منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، روش هزینه، قیمت تمام شده

دانلود پایان نامه ارشد

بود در سطح حمایت از خوشه بهداشتی ،پایش بهداشت محیط و تعمیر و نگهداری گرانترین و امور دارویی سرمایه داریارزانترین بوده است .
– عبادی فرد آذر و همکارانش (1385) محاسبه و تحلیل هزینه واحدخدمات ارائه شده در مرکز بهداشتی ،درمانی شهید سهرابعلی شهریار با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت صورت گرفت که یافته ها حاکی از این است که با توجه به سهم بالای هزینه پرسنلی از مجموع مخارج کل (67%)افزایش بهره وری نیروی کار نقش مهمی در کاهش مخارج خواهد داشت ادغام واحدها ،با خدمات مشابه با توجه به ظرفیت پذیرش آنها و همچنین سازماندهی اجرای فعالیت های مشابه در فرآیندارائه خدمات مختلف جهت جلوگیری از تکرار آنها نیز در کاهش هزینه ها موثر خواهد بود با توجه به اینکه سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک سیستم فرآیند مدار است . نتایج حاصل نسبت به سایر روش های هزینه یابی سنتی دقیق تر می باشد اما سیستم حسابداری و سیستم فعلی ثبت اطلاعات در مراکز بهداشت و درمان برای بکارگیری سیستم مذکور مناسب نبوده و نیازمند بازنگری می باشد.
احسان قهرمانلویی (1383)به تعیین هزینه تمام شده خدمات ارائه شده به روش ABC در مرکز بهداشتی و درمانی خانه های بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان درکز پرداخت نتایج کلی پژوهش نشان می دهد،بخش عمده ای از هزینه ها،هزینه منابع انسانی و فعالیت های تخصصی می باشد .همچنین انجام چنین پژوهش هایی اثر بخشی هر شهرستان را نسبت به سایر شهرستان ها تعیین می کند و معایب این روش زمان بری و اطلاعات ریز و دقیق در طول سال است .
-رجبی (1382) در مورد بکار گیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای محاسبه هزینه قیمت تمام شده در بیمارستان شهید فقیهی شیرازانجام شد یافته ها حاکی از این است قیمت تمام شده با استفاده از روش در مقایسه با روش تعرفه بطور قابل توجهی فرق دارد.به علاوه ،مبلغ بالای هزینه های غیر مستقیم در بیمارستان نشان می دهد که ظرفیت منابع به درستی استفاده نمی شود.
حسین مبارکی در سال 1374 تحقیقی را با عنوان ” بررسی هزینه تخت روز و قیمت مشاهده شده خدمات بیمارستان در بیمارستانهای ایران شهر در تهران در سال 1373 انجام داد که نتایج ذیل حاصل گردید:

بالاترین درصد هزینه‌های بیمارستانی، هزینه‌های پرسنلی بوده است . كه كمترین آن حدود 47 درصد و بالاترین آن در بیمارستان‌های مورد پژوهش حدود 54 درصد بود. بعد از هزینه‌های پرسنلی بالاترین هزینه‌ها به ترتیب مربوط به هزینه مواد غذائی و هزینه‌های مربوط به خرید خدمات نظافتی از شركت‌های خصوصی بوده است .
در بیمارستان هایی كه به درمان بیماریهای مزمن روانی می‌پردازند، هزینه‌های هتلینگ از درمانی بیشتر بوده است و در بیمارستان هایی كه به جنبه درمان حاد بیماریهای روانی می‌پردازند، این قضیه برعكس است .
هزینه تخت روز در بیمارستان شهید اسماعیلی بالاترین مقدار را داراست (56679 ریال) و كمترین مقدار مربوط به بیمارستان رازی بوده است (10920 ریال) و هزینه تخت روز بیمارستان روزبه 28728 ریال بود.
میانگین قیمت تمام شده برای انجام یك مورد آزمایش در بیمارستان های رازی 3820 ریال، روزبه 2154 ریال و شهید اسماعیلی 4307 ریال بود. میانگین هزینه هر بار مراجعه سرپائی برای بیمارستان رازی 33318 ریال، بیمارستان روزبه 12232 ریال و برای بیمارستان شهید اسماعیلی 16130 ریال بوده است .
سوابق خارجی :
– تحقیقی با عنوان “بهای تمام شده و مدت بستری بیماران دارای سوندرگی مربوط به عفونت‌های خونی در ICU های مكزیكوسیتی یك بررسی یكسان در آینده”  توسط Fransisco Higuera , Manuel Sigfrido , Victor Daniel Rosenthal , Jose Martiner در سال 2007 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل شد:
میانگین مدت بستری شدن 1/6 روز بوده است.
میانگین هزینه آنتی‌بیوتیك‌ها 598 دلار می‌باشد.
میانگین هزینه بیمارستان 11،591 دلار است.
ارزش هر تخت ICU 1،200 دلار بود.
ارزش تخت برای هر بیمار مبتلا به عفونت‌های خونی 7،260 دلار است.
ارزش هزینه‌های متغیر باقیمانده برای هر بیمار مبتلا 2،666 دلار می‌باشد.
كل هزینه‌ها برای هر بیمار 1،593،149 دلار و برای بیماران تحت مراقبت 955،648 دلار می‌باشد.
–  تحقیقی با عنوان “یك بررسی متداول درخصوص هزینه بخش ICU توسط یك آلمانی : یك ارزیابی از 51 بخش ICU” توسطOnnen Moerer ,Enno Plock ,Uchenna Mgbor ,Alexandra Schmid ,Heinz Schneider , Manfred Bernhard Wischnesky ,Hilmar Burchardi  ‌در سال 2007 انجام گرفت كه نتایج حاصله به شرح ذیل می‌باشد:
هزینه‌های بخش ICUبیش از 20 درصد هزینه‌های بیمارستان می‌باشد.
میانگین هزینه‌های كلی هر روز305 ±791 دلار بود.
بیشترین هزینه در بیماران عفونی 422±1090 دلار بود.
علت پذیرش، شدت بیماری، وقوع عفونت‌های شدید بطور مستقیم با هزینه‌های بالای بخش ICUدر ارتباط می‌باشند.
بیشترین درصد هزینه‌ها ناشی از پرسنل می‌باشد (بیش از 62 درصد)
– تحقیقی با عنوان “بهای تمام شده و مدت بستری شدن در  ICUبیمارستان به علت ذات‌الریه در سه بیمارستان در آرژانتین” توسطVictor D.rosenthal , Sandra Guzman , Oscar Migone , Nasia Safdar‌در سال 2005 انجام گرفت كه نتایج آن بشرح ذیل می‌باشد:
میانگین مدت بستری در بیمارستان 95/8 روز می‌باشد.
میانگین هزینه آنتی‌بیونیك 996 دلار می‌باشد.
میانگین هزینه‌های كل 2،255 دلار می‌باشد.
هزینه‌های ثابت بیماران مبتلا 1،510،750 دلار و هزینه بیمارانی كه مبتلا نبودند 82،375 دلار بود و باعث 687،000 دلار هزینه ثابت می‌شد و میانگین هزینه ثابت 2،238 دلار بود.
– تحقیقی با عنوان “بهای تمام شده بیماری‌های لوزالمعده در بیمارستان ” توسطB.topal , G.peotors , H.vadewayer , R.Aerts , F.penninckxدر سال 2007 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید:
هزینه متوسط بیمارستان برای هر بیمار 10،406 یورو بود.
هزینه‌های كل بیمارستان با مدت زمان بستری در ارتباط هستند.
افزایش هزینه‌های كل بیمارستان تحت تأثیر یستری شدن و هزینه‌های پرسنل پزشكی بود.
بزرگ‌ترین بخش از هزینه جراحی لوزالمعده هزینه پرسنلی و داروسازی می‌باشد.
–  تحقیقی با عنوان “بهبود ایمنی و حذف آزمایشات اضافی و كاهش هزینه‌ها در بیمارستان‌های آمریكا”  توسطAshish K.jha , David C.chan , Abigail B.ridgway , Calvin Franz , David W.batesدر سال 2009 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید:
حذف رویدادهای نامساعد و قابل پیشگیری می‌تواند باعث 5/5 درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های بیماران شوند.
كاهش آزمایشاتی كه توسط چندین پزشك متفاوت تجویز شده باعث 8 میلیون دلار صرفه‌جویی می‌شود.
– تحقیقی با عنوان “بهای تمام شده روند همودیالیز سیاهرگی در بخش ” ICU توسطValeria Castilho , Ligia Maria dal seccoدر سال 2007 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل شد:
زمان بستری در ICU 2/19 روز می‌باشد.
زمان متوسط اقدامات برای هر بیمار 9/1 ساعت می‌باشد.
هزینه متوسط حقوق پرستاران 04/592 دلار است كه 7/28 درصد از كل هزینه را نشان می‌دهد.
میانگین هزینه‌های كمی 636/2065 دلار می‌باشد كه از 65/733 دلار تا 18/6994 دلار متغیر است.
–  تحقیقی با عنوان “محاسبه هزینه های ناشی از تأخیر جایگزینی باطری قلب ثابت به جای باطری قلب موقت” در بخش ICU در اسپانیا توسطJ. Munoz, M. Aragones, B. Hernandez, M. Delgado, R. Gomez, M. Arias, M. Zamora, A. Munozدر سال 2007 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید:
خدمات پزشكی 5 تا 10 درصد از هزینه‌های بیمارستان را تشكیل می‌دهند.
هزینه ماهانه پرسنل 153،000 یورو، هزینه‌های ثابت دیگر 7،200 یورو، هزینه‌های متغیر 35،000 یورو می‌باشد.
هزینه برآورد شده متوسط مدت بستری شدن در بیمارستان 231،545 یورو می‌باشد.
–  تحقیقی با هدف “تعیین هزینه های کل مراقبت بهداشتی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان”  توسطF.Mcelligote,s.kinsellad R.K.philipدر سال 2004 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید :
هزینه كل 66،521،988 دلار مشخص شده است.
بررسی نشان می‌دهد كه با افزایش بارداری هزینه می‌تواند تا 516،750 دلار در هر هفته بارداری كاهش یابد و دارای هزینه ثابت 2،660،800 دلار باشد.
–  تحقیقی با عنوان “الگویی برای محاسبه هزینه عفونت‌های واگیردار در بیمارستان، یك بررسی ایتالیایی” توسطM.M.Gianino , A.Vallino , D.Minniti and F.Abbona در سال 2007 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید:
هزینه بیماری‌های عفونی نمی‌تواند به طولانی شدن مدت بستری نسبت داده شود.
هزینه یك نوع بیماری عفونی روی دیگری هیچ تسلطی ندارد.
هزینه بیماری عفونی نسبت به بیماری‌های داخلی و بیماری قلبی بیشتر است.
هزینه عفونت مجاری ادراری نسبت به عصب‌شناسی و ارتوپدی بیشتر است.
– تحقیقی با عنوان ” ارزیابی كارایی : ارتباط هزینه‌های بیمارستان و كیفیت مراقبت ” در ســــال 2009 توسطAshis k.jha و E.johnorav و Allen dibson و Robert A.bookand Arnold M.oepsteinانجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید:
ویژگی ‌های خاص بیمارستان مثل وضعیت سود، درصد بالای مراقبت پزشكی بیماران با هزینه‌های پایین در ارتباط هستند.
هیچ شواهدی دال بر اینكه هزینه‌های پایین بیمارستان مراقبت بهتری را فراهم می‌كند وجود ندارد.
هزینه‌های پایین بیمارستان معمولاً در خصوص وضعیت پزشكی دارای كیفیت نسبتاٌ بدتری می‌باشد.

– مورنو(2007)در پژوهشی با عنوان تطابق هزینه یابی بر مبنای فعالیت با هزینه های سطح واحد در مرکز مراقبت روانی در اسپانیا در بیمارستان ناواره انجام داد به این نتیجه رسید که بهای تمام شده ارائه خدمات به بیماران روان پریش ، با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، بسیار بیشتر از بهای تمام شده با استفاده از روش های سنتی هزینه یابی و همچنین روش گروه های تشخیصی وابسته است . افزون بر این روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، نتایج مفید بیشتری را نسبت به روش های سنتی ، در اختیار مدیریت قرار می دهد .
-سوتومانون و همکاران (2005)پژوهشی را با عنوان استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش پژشکی هسته ای در یک بیمارستان آموزشی در تایلند انجام دادند . نشان دادند که زمان لازم برای کار با دستگاه مربوط به پزشکی هسته ای ،زمان صرف شده توسط کارکنان ، وهمچنین هزینه های بوجود آمده در درمان بوسیله پزشکی هسته ای دارد و همچنین روش مذکور می تواند موجب تخصیص بهتر منابع و نیز مدیریت بهتر گردد.
-گراندایچ (2004)پژوهشی در بیمارستان فرودت ترت مموریال لوتران با عنوان کاربرد هزینه یابی بر مبنای قیمت تمام شده در بخش جراحی در یافت که استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در عمل جراحی تعویض کامل زانو موجب صرفه جویی مبلغ 8274.62دلار به ازای هر عمل می شود . همچنین استفاده از این روش موجب صرفه جویی مبلغ 145 دلاری به ازای هرعمل جراحی پیوند می گردد.
-سوتومانون (1996)کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را در بیمارستانهایی که از روش های پرادخت بر مبنای گروههای تشخیصی یا سیستم های بیمار – فعالیت ،مدیریت موردی و تحلیل مسیر بحرانی استفاده می کنند مورد آزمایش قرار دادند او به این نتیجه رسید که ضعف موجود در تعیین هزینه های درمانی که در سایر روشهاوجود داشت در این روش کاهش چشمگیری یافته است .
-اودپاوسانیل)1990(کاربرد سیستمABCرا در بیمارستانهایی که از روش هایپرداخت بر مبنای گروههای تشخیصیDRG، سیستمهای بیمار _ فعالیت، مدیریت موردی وتحلیل مسیر بحرانی استفاده می کنند مورد آزمایش قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که ضعف موجود در تعیین هزینه های درمانی که در سایر روشها وجود داشتدر این روش کاهش چشمگیری یافته است.
-یک مطالعه توسط گروه تضمین کیفیت در آمریکا (1970)که سازمان جهانی دستور آن را داده بود برای قابلیت اجرای احتمالی روش ABC در کشورهای در حال توسعه انجام شد.برای کاربرد این روش ،این گروه یک مرکز خدمات بهداشتی در کشور پرو به نام ماکسلود را انتخاب کرد . نتایج نشان داد که ABC توانست به عنوان یک روش کارآمد در مراکز بهداشتی در کشورهای در حال

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، روش هزینه، قیمت تمام شده Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، دسترسی به اطلاعات، مراکز آموزشی