منابع و ماخذ پایان نامه ایدئولوژی، خشونت علیه زنان، پست مدرنیسم، جنبش فمینیسم

دانلود پایان نامه ارشد

خانواده پرداخت که بر تفاوتهای جنسی ذاتی بین زنان و مردان تاکید داشت. او همچنان با رد انزواجویی کرخت کننده و تهی از عشق بودن خانواده طبقه متوسط، «خانواده»‏ي گسترده رايج در اجتماعات روستایی را حیطه‏ای می دانست که در آن روابط مادری – فرزندی و خواهری «کلمه ای که ما همواره بدون هیچ تصوری از محتوایش آن را به کار می بریم» می تواند شکوفا گردد. كتاب گرير تصوری تا حدی احساساتی از زنانی به دست می داد که گردهم می آیند تا واحه ای از مادر سالاری و کودک محوری در بر هوتی از پدرسالاری بیافرینند.
سه سال پیش از آن فریدان كتاب مرحله دوم را انتشار داده بود که در آن جنبش زنان را به ایجاد «رمز و رازی مونث» متهم می کرد که «واقعیت عمیق و پیچیده … رابطه زیست شناختی بین زنان و مردان … و واقعیت جنسیت خود زنان، بچه بزرگ ‏کردنشان و ریشه ها و وابستگیهایش در خانواده را انكار می کند.»1 در دیدگاه تازه فریدان خط مشی جنسی موجد رابطه ای خصمانه بین دو جنس مي‏شود و زنانی را که در پی رضایت خاطر از راه مادر شدن هستند منزوی می کند. گریر که بیشتر خانواده هسته ای را «بازداشتگاهي راحت» ‏برای زنان طبقه متوسط خوانده بود. اکنون آن را یکی از شکلهای ارتباط می دانست که در آن زنان می توانند نیازهای عاطفی شان را برآورند.
گریر با اعتراض به «لفاظی های افراطی» و «داد و فریادهای مسخره»ي فمینیستهای رادیکال، خانواده را عرصه جدیدی برای فمینیسم تعریف کرد که جاذبه آن را می‏توان با رضایت خاطر شخصی حاصل از کار آشتی داد. افزوده بر اين، با تغيير جهتي به جانب تفاوتي است بين زنان و مردان، دو سبك رهبري و تفكر مبتني بر جنس، در برابر نهاد. سبك مونث («بتا») كه شهودي، كيفي و كل گراست؛ سبك مذكر («الفا») كه تحليلي، كمّي و انتزاعي است. به گمان او سبك اول در انحصار زنان نيست، بلكه به همان اندازه در دسترس مردان هم هست و مردان بايد به اين شيوه تفكر به عنوان وسيله اي براي ترويج مدارا، تنوع و اتفاق نظر رو بياورند.
در همان حال كه نه گرير و نه فريدان خانواده را تنها در شكل هسته اي آن نمي دانند، اين در مورد الشتين صادق نيست. الشتين در كتاب مرد عمومي، زن خصوصي (1981) به تلاش فمينيستهاي راديكال براي سياسي كردن زندگي خصوصي حمله مي كند، به دفاع از زندگي خصوصي خانواده فرزند محور مي‏پردازد و مادر بودن را «فعاليتي پيچيده، غني، چند رويه، پر زحمت و شادي آفرين» مي‏داند كه «زيستي، طبيعي، اجتماعي، نمادين و عاطفي» است.1
در اين مباحث، شناختي از تفاوتهاي زيست شناختي و پذيرش سازگاري مادر بودن با فمينيسم نهفته است. ديدگاهي مرتبط با آنها در تكامل «فمينيسم زن گرا» يا «فرهنگي» هم وجود دارد كه يكي از نمودهاي آن در فمينيسم هوادار محيط زيست است.
زن گرايي نيز مانند محيط زيست گرايي در برگيرنده انواعي از ديدهاست اما تمايل دارد كه زنان را ذاتاً متفاوت و برتر از مردان ببيند. در اين حالت، مبلغان اين نظر مذكر محوري را رد مي‏كنند و مذكر – مونث محوري را رد مي كنند و مذكر – مونث محوري را به اين سبب كه در بهترين حالت، زاييده يكدستي بي بو و خاصيتي است مردود مي شناسند.
زن گرايي ذات گراست و ادعا مي كند زنان به سبب نزديكي ذاتي به طبيعت، به بدن خويش و به شرايط پرورش دهنده، واجد كفايتي اند برتر از مردان.
همراه با اين ادعاها، خودگرايي ووسيله گرايي به عنوان خصايلي مشخصاً مردانه رد مي شود. از اين رو زن گرايي مدعي وجود شخصيت زنانه اي مبتني بر جوانب زيست شناسانه، عام و جا افتاده است كه از حد ن‍ژاد، قوميت و طبقه فراتر مي رود. اين گونه ذات گرايي را اكو فمينيستهايي كه تجاوز مردان به زمين و به تاراج بردن منابع آن را به طرز رفتارشان با زنان مقايسه مي كنند با حرارتي بيش از همه بيان مي كنند و مي‏گويند آينده هر دو را، تنها بر ترويج پذيرش ارزشهاي زنانه مي توان تامين كرد. ابراز راديكال تر زن گرايي را مي توان در آثار مري دالي (1928) يافت كه از پناه بردن به فرهنگي زنانه و ناآلوده به ساختارهاي پدرسالانه مونث بودن هواداري مي كند. تنها در چنين زمينه اي است كه «زنان پرشور» و «وحشي» مي‏توانند تمنيات طبيعي و بي پاسخ مانده خويش را ابراز كنند.2
ستايش مادر بودن و ذات گرايي البته سبب انتقادهايي از سوي فمينيستهاي ديگر شده است. به نظر آنها فمينيستهاي خانواده گرا با تن دادن به نظامي ارزشي كه مردان در تفكر سياسي غرب جا انداخته اند به دام پدرسالاري افتاده اند و به اين ترتيب براي ضد فمينيستهايي كه مي گويند جاي طبيعي زنانه در خانه است توجيه و دليل فراهم مي كنند. به همين سان، از طرفداران جداسازي زنان و مردان در روابط فرهنگي و جنسي، كه اعتقادهايي بر پايه برتري ذاتي زنانند. انتقاد شده كه پدر سالاري را تنها از راه انتقادهايي به آن، و نه طرد و نفي، مي توان تضعيف كرد.
چه به دليل تجربه ستم مرد سالارانه و چه به سبب اين نظر كه همه زنان در ارزشهايي مشتركند، حرف پشت بسياري از مباحث فمينيستي از اين قرار است كه زنان بالقوه و به طور عام با يكديگر خواهرند. حتي در مراحل اوليه فمينيسم موج دوم هم چنين ادعاهاي مشخصي در باب خواهري جهاني كم نبود. اما در يورش مجدد براي تمايز بين زنان و مردان و نيز به منظور دفاع از وحدتي بنيادي بين تمام زنان، بسياري از فمينيستها از نيازها و خواسته هاي زنان اقليتهاي قومي در جهان اول و به طور كلي زنان غير سفيد پوست قوم مدارانه جلوه كرد.
بل هوكز (1952) يكي از منتقدان خوش سخن بي توجهي جريان كلي فمنيسم، در ايالات متحده نسبت به رنگ پوست و همدستي عملي آن در تداوم بخشيدن به ستم نژادي است:
به رغم تمام سخن پردازي ها درباره خواهري و همبستگي، زنان سفيد پوست صادقانه معتقد به همبستگي با زنان سياهپوست و ديگر گروهها در مبارزه عليه تبعيض جنسي نبودند. اينان در وهله اول پي جلب توجه به موقعيت خويش به عنوان زنان سفيد پوست طبقه متوسط و بالا مي گشتند.1
پيشتر، در سال 1978 نظرات مشابهي از سوي زنان اقليتهاي قومي در بريتانيا ابراز شده بود:
جنبش زنان هرگز به طور واقعي دست از مسئله نژاد برنداشته است… اين موضوع سبب شده و سبب خواهد شد كه جنبش زنان در كل ربطي به نيازها و خواسته هاي بيشتر زنان سياهپوست نداشته باشد.2
اين گونه بيگانگي موجد رشد گروههاي فمينيست سياهپوست جداگانه اي شد كه در پي غور در پيشينه و هويت خويش بودند، و جنبش فمينيسم را از نظر سازماندهي بيش از پيش دچار تفرقه كرد. پيدايش چنين گروههاي از نظر قومي متمايزي، كه هريك از آنها به هويت خويش مي بالد، نه تنها در تضاد با فرض بي‏چند و چون خواهري جهاني است بلكه حتي مفهوم «زنانگي سياه» عام را به هم مي ريزد. بدين قرار، توجه فزاينده اي در ميان زنان فمينيست به دنبال كردن هويت و تجربيات متفاوت خويش به خط مشي ايجاد تفاوت بين دو جنس افزوده شده است. بحث فزاينده اي كه پست مدرنيسم به راه انداخته تحول حتي عميق تري است.3
پيدايش پست مدرنيسم، با طرح سوالهايي اساسي در باب معني هويت زنان، سبب آشفتگي در فمينيسم گشته است. گرچه تفكر پست مدرنيسم حاوي چشم اندازهاي گوناگوني است، وجه مشترك مبلغان آن در رد عقايدي پذيرفته شده و مدعي توضيح واقعيات موجود است. پست مدرنيست ها قبول ندارند حقيقتي غايي يا عيني وجود دارد كه با كاركرد مفاهيم مدرني از قبيل خرد و شناخت كه مشخصه عصر روشنگري بود قابل فهم باشد.
از اين ديدگاه، هر مكتب فكري اي كه مدعي درك واقعيت در وجهي يكسان و يكپارچه باشد چه ليبراليسم، ماركسيسم، سوسياليسم، محافظه كاري، اكولوژيسم يا ناسيوناليسم هم گمراه كننده و هم ظاهر فريب است و ادعاهاي چنين مدعياني ريشه در شيوه هاي تفكري دارد كه در پي تحميل نظمي وحدت بخش بر اجتماع و بر دنياي طبيعت است. پست مدرنيست ها تاكيد مي كنند چنين هدفي راه به جايي نمي برد، چرا كه واقعيت بسيار پيچيده تر از آن است كه در هيچ روش «درست» واحدي براي ديدن جهان بگنجد. همين انتقادها به فمينيسم هم وارد ميشود.
پست مدرنيست ها تلاش براي ايجاد يك مكتب فكري فمينيست خاص را رد مي كنند از اين رو كه روش زنان براي درك خويش چندگانه و متنوع است. هويت هر زن از طريق يك رشته عوامل درك مي شود كه بر يكديگر تاثير مي گذارند سن، قوميت، طبقه، نژاد، فرهنگ، جنسيت، تجربه و هيچ تلاشي براي كشاندنشان به يك اردوگاه ايدئولوژيك واحد مثمر ثمر نيست. به جاي آن تك تك زنان بايد به عنوان فرد در چنين تفاوتهايي ذاتي بين زنان غور كنند. زنان بايد با ايجاد زبان و شيوه هاي تفكر جديدي درباره هويت خويش، خويشتن را از معاني ستمگرانه اي كه مردان بر آنها تحميل كرده اند رها سازند.
اين نقد فمينيسم، بسته به ديد فرد ناظر، تهديد يا نويد فرار رسيدن عصري را در خود دارد حاوي ادراكهايي با تنوع گيج كننده در اين باره كه يك زن چيست. اين نقد به ذات گرايي با تحقير مي نگرد و مي گويد تجربه زنان، چه در زمان و چه در مكان، چندگانه و متنوع است. «زن» يك مقوله ثابت يا مفروض نيست، بلكه موجوديتي سيال و بسته به شرايط و عوامل است. اين نظر مدافع ذهنيت و غوري دروني از سوي زنان در هويت فردي خويش است. بي اين ادعا كه هريك از چنين هويتهاي كشف شده اي اصلي تر و يا حقيقي تر از ديگري است، يا اينكه ايستا خواهد ماند. حكم پست مدرنيسم براي زنان اين است كه ادامه دادن به سفر بهتر از رسيدن است. اين سيري دروني و جز درك اينكه «هويت» متغير و گذرا است مقصدي ندارد. از اين نظر پست مدرنيسم بازتاب مفهوم ديگر بودن دو بووار است: اما در اين جا بيشتر به عنوان فرصت قلمداد مي شود تا قيد و بند. با عقب ايستادن و اكتشاف آن شرايط، خود را درگير نقد و انتقاد خويش از معناهايي خواهند كرد كه مردان بر آنها تحميل كرده اند.

‏ز – نتیجه گیری
ویرجینیا وولف گمان می کرد هر زنی نیازمند داشتن اتاقی شخصی است تا خود مختاری خویش را تحقق بخشد. ظاهراً پست مدرنیسم این اندرز را تا حد افراط ادامه داده است. تشویق کردن تمام زنان به کند و کاو در اتاقها و فضاهای درونی شان به معنی دور ریختن خرت و پرت های اعطایی ایدئولوژیهای جدید است تا هویت متغیر هر فرد بتواند تحلیل شود. چنین استراتژی ای مشوق ذهن گرایی و نسبیت است. مدلی از فمینیسم ساخته و پرداخته طراحان که بتوان آن را بر همه زنان تحمیل کرد وجود ندارد، بلکه هر مدلی برای یک فرد مناسب است: این یعنی به تعداد زنان عالم فمینیسم وجود دارد.
نسبیت گیج کننده برخورد پست مدرن آن سنتهایی فکری را که وابسته به فمینیسم هستند زیر سوال می‏برد و با این بحث که روی مبانی مکاتب فکری معیوبی بنا شده اند عملاً مهر بطلان بر آنها میزند. بدین قرار، آینده هر يك از آنها را به باد استهزا می گيرد و اعتبار آرمانشهر آنها را انکار می کند. اما فمینیستها، به رغم تفاوتهای ایدئولوژیك‏شان، همواره به بهبود شرایط موجود زنان بها داده اند. موضوع چه تامین حقوق قانونی و سیاسی، مبارزه با تبعیض، و موارد خشونت علیه زنان باشد و چه پافشاری بر حق مالکیت بر بدن یا بیان جنسیت خویش، جنبش فمینیسم نشان داده که برای دست زدن به عمل یکپارچه بر سر دامنه‏ای گسترده از موضوعهایی که برای زنان اهمیت عملی دارند تواناست.
این به معني گذشتن از کنار ماهیت استراتژیك برخی از اشکال بیان وحدت يا تفاوتهاي موجود بين فمينيستها نيست. براي نمونه، بر سر موضوعهای سقط جنین و پورنوگرافی اتفاق نظر چشمگیری حاصل نشد.
کسانی می گفتند که حمایت از دسترسی آزادانه به ابزار پایان دادن به حاملگی آزمون قاطعی برای اعتبار فمینیست بودن شخص است، د‏ر حالی که کسانی دیگر چنین موضعی را از نظر اخلاقی مایه انزجار مي‏د‏انند، به همين سان فمنيستهايي هستند كه پورنوگرافي را نمايانگر مرض مردانه خشونت علیه زنان می‏دانند، در حالی که دیگران مدافع پورنوگرا فی به عنوان ابزار آزادانه‏تر جنسیت اند. اگر بخواهیم این جر و بحث را در قالب اشخاص مجسم كنيم، بعضي فمينيستها خشنودي عاري از خويشتنداري مادونا نسبت به جنسیت خویش را در حکم اظهار از روی اعتماد به نفس زنانگی می‏بیند، در حالی که کسانی دیگر این کارها را

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه پدرسالاری، ایدئولوژی، جنس مخالف، ایالات متحده Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه جامعه شناسی، نظریه فمینیستی، حقوق انسانی، فمینیسم لیبرال