منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، آموزش پزشکی، قیمت تمام شده

دانلود پایان نامه ارشد

ل وتجهيزات موجود در بیمارستانها از جمله آزمايشگاهها، تجهيزات کتابخانه و… نيز داراي قيمت اوليه نمي باشد و سيستم حسابداري موجود صرفاً براي ثبت اموال است،علاوه بر اين، هزينه تعميرات اساسي اموال كه بايد به بهاي تمام شده تجهيزات و اموال افزوده گردد جزء هزينه جاري تلقي مي گردد و درصورتحسابهای همان دوره نشان داده مي شود.اين مســأله از طرفي باعث مي گردد تا هزينه هادر يك دوره بسيار زياد نشان داده شود(دوره اي كه اموال و تجهيزات تعمير و نگهداری شده اند) و در دورة بعد اصلاً هيچ هزينه اي محاسبه نگردد، اين موضوع به نحو چشمگيري بر چگونگی محاسبه و صحت بهای تمام شده مؤثر مي باشد.مشكل عمدة ديگري كه در اين زمينه وجود دارد خريد تجهيزات مورد استفاده در بیمارستان های کشور بر اساس قيمت دولتي است.از آنجا كه بر اساس يكي از اصول اوليه حسابداري كه اصل واقعيت مي باشد،اموال و تجهيزات خريداري شده بايد بر اساس قيمت واقعي خريد و ثبت گردد. ولي در سيستم موجود با توجه به اينكه بيشتر تجهيزات و اموالي كه خريداري شده است توسط بخش دولتي داراي هزينه زيادي مي باشد تفاوت اين دو هزينه در محاسبه ارائه خدمات نشان داده نمي شود. چون اصول حسابداري موجود بر اساس اصل تاريخي خريد اموال و تجهيزات وضع شده است.از طرفي مشكل ديگري كه در كشور ما وجود دارد اين است كه با گذشت زمان و افزوده شدن عمر دستگاهها و تجهيزات بجاي اينكه بهاي تمام شده آن كاهش يابد،قيمت دستگاه و تجهيزات افزايش داشته و باعث ايجاد تناقضاتي در قيمت گذاريهاي خدمات ارائه شده مي گردد.
7-1فوايد ناشي از اجرا و بكارگيريسيستم پيشنهادي
با توجه به اينكه دربخش بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی هيچگونه عمليات هزينه يابی، طبقه بندی هزينه ها و محاسبه بهای تمام شده بر حسب خروجيهای اين بخش انجام نمی شود،بنابراين ارائه سيستمي كه بتواند اين خواسته ها را برآورده كند، بسيار مفيد واساسي تلقي مي گردد.فوايد ناشي از اجراي سيستم پيشنهادي، با توجه به استفاده كنندگان اطلاعاتسيستم هزينه يابي (مديران و تصميم گيرندگان سيستم آموزشی،دولت و بخش خصوصي) متفاوتمي باشد.بطوركلي مهمترين فوايد ناشي از اجراي سيستم پيشنهادي عبارت است از:
1-اين سيستم می تواند با شناسايي، طبقه بندی و تخصيص دقيق هزينه ها به فعاليتهاي مورد نياز براي انجام فعاليتهای خدماتی وسپس محاسبه صحيح بهاي تمام شده بر حسب هربخش در بیمارستان، اطلاعات مهمی را برای تصميم گيرندگان نظام بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و ساير استفاده کنندگان آن از ابعاد مختلف فراهم کند.
2-اطلاعات سيستم هزينه يابي و محاسبه بهاي تمام شده در بخش بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی با توجه به بخش های مختلف مي تواند به سياستگزاران، مديران و سرمايه گذاران كمك كند تا دريابند كه هزينه های صرف شده در اين بخش در مقايسه با خروجيها و بازده آن در چه حد و اندازه ای می باشد و اينکه سيستم بهداشت ودرمان تا چه اندازه از نظر هزينه ای و بودجه تخصيصي به اهدف تعيين شده، دست يافته است.
3-اطلاعات هزينه يابي و تجزيه و تحليل آنها بر حسب بخش های مختلف خدماتی مي تواند ابزارهاي مناسبي را براي تصميم گيري هاي مديران اين بخش از ابعاد گوناگون و خصوصا” کنترل هزينه ها” فراهم كند.
4- با اتكا به نتايج اطلاعات هزينه يابي و بهاي تمام شده مي توان عملكرد بخش خدماتی را در سالهاي مختلف و يا حتی در بیمارستان های گوناگون را با يكديگر مقايسه و ارزيابي كرد3(BM )و نقاط ضعف و قوت را شناسايي نمود.
5-با دسترسي به اطلاعات هزينه يابي و بهاي تمام شده بر حسب بخش های مختلف مي توان آن بخش که دارای هزينه ها و بهای تمام شده زيادتری مي باشند را تجزيه و تحليل کرد و از اين طريق قسمتها و مراكز فعاليت “پرهزينه وعلل ايجاد هزينه ها” را شناسايي و تصميمات مناسب را براي كاهش اين هزينه ها اتخاذ نمود.
6-سيستم هزينه يابی می تواند اطلاعات جانبي براي تصميم گيرندگان و مديران بخش بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی، از جمله استاندارد نمودن فعاليتها، آناليز فعاليتها،شناسايي فعاليتهاي داراي ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده،تعيين زمان انجام فعاليتها،تعيين مواد ولوازم مصرفي براي انجام هر فعاليت،ابزار وتجهيزات مورد نياز براي انجام فعاليتها را فراهم نمايد.
8-1سوالات و فرضيه هاي پژوهش

1- آیابین قیمت تمام شده هر بیمار به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟
2-آیا بین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟
9-1 فرضیه‏های تحقیق:
1- بین قیمت تمام شده هر بیمار به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد.
2- بین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد.
10-1 نوآوري تحقيق:
در زمينه روشــهاي هزينه يابي و محاسبه بهای تمام شده در بخشهای توليدی و خدماتی تابحال روشهای متعددی مطرح و بکار گرفته شده است كه “سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت” يكي از اين روشها مي باشد. اين سيستم اين قابليت را دارد تا علاوه بر طبقه بندی هزينه ها و تعيين قيمت تمام شده خدمات، اطلاعات جانبي را براي بهبود عمليات و فعاليتها در اختيار مديريت و تصميم گيرندگان قرار دهد و زمينه ايجاد مديريت بر مبناي فعاليت 4(ABM) را فراهم سازد. طراحي و ارائه يك سيستم هزينه يابي كه قادر به محاسبه صحيح بهاي تمام شده خدمات و فراهم نمودن اطلاعات مناسب برای تصميم گيري های سازمانی باشد، از جهات متعددي داراي جايگاه خاصي است و روز بروز بر اهميت آن افزوده مي گردد.
11-1- اهداف پژوهش
این تحقیق به منظور توسعه روش شناسی هزینه یابی (بهای تمام شده )به منظور کمک به مدیران بیمارستان ولیعصر لامرد در جهت شناخت صحیح و دقیق اصول ،ابزار و روش مدیریت بر مبنای فعالیت ،می تواند در جهت تحقق اهداف زیر مفید و مثمر ثمر باشد .نتیجه تحقیق می تواند راهنمایی مناسب در جهت اینکه چگونه در یک در بیمارستان می توان روش مدیریت بر مبنای فعالیت را پیاده کرد و ارائه نمود .با توجه به توضیحات فوق اهداف ذیل در این تحقیق دنبال می شود .
هدف کلی: تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه های فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد
اهداف اختصاصی:
• تدوین استاندارد های شاغل در بیمارستان ولیعصر لامرد
• تدوین استاندارد های هزینه فعالیت ها در بیمارستان ولیعصر لامرد
• کمک به مدیران بیمارستان ولیعصر لامرد در مشخص کردن هزینه ها واندازه گیری عملکردها
• کمک به مدیران بیمارستان ولیعصر لامرد درارزیابی اثربخشی و کارایی فعالیت ها و فرآیندها
• تبیین قیمت تمام شده هربیمار به روش سنتی و هزیته یابی بر مبنای فعالیت
• تبیین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت
12-1- محدوديتهاي پژوهش
مهمترين محدوديتهاي اينپژوهش در دو بخش اصلي قابل بررسي است كه عبارتند از:1- محدوديت دسترسي و تهيه منابع علمي و نظري در رابطه با موضوع مورد مطالعه و2-محدوديتهايمربوط به دسترسی به اطلاعات در رابطه با اجرای سيستم پيشنهادي در بیمارستان مورد بررسی مطالعه.
در مورد تهيه و دسترسي به منابع علمي ازجمله كتاب، مجلات و ساير منابع اطلاعاتي، با توجه به اينكه در زمينه طراحي و بکارگيری سيستمهای هزينه يابی و محاسبه بهای تمام شده در نظام بیمارستانی کشور، تابحال اندک مطالعه کاربردی در کشور صورت گرفته است، دسترسي به نتايج اين مطالعات و بکارگيری نقاط قوت و جبران نقاط ضعف آنها عملا امكان پذير نبود. بنابراين با بررسی و تحقيق در مورد مطالعات انجام گرفته در ساير کشورها سعی گرديد تا کمبود دسترسی به منابع علمی و نتايج مطالعات تجربی رفع گردد.
در رابطه با بکارگيری سيستم پيشنهادی برای محاسبه بهای تمام شده خدمات دربیمارستان، مشكل عمده اي كه در اين زمينه وجود دارد در رابطه با دسترسی به اطلاعات مورد نياز برای عمليات هزينه يابی و بهای تمام شده است. با توجه به اينکه سيستم حسابداری موجود در نظام بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی کشور بر اساس فراهم کردن اطلاعات هزينه يابی برای محاسبه بهای تمام شده خدمات وضع نگرديده است و از آنجا که اطلاعات مورد استفاده در محاسبه بهای تمام شده و کنترل هزينه ها اصولا اطلاعات گذشته نگر می باشد، بنابراين در جمع آوری اطلاعات مالی و حسابداری اجرای عملی اين پژوهش ممکن است که با مشکل مواجه گردد. علاوه بر اين در صورت فراهم بودن اطلاعات در سيستم موجود، اين اطلاعات بر حسب مراکز فعاليت و بخشها تفکيک نشده است بنابراين تخصيص دقيق هزينه ها به مراکز فعاليت و نهايتا محاسبه بهای تمام شده خدمات بعضا با مشکل مواجه می گردد.
علاوه بر اين بدليل عدم وجود سيستمهای اطلاعاتي مديريت و عدم طبقه بندی هزينه ها و اسناد مالی در برنامه های نرم افزاری کامپيوتری، بيشتر فعاليتهاي مربوط به تهيه اطلاعات براي طراحي سيستم پيشنهادي، بصورت مشاهده مستقيم و با عمليات دستي انجام گرفت که اين مسئله باعث شد تا حجم فعاليتها براي جمع آوری اطلاعات و بکارگيری آن در اجرای سيستم پيشنهادي افزايش يابد.
13-1-اهميت پژوهش
طراحي و ارائه يك سيستم هزينه يابي كه قادر به محاسبه صحيح بهاي تمام شده خدمات و فراهم نمودن اطلاعات مناسب برای تصميم گيريهای سازمانی باشد، از جهات متعددي داراي جايگاه خاصي است و روز بروز بر اهميت آن افزودهمي گردد. در بخش بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی نيز بدليل نياز به تصميم گيري های متعدد، لزوم بکارگيری سيستمهای نوين در اين زمينه ضروری است. بطوري که اگر بیمارستان های کشور را به عنوان يک سيستم فرض نماييم که خروجی آن ارائه خدمات به بیماران باشند، برای اداره کردن اين سيستم و تصميم گيري های متعدد، نياز به استفاده از اطلاعات مالی و هزينه يابی است تا با مقايسه هزينه های انجام شده در اين بخش، نتايج خروجی آن قيمت گذاری شده و از اين طريق عمليات تصميم گيری و کنترل هزينه ها امکان پذير گردد.
اهميت سيستم بكارگرفته شده در شناسايي و محاسبه بهای تمام شده خدمات و خروجيهای بخش بهداشت ودرمان به اين دليل است كه اين سيستم مي تواند با دسته بندي واستانداردسازي فعاليتها، اطلاعاتي را تهيه كند كه به واسطة آن بتوان منابع و ظرفيتهاي بلااستفاده موجود در بخش بهداشت ودرمان را شناسايي كرد و با كاهش اين ظرفيتــها و بكارگيري آن در ساير فعاليتها، هزينه ارائه خدمات را كاهش داد.از طرفي سيستم پيشنهادي مي تواند اطلاعاتي را تهيه كندكه به واسطة آن بتوان برنامه ريزي مالي و بودجه بندي عملياتی و برنامه ای(BFP)5، را به نحوي مناسب و بهينه اي انجام داد.
بنابراين با توجه به موارد فوق، لزوم بكارگيري سيستمهاي نوين هزينه يابی كه قادر به برآورد وسنجش هزينه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات بخش بهداشت ودرمان باشد،امري ضروري استو بايد به آن توجه ويژه اي گرددو ارائه يك روش و سيستم مناسب هزينه يابي به عنوان مهمترين ابزار دستيابي به اين هدف است. که با توجه به خصوصيات مثبـت سيستم پيشنهادی انتظار می رود به اين اهداف دست يابيم.
14-1 تعاريف عملياتي:
1-14-1 هزینه یابی بر مبنای فعالیت :
این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب ،اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها ،پیچیدگی ،تنوع و ویژگی هایخاص هر فعالیت رادر محاسبه هزینه های آن منظور می کند.(رجبی،1381)
2-14-1 هزینه های مستقیم :
هزینه هایی هستند که به طور مستقیم و بون واسطه قابل تخصیص به یک فعالیت ،یک مرکز و یا واحد می باشند.(محمود حمید ،1381)
3-14-1 هزینه غیر مستقیم :
هزینه هایی هستند که به طور مستقیم و بدون واسطه ، قابل تخصیص به یک فعالیت ،یک مرکز و یا واحد و … نمی باشند. (محمود حمید، 1381)
4-14-1 فعالیت :
وظیفه مشخص یا عملی است که انجام شده است. (نیکبخت ،1390 )
5-14-1 محرک هزینه:
عاملی است که باعث تغییر هزینه یک فعالیت می شود یابا تغییر مرتبط است.(نیکبخت1390 )
6-14-1 منبع:
یک عنصر اقتصادی که وجودش برای انجام فعالیت لازم است یا مصرف شده است.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، دسترسی به اطلاعات، آموزش پزشکی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش افزوده، بهای تمام شده، روش هزینه