منابع و ماخذ پایان نامه اندازه‌گيري، آبياري، تکميلي

دانلود پایان نامه ارشد

تکميلي رطوبت خاک را افزايش مي‌دهد. هم‌چنين همانطور که انتظار مي‌رفت لايه‌هاي سطحي خاک به دليل وقوع تبخير از سطح خاک رطوبت کمتري داشتند و با افزايش عمق، مقدار رطوبت افزايش يافت. اندازه‌گيري رطوبت تيمار شاهد در تاريخ‌هاي 9 فروردين سال 91 و 25 اسفند ماه سال 92 به دليل بارش‌هاي زمستانه، مقادير بيشتري را نسبت به ساير اندازه‌گيري‌ها در اين تيمار نشان داد (جدول 4-1). کمترين مقدار رطوبت خاک در اندازه‌گيري سال 91 مربوط به اندازه‌گيري شهريورماه بوده و در سال دوم به دليل محدوديت استفاده از نوترون‌متر فقط دو قرائت انجام شد که اندازه‌گيري رطوبت در مردادماه با افت شديدي نسبت به اندازه‌گيري ابتداي فصل رشد همراه بود. انجام دوبار آبياري تکميلي در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت رطوبت خاک را تا نزديکي رطوبت در ابتداي فصل رشد افزايش داد. انجام آبياري باعث افزايش رطوبت حجمي خاک شده که اين مقدار افزايش در عمق‌هاي بالاتر (30-0 و 60-30 ( در تيمارهاي آبياري شده محسوس‌تر بود؛ به بيان ديگر حداکثر تغييرات رطوبت خاک تا عمق 60-0 سانتي‌متري بوده و رطوبت اعماق پايين‌تر در اثر انجام آبياري تکميلي تغييرات کمتري داشته ‌است. اين روند تغييرات رطوبتي در اندازه‌گيري 25/12/1392 مشاهده نشد، يعني در تاريخ فوق ميزان تغييرات رطوبتي خاک در اعماق پايين‌تر بيشتر بوده و مي‌توان علت آن را در وقوع بارندگي‌هاي زمستانه و افزايش رطوبت خاک در اعماق به علت پديده نفوذ بيان کرد. انجام آبياري تکميلي در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت به ميزان 65 ميلي‌متر (جدول 8-4)، متوسط رطوبت خاک در تمامي عمق‌ها و هم‌چنين آبياري تکميلي در خرداد ماه به ميزان 130‌ميلي‌متر (جدول 12-4)، رطوبت خاک در عمق 30-0 سانتي‌متري را بيش از ساير تيمارها افزايش داده ‌است. آبياري تکميلي در تيمار خرداد ماه با ميزان 65 ميلي‌متر، ميزان رطوبت حجمي خاک را نسبت به ساير تيمارها کمتر افزايش داده ‌است. علت امر مي‌تواند اين باشد که در اين زمان، گياه در مرحله حساس رشد رويشي قرار داشته و به همين دليل ميزان تبخير-تعرق افزايش يافته و آبياري با مقدار 65 ميلي‌متر اثر چنداني در افزايش رطوبت خاک نداشته است. هم‌چنين مي‌توان گفت بافت غيريکنواخت خاک نيز در تفاوت مشاهدات بي اثر نبوده‌ است.
مقايسه مقادير رطوبت اندازه‌گيريشده در انتهاي فصل رشد در اکثر تيمارها و عمق‌هاي مختلف در 2 سال انجام پژوهش يعني در شهريور ماه 91 و مرداد ماه 92، مقادير بيشتري را براي سال 92 گزارش نمود که به دليل بارش بيشتر در سال دوم است. مقدار کل آب خاک در تمامي تيمارها با مقادير و زمان‌هاي مختلف انجام آبياري تکميلي بر اساس اعداد قرائت شده نوترون متر قبل و بعد از آبياري تعيين شده و در شکلهاي 17-4 تا 32-4 ارائه شده ‌است. هم‌چنين مشاهده گرديد که افزايش مقدار آب قرار گرفته در اختيار گياه از جمله آب آبياري و نيز بارندگي، ميزان رطوبت خاک را نيز بالاتر مي‌برد و بيشترين مقدار آب خاک در تيمارهاي تازه آبياري شده و پس از انجام آبياري مشاهده گرديد، اما اين افزايش رطوبت ممکن است تا پايان فصل رشد، روند افزايشي را دنبال نکند، همان‌گونه که در تيمار آبياري فروردين- ارديبهشت در تاريخ 5/5/1391 نيز مشاهده مي شود. نتايج مربوط به تغييرات کل آب خاک در تيمارهاي مختلف آبياري در شکلهاي 33-4 تا 37-4 آورده شده است. جدول 17-4 مقايسه ميانگين ميزان آب خاک را بر اساس آزمون دانکن در سطح 5% نشان ميدهد. بر اساس اين آزمون، انجام آبياري، ميزان رطوبت خاک را در تمامي تيمارها نسبت به تيمار شاهد بهصورت معنيداري افزايش دادهاست.

جدول 1-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار شاهد سال 1391 و 1392 ( ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
17.42
16.90
15.27
14.47
14.77
14.48
13.91
14.37
13.27
22.28
13.13
30-60
17.67
17.11
16.66
16.16
15.73
15.47
15.35
14.78
15.30
23.56
14.88
60-90
18.83
17.56
17.90
16.74
16.70
16.78
16.91
15.33
15.51
25.10
15.42
جدول24- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
20.25
18.03
17.03
16.08
15.91
15.16
15.11
14.49
14.35
23.85
14.41
30-60
21.82
18.75
17.76
18.06
17.54
17.15
16.07
14.93
15.01
26.54
15.95
60-90
22.42
19.27
19.27
18.47
19.14
17.79
16.11
15.25
15.34
27.03
16.21
جدول 3-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
21.65
20.10
17.27
17.07
17.38
16.10
15.25
14.85
14.49
25.10
14.85
30-60
22.60
20.84
18.51
17.92
17.58
16.50
16.08
15.70
14.87
24.97
15.45
60-90
23.52
21.67
19.80
19.56
18.89
18.30
16.31
16.58
16.20
27.02
15.84
جدول 4-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days
Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
23.81
21.51
19.43
17.57
17.27
15.82
15.72
14.68
14.64
24.31
14.22
30-60
24.04
22.04
19.77
19.80
18.94
17.91
16.46
15.52
15.19
24.85
14.49
60-90
24.94
22.24
20.33
21.81
19.15
19.17
16.65
16.54
16.36
28.45
15.46
جدول 5-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
15.31
15.51
20.11
16.84
15.69
14.90
14.59
14.54
14.36
21.24
14.27
30-60
16.28
16.75
20.90
19.15
16.01
16.01
15.49
15.09
14.85
23.50
15.35
60-90
17.53
16.84
21.00
20.14
16.86
17.01
15.82
15.77
15.91
23.94
15.70
جدول 6-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
19.10
17.02
21.34
18.46
18.07
16.77
15.62
15.37
15.10
23.40
14.80
30-60
19.11
17.93
22.39
20.41
19.40
17.13
16.01
16.35
15.70
24.12
15.47
60-90
20.65
18.02
23.64
22.28
19.66
17.59
16.81
16.63
16.70
24.42
15.88
جدول7-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک(سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
19.48
18.08
21.87
21.20
18.73
16.59
15.82
14.72
15.14
22.56
14.91
30-60
20.28
18.66
23.13
22.42
19.92
18.53
18.36
16.88
16.23
23.65
15.51
60-90
21.72
19.94
23.85
23.02
20.43
19.16
20.00
17.07
16.50
26.85
16.37
جدول 8-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک(سانتی‌متر) در تيمار دو بار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
23.67
20.38
24.63
20.61
18.21
18.09
18.02
17.68
15.81
24.74
14.59
30-60
24.76
21.44
25.84
22.73
21.71
19.15
19.32
18.88
18.62
27.38
16.25
60-90
25.50
22.75
28.52
26.70
22.45
20.18
19.72
19.77
21.16
30.12
16.88
جدول 9-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار دوبار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
26.03
21.12
25.02
21.93
18.48
17.68
17.54
17.24
15.31
26.12
15.50
30-60
26.77
22.41
25.64
23.49
19.71
17.75
17.37
17.81
16.96
28.03
16.88
60-90
27.71
22.91
28.54
26.00
21.20
18.11
18.18
17.21
17.57
30.94
16.94
جدول 10-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار دوبار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
24.08
20.52
26.14
22.78
20.59
18.26
18.08
17.76
16.58
24.24
15.79
30-60
24.61
23.80
26.48
24.24
21.90
20.29
18.08
18.44
18.84
26.75
16.91
60-90
24.86
24.39
27.60
25.64
22.52
21.33
19.58
19.52
19.34
27.81
17.50
جدول 11-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک(سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
18.19
17.47
16.47
15.69
18.17
14.68
14.58
13.48
13.40
23.77
15.30
30-60
19.38
18.49
17.40
16.48
19.25
17.27
15.90
14.98
14.88
25.62
16.07
60-90
20.56
19.08
18.00
16.75
20.90
18.41
16.10
15.67
15.24
26.42
16.48
جدول 12-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک(سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 130

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، ريشه، تيمار Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تغييرات، تيمار