 91………………………………………………………………………………………………………………………………………….122
شکل 90-4- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در تير در سال 91………………………………………………………………………………………………………………………………………….122
شکل 91-4- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمارهاي مختلف آبياري تکميلي در سال 91…………………………………………………………………………………………………………………………………….123
شکل 92-4- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين در سال 92…………………………………………………………………………………………………………………………………….124
شکل 93-4- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت در سال 92…………………………………………………………………………………………………………………………………….124
شکل 94-4- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين – ارديبهشت در سال 92…………………………………………………………………………………………………………………..125
شکل 95-4- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در خرداد در سال 92………………………………………………………………………………………………………………………………………….125
شکل 96-4- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در تير در سال 92…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..126
شکل 97-4- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمارهاي مختلف آبياري تکميلي در سال 92…………………………………………………………………………………………………………………………………….126
شکل 98-4- ميانگين تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در عمق هاي مختلف تحت تيمار آبياري 195 ميلي‌متر در ماه‌هاي مختلف و تيمار شاهد در سال 91……………………………………………………..130
شکل 99-4- تغييرات رطوبت و تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در عمق 30-0 براي زمان هاي مختلف آبياري در سال 91…………………………………………………………………………………………………………..130
شکل 100-4- تغييرات رطوبت و تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در عمق 60-30 براي زمان هاي مختلف آبياري در سال 91…………………………………………………………………………………………………………..131
شکل 101-4- تغييرات رطوبت و تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در عمق 90-60 براي زمان هاي مختلف آبياري در سال 91…………………………………………………………………………………………………………..131
شکل 102-4- ميانگين تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در عمق هاي مختلف تحت تيمار آبياري 195 ميلي‌متر در ماه‌هاي مختلف و تيمار ديم در سال 92………………………………………………………..132
شکل 103-4- تغييرات رطوبت و تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در عمق 30-0 براي زمان هاي مختلف آبياري در سال 92…………………………………………………………………………………………………………..132

شکل 104-4- تغييرات رطوبت و تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در عمق 60-30 براي زمان هاي مختلف آبياري در سال 92…………………………………………………………………………………………………………..133

شکل 105-4- تغييرات رطوبت و تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در عمق 90-60 براي زمان هاي مختلف آبياري در سال 92…………………………………………………………………………………………………………..133
شکل 106-4- تغييرات رطوبت و چگالي وزني ريشه (g/cm3) در عمق 30-0 براي زمان هاي مختلف آبياري در سال 91…………………………………………………………………………………………………………..134
شکل 107-4- تغييرات رطوبت و چگالي وزني ريشه (g/cm3) در عمق 60-30 براي زمان هاي مختلف آبياري در سال 91…………………………………………………………………………………………………………..135
شکل 108-4- تغييرات رطوبت و چگالي وزني ريشه (g/cm3) در عمق 90-60 براي زمان هاي مختلف آبياري در سال 91…………………………………………………………………………………………………………..135
شکل 109-4- تغييرات رطوبت و چگالي وزني ريشه (g/cm3) در عمق 30-0 سانتی‌متری خاک براي زمان هاي مختلف آبياري در سال ………………………………………………………………………………………136
شکل 110-4- تغييرات رطوبت و چگالي وزني ريشه (g/cm3) در عمق 60-30 براي زمان هاي مختلف آبياري در سال 92…………………………………………………………………………………………………………..136
شکل 111-4- تغييرات رطوبت و چگالي وزني ريشه (g/cm3) در عمق 90-60 براي زمان هاي مختلف آبياري در سال 92…………………………………………………………………………………………………………..137

فصل اول

مقدمه

ضرورت آبياري تکميلي

آبياري1 عبارت است از رساندن آب کافي به خاك به منظور تأمين رطوبت لازم براي رشد گياه براي نيل به اهدافي چون تأمين آب مورد نياز گياه، خنک کردن محيط و ايجاد شرايط مساعد براي رشد گياه، کم کردن يخبندان، آبشويي و غيره ميباشد. در بعضي شرايط، بخشي از نياز گياه توسط بارش تأمين مي‌شود.
تغييرات زماني و مکاني بارش از ويژگيهاي اصلي اقليم ايران ميباشد. اکثر نقاط کشور ما تحت اقليم مديترانه‌اي قرار دارد. ويژگي اين اقليم، ميزان کم بارش، توزيع نامناسب مکاني و نوسانات آن از سالي به سال ديگر است. تغييرات گسترده در توزيع بارندگي در‌طول فصل رشد به همراه نوسانات شديد از سالي به سال‌ ديگر ، توليد محصولات کشاورزي را بسيار مشکل مي‌سازد. در نتيجه‌ي الگوي نامطلوب بارندگي، رطوبت خاک در ناحيه ريشه نيازهاي گياه را در طي فصل رشد برآورده نمي‌سازد. در شرایطی که باران در زمان مناسب و با مقدار كافي اتفاق نمي‌افتد انجام آبياري تكميلي2 ضروری است. آبياري تکميلي را مي‌توان به اين صورت تعريف نمود:” اضافه کردن مقدار کمي آب به مقدار آب خاک براي بهبود عملکرد، زماني که باران نتواند رطوبت کافي براي رشد طبيعي گياه را فراهم آورد”. آبياري تکميلي در مناطقي با منابع آب محدود، بر دو فرض زير استوار است:
الف- آب (به شکل باران) براي رشد گياهي که به طور طبيعي بدون آبياري مقدار کمي عملکرد دارد، فراهم باشد.
ب- از آنجايي که بارندگي يک منبع رطوبتي معين براي نياز گياه است، آبياري تکميلي زماني استفاده مي‌شود که بارش نتواند رطوبت ضروري براي توليد محصول را فراهم کند.
استفاده از آبياري تكميلي به ويژه در اراضي با بارندگي محدود، راهي نويد‌بخش جهت رسيدن به خود‌كفايي مي‌باشد، زيرا آبياري تكميلي از نوسانات عملكرد پيشگيري کرده و از عدم موفقيت در توليد، جلوگيري به عمل مي‌آورد. برنامه‌ريزي زمان و مقدار آبياري تکميلي براي رفع‌کردن کامل تنش رطوبتي خاک در فصل رشد نمي‌باشد، اما حداقلي مقدار آب لازم است تا محصول بهينه گردد. براي اطمينان از‌ اين امر، مقدار حداقل آب در طول مراحل بحراني رشد3، بايستي در ‌دسترس باشد، بنابراین مهمترين نکته در مديريت آبياري تکميلي، زمان و مقدار آب مصرفي است تا بتواند بهترين نتيجه را به‌دست دهد. آبياري تکميلي مطلوب بين 75 ميلي‌متر در نواحي با بارندگي سالانه 500 ميلي‌متر و 150 ميلي‌متر در نواحي با بارندگي سالانه 250 ميلي‌متر گزارش شده است (قاجار-سپانلو، 1381).

انگور و اهمیت آن در ایران

در کشور ایران به دلیل واقع شدن در اقلیم نیمهخشک، کاهش میزان بارندگی و خشكسالي4 دور از انتظار نبوده که خسارت زيادي را به توليد محصولات كشاورزي وارد مي‌آورد. از ‌اين‌ جهت گياهان زراعي كه داراي ريشه‌ي سطحي بوده سريعتر آسيب مي‌بينند ولي تأثير خشكسالي و كم‌آبي در درختان ميوه در زمان طولاني‌تري آشكار مي‌شود. برخي ازگونهها و ارقام درختان ميوه، مقاومت بيشتري به كم‌آبي نشان مي‌دهند. انجير، بادام، پسته و انگور از‌جمله درختاني هستند كه تا‌حدودي به كم‌آبي مقاومت داشته‌اند. با ‌توجه به ‌اين‌كه انگور داراي ارقام تجاري زيادي بوده و در شرايط مختلف آب ‌و ‌هوايي رشد ‌و‌ نمو مي‌نمايد بنابراین نياز به پژوهشهاي وسيعي پيرامون اين گياه مي‌باشد.
تاکستانهاي ديم معمولاً در کوهپايه‌هايي قرار دارند که در فصل بهار آب به اندازه‌ي کافي در نيمرخ آن‌ها وجود دارد، مثل کوهپايه‌هاي البرز، آذربايجان، همدان و فارس که مقدار بارندگي سالانه‌ي اين مناطق 300 الي 400 ميلي‌متر بوده و نيازي به آبياري تاکستانها نمي‌باشد ( تفضلي و همکاران، 1373). کافي نبودن مقدار آب قابل دسترس در منطقه‌ي ريشه‌ي گياه، سبب بروز خشکي در تاکستانهاي ديم شده و در اين زمان کشاورزان براي حفظ تاکستانهاي خود از منابع آبي سطحي و زير‌زميني استفاده نموده و به‌ کمک آبياري تکميلي ميتوانند قسمتي از نياز آبي گياه را تأمين کنند.

تبخير-تعرق

در نواحي نيمه خشك مانند كشور ايران كه بيشتر آب به مصرف كشاورزي مي‌رسد بخش قابل‌‌توجهي از بارندگي بر اثر تبخير از دسترس خارج ميگردد و محدوديت آبي مهم‌ترين و ضروري‌ترين عامل براي رشد گياهان محسوب ميشود. مصرف آب در گياه به صورت تعرق انجام ميگيرد. عمل تعرق فرايندي است که گياه آن آبي را که توسط ريشه‌هاي خود جذب نموده است را به شکل بخار و توسط روزنه‌ها به اتمسفر منتقل مينمايد. تعرق عمدتاً نيروى محرکه جهت به جريان انداختن آب جذب شده توسط گياه را تأمين مى‌کند. سرعت جذب آب عمدتاً توسط شدت تعرق تعيين مى‌شود. فشار ريشه و جذب فعال آب نقش ناچيزى در جذب آب ايفا مى‌نمايند و وقتى اين مکانيزم‌ها مشخص مى‌شوند که تعرق کم و يا متوقف شده باشد. تبخير به مجموعه‌ي پديده‌هاي فيزيکي گفته مي‌شود که توسط آن ذرات آب از سطح آب يا سطح خاک مرطوب از طريق دريافت انرژي خورشيدي به حالت بخار وارد اتمسفر ميشوند. براي آنکه تبخير وجود داشته و تداوم يابد، بايستي سه شرط اساسي موجود باشد.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تکميلي، تيمار Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه فشار بخار آب، استان فارس