منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، روش هزینه، قیمت تمام شده

دانلود پایان نامه ارشد

گیری و بودجه ریزی می باشد ، می پردازیم تا درنهایت از مجموع اطلاعات دوبعد ABC شاهد مدیریتی با پاسخگویی و عملکرد بهتر باشیم.
گام های اجرای سیستم ABC:
برای محاسبه بهای تمام شده به روش سیستمABC در محل مورد مطالعه گام هایی را پیاده سازی کرده ایم که به شرح زیر می باشند:
گام اول– تفکیک و تعیین مراکز فعالیت:
با عنایت به اینکه در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC می بایست هزینه ها را به فعالیت ها تخصیص داد بنابراین تمام فعالیتهای بیمارستان را به سه بخش عمده تقسیم نموده ایم و برای هر بخش عمده زیر مجموعه از فعالیت های مربوط به آن بخش را قرار داده ایم که به شرح زیزیر می باشند:
1- مراکز فعالیت عملیاتی
2- مراکز فعالیت تشخیصی
3- مراکز فعالیت پشتیبانی و اداری

شکل شماره (2) مرکز فعالیت در بیمارستان

دوایر عملیاتی
دوایر تشخیصی
دوایر اداری وخدماتی
-اتفاقات
– فوریتهای داخلی
– فوریتهای جراحی
-جراحی قلب
-جراحی اورولوژی
-جراحی2
-جراحی3
-جراحی 4
بخشهای داخلی
-داخلی1
-داخلی2
بخش های مراقبت های ویژه
ICU – داخلی
– ICUجراحی
– CCUقلب
-بخش های بهبودی
-اندوسکوپی
-رایولوژی
-سونوگرافی
-مموگرافی
آزمایشگاه
– هماتولوژی
– انگل شناسی
– تجزیه ادرار
-اکوکاریوگرافی
-تست ورزش
-تزریقات

-مدیریت
-خدمات اداری و گارگزینی
-حسابداری
-تدارکات
-مدارک پزشکی و پذیرش
-استریل
-تغذیه و آشپزخانه
-داروخانه
-تجهیزات پزشکی
-تاسیسات و خدمات فنی
-خدمات عمومی و نظافت
-مخابرات
-نقلیه
-خیاط خانه
-آشپزخانه
-نگهبانی و انتظامات
-کامپیوتر
-دفتر پرستاری

گام دوم:هزینه یابی در مراکز فعالیت:
هزینه های هر مرکز فعالیت از نظر رفتار به دو گروه هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند. مبنای تقسیم بندی هزینه ها بر این اساس ، هدف هزینه است.
1-هزینه های نیروی انسانی:
شامل کلیه هزینه هایی است که از طرف بیمارستان به نیروهای انسانی پرداخت می گردد.
2-هزینه مواد مصرفی شامل:
هزینه های غیرمستقیم و هزینه های مستقیم
2-1-هزینه مواد عمومی مصرفی:
مبنای تقسیم بندی استفاده شده برای تفکیک مواد مصرفی ،نوع عملکرد و کارکرد هر بخش می باشد.
2-2- هزینه های دارو:
ازآنجا که مصرف دارو عمدتاً خاص هر بیمار می باشد . بنابراین ،هزینه مصرف آن نیز باید در صورتحساب هزینه های مربوط به هر بیمار درج گردد.
2-3-هزینه مواد مصرفی از انبار فنی و ساختمانی:
این هزینه باید به هزینه های کلی و عمومی بخش افزوده شود.
2-4- هزینه قبوض:
قبوض شاملآب ،برق،تلفن وگاز می باشد . که باید به بخشها تسهیم شود.
3-هزینه های استهلاک اموال و ساختمان:
در مرحله اول باید بهای تمام شده اموال ودارایی مشخص گردد.بهای تمام شده اموال شامل بهای خرید دارایی،هزینه های جانبی مربوط به استقرار و بهره برداری ازآن می گردد.

4-هزینه های تخصیص یافته از سایر بخش ها :
علاوه بر هزینه هایی که در هر مرکز فعالیت ایجاد می گردد،گروه دیگر از هزینه هایی که به هر مرکز فعالیت تخصیص می یابد،هزینه های مربوط به بخش های دیگر است که به این بخش سرویس ارائه می دهند.
گام سوم: عملیات هزینه یابی در مراکز فعالیت خدماتی و اداری
1-1-مرکز فعالیت حسابداری حقوق و دستمزد:
حسابداری حقوق و دستمزد ،عملیات مربوط به محاسبه حقوق و مزایای کارکنان بیمارستان اعم از اضافه کاری،طرح نوین ،محاسبه مالیات و سایر مزایای پرداختی،که به نحوی با کارکنانشاغل در بیمارستان ارتباط دارد،را انجام می دهد.
1-2-مرکز فعالیت حسابداری درآمد و ترخیص بیمار:
باتوجه با اینکه خروجی هر بیمارستان در واقع ارائه خدمات به بیماران است،مرکز فعالیت حسابداری درآمد و ترخیص بیمار نیز از جمله مراکز فعالیتی است که خدماتی را به طور مستقیم به بیماران ارائه می کند.

جدول شماره (1)اطلاعات هزینه یابی و تسهیم هزینه ها در مرکز فعالیت حسابداری

نام مرکز فعالیت

مبنای دریافت هزینه ها از سایر مراکز فعالیت

مبنای تسهیم هزینه به سایر مراکز فعالیت
تعداد نفرات شاغل
هزینه نیروی انسانی
هزینه مواد عمومی و مصرفی*
هزینه استهلاک اموال و ساختمان**

جمع کل هزینه ها

حسابداری حقوق و دستمزد

تعداد نفرات شاغل

تعداد بیمار(بر حسب بیمار بستری و سرپایی)

6 نفر

300000000

18579980

60786370

379366350

حسابداری درآمدوترخیص بیمار

تعداد نفرات شاغل
تعداد کارکنان در بخشهای مختلف بیمارستان(کارکنانطرحی ورسمی)

16نفر

148800000

82258480

63201000

1633459480

حسابداری اموال

تعداد نفرات شاغل
متراژفیزیکی هرمرکز فعالیت

1نفر

60000000

2076000

1059540

63135540

1-3-مرکزفعالیت حسابداری اموال
حسابداری اموال ،عملیات مربوط به ثبت و نگهداری و محاسبه هزینه های استهلاک اموال را انجام می
دهد. اموال در بیمارستان بطور کلی شامل ساختمان ،تجهیزات و دستگاههای موجود در هر قسمت
می گردد.

گام چهارم:تخصیص هزینه ها
تخصیص هزینه درسیستمهای هزینه یابی یکی از مهمترین مراحل می باشد و تاثر بسیارزیادی بر صحت محاسبه بهای تمام شده خدمات خواهد داشت در این قسمت بطور مختصر روشهای تخصیص هزینه معرفی می گردند.روشهای تخصیص هزینه ها عبارتنداز:
4-1-روش تسهیم مستقیم
در این روش هزینه های کلیه مراکز فعالیت با توجه به میزان خدماتی که به مراکز فعالیت عملیاتی داده می شود،صرفاً به این مراکز تسهیم می گرددوبه سایر مراکز فعالیت ( پشتیبانی و ستادی) حتی اگر از خدمات این مرکز فعالیت استفاده کنند،هیچگونه هزینه ای اختصاص نمی یابد.
4-2- روش تسهیم یکطرفه(پله به پله)
در این روش هزینه های بخشهای پشتیبانی علاوه بر تخصیص به مراکز فعالیت عملیاتی به سایر بخشهای پشتیبانی نیز تخصیص می یابد. اما تخصیص هزینه ها بصورت یکطرفه است . وبین مراکزی که هزینه ها به آنها تخصیص می یابددر جهت ارائه خدمت به یکدیگر رابطه متقابل را فرض نمی کند.
4-3- روش تسهیم دو طرفه ( ریاضی)
در این روش تسهیم دوطرفه که نسبت به روش های قبلی واقعی تر می باشد . عملیات تسهیم متقابل هزینه ها بین کل مراکز انجام می شود.برای این منظور یک ماتریس تسهیم هزینه برای کلیه مراکز فعالیت در نظر گرفته می شود.
گام پنجم:هزینه یابی استاندارد و چگونگی محاسبه بهای تمام شده در مراکز فعالیت تشحیصی
برای دستیابی به اطلاعات بهای تمام شده در سیستمهایی که این اطلاعات در دسترس نیست از دو روش می توان به آن دست یافت . که این دو روش عبارتند از:
1-استفاده از اطلاعات بهای تمام شده در سایر سیستمهای مشابه
2-اجرای عملیات استاندارد گیری و محاسبه های تمام شده در سیستم مورد نظر.

گام ششم:محاسبه بهای تمام تخت روز بخش
در این مرحله هزینه هایی که مستقیماً در هر بخش رخ داده اند را با مقدار هزینه هایی که از بخش های پشتیبانی به این مرحله تخصیص یافته اند جمع می کنیم.
گام هفتم:محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی:
در این مرحله با بهای تخت روز که از روش هزینه یابی ABC بدست آمده ضرب در تعداد روزهای اقامت بیمار می کنیم و سپس به اضافه هزینه هایی که به طور مستقیم در صورتحساب آمده اند و به همان مبلغ پرداخت می گردند. مبلغ بدست آمده همان بهای تمام شده به روش ABC می باشد که باید با بهای تمام شده تعرفه ای که همان مبلغ صورتحساب بیمار است مقایسه شود.
4-2-ادبيات تحقيق
1-4-2-مقدمه
با توجه به اينکه ايجاد و توسعه سيستمهای هزينه يابی و محاسبه بهای تمام شده در سازمانهای مختلف عمدتا بدليل نياز به نوع اطلاعات فراهم شده توسط اين سيستم می باشد. بنابراين بررسی تجربيات و نتايج حاصل از سازمانهايي که از اين سيستمها در رابطه با هزينه يابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده کرده اند، می تواند در ارائه سيستم مطلوب در اين زمينه مناسب باشد. بنابراين براي درك چگونگي تكامل و توسعه سيستم پيشنهادي، نياز به بررسي پيشينه و روند شكل گيري آن در بخشهای مختلف می باشد تا با استفاده از اين تجارب و شناسايي نقاط قوت و ضعف آنها، سيستم مطلوب برای اين منظور طراحی گردد. از آنجا که بيشتر سيستمهای هزينه يابی و خصوصا سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت ابتدا در بخشهای توليدی مطرح و بکار گرفته شد، اما بخشهای خدماتی نيز طی سالهای گذشته توجه خاصی به استفاده و بکارگيری اين روشها در فراهم نمودن اطلاعات مالی و هزينه ای داشته اند. بطوريکه در طول چند سال اخير موسسات خدماتی که از سيستمهای نوين هزينه يابی در شناسايي و کنترل هزينه ها استفاده کرده اند رشد چشمگيری داشته است. برای اين منظور در اين بخش ابتدا چگونگی پيدايش و شکل گيری سيستمهای هزينه يابی در بخش خدماتی و موسساتی که از اين روشها استفاده کرده اند، مطرح مي گردد سپس به پيشينه موضوع سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت، نحوه رشد، توسعه و تکامل آن و سازمانهاي توليدی و خدماتی كه از اين سيستم استفاده كرده اند، مي پردازيم و در نهايت کاربردهای سيستم پيشنهادی در ساير بخشهای ديگر مطرح می شود.

5-2-پيشينه سيستمهای هزينه يابی و بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان
تحقیقات داخلی:
– محمد عرب و همکارانش (1389) در مورد تعیین هزینه تمام شده خدمات در بخش رادیولوژی بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت صورت گرفت که به این نتیجه رسیدند که هزینه تمام شده یک واحد از خدمات رادیولوژی در این مطالعه نسبت به سایر مطالعه ها تفاوت چشمگیری را نشان می دهد . از دلایل این امر می توان به محاسبه هزینه اجاره بهای ساختمان در این مطالعه اشاره نمود،که در سایر مطالعات به آن توجهی نمی شده است . از سوی دیگر با توجه به بالا بودن سهم هزینه های پرسنلی و ساختمان از کل هزینه ها ،توجه ویژه به این منابع و استفاده صحیح از آن ها می توان گامی اساسی ومهم در افزایش کارایی و صرفه جویی در هزینه های نظام سلامت باشد.
– ماهانی و همکارانش (1389) در مورد محاسبه قیمت تمام شده خدمات در بخش رادیولوژی بیمارستان شفای کرمان براساس روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت صورت گرفت که یافته ها حاکی از این است که می توان از طریق بهبود عملکرد ،بخصوص اصلاح مدیریت منابع انسانی و نیز استاندارد سازی مصرف به منظور کاهش هزینه های مصرفی ،قیمت تمام شده خدمات را کاهش داد.
– ترابی و همکارانش (1388)در مورد محاسبه قیمت تمام شده خدمات در بخش رادیولوژی بیمارستان آموزشی درمانی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت صورت گرفت که یافته ها حاکی از این است که بین قیمت واقعی خدمات رادیولوزی مورد مطالعه و تعرفه های مصوب تفاوت وجود دارد . این تفاوت خود را به شکل زیان مالی برای بیمارستان نشان می دهد . لذا برای بهبود نظام مالی بیمارستان و کاهش هزینه های آن لازم است از روش های دقیق محاسبه هزینه ها مانند هزینه یابی مبتنی بر فعالیت برای قیمت گذاری خدمات استفاده شود .
– نصیری پور وهمکارانش (1387)محاسبه قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاه بالینی بیمارستان ولیعصر (عج) تهران با استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت صورت گرفت.به این نتیجه رسیدند که با توجه به حجم عملیاتی آزمایشات و سایر امکانات در آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر (عج) این آزمایشگاه با کسری بودجه مواجه است . با بهبود مدیریت عملکرد بویژه در زمینه نیروی انسانی ،استاندارد سازی مصرف ،منابع بهینه مصرف می شود و قیمت تمام شده کاهش می یابد.
شغلی (1387)هزینه خدمات بهداشتی درمانی بر مبنای فعالیت در مرکز بهداشت شهرستان زنجان صورت گرفت به این نتیجه رسید که فرآیند بازدید از کارخانه جات صنعتی پرهزینه ترین و فرآیند معاینه دانش آموزان کم هزینه ترین خدمت ارزیابی شدنددر سطح حمایت ستادی صدور احکام کار گزینی گرانترین و صدور احکام ماموریت ارزانترین خدمت بود ،در سطح حمایت از برنامه های بهداشتی فرآیند آموزش دارویی گرانترین و برنامه ریزی امور بیماریها ارزانترین خدمات

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش افزوده، بهای تمام شده، روش هزینه Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، روش هزینه، قیمت تمام شده