منابع و ماخذ پایان نامه انحراف معیار، بیماران مبتلا، سن ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

خانواده، در اختیار آنها گذاشته میشد. در مورد همسران بیماران بستری در بخشها، در ساعات ملاقات بیمارستان یا ساعاتی که با بیمار هماهنگ شده بودیم، برای ملاقات، به بیمارستان مراجعه میشد. در درمانگاه سرپایی نیز اکثر زنان بیمار همراه همسران خود جهت انجام ویزیت و یا دریافت شیمی درمانی مراجعه میکردند. پرسشنامههای زوجین برای حفظ محرمانه بودن دادهها در اتاق های مجزا و بدون تماس زوجین با همدیگر تحویل داده و گرفته میشد.

ملاحظات اخلاقي
در این مطالعه اصول اخلاقی زیر رعایت گردید:
– تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
– اخذ رضایت از مدیریت بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز
– کسب اجازه از کمیته منطقهای اخلاقی در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز
– معرفی محققین به مسئولین بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز
– کسب رضایت کتبی آگاهانه از واحدهای پژوهش
– دادن اطمینان به واحد های پژوهش در مورد محرمانه بودن اطلاعات
– رعایت اصول اخلاقی در استفاده از سایر منابع و پژوهش ها
– ارائه نتایج پژوهش به مسئولین مراکز تحقیقاتی در صورت تمایل آنها به استفاده از نتایج مطالعه.

در این فصل داده های جمع آوري شده با توجه به اهداف پژوهش مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار مي گیرند. در واقع، پاسخ های داده شده به پرسشنامه پژوهش، مبنا تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر را تشکیل می دهد که با استفاده از اصول علمی آمار و همچنین نرم افزار 13SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گیرد تا در پایان بتوان به سوالات پژوهش مربوطه پاسخ داد.
در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، مانگین، انحراف معیار، در قالب جداول استفاده می شود و در سطح آمار استنباطی از آزمون ها و روش های مناسب استفاده شده است (سطح معنی داری در آزمون های مورد استفاده 05/0< P در نظر گرفته شده است).
یافته های حاصل از پژوهش پس از بررسی و تجزیه تحلیل آماری در 11 جدول خلاصه شده است که به قرار زیر می باشد:
– اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار و دامنه اطمینان برخی متغیرهای فردی اجتماعی (کمی و کیفی) وابسته به بیماری بیماران مبتلا به سرطان در جدول 1 آورده شده است.
– اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار و دامنه اطمینان برخی متغیرهای فردی اجتماعی (کمی و کیفی) وابسته به بیماری در همسران بیماران شرکت کننده در مطالعه در جدول 2 آورده شده است.
– اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی نمرات کسب شده شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک بیمار و سالم در بعد حل مساله در جدول 3 آورده شده است.
– اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی نمرات کسب شده شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک بیمار و سالم در بعد کنترل رفتار در جدول 4 آورده شده است.
– اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی نمرات کسب شده شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک بیمار و سالم در بعد ارتباطات در جدول 5 آورده شده است.
– اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی نمرات کسب شده شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک بیمار و سالم در بعد نقش در جدول 6 آورده شده است.
– اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی نمرات کسب شده شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک بیمار و سالم در بعد پاسخگویی عاطفی در جدول 7 آورده شده است.
– اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی نمرات کسب شده شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک بیمار و سالم در آمیزش عاطفی در جدول 8 آورده شده است.
– اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی نمرات کسب شده شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک بیمار و سالم در بعد عملکرد کلی در جدول 9 آورده شده است.
– اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی ارتباط برخی مشخصات کیفی بیماران مبتلا به سرطان، مانند جنس، شغل، تحصیلات، نوع بیماری و نوع زندگی و متغیرهای کیفی مانند سن ازدواج، تعداد فرزندان، مدت زمان بستری و … با گزارش آنها از عملکرد خانوادگی در جدول 10 آورده شده است.
– اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، دامنه اطمینان و آمارهای استنباطی ارتباط برخی مشخصات کیفی همسران سالم، مانند جنس، شغل، تحصیلات، نوع زندگی و متغیرهای کیفی مانند سن ازدواج، تعداد فرزندان و … با گزارش آنها از عملکرد خانوادگی در جدول 11 آورده شده است.

جدول 1-1:
برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در بیماران شرکت کننده در مطالعه
CI 95%
انحراف معیار
میانگین
متغیرهای کمی
2/44- 48
10/7
46/1
سن
0/2- 6/2
1/6
2/3
تعداد فرزندان
9/15- 6/20
13/2
18/2
سن بزرگترین فرزند
17/9- 5/22
13
20/2
سن ازدواج
0/6- 0/8
1/1
0/6
زمان تشخیص
4/4- 3/5
2/6
4/8
تعداد دفعات بستری

در جدول فوق ميانگين، انحراف معيار و دامنه اطمينان برخي متغيرهاي فردي اجتماعي و وابسته به بيماري بيماران مبتلا به سرطان شركت كننده در مطالعه گزارش شده است. همانطور كه مشاهده مي شود ميانگين سن بيماران 1/46 سال بوده و 6 ماه از زمان تشخيص بيماري آنها گذشته است.

جدول 1-2:
برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در بیماران شرکت کننده در مطالعه
درصد
تعداد
زیرگروهها
متغیرهای کیفی
5/76
101
مرد
جنس
5/23
31
زن

2/15
20
خانهدار
شغل
7/41
55
کارمند

3/2
3
نظامی

8/0
1
کشاورز

4/17
23
بازنشسته

0/3
4
دانشگاهی

7/19
26
شغل آزاد

4/17
23
ابتدایی
تحصیلات
3/33
44
دیپلم

5/48
64
دانشگاهی

6/32
43
خون
نوع بیماری
7/19
26
گوارش

8/6
9
پستان

1/12
16
پروستات و بیضه

5/23
31
سایر

2/21
28
با همسر
نوع زندگی
8/78
104
با همسر و فرزندان

همانگونه که در جدول فوق دیده میشود، اکثر بیماران مرد بودند (5/76 درصد)، شغل آنان کارمندی بود (7/41 درصد)، دارای تحصیلات دانشگاهی بودند (5/48 درصد)، مبتلا به سرطان خون بودند (6/32 درصد) و با همسر و فرزندان خود زندگی میکردند (8/78 درصد). اكثر بيماران مرد بودند، به دليل اينكه مردان وضعيت جسماني و روحي بهتري نسبت به زنان دارا بودند و توانايي لازم براي همكاري محقق را دارا بودند.
CI 95%
انحراف معیار
میانگین
متغیرهای کمی
2/44-9/47
7/10
1/46
سن
5/2-2/2
5/1
3/2
تعداد فرزندان
9/15-4/20
1/13
2/18
سن فرزندان
9/17-4/22
0/13
1/20
سن ازدواج

جدول 2-1:
برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در همسران بیماران شرکت کننده در مطالعه

در جدول فوق ميانگين، انحراف معيار و دامنه اطمينان برخي متغيرهاي فردي اجتماعي و وابسته به بيماري در همسران بيماران مبتلا به سرطان شركت كننده در مطالعه گزارش شده است. همانطور كه مشاهده مي شود ميانگين سن همسران، مشابه بيمارن و 1/46 سال مي باشد.

جدول2-2:
برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در همسران بیماران شرکت کننده در مطالعه

درصد
تعداد
زیرگروهها
متغیرهای کیفی
29
27
مرد
جنس
71
66
زن

2/46
43
خانه دار
شغل
9/26
25
کارمند

5/7
7
بازنشسته

4/5
5
دانشگاهی

14
13
آزاد

1/16
15
ابتدایی
تحصیلات
43
40
دیپلم

8/39
37
دانشگاهی

5/21
20
با همسر
نوع زندگی
4/77
72
با همسر و فرزندان

همانگونه که در جدول فوق دیده میشود بیشتر همسران بیماران زن بودند(71 درصد)، شغل آنان خانهداری بود(6/46 درصد)، دارای تحصیلات دیپلم بودند (43 درصد( و با همسر و فرزندان خود زندگی میکردند(4/77).

جدول3:
شاخصهای آماری
میانگین بر مبنای 100
CI95%
انحراف معیار
میانگین
افراد بیمار و همسران سالم
متغیر
p
t
df

23/0
1/1
223
34
2/10- 4/11
8/2
8/10
سالم
حل مساله

7/32
1/10- 8/10
1/2
4/10
بیمار

مقایسه نمرات كسب شده بیماران مبتلابه سرطان وهمسران سالم آنها در بعد حل مساله

همانگونه که در جدول فوق دیده میشود بین بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنان از نظر حل مساله تفاوت آماری معنیداری دیده نشد.

جدول4:
مقايسه نمرات كسب شده بيماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد كنترل رفتار
شاخصهای آماری
میانگین بر مبنای 100
شاخصهای آماری

انحراف معیار
میانگین
افراد بیمار و همسران سالم
متغیر
p
t
df

73/0
34/0
223
4/55
19/3- 5/20
2/9
19/9
سالم

کنترل رفتار

1/55
19/3- 3/20
2/9
19/8
بیمار

همانگونه که در جدول فوق دیده میشود بین بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنان از نظر کنترل رفتار تفاوت آماری معنیداری دیده نشد.

جدول5:
شاخصهای آماری

میانگین بر مبنای 100
شاخصهای آماری

انحراف معیار
میانگین
افراد بیمار و همسران سالم
متغیر
p
t
df

05/0
9/1
223
49
13/1- 3/14
2/9
13/7
سالم
ارتباطات

51/4
14- 4/14
2/3
14/4
بیمار

مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد ارتباطات

همانگونه که در جدول فوق دیده میشود بین بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنان از نظر ارتباطات تفاوت آماری معنیداری دیده نشد.

جدول6:
شاخصهای آماری
میانگین بر مبنای 100
شاخصهای آماری

انحراف معیار
میانگین
افراد بیمار و همسران سالم
متغیر
p
t
df

89/0
53/0
223
54/9
18/9- 5/20
3/8
19/7
سالم

نقش

54/2
18/9- 1/20
3/3
19/5
بیمار

مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد نقشها

همانگونه که در جدول فوق دیده میشود بین بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنان از نظر نقش تفاوت آماری معنیداری دیده نشد.

شاخصهای آماری
میانگین بر مبنای 100
شاخصهای آماری

انحراف معیار
میانگین
افراد بیمار و همسران سالم
متغیر
p
t
df

36/0
90/0
223
54/6
16/8- 1/18
3/2
17/4
سالم

پاسخگویی عاطفی

55/8
17/3- 3/18
3
17/8
بیمار

جدول7:
مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد پاسخگویی عاطفی

همانگونه که در جدول فوق دیده میشود بین بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنان از نظر پاسخگویی عاطفی تفاوت آماری معنیداری دیده نشد.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد خانواده، روش نمونهگیری، سنجش عملکرد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نهج البلاغه، پیامبران الهی، اخلاق اسلامی