منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

ی میتوانند در استخراج ویژگیها و قواعد مؤثرتر در سامانه‌ی خبره فازی مفید باشند؟

1-6- روش تحقیق

اين تحقيق از حيث روش تحقيق، تحقيقي توصيفي-کمّي است که از دو روش تفکر عميق و مطالعه‌ی پيمايشي بهره برده است. در جمع‌آوري نيز از ابزار مختلف اين فن يعني: مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و بررسي اسناد استفاده شده است. روشگان18 تحقيق در شکل 1-1 آمده است.

شکل ‏11 روشگان اجرای پژوهش

علاوه بر این ابزار و روش‌هاي گرد آوري داده و فنون مورد استفاده براي تحليل داده‌ها نيز به‌تفكيك مراحل تحقيق در جدول 1-1 آمده است.

جدول ‏11 روشها و ابزار مورد استفاده در تحقيق به تفکيک مراحل
مرحله
هدف
خروجي
روش و ابزار
مطالعات اکتشافي کلان
تبيين کامل مسأله
کليات تحقيق
مطالعات کتابخانه‌اي، مصاحبه با خبرگان
مطالعات عميق و تکميلي
1. شناخت انواع حملات اینترنتی به ویژه انواع دامگستری
2. شناخت بانکداری الکترونیکی
3. شناخت مجموعههای فازی
4. شناخت سامانهی خبره فازی
5. شناخت مجموعههای ژولیده
منابع تحقيق
استفاده از تسهيلات اينترنتي و منابع موجود کتابخانه‌اي
بهره گیری از نظریات خبرگان

6. شناخت عوامل و شاخص های مؤثر در تشخیص دام گستری
روش شناسي تحقيق
کتابخانه‌اي، طراحي پرسشنامه، تفکر عمیق و استفاده از نرم افزار R و SPSS و اکسل
جمع آوری داده‌ها
جمعآوری دادههای مربوط به حدود واژگان فازی هریک از شاخصهای فازی و همینطور داده‌های مربوط به نمونههای واقعی دامگستری
ایجاد پایگاه داده
مطالعات پیمایشی به کمک پرسشنامه و استفاده از آرشیو حملات دامگستری در وبگاه فیشتنک19
طراحی و اجرای سامانهی خبرهی اولیه
طراحی سامانهی خبره فازی اولیه برای تشخیص دامگستری
سامانهی خبرهی فازی اولیه برای تشخیص دام‌گستری
استفاده از روش تحقيق تفکر عمیق و مطالعهی پیمایشی در طراحی سامانهی فازی شناسایی دامگستری با استفاده از نظر خبرگان
استفاده از نرم افزارمتلب

ادامه‌ی جدول 1-1
بهبود سامانهی خبرهی اولیه با استفاده از نظریهی مجموعههای ژولیدهی فازی
جمع آوری نمونههای واقعی درگاه پرداخت بانکهای ایرانی و همچنین جمع آوری سایر نمونه‌های دامگستری در بانکهای سراسر جهان برای انجام عملیات کاهش ویژگی مجموعهی ژولیده جهت استخراج اطلاعدهندهترین زیرمجموعه از شاخصهای مؤثر در شناسایی دامگستری در وبگاه بانکهای ایرانی و حذف شاخص‌های زائد دارای افزونگی
استخراج مجموعه فروکاست شامل 6 شاخص اصلی و مؤثر از بین 28 شاخص اولیه برای شناسایی دام‌گستری
استفاده از روش تحقيق تفکر عمیق و مطالعهی پیمایشی استفاده از نرمافزار دادهکاوی Weka
طراحی و اجرای سامانهی خبرهی ثانویه و بهینه شده
طراحی سامانهی خبره فازی-ژولیده برای تشخیص دام‌گستری
سامانهی خبره فازی بهینه برای تشخیص دام‌گستری با استفاده از 6 شاخص
استفاده از روش تحقيق تفکر عمیق و استفاده از نرم افزار متلب
اعتبارسنجی سامانهی خبرهی فازی برای تشخیص دامگستری
ارزیابی نتایج بدست آمده از پیاده‌سازی سامانهی خبره فازی برای تشخیص دامگستری
نتایج ارزیابی شده
مقایسه با الگوهای معتبر

1-7- محدودیتهای تحقیق

محدودیت اصلی در این تحقیق دشوار بودن دسترسی به خبرگان در زمینهی دامگستری بود. از آنجا که دامگستری شاخهای کاملاً تخصصی از امنیت اطلاعات در فضای اینترنت است، دسترسی به متخصصانی که در مبحث دامگستری خبره بوده و اطلاعات دقیق داشته باشند کاری دشوار بود.
هدف از ابزار توسعهدادهشده، مدلکردن دقیق فضای عدم قطعیت مسئله به کمک مجموعه‌های فازی بود، از طرفی به علت نبودن چنین درسی در مجموعهی دروس مصوب رشتهی «مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکی» در دانشکدهی آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز، عدم آشنایی پژوهشگر با «نظریهی مجموعههای فازی» در بدو امر، یکی از محدودیتهای مهم انجام پژوهش بود. لذا پژوهشگر موظف بود پیش از آغاز پژوهش، «منطق فازی» را به صورت کلاسیک فرا بگیرد.
از دیگر محدودیتهای این پژوهش، جمعآوری دادههای فازی بود. جدید بودن موضوع و محدود بودن دسترسی به منابع کتابخانهای کشور به دلیل نبودن منابع علمی مرتبط و عدم درک برخی از خبرگان از موضوع تحقیق، دریافت اطلاعات را با مشکل مواجه میکرد.
همچنین یکی از مهمترین محدودیتهای پژوهش، عدم دسترسی به مثالها و آمار دقیق و واقعی دربارهی دامگستری در بانکهای ایرانی و نیز در دسترس نبودن نمونههای واقعی حملات دامگستری به بانکهای ایرانی بود.

1-8- جنبههای جدید و نوآوری تحقیق

در این پژوهش، ویژگیهای مؤثر در تشخیص حملات دامگستری در وبگاهها و به ویژه بانکداری الکترونیکی ایران معرفی خواهد شد که با استفاده از نظریات خبرگان و روشهای ریاضی و آماری به دست آمده است. نوآوری دیگر این پژوهش طراحی سامانهی خبره برای تشخیص حمله دامگستری با استفاده از ویژگیهای مذکور به صورت کارآمد است.

1-9- نتیجهگیری
در این فصل ابتدا موضوع پیشنهادی معرفی و ضرورت انجام آن تبیین شد و سپس مفاهیم اصلی این تحقیق مانند دامگستری، بانکداری الکترونیکی، مجموعههای ژولیده و سامانهی خبرهی فازی معرفی شدند که در فصلهای آینده به تفصیل بررسی خواهند شد.

فصل دوم- امنیت بانکداری الکترونیکی و حملات دامگستری

2-1- مقدمه

تجارت الكترونيكی مهمترين دستاورد به‌كارگيري فنّاوری اطلاعات در زمينه‌هاي اقتصادي است. براي توسعه‌ی تجارت الكترونيكی در کشور و ورود به بازارهاي جهاني، داشتن نظام بانكي كارآمد از الزامات اساسي به‌‌‌شمار مي‌آيد. اگرچه طي سال‌های اخیر برخي روش‌هاي ارائه‌ی خدمات بانكداري الكترونيكی نظير دستگاه‌های خودپرداز، كارت‌هاي بدهي20،پیش‌پرداخت21 و غیره در نظام بانكي كشور مورد استفاده قرار گرفته است، اما تا رسيدن به سطحی قابل قبول از بانکداری الکترونیکی راهي طولاني در پيش است. در این میان بحث امنیت نیز به عنوان رکن بقای هر سامانهی الکترونیکی مطرح است. بدون امنیت، بانک الکترونیکی نه تنها فایدهای نخواهد داشت بلکه خسارتهای فراوانی نیز وارد میکند. دنیای امروز ما تفاوتهای چشمگیری با گذشته دارد. در گذشته پیچیدگی کار رخنهگرها22 و ابزارهایی که در دسترس آنها قرار داشت بسیار محدود و کمتر از امروز بود. گرچه جرایم اینترنتی در گذشته نیز وجود داشت اما به هیچ وجه در سطح گسترده و خطرناک امروز نبود. رخنهگرهای دیروز، امروزه متخصصان امنیت اطلاعات هستند که سعی میکنند از تأثیرات گسترده‌ی حملات اینترنی بکاهند. امروزه مجرمان اینترنتی نه تنها نیاز به خلاقیت زیادی ندارند بلکه اغلب در زمینهی رخنه23 از دانش چندانی برخوردار نیستند ولی در عین حال بسیار خطرناک هستند. در فضای اینترنت کنونی حتی کودکان نیز میتوانند به آسانی به رایانهها نفوذ کرده و برای اهداف مخربی از آنها بهره بگیرند. در گذشته هدف رخنهگرها عموماً دانشگاهها، کتابخانهها و رایانههای دولتی بود و اغلب انگیزههای بیضرر و کنجکاوی شخصی منجر به حمله میشد؛ حال آنکه امروز با گسترش پهنای باند، رخنهگرها تقریباً هرآنچه آسیبپذیر است را هدف قرار میدهند (James, 2005).
در این فصل ابتدا بانکداری الکترونیکی را تعریف میکنیم و پس از مرور چالشها و زیرساختهای مورد نیاز آن به معرفی یکی از مهمترین و آسیبرسانترین انواع حملات تهدیدکنندهی بانکداری الکترونیکی یعنی دامگستری24 میپردازیم. در ادامه آمارهای مربوط به دام‌گستری را بررسی کرده و در نهایت با دستهبندی روشهای تشخیص دامگستری فصل را به پایان میبریم.

2-2- بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی عبارت است از ارائهی خدمات بانکی از طریق شبکه‌های رایانه‌ای عمومی و قابل دسترسی (اینترنت یا اینترانت) که از امنیت بالایی برخوردار باشند. بانکداري الکترونيکي دربرگيرنده سامانههايي است که مؤسسات مالي و اشخاص را قادر ميسازد تا به حساب خود دسترسي داشته باشند و اطلاعاتي درباره‌ی خدمات و محصولات مالي بهدست آورند. در سامانه‌های بانکداری الکترونیکی از فنّاوری‌هاي پيشرفته‌ی نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مبتني بر شبکه و مخابرات براي تبادل منابع و اطلاعات مالي بهصورت الکترونيکی استفاده میشود که در نهایت مي‌تواند منجر به عدم حضور فيزيکي مشتري در شعب بانکها شود (سعیدی و همکاران، 1386).
براساس تحقیقات مؤسسۀ دیتامانیتور25 مهم‌ترین مزایای بانکداری الکترونیکی عبارتند از: تمرکز بر شبکههای توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای جدید تجارت الکترونیکی. بانكداري الكترونيكی در واقع اوج استفاده از فنّاوری جدید برای حذف دو قيد زمان و مكان از خدمات بانكي است (Shah et al., 2005). جدول 2-1 خلاصه‌اي از مزاياي بانکداري الکترونيکی را از ديدگاه‌هاي مختلف بيان ميکند.
جدول 2-1 مزاياي بانکداري الکترونيکی از جنبههاي مختلف (ساروخانی، 1387)
دیدگاه
مزایا

بانکها و مؤسسات مالي
حفظ مشتريان علي‌رغم تغييرات مكاني بانكها
کاهش محدوديت جغرافيايي ارائه‌ی خدمات
عدم وابستگي مشتريان به شعبه
افزايش قدرت رقابت
مديريت بهتر اطلاعات
امکان ردگيري و ثبت کليه عمليات مشتري
امکان هدايت مشتري به سوي شبکه‌های مناسب
امکان درآمدزايي بر اساس خدمات جديد
کاهش اسناد کاغذي
امکان جستجوي مشتريان جديد در بازارهاي هدف
افزايش قدرت رقابت
امکان يکپارچه سازي
كانالهاي توزيع جديد
افزايش بازدهي
کاهش اشتباهات انساني
سهولت ارائه خدمات
کاهش مراجعه مستقيم مشتريان به شعب
امکان ارائه آسان خدمات سفارشي
بهينه شدن اندازه موسسه
کاهش هزينهها
کاهش هزينه ارائه خدمات
کاهش هزينه پرسنلي
کاهش هزينه پردازش تراکنشها
کاهش هزينههاي نقل و انتقال پول

مشتريان
محو شدن مرزهاي جغرافيايي
در دسترس بودن خدمات بهصورت 24 ساعته در تمامي روزهاي هفته
عدم نياز به حضور فيزيکي (برخي انواع)
کاهش هزينه استفاده از خدمات
کاهش زمان دسترسي به خدمات
افزايش سرعت ارائه و انجام خدمات
افزايش کيفيت خدمات
عدم وابستگي به شعبه خاص
امکان مديريت يکپارچه خدمات مورد استفاده
افزايش امنيت تبادلات
پاسخ سريع به مشکلات مشتريان
امکان تهيه گزارشهاي متنوع

ادامه‌ی جدول 2-1
جامعه
کم شدن هزينه نشر، توزيع و جمعآوري اسکناس
افزايش امنيت تبادلات مالي
رونق تجارت الکترونيکي

2-3- چالشهای بانکداری الکترونیکی در ایران

در اين بخش به برخي چالشها و مشکلات توسعه‌ی بانکداري الکترونيکی در ايران اشاره مي‌شود. از منظر مشکلات پيادهسازي بانکداري الکترونيکی در بانکهاي ايرانی ميتوان به سه دسته از عوامل اشاره کرد (فتحیان و همکاران، 1386؛ سعیدی و جهانگرد، 1388):

الف- چالشهاي قبل از تحقّق سامانه
عدم توسعه‌ی طرحهاي مطالعاتي، نيازسنجي و امکانسنجي پيادهسازي فنّاوری‌هاي جديد
عدم گزينش و پيادهسازي فنّاوری با بالاترين کارايي در جهت رفع نيازها
نبود فرهنگ پذيرش و دانش کم بانکها در خصوص بانکداري و پول الکترونيکي
ضعف مديريت در به‌کارگيري متخصصان حرفهاي در بخش فنّاوری اطلاعات
عدم تغيير در نگرش سنتي نسبت به باز مهندسي26 فرايندها

ب- چالشهاي هنگام تحقّق سامانه
ضعف زيرساختهایي نظير خطوط پرسرعت مخابراتي
کمبود حمايت مالي و اعتبارات مورد نياز
نبود يا کافي نبودن مؤسسات خصوصي مورد نياز و يا عدم حمايت آنان از بانکداري الکترونيکی شبيه مؤسسات بيمه، گواهی‌دهنده‌ها27 و غیره.
تحريم اقتصادي و دشواري تهيه‌ی تجهيزات و ملزومات سختافزاري و نرمافزاري
نبود تجربه در تهيه‌ی محتواي28 لازم و کاربرپسند29 براي وبگاه بانکها

ج- چالشهاي پس از تحقّق سامانه
نبود قوانين و محيط حقوقي لازم و عدم استناد پذيري ادلّه‌ی الکترونيکي
عدم تمايل افراد به فاش کردن مسائل اقتصادي خود (خود سانسوري)
نبود انگيزه‌ی کاربري و عدم فرهنگ سازي براي مردم
عدم اعتماد30 کاربران
فقدان بسترهاي امنيتي مانند امضاي ديجيتالی و زيرساخت کليد عمومي31

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک