منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، دسترسی به اطلاعات، آموزش پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

دارد؟
2- آیا بین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟
3- چگونه می توان تعرفه های وضع شده برای خدمات بیماران از طریق سیستم پیشنهادی با سیستم موجود در بیمارستان ولیعصر لامرد مقایسه کرد؟
3-1- اهميت مشكل
امروزه با توجه به نقش اطلاعات صحيح در تصميم گيري ها و خصوصا اطلاعات مالی و هزينه ای، لزوم طراحي و بکارگيری يك سيستم هزينه يابي كه قادر به شناسايي و کشف هزينه ها و محاسبه صحيح بهاي تمام شده خدمات باشد، از جهات متعددي داراي جايگاه خاصي است، بطوريكه روز بروز بر اهميت آن افزوده مي گردد. در بخش بهداشت ودرمان و خصوصا بخش آموزش پزشکی بدليل اينکه نسبت به ساير بخشها در اين زمينه مطالعات و اقدامات عملی مناسب انجام نشده است، توجه به اين موضوع بسيار مهم و اساسی می باشد. اين مسأله در سطح دنيا و خصوصا کشورهايي که بخش آموزش خصوصی در آن فعال می باشد، بدليل وجود رقابت بالا در ارائه خدمات بهتر و كسب متقاضيان بيشتر توام با هزينه های پايين تر، نمود بيشتري پيدا مي كند. در كشور ما نيز بدليل اينكه در چند سال اخير بر اهميت بکارگيری اطلاعات صحيح در تصميم گيري ها و لزوم شفاف سازی هزينه ها و منابع درآمدی بخشهای مختلف تاکيد گرديده است، توجه به اين مسئله اهميت زيادي دارد.بطوريكه در برنامه سوم توسعه نيز بر اين موضوع تاکيد زيادی شده است. از طرف ديگر با استفاده و بکارگيری روشهای نوين هزينه يابی و خصوصا سيستم پيشنهادی، اطلاعاتی فراهم می گردد که به واسطه آن می توان مديريت علمی و برنامه ريزی منابع در دسترس و استفاده بهينه از منابع سازمانی را در سطح جامعه گسترش داد.
در حال حاضر جهت شناسايي هزينه ها و بهای تمام شده خدمات در بخش بهداشت ودرمان از سيستمها و روشهای متعددی استفاده می گردد. اما با توجه به ماهيت فعاليتهای آموزشی و پيچيدگی حجم فعاليتها و امکانات مورد نياز برای انجام آن، لزوم استفاده از سيستمهای نوين، ضروری می باشد. بنابراين استفاده و بكارگيري سيستم مناسبی كه علاوه بر رفع و پوشش نواقص ساير سيستمهای هزينه يابی، زمينه هاي تصميمگيري مناسبي را براي مديران و استفاده كنندگان از اطلاعات قيمت تمام شده و هزينه يابي در بخش بهداشت ودرمان را فراهم كند، امري اجتناب ناپذير بوده و بايد به آن توجه خاصی مبذول گردد.
3-1-نحوه برخورد با مشكل
يكي از مشكلات اساسي موجود بيشتر سازمانهاي دولتي و خصوصي كشور، شيوة بكارگيري و استفاده از روشهاي هزينه يابي و اطمينان از بكارگيري اين روشها در تهيه وفراهم نمودن اطلاعات مناسب درتصميم گيريها مي باشد.اهميت اين مشكل زماني بيشتر مي گردد كه قوانين موجود در كشور، خصوصاً قوانين مالياتي و حسابرسي همواره نتوانسته است همگام با سيستمهاي نوين هزينه يابي رشد و توسعه پيدا كنند.علاوه بر اين، ضعف دانش نظري و تئوري روشهاي نوينهزينه يابي نيز در بين مديران مؤسسات دولتي و خصوصي نيز به عنوان يك كمبود اساسي، مشهود مي باشد. اين مشكل در بين مؤسسات خدماتي بدليل اينكه بيشتر عناصر تشكيل دهنده آن،فعاليتهاي نيروي انساني است و خروجي آن تا حد زيادي قابل مشاهده نمي باشد، بيشتر وجود دارد. در مورد بخش بهداشت ودرمان کشور كه هدف اصلي از ايجاد آن، ارائه خدمات به جامعه مي باشد، اين مشکل نمود بيشتری پيدا می کند.بنابراين سيستمهاي هزينه يابي بايد طوري طراحي شوند تا ضمن دستيابي به اهداف اصلي ايجاد آنها،دسترسی به اطلاعات مناسب را برای تصميم گيري های مديريتی فراهم سازند. بنابراين براي برخورد با نارسايي هاي موجود از دو جنبه مي توان عمل نمود، بخشي از اين نارساييها مربوط به ضعف مباني تئوري و نظري سيستم هاي نوين هزينه يابي در بخش بهداشت ودرمان كشور مي باشدكه اين مسأله از طريق هم انديشي صاحبنظران علمي و دانشگاهي با مطالعه و تحقيق قابل حل مي باشد و بخشي ديگر از مشكلات، مربوط به كمبود و ضعف قوانين و مقررات موجود است كه آن نيز ازراه حلهاي قانوني قابل حل و رفع مي باشد.البته در اجرا و پياده سازي سيستم هاي نوين علاوه بر دانش نظري بالا،وجود نيروهاي آموزش ديده وفرهنگ سازي مناسب براي اجراي سيستمهاي جديد نيز لازم و ضروري است كه اين موضوع نيز از طريق آموزش قابل انجام است. علاوه بر اين با توجه به اينکه سيستم حسابداری دانشگاهها نيز بر اساس روش حسابداری دولتی وضع شده است، طبقه بندی هزينه ها در آن تا حدودی با عمليات هزينه يابی و گروه بندی هزينه ها برای محاسبه بهای تمام شده خدمات و خصوصا سيستم پيشنهادی متفاوت می باشد که اين موضوع نيز با مراجعه به اطلاعات و عمليات تفصيلی حسابهای مالی در طول دوره مورد نظر قابل حل خواهد بود.
4-1عوارض ناشي از تداوم مشكل
با توجه به اينکه استفاده کنندگان اطلاعات سيستم بهای تمام شده خدمات و هزينه يابي متفاوت می باشند، بنابراين نواقص سيستم موجود از ابعاد مختلف می تواند بر تصميم گيري های اين گروهها موثر باشد که تداوم آن باعث ايجاد مشکلات جدی برای اين بخش خواهد شد. از طرفی ديگر رشد روز افزون رقابت در كليه فعاليتهاي خدماتي و توليدي،لزوم بكارگيري و استفاده از روشهـاي نوينهزينه يابي براي شناخت هزينه ها و تعيين دقيق بهای تمام شده خروجيهای بخش بهداشت ودرمان ضروري است.با توجه به اينکه استفاده کنندگان اطلاعات سيستم بهای تمام شده در بخش بهداشت ودرمان متفاوت می باشند، بنابراين نواقص سيستم موجود از ابعاد مختلف می تواند بر تصميم گيري های اين گروهها موثر باشد که تداوم آن باعث ايجاد مشکلات جدی برای اين بخش خواهد شد. به عنوان مثال از آنجا كه دولت، بخش خصوصي و مديران بخش بهداشت ودرمان براي تصميمگيري واداره كردن فعاليتها بايد به نحوي به اطلاعات دقيق هزينه يابی و بهای تمام شده خدمات بهداشتی ودرمانی دسترسي داشته باشند،عدماطلاعات صحيح كه ناشي از نواقص و اشکالات سيستمهاي هزينه يابی مي باشد،تأثير زيادي بر تصميم گيريهاي آنان دارد و بعضاً در خيلي از موارد، تصميم گيريها با مشكل مواجه مي شود.اين مسأله به نحوي نيز مانع از تصميم گيري هاي اصولي دولت و بخش خصوصي در زمينه سرمايه گذاريهاي جديد در اين بخش گرديده است، از اينرو ادامه اين روند نيز به صلاح سيستم بهداشتی ودرمانی كشور نبوده و بايد تغييرات اساسي درآن ايجاد گردد.از طرفي ديگر اگر بخش بهداشت ودرمان کشورعلاقمند به برنامه ريزی علمی جهت اداره کردن بهينه فعاليتهای بهداشتی ودرمانی باشد، دسترسی به اطلاعات صحيح و واقعی از هزينه ها و چگونگی طبقه بندی آن امری ضروری است در حاليکه سيستم موجود به هيچ وجه جوابگوی تهيه و دسترسی به اين اطلاعات نمي باشد. بنابراين ارائه يک سيستم هزينه يابي و محاسبه بهای تمام شده بسيارضروري بوده و بايد اقدامات لازم در اين زمينه صورت گيرد.
با توجه به استفاده كنندگان اطلاعات سيستم هزينه يابي موجود، از آنجا كه مديران وتصميم گيرندگان نظام بهداشتی ودرمانی،دولتو بخش خصوصي براي تصميم گيري واداره كردن فعاليتهايی که در اين سيستم انجام می گردد بايد به نحوي به اطلاعات موثق ودقيق دسترسي داشته باشند،عدم اطلاعات صحيح كه ناشي از بكارگيري سيستم هاي نامناسب مي باشد،تأثير زيادي بر تصميم گيريهاي آنان دارد و بعضاً در خيلي از موارد، تصميم گيريها با مشكل مواجه مي شودكه اين مسأله تا بحال در بخش بهداشت ودرمان کشور بطور کامل مشهود بوده است .اين مسأله از ابعاد مختلف نيز مانع از تصميم گيري هاي اصولي دولت و بخش خصوصي در زمينه سرمايه گذاريهاي جديد در اين بخش گرديده است.
5-1معرفي عوامل مؤثر
امروزه با توجه به گسترش تکنولوژی اطلاعات و شبکه های ارتباطی در جنبه های مختلف و نقش آن در فراهم نمودن اطلاعات تصميم گيری مديران، اين امکان ايجاد گرديده است تا با بکارگيری روشهای علمی و نظری در عمل بتوان اطلاعات مورد نياز را در زمان مناسب فراهم کرد. در زمينه روشهای هزينه يابی و طبقه بندی هزينه ها با توجه به گسترش نرم افزارهای کامپيوتری براحتی می توان گزارشهای مالی و حسابداری را در مقاطع زمانی مورد نظر فراهم نمود و يا با مراجعه به حسابهای معين و تفضيلی اقلام تشکيل دهنده هر کدام از حسابهای مالی را به تفکيک ملاحظه کرد. در زمينه روشــهاي هزينه يابيو محاسبه بهای تمام شده در بخشهای توليدی و خدماتی تابحال روشهای متعددی مطرح و بکار گرفته شده است كه “سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت” يكي از اين روشها مي باشد.اين سيستم اين قابليت را دارد تا علاوه بر طبقه بندی هزينه ها و تعيين قيمت تمام شده خدمات،اطلاعات جانبي را براي بهبود عمليات و فعاليتها در اختيار مديريت و تصميم گيرندگان قرار دهد و زمينه ايجاد مديريت بر مبناي فعاليت 1(ABM) را فراهم سازد.
اما با توجه به الزامات سيستم بهای تمام شده و نوع اطلاعات در بخش بهداشت ودرمان و خصوصا بخش آموزش پزشکی، اشکالات و نارساييهای عمده ای ملاحظه می گردد که اين نواقص دستيابی به يک سيستم مطلوب را با مشکل مواجه می سازد. از جمله اينکه با توجه به ماهيت سيستم حسابداری مالی که در حال حاضر بیمارستان های کشور استفاده می گردد، اين سيستم در فراهم کردن و تهيه اطلاعات قيمت تمام شده و طبقه بندی هزينه ها از سيستم حسابداری مالی و دولتی برای سيستم محاسبه بهای تمام شده و خصوصا سيستمABC تناسب چندانی نخواهد داشت، برای اين منظور می بايست راهكارهاي مؤثري ارائه گرددتا بتوان به اهدف مطلوب دست يافت. علاوه بر ضعف و اشکالات سيستم حسابداری مالی، در بيشتر بیمارستانها سيستم نگهداري اموال وتجهيزات تعبيه و بکار گرفته نشده است تا علاوه بر ثبت ونگهداري اموال، هزينه هاي استهلاك را در محاسبه بهاي تمام شده منظور نمايد.علاوه بر اين در بخش بهداشت ودرمان سيستمهای اطلاعاتي مديريت2 (MIS) جايگاه و مفهوم مناسبی ندارند که اين موضوع خود باعث عدم دسترسی به اطلاعات مورد نياز از ابعاد مختلف می گردد. سيستمهاي انبار داري و كنترل اقلام موجود در انبار نيز داراي نواقص زيادی چه از لحاظ سيستمي وچه از لحاظ محاسبه هزينه هامي باشد. بطوريکه اين سيستم در بيشتر بیمارستانها بصورت سيستم دستی وجود دارد و يا در صورت استفاده از سيستمهای کامپيوتری، هزينه ها و اقلام صادره از انبار را بر مبنای مراکز فعاليت تفکيک و طبقه بندی نمی کند. سيستمهای محاسبه حقوق و خدمات منابع انسانی نيز در بيشتر بیمارستانها چندان مناسب نمی باشد و يا اينکه اطلاعات کافی و مناسب را برای سيستمهای هزينه يابی فراهم نمی کنند. با توجه به مشكلات ذكر شده اين امكان در سيستم پيشنهاديوجود دارد تا با بكارگيري آن، زمينه را براي رفع نقايص، ايجادو گسترش سيستمهای جانبی بهای تمام شده فراهم نمود و بادر نظر داشتن ديدگاه سيستمي و ارتباط اين زير سيستم ها با يكديگر بتوان به اهداف مورد نظر دست يافت.
6-1تناقضات موجود دررابطه با طراحي سيستم پيشنهادي
دستيابي به يك سيستم جامع ومناسب هزينه يابي در هر سازماني مستلزم همكاري و ارتباط متقابل بين چندين زير سيستم مي باشد، بطوريكه اين زير سيستمها با داشتن ارتباطي منطقي بتوانند، هدف نهايي سيستم اصلي را برآورد سازند. طراحي سيستم هزينه يابي در بخش بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی نيز به نحوي مستلزم همكاري وهماهنگي بين بخشهاي موجود مي باشد تا با داشتن يكسري روابط منطقي ونظام مند بتوانند هدف اصلي را برآورد سازند. با توجه به مشاهدات و اطلاعات جمع آوري شده در محل اجرا سيستم، تناقضاتي وجود دارد كه در صورت عدم رفعمي تواند باعث كاهش كارآيي سيستم پيشنهادي گردد. براي طراحي سيستم مناسب و انتظارعملكرد مطلوب از آن با توجه به مطالعه موردي انتخاب شده،مي بايست اين تناقضات تا حد امکان رفع شود. به عنوان مثال سيستم استهلاك اموال و تجهيزات بايد با توجه به اصول و مباني سيستم حسابداري قيمت تمام شده و محاسبه هزينه هاي استهلاك وضع گردد تا بر اين اساس هزينة استهلاك اموال وتجهيزات در سيستم بهاي تمام شده خدمات منظور گردد.اما در حال حاضر اين مسأله رعايت نمي گردد و هزينه هايي كه بابت خريد اموال و تجهيزات پرداختمي شودبه عنوانهزينه هاي همان دوره محسوب مي گرددو حتي برخي از اموا

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، روش هزینه، قیمت تمام شده Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، آموزش پزشکی، قیمت تمام شده