منابع و ماخذ پایان نامه ایجاد اشتغال، بانک کشاورزی، سرمایه درگردش، شهرستان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

به سازمان جهادکشاورزی به بانک‌های عامل معرفی نموده؛ اما میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کم‌تری را نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی داشته است. سازمان جهادکشاورزی در سال 1387 بیش‌ترین میزان انحراف از تسهیلات را نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی موجود داشته است. سازمان بازرگانی در سال 1388 توانسته با وجود انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بیش‌تر در طرح‌هایی که به بانک‌ها معرفی نموده، نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی در معرفی طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند، بهتر عمل نماید و سازمان جهادکشاورزی همچون سال‌های پیش در ایجاد فرصت‌های شغلی طبق پیش‌بینی ناموفق عمل نموده است. در سال 1389 اگرچه اداره تعاون، کار و امور اجتماعی تنها 1 درصد طرح‌ها را جهت دریافت تسهیلات برای اجرایی کردن طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده به بانک‌های عامل معرفی نموده؛ اما همین طرح‌ها از تسهیلات استفاده مناسب نموده و توانسته‌اند به‌ میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها، ایجاد اشتغال نمایند و سازمان جهادکشاورزی بازهم عملکرد مناسبی نسبت به سایر دستگاه‌ها در این سال نداشته است.
بانک عامل
همان‌گونه که از جداول محاسباتی مربوط به سال‌های 1385 تا 1389 نمایان است، در سال 1385، بانک ملی به تعداد طرح‌های بیش‌تری نسبت به بانک‌های دیگر تسهیلات پرداخت کرده و 87 درصد اشتغال پیش‌بینی‌شده در طرح‌هایی که تأمین مالی نموده، ایجاد شده است. در این سال بانک مسکن بهتر از سایر بانک‌ها عمل نموده و انحراف کم‌تری در ایجاد اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته است و بانک رفاه از این جنبه ناموفق‌تر بوده است. بانک صادرات در سال 1386 بیش‌ترین میزان طرح‌ها را نسبت به سایر بانک‌ها تأمین بودجه نموده و عملکرد بانک‌ها بر اساس میزان موفقیت در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی نشان می‌دهد که بانک مسکن عملکرد بهتر داشته و بانک رفاه ناموفق‌تر بوده است. بررسی بانک‌ها در سال 1387 نشان‌دهنده آن است که بانک مسکن و بانک صنعت و معدن به ترتیب دارای کم‌ترین و بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بوده‌اند. بانک ملت در سال 1388 نسبت به سایر بانک‌ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق‌تر بوده و بانک‌های رفاه، تجارت و مسکن ناموفق‌تر بوده‌اند. در سال 1389 بانک سپه دارای کم‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بوده و بانک‌های رفاه و مسکن بیش‌ترین درصد اشتغال تحقق‌یافته را دارا هستند.
مجری طرح
طی دوره 1389- 1385، مردان به‌عنوان مجریان طرح‌ها، بیش‌ترین دریافت‌کننده تسهیلات برای طرح‌های معرفی‌شده به بانک بوده‌اند. با این حال در سال 1385 تعاونی‌ها کم‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده را داشته و نسبت به مجریان حقیقی بهتر عمل نموده‌ و مردان بیش‌ترین میزان انحراف را در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی داشته‌اند. زنان در سال 1386 بیش‌ترین میزان اشتغال را نسبت به اشتغال پیش‌بینی‌شده، ایجاد کرده‌اند؛ درحالی‌که بیش‌ترین میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده را داشته‌اند و تعاونی‌ها بر این اساس ناموفق‌تر از سایر مجریان بوده‌اند. شرکت‌ها در سال 1387 و 1388 بیش‌ترین میزان اشتغال ایجاد شده را نسبت به اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته و در سال 1387 و 1388 به‌ترتیب مردان و تعاونی‌ها بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال را دارا بوده‌اند. در سال 1389 تعاونی‌ها تنها 1 درصد طرح‌ها را شامل بوده و با این وجود توانسته‌اند کاملاً به‌میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده برای آن‌ها، ایجاد اشتغال نمایند و مجریان حقیقی در این سال نسبت به مجریان حقوقی ناموفق‌تر عمل نموده‌اند.
سال اجرای طرح
بیش‌ترین سرانه تسهیلات پیش‌بینی‌شده مربوط به سال 1388 بوده که در عمل میزان بیش‌تری تسهیلات برای ایجاد هر فرصت شغلی در این سال پرداخت شده که مقدار سرانه تسهیلات در سال 1388 بیش‌تر از مقدار پیش‌بینی‌شده برای آن می‌باشد. همچنین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال 1388 به میزان 44 درصد بوده که بیش‌ترین میزان انحراف را داشته و کم‌ترین میزان انحراف مذکور مربوط به سال 1385 با 15 درصد انحراف می باشد. دلیل نتیجه حاصل می‌تواند از این جهت باشد که در سال 1385 میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده تنها 18 درصد بوده ولی در سال 1388 میزان این انحراف 32 درصد بوده که بیش از سال‌های دیگر انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده داشته است. بر این اساس در سال 1388 با وجود سهم تسهیلات بیش‌تر نسبت به کل تسهیلات پرداختی در سال‌های مختلف، به دلیل وجود انحراف از تسهیلات زیاد، اشتغال ایجاد شده نتوانسته به اشتغال پیش‌بینی‌شده نزدیک گردد.
4-3- ارائه مدل
همان‌گونه که در فصل سوم بیان شد، داده‌های این مطالعه مربوط به دوره‌ زمانی سال‌های 1385 تا 1389 برای بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان می‌باشد که در مورد متغیرهای کیفی و کمی هم در همان فصل توضیحات بیان شد. برای بررسی این موضوع که کدام‌یک از متغیرهای کمی و کیفی بیان‌شده در فصل سوم بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده تأثیر معناداری داشته‌اند؛ از مدل شماره 4-1 در این فصل استفاده می‌شود.
مدل شماره 4-1
Y_t=α_1+∑_(n=2)^3▒〖α_2n D_an+∑_(n=2)^9▒〖〖α_3n D〗_bn+〗 ∑_(n=2)^16▒〖〖α_4n D〗_cn+〗 ∑_(n=2)^4▒〖〖α_5n D〗_en+〗 ∑_(n=2)^4▒〖〖α_6n D〗_mn+〗 ∑_(n=2)^5▒〖α_7n D〗_pn 〗+X_t ∑_(n=2)^3▒〖〖β_1n D〗_an+X_t ∑_(n=2)^9▒〖β_2n D_bn+〗 X_t ∑_(n=2)^16▒〖β_3n D_cn+〗 X_t ∑_(n=2)^4▒〖〖β_4n D〗_en+〗 X_t ∑_(n=2)^4▒〖β_5n D_mn+〗 X_t ∑_(n=2)^5▒〖β_6n D〗_pn 〗+β_7 〖X_t+γ〗_1 S_t+U_t
Da = چنانچه فعالیت طرح‌ها در بخش صنعت باشد و صفر در غیر این صورت
Da = چنانچه فعالیت طرح‌ها در بخش کشاورزی باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک رفاه ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک تجارت ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک صادرات ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک صنعت و معدن ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک کشاورزی ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک مسکن ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک ملت ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک ملی ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان بافت باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان بردسیر باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان بم باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان جیرفت باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان راور باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان رفسنجان باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان رودبار باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان سیرجان باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان شهربابک باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان عنبرآباد باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان قلعه‌گنج باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان کرمان باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان کهنوج باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان کوهبنان باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان منوجان باشند و صفر در غیر این صورت
De = چنانچه مجری طرح‌ها زن باشد (مجری حقیقی) و صفر در غیر این صورت
De = چنانچه مجری طرح‌ها مرد باشد (مجری حقیقی) و صفر در غیر این صورت
De = چنانچه مجری طرح‌ها تعاونی‌ها باشد (مجری حقوقی) و صفر در غیر این صورت
Dm = چنانچه دستگاه اجرایی طرح‌ها سازمان بازرگانی باشد و صفر در غیر این صورت
Dm = چنانچه دستگاه اجرایی طرح‌ها سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد و صفر در غیر این صورت
Dm = چنانچه دستگاه اجرایی طرح‌ها سازمان جهاد کشاورزی باشد و صفر در غیر این صورت
Dp = چنانچه طرح‌ها از نوع جدید باشند و صفر در غیر این صورت
Dp = چنانچه طرح‌ها از نوع توسعه‌ای باشند و صفر در غیر این صورت
Dp = چنانچه طرح‌ها از نوع نیمه‌تمام باشند و صفر در غیر این صورت
Dp = چنانچه طرح‌ها از نوع سرمایه‌درگردش باشند و صفر در غیر این صورت
همان‌گونه که در مدل فوق مشاهده شد، عوامل اثرگذار بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده با استفاده از داده‌های در دسترس به‌صورت کلی عنوان شد؛ اما در ادامه جهت استفاده از این مدل، به‌دلیل معنادار نبودن برخی از عوامل اثرگذار بر متغیر توضیح‌گیرنده، برخی از این عوامل حذف شده و در نتیجه مدل‌های برآوردی به‌دست آمده‌اند. بر این اساس در هر مدل برآورد شده تنها متغیرهایی که اثر معنادار بر متغیر وابسته داشته‌اند، وارد شده‌اند.
در این قسمت به ارائه مدل‌های به‌دست آمده با استفاده از اطلاعات موجود پرداخته می‌شود.

4-3-1- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1385
نگاره شماره 4-3 مربوط به اطلاعات طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده‌ای است که در سال 1385 تسهیلات دریافت نموده‌اند.
نگاره شماره 4-3: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1385
(متغیر توضیح‌گیرنده: انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده) 29/0R=،71/22F=
متغیرها
ضریب
خطا استاندارد
آماره t
سطح احتمال
انحراف از تسهیلات




بانک تجارت33*




بانک رفاه*




بانک صادرات*




بانک صنعت و معدن




بانک کشاورزی*




سازمان بازرگانی




سازمان بازرگانی*




سازمان جهادکشاورزی




سازمان صنعت، معدن و تجارت




سازمان صنعت، معدن و تجارت *




سهم تسهیلات




شهرستان سیرجان*




شهرستان کرمان*




طرح جدید*




طرح سرمایه درگردش




طرح سرمایه درگردش*




طرح نیمه تمام




طرح نیمه تمام*




تعاونی




تعاونی*




زن




مرد




مرد*




عرض از مبدأ




* انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده
منبع: یافته‌های محقق
مدل شماره 4-2
Yt = α+ αDb+αDe+ αDe+ αDe -αDm – αDm – αDm+ αDp+ αDp+ βDbXt+ βDbXt – βDbXt – βDbXt+ βDcXt + βDcXt + βDeXt+ βDeXt – βDmXt -βDmXt + βDpXt + βDpXt+ βDpXt -βXt – γSt +Ut
مدل شماره 4-2 شامل 15 متغیر کمی و 9 متغیر کیفی است. آن‌چه این مطالعه در نظر دارد که در مدل فوق به آن بپردازد، تأثیر معناداری تمام متغیرهای کیفی و کمی روی انحراف از

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ایجاد اشتغال، خوداشتغالی، تسهیلات اعطایی، سرمایه درگردش Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه درگردش، خوداشتغالی، رگرسیون، بانک تجارت