منابع و ماخذ پایان نامه ایجاد اشتغال، خوداشتغالی، تسهیلات اعطایی، سرمایه درگردش

دانلود پایان نامه ارشد

مربوط به طرح‌های نیمه‌تمام می‌باشد. از 2010 طرح خوداشتغالی در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی سال‌های 1385 تا 1389 در استان کرمان، 5498 فرصت شغلی ایجاد شده و میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در این‌گونه طرح‌ها تنها 14 درصد بوده که نسبت به نوع طرح‌های دیگر، فرصت‌های شغلی کم‌تری از دست داده است. طرح‌های جدید با ایجاد 67 در صد از اشتغال پیش‌بینی‌شده برای آن‌ها، بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را نسبت به طرح‌های دیگر داشته‌اند. نگاره شماره 4-2 نشان می‌دهد که ابتدا طرح‌های از نوع خوداشتغالی و سپس به ترتیب طرح‌های از نوع سرمایه درگردش، نیمه‌تمام، توسعه‌ای و جدید دارای کم‌تری میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بوده و بدین ترتیب طرح‌های از نوع خوداشتغالی نسبت به طرح‌های دیگر موفق‌تر و طرح‌های جدید در ایجاد اشتغال ناموفق‌تر بوده‌اند. لازم به ذکر می‌باشد که طرح‌های خوداشتغالی دارای کم‌ترین میزان انحراف از تسهیلات و طرح‌های توسعه‌ای بیش‌ترین میزان از این انحراف را دارا بوده‌اند.
مکان اجرای طرح
آنچه از نگاره شماره 4-2 مشاهده می شود، شهرستان کرمان بیش‌ترین تعداد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده را طی دوره 1389- 1385 داشته و 55 درصد از کل تسهیلات طی این دوره به شهرستان مذکور تعلق گرفته است. بنابراین وجود این شهرستان توانسته 80 درصد از اشتغال پیش‌بینی‌شده را ایجاد کند. اما در بررسی سایر شهرستان‌ها که تعداد طرح به بهره‌برداری رسیده کم‌تری را دارا می‌باشند؛ شهرستان رودبار با در برداشتن 2 درصد از طرح‌ها، بیش‌ترین موفقیت را در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی داشته و شهرستان سیرجان که 12 درصد از طرح‌های به بهره‌برداری را شامل می‌باشد، بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را داشته و در نتیجه ناموفق‌تر نسبت به سایر شهرستان‌ها عمل نموده است.
دستگاه اجرایی طرح
در بررسی نوع دستگاه‌های اجرایی در نگاره شماره 4-2 بر اساس میزان موفقیت آن‌ها در ایجاد اشتغال طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط کارگروه اشتغال استان مشاهده می‌شود که اداره تعاون، کار و امور اجتماعی با داشتن کم‌ترین میزان طرح‌های معرفی‌شده به بهره‌برداری رسیده توسط آن، دارای کم‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده (12 درصد) می‌باشد. طرح‌های به بهره‌برداری رسیده‌ای که توسط سازمان بازرگانی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند، بیش‌ترین تعداد طرح‌ها را در برداشته‌اند که این سازمان بعد از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت در ایجاد اشتغال کم‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را شامل بوده است. سازمان جهادکشاورزی بیش‌ترین میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده و نیز بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را داشته است.
بانک عامل
در بررسی طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی دوره 1389- 1385، بانک صادرات بیش‌ترین میزان تسهیلات را به طرح‌های به بهره‌برداری رسیده اعطا نموده و در ایجاد 87 درصد از اشتغال پیش‌بینی‌شده سهیم بوده است. همچنین در مقایسه موفقیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی، بانک صنعت و معدن با وجود کم‌ترین تعداد طرحی که تأمین بودجه نموده، کم‌ترین میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده را داشته و بانک صادرات بیش‌ترین میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده را در پرداخت به طرح‌های به بهره‌برداری رسیده را دارا بوده است. بیش‌ترین و کم‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به ترتیب مربوط به بانک‌های کشاورزی و مسکن بوده است.
مجری طرح
بیش‌ترین میزان طرح‌های به بهره‌برداری رسیده توسط مجریان مرد طی دوره 1385 تا 1389 انجام گرفته و 71 درصد اشتغال پیش‌بینی‌شده را ایجاد کرده‌اند. اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به‌عنوان مجری در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی نسبت به سایر مجریان موفق‌تر عمل نموده و تنها 8 درصد انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را دارا بوده و همچنین میزان تسهیلات کم‌تری نسبت به سایر مجریان به طرح‌های اجرایی توسط اداره تعاون، کار و امور اجتماعی پرداخت شده است. این در حالی است که شرکت‌های مجری طرح با وجود دریافت بیش‌ترین میزان تسهیلات هم نتوانسته‌اند آن‌گونه که باید در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی موفق باشند. مجریان مرد همان‌گونه که ذکر شد بیش‌ترین میزان طرح‌های به بهره‌برداری رسیده را اجرایی کرده‌اند؛ اما در ایجاد اشتغال طبق برنامه‌ریزی موفق نبوده‌اند و 29 درصد انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را دارا بوده‌اند.
سال اجرای طرح
نگاره شماره 4-2 با وجود این‌که مربوط به طرح‌های به بهره‌برداری رسیده می‌باشد، نشان‌دهنده این واقعیت است که میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طی سال‌های 1385 تا 1389 وجود داشته است. به دلیل این‌که تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده به بهره‌برداری رسیده طی دو یا سه سال اول فعالیت خود تعطیل شده‌اند. بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طی دوره مذکور مربوط به سال 1388 و کم‌ترین میزان مربوط به سال 1385 بوده است. سال 1385 با وجود تعداد طرح کم‌تر نسبت به سال 1386، در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی موفق‌تر عمل نموده است. در تفکیک طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در سال‌های 1385 تا 1389، سال 1386 بیش‌ترین میزان طرح به بهره‌برداری رسیده را دارا بوده و 51 درصد تسهیلات کل اعطایی به طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در این سال پرداخت شده است. سرانه تسهیلات اعطایی برای هر شغل در این سال حدود 168 میلیون ریال پیش‌بینی‌شده و عملاً 160 میلیون ریال برای ایجاد هر فرصت شغلی جدید پرداخت شده است. بنابراین اوج طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در سال 1386 بوده و بیش‌ترین فرصت شغلی در این سال ایجاد شده است. لازم به ذکر است که در سال 1389 کم‌ترین تعداد طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند و تقریباً تسهیلاتی به طرح‌ها در سال 1389 پرداخت نشده است.
4-2-3- آمار توصیفی طرح‌ها به تفکیک سال‌های مختلف
این قسمت از پژوهش به بررسی ویژگی‌های 9992 طرح دریافت‌کننده تسهیلات به تفکیک سال‌های مختلف (1385 تا 1389) پرداخته است. با استفاده از اطلاعات این جداول می‌توان به ارزیابی میزان موفقیت طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده در هر سال پرداخت. (جداول مربوط به این قسمت در پیوست آورده شده است).
بخش فعالیت
بر اساس جداول تفکیک سال‌های موجود در پیوست که مربوط به طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات به تفکیک سال‌های 1385 تا 1389 می‌باشند، نشان می‌دهند که در سال 1385 و 1386، بخش خدمات بیش‌ترین درصد طرح‌ها را به خود اختصاص داده،‌ در حالی‌که در سال‌های 1387، 1388 و 1389، بخش کشاورزی دارای تعداد طرح‌های بیش‌تری نسبت به بخش‌های دیگر است. این درحالی است که در کلیه این سال‌ها تسهیلات اعطایی کل به بخش صنعت بیش از بقیه بخش‌ها بوده است.
نوع طرح اجرایی
مشاهدات جداول نشان می‌دهند که در سال‌های 1389- 1385 به‌غیر از سال 1388، طرح‌های از نوع خوداشتغالی بیش‌ترین تعداد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات بوده‌اند؛ درحالی‌که در سال 1388 طرح‌های جدید بیش‌ترین میزان طرح‌ها را به خود اختصاص داده که 38 درصد طرح‌ها را شامل می‌شوند. در سال‌های 1385 و 1386 به طرح‌های سرمایه درگردش تسهیلات اعطایی کل بیش‌تری تعلق گرفته و طی سال‌های 1389- 1387 بیش‌ترین درصد تسهیلات اعطایی کل به طرح‌های جدید تعلق گرفته است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال 1385 در طرح‌های توسعه‌ای و جدید بیش از بقیه طرح‌ها بوده و در سال‌های 1386، 1387، 1388 و 1389 به‌ترتیب طرح‌های جدید، توسعه‌ای، سرمایه‌درگردش و خوداشتغالی دارای بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بوده‌اند. موفق‌ترین نوع طرح‌ها در ایجاد اشتغال طی سال‌های 1385 تا 1389 به‌ترتیب مربوط به طرح‌های نیمه‌تمام، خوداشتغالی، سرمایه درگردش، خوداشتغالی و سرمایه درگردش می باشند.
مکان اجرای طرح
بررسی طرح‌های زودبازده شهرستان‌های استان کرمان طی دوره 1389- 1385 نشان می‌دهد که در سال 1385، شهرستان رفسنجان با وجود بیش‌ترین میزان انحراف از تسهیلات (65 درصد) نسبت به شهرستان‌های دیگر، بیش‌ترین میزان اشتغال تحقق یافته را نسبت به اشتغال پیش‌بینی‌شده در این سال داشته‌ و شهرستان‌های راور و کوهبنان بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال را در این سال داشته‌اند. در سال 1386، شهرستان کوهبنان با وجود تعداد طرح‌های کمی که در این سال تسهیلات دریافت کرده‌اند، 93 درصد فرصت شغلی بر اساس اشتغال پیش‌بینی‌شده ایجاد کرده و نیز 79 درصد انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده را داشته است و شهرستان زرند در این سال در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی ناموفق‌تر از سایر شهرستان‌ها بوده است. همچنین در سال 1387، شهرستان رودبار با 11 درصد انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده، کم‌ترین میزان انحراف را داشته و موفق‌تر از سایر شهرستان‌ها عمل نموده و این شهرستان در سال مذکور بیش‌ترین میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده را نیز دارا بوده است. شهرستان سیرجان در این سال دارای بیش‌ترین میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بوده است. در سال 1388 شهرستان‌های شهربابک و کهنوج تقریباً به‌طور کامل در ایجاد فرصت شغلی طبق پیش‌بینی موفق بوده‌اند و شهرستان‌های رودبار، قلعه‌گنج، کوهبنان و منوجان در ایجاد اشتغال کاملاً ناموفق عمل نموده‌اند. اطلاعات طرح‌های سال 1389 نشان می‌دهد که طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان راور با وجود داشتن تعداد طرح کم‌تر توانسته تقریباً به‌طور کامل اشتغال ایجاد شده را به پیش‌بینی‌شده نزدیک گرداند. شهرستان‌های رودبار، عنبرآباد، قلعه‌گنج و کوهبنان دارای بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در این سال بوده‌اند.
دستگاه اجرایی طرح
بر اساس جداول موجود در پیوست، در سال 1385 سازمان جهادکشاورزی بیش‌ترین میزان طرح‌ها را برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی نموده‌اند. این درحالی است که در سال 1386، سازمان بازرگانی 31 درصد طرح‌ها را جهت دریافت تسهیلات معرفی نموده و در سال‌های 1387، 1388 و 1389 سازمان جهادکشاورزی همچون سال 1385 بیش‌ترین میزان طرح‌ها را به بانک عامل معرفی نموده‌ است. اگرچه در سال 1385 سازمان جهادکشاورزی بیش‌ترین میزان طرح‌ها را به بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات معرفی نموده؛ ولی طرح‌هایی را که اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به بانک‌های عامل معرفی نموده‌ است، توانسته اشتغال ایجاد شده را به اشتغال پیش‌بینی‌شده نزدیک‌تر گرداند. طبق نتایج موجود میزان تحقق اشتغال در اداره تعاون، کار و امور اجتماعی در سال 1385، 93 درصد می‌باشد. به‌عبارت دیگر سازمان جهادکشاورزی با وجود انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده به میزان 1 درصد، تنها توانسته در 76 درصد اشتغال ایجاد شده طبق پیش‌بینی با معرفی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی به بانک‌های عامل در سال 1385 سهیم باشد و ناموفق‌تر نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی عمل نماید. اما اداره تعاون، کار و امور اجتماعی با 18 درصد انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی موفق‌تر عمل نموده است. طبق نگاره مربوط به سال 1386، سازمان بازرگانی توانسته در 83 درصد اشتغال ایجاد شده طبق پیش‌بینی برای اشتغال، سهیم باشد و طرح‌هایی که توسط این سازمان به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند به میزان 3772 فرصت شغلی در سال مذکور ایجاد کرده‌اند. بر این اساس سازمان بازرگانی نسبت به دستگاه‌های اجرایی دیگر در این سال، طرح‌های بیش‌تری را که دارای توجیه اقتصادی بوده‌اند، به بانک‌ها معرفی نموده و بنابراین توانسته میزان اشتغال ایجاد شده را به پیش‌بینی‌شده نسبت به سازمان‌های دیگر نزدیک‌تر گرداند. اداره تعاون، کار و امور اجتماعی و سازمان جهادکشاورزی فرصت شغلی بیش‌تری را در این سال نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی از دست‌ داده‌اند. نتایج موجود برای سال 1387 نشان‌دهنده آن است که سازمان صنعت، معدن و تجارت در حالی‌که تعداد طرح کم‌تری نسبت

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه خوداشتغالی، تسهیلات اعطایی، بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ایجاد اشتغال، بانک کشاورزی، سرمایه درگردش، شهرستان کرمان