منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده

دانلود پایان نامه ارشد

شود. برای اين منظور با توجه به اينکه سيستم پيشنهادی در بخش بهداشت ودرمان و جهت محاسبه بهای تمام شده و تعيين هزينه های بخش بهداشت ودرمان استفاده می شود. بنابراين بطور مختصر خصوصيات و ويژگيهای بکارگيری و استفاده از سيستمهای هزينه يابی در اين بخش مطرح می گردد:
1-9-2-عناصر اساسی و اجزا تشکيل دهنده سيستم هزينه يابی در بخش بهداشت ودرمان نسبت به ساير موسسات توليدی و خدماتی تفاوت موثری دارند2-مديران بیمارستان ها مانند ساير موسسات توليدی و خدماتی دارای اختيار و قدرت پست و مقام نمی باشند، بلکه قدرت اين مديران بيشتر تشريفاتی است. بنابراين اين مديران مانند ساير سازمانها نمی توانند کنترل موثری بر اجزا و مولفههای موثردر سيستم بهای تمام شده خدمات در بیمارستان هاداشته باشند بر اين اساس ارزيابی عملکرد مديران کارکنان در اين بخش مانند ساير بخشها به نحو موثری انجام نخواهد گرديد.
2-9-2-سيستمهای حسابداری و مالی موجود در نظام پزشکی عمدتا بر اساس سيستم جوابگويي است تا در جهت مديريت موثر و کارآمد. اين موضوع بيشتر به اين دليل است که اجزا و عناصر تشکيل دهنده سيستم پزشکی با ساير سيستمها تفاوت اساسی دارند.
3-9-2- سيستمهای حسابداری و مالی موجود در نظام پزشکی عمدتا بر اساس تبعيت از نظام بودجه ريزی بیمارستانها تهيه و طراحی شده است. در اين سيستم بودجه ها در قالب برنامه و رديفهای متعددی به بیمارستانها تخصيص می يابد که برای بيشتر اين برنامه ها خروجيهای قابل سنجش و اهداف کمّی قابل دسترس مشخص نمی گردد. از طرفی سيستم افزايش بودجه در دوره های آينده نيز با توجه به ضريب افزايش قيمتها(بودجه ريزی سنتی)می باشد. نتيجه اينکه اين مسائل موجب پيچيده شدن نظام بودجه ريزی و سيستم حسابداری و مالی در بين بیمارستانها می گردد.
4-9-2-در بیمارستانهای بزرگ که حجم عمليات مالی و حسابداری آنها بسيار زياد می باشد، سيستم حسابداری گزارشات حجيم و متعددی را برای مديران تهيه و آماده می کند که اين اطلاعات صرفا برای عده کمی از مديران بخشها قابل فهم و بکارگيری خواهد بود اما برای بيشتر مديران سيستم بیمارستانی خصوصا مديرانی که با مفاهيم هزينه يابی و محاسبه بهای تمام شده خدمات آشنايي کافی ندارند، معنا و مفهوم زيادی ندارد.
5-9-2-اهداف و خروجيهای سيستم بیمارستان نسبت به ساير سازمانهای توليدی و يا بعضی از سازمانهای خدماتی براحتی از يکديگر قابل سنجش و تفکيک نمی باشد. اين موضوع بيشتر به اين دليل است که معيارهای کمّی قابل ملاحظه ای جهت سنجش دقيق تحقيقات، و خدمات مشاوره ای وجود ندارد.
6-9-2-شناخت و برآورد حجم و ميزان وروديها در سيستم بیمارستان با خروجيهای آن زياد ملموس و واضح نمی باشد که اين موضوع عمليات هزينه يابی و محاسبه بهای تمام شده خدمات را با ابهام مواجه می کند
7-9-2-منابع و ظرفيتهای بلااستفاده در سيستم دانشگاهی براحتی قابل سنجش و برآورد نمی باشد. به عنوان مثال ممکن است که بطور کامل از ساعات موظفی اساتيد استفاده نگردد و يا اينکه از تمامی ظرفيت کلاسهای درس و يا آزمايشگاهها بدلايل مختلف استفاده نشود.
8-9-2-با توجه به اينکه سيستم مالی و حسابداری بخشهای دولتی هزينه های مختلف پزشکی را بر اساس بودجه های تخصيص داده شده به آنها هزينه می کنند و از طرفی بدليل ماهيت غلط بودجه ريزی سنتی مورد استفاده، کل بودجه های تخصيص داده شده به هر کدام ازاين بخشها بايد هزينه گردد( يا به عبارتی جمع تراز ريالی دفاتر حسابداری در بیمارستانها در پايان دوره می بايست با بودجه های تخصيص داده شده برابر باشد) اين مسئله موجب می شود علاوه بر هزينه شدن تمامی بودجه های تخصيصی، کارآيی سيستم مالی و حسابداری و همچنين عملکرد سيستم پزشکی قابل سنجش و برآورد نباشد که نهايتا اين موضوع منجر به عدم ارائه اطلاعات مورد نياز برای کنترل هزينه ها در سيستم مالی و حسابداری بیمارستانها می گردد.
10-9-2-ساختار و ترکيب هزينه های بخش پزشکی از بخشهای توليدی و ساير بخشهای خدماتی متفاوت می باشد. در بخشهای توليدی حجم عمده هزينه ها و بهای تمام شده محصولات مربوط به هزينه های مواد مصرفی مستقيم است و در بعضی از موارد حجم هزينه های نيروی انسانی بسيار پايين می باشد، هزينه های خريد و نصب تجهيزات و ماشين آلات (هزينه های ثابت و هزينه های خريد کالاهای سرمايه ای)در بخشهای توليدی بسيار زياد می باشد و در بعضی مواقع تا بيش از50% هزينه های توليد محصول و هزينه های دوره را تشکيل می دهند اما در بخش پزشکی عمده هزينه ها مربوط به هزينه های متغير و هزينه های نيروی انسانی می باشد و هزينه های استهلاک کالاهای سرمايه ای نسبت به ساير هزينه ها درصد کمتری از هزينه ها را به خود اختصاص می دهد.
با توجه به ويژگيها و خصوصيات و همچنين نقاط ضعف سيستمهای هزينه يابی سنتی و از طرفی سيستم مالی و حسابداری بخش پزشکی، لزوم توجه بکارگيری و استفاده از سيستمهايي که بتواند نقاط ضعف و نارساييهای فوق را رفع کند، امری ضروری و اساسی محسوب می گردد. برای اين منظور دسترسی به روشهای نوين مديريت هزينه به عنوان يک موضوع اساسی مطرح است و سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت با توجه به مکانيزمها و ابزارهايي که از ابعاد مختلف در دسترس مديران قرار می دهد، در اين زمينه می تواند بسيار مفيد باشد.
10-2- سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC )
تحولات و تغييرات شگرفي كه بطور کلی از اوايل دهه هشتاد در سطح جهان مطرح گرديد، باعث شد تا بيشتر سازمانها به اين نتيجه دست يابند تا برای بقاء در بازار رقابت و کاهش بهای تمام شده خدمات خود می بايست شيوه ها و فرآيندهاي داخل سازمانی خويش را بهبود بخشند و ضمن افزايش مستمر كيفيت، هزينه ها را به نحو قابل قبولي پايين آورند، برای دستيابی به اين هدف تجديد نظردر روشهاي حسابداري ومالی و استفاده از روشهای جديد امری اجتناب ناپذير بود، چون اتكاء به روشها وتكنيكهاي سنتي ديگرنمي توانست نيازهاي آنان را برآورده كند، و اين سازمانها ناگزير شدند تا در سيستم هاي حسابداري وبهاي تمام شده خويش بازنگري كنند.
اين نياز مبرم از يك طرف و رشد و توسعه ديدگاههاي جديد در زمينه حسابداري مديريت از طرف ديگر، باعث ايجاد تحول در ارائه روشهاي نوين محاسبه بهاي تمام شده گرديد. اما توجه جدي محافل دانشگاهي و حرفه اي به اين موضوع در دهه1980 بيشتر جلب گرديد. اين توجه عمدتاً بر اثر پيدايش سه سازه اصلي بود: سازه اول تغييرات نويني كه در دنيا جهت معرفي تكنولوژي هاي مدرن، سيستم هاي اطلاعاتي هوشمند و مكانيزم هاي عملياتي جديد رخ داده بود. سازه دوم، تغييرات فلسفه فكري مديران سازمانهابود، كه جهت افزايش سودآوري، بجای افزايش قيمتهای خدمات خود به عامل کاهش هزينه ها توجه داشتند. عامل سوم تلاش محافل دانشگاهي و نويسندگان حسابداري مديريت بود، كه با توجه به تغييرات وسيع و لزوم استفاده از تکنولوژيهای جديد، روشهای نوين مديريت هزينه و هزينه يابی را توسعه دادند. در اين ميان كوپر و كاپلان (Kaplan&(Cooper نسبت به ديگران تاثير بسزايي در انعكاس نارساييهاي سيستم حسابداري مديريت داشتند. اين نويسندگان معتقد بودند كه استفاده از سيستمهاي سنتي نه تنها پاسخگوي احتياجات مديران نيست، بلكه استفاده از اطلاعات آنها سبب گمراهي و عدم تصميم گيري صحيح مي شود. تلاش اين نويسندگان منجر به پيدايش شيوه جديدي در روشهای مديريت هزينه، تحت عنوان” هزينه يابي بر مبناي فعاليت”13″ گرديد(Turney,1997 ).
11-2-ديدگاههای سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت
از نظر مراحل تکامل و شکل گيری سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت و همچنين نوع اطلاعات مورد نياز مديران در تصميم گيري ها دو ديدگاه کلی در رابطه با اين سيستم مطرح شده است. يكي از اين ديدگاهها مدل مقدماتی سيستمABC است. هدف اين ديدگاه فراهم كردن اطلاعات در مورد هزينه فعاليتها و فرآيندها است. ديدگاه ديگري كه در اين زمينه مطرح است، مدل دو بعدي ABC مي باشد. هدف اين ديدگاه علاوه بر فراهم كردن اطلاعات در مورد هزينه فعاليت ها و فرآيندها، تهيه اطلاعات غيرمالي درباره فعاليت ها است. بدليل اهميت اين موضوع و چگونگي رشد و توسعه سيستم ABC، به تشريح اين دو ديدگاه مي پردازيم.

1-11-2- مدل مقدماتی سيستم ABC14
مدل مقدماتیABC جهت فراهم آوردن اطلاعات بهاي تمام شده محصولات و خدمات بكار گرفته شد. اما با توجه به قابليتهاي مفيدي كه اين سيستم فراهم مي كرد، در زمينه هاي ديگري از جملهكاربرد در تصميم گيريهاي استراتژيك، تجزيه و تحليل هزينه ها، سودآوري خدمات، بهبود فعاليتهاي سازماني، مديريت و اداره كردن فعاليتها، وتعيين اولويت براي كاهش هزينه ها بكار گرفته شد.
كاربردهاي گسترده سيستمABC در واقع ناشي از مزايايي بود، كه اين سيستم مي توانست براي سازمانها فراهم كند. علاوه بر موارد فوق استفاده كنندگان اين سيستم بدنبال دستيابي به اطلاعات اساسي بودند تا با بكارگيري آن بتوانند فرآيندها را بهبود بخشند. گرچه سيستم مقدماتیABC با فراهم كردن اطلاعات مفيد و اساسي بسياري از مشكلات مديران را در تصميم گيريها حل نمود، اما بكارگيري اين سيستم نارسائيهايي نيز داشت كه استفاده از آن را محدود مي كرد، و آن تك كاربردي بودن اين سيستم بود. يعني اگر اين سيستم براي هدف خاصي، مثلا” بهبود داخلي سازمان طراحي مي گرديد،نتايج آن براي دستيابی به ساير اهداف كاربردی نداشت. اين موضوع تا حد زيادي كارآيي مدلمقدماتیABC را محدود مي كرد (Turny,1997).
محدوديت ديگر مدل مقدماتیABC، عدم ارائه اطلاعات مستقيم در مورد هزينه ها و فعاليتها، خصوصا” در مورد هزينه هاي سربار و چگونگي تسهيم اين هزينه ها بود. از آنجا كه در مدل مقدماتیABC هزينه هاي سربار بر اساس حوزه هاي هزينه كلي تسهيم مي شوند، بنابراين هزينه ها براساس هر فعاليت بطور جداگانه تعريف و شناسايي نمي گردند و مستقيماً بر فعاليتها تاثير نمي گذارد. اين مسئله، ضمن عدم ارائه اطلاعات در مورد فعاليتها، باعث خواهد شد كه نتوان اطلاعات عملي درمورد بهبود عملكردها و نتايج را كسب كرد. اين نقاط ضعف مدلمقدماتیABC منجر به ارائه ديدگاه دوبعدي اين سيستم گرديد.

2-11-2- مدل دو بعدي15 سيستم ABC
انتظار از سيستم ABC براي فراهم كردن اطلاعات عملياتي در مورد فعاليتها منجر به پيدايش ديدگاه ديگري در اين زمينه شد، كه به نام مدل دو بعدي ABC مطرح گرديد. اين سيستم جهت فراهم كردن اطلاعات با هدف ايجاد يك فرآيند بهبود دائمي براي فعاليتهاي داخل و خارج از سازمان طراحي گرديد. اين روش داراي دو ديدگاه اصلي است كه عبارتند از:1) ديدگاه تخصيص هزينه16 و2)ديدگاه فرآيندي.17 در شكل شماره(3-1) اين دو ديدگاه نشان داده شده است.

شكل شماره (3-1 ) مدل دو بعدي سيستم ABC
منبع:(Turny,P”Activity Based Costing”Kogan Page,1997)

12-2-ديدگاه تخصيص هزينه در مدل ABC
ديدگاه تخصيص هزينه فراهم كننده اطلاعات در مورد منابع، فعاليتها و هدف هزينه است. فرض اصلي اين ديدگاه اين است كه، دستيابي به هدف هزينه (ارائه خدمت و يا توليد محصول) نياز به انجام فعاليت دارد و فعاليتها منابع را مصرف مي كنند. در اين ديدگاه، جريان هزينه ها از طرف منابع به فعاليتها و سپس از طرف فعاليتها به هدف هزينه است.
اطلاعاتي كه توسط مدل دو بعدي ABC ارائه مي گردد، تفاوت زيادي با ديدگاه مقدماتی اين سيستم دارد. با بكارگيري اين سيستم علاوه بر اينكه اطلاعات مفيدي در مورد هزينه ها و بهاي تمام شده حاصل مي شود، اطلاعات ديگري نيز در مورد فعاليتها و هدف هزينه مي توان كسب نمود. اين اطلاعات در تصميم گيريها مي تواند به مديران كمك زيادي كند. جهت درك بيشتر اين موضوع به تشريح اطلاعات حاصل از اين سيستم مي پردازيم.
1-12-2-اطلاعات درباره فعاليتها
سيستم ABCاطلاعات مفيدي درباره فعاليتهاي مهم و هزينه هاي انجام آنها در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد. از جمله اينكه چگونه مي توان فعاليتها را بهتر انجام داد؟ هدف از مصرف منابع چيست؟ براي انجام هدف هزينه چه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، دسترسی به اطلاعات، مراکز آموزشی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده