منابع و ماخذ پایان نامه امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

386.
191 – نجاشي، رجال، ص 64.
192 – برقي، رجال، ص 26؛ طوسي، رجال، ص 334، 375، 385؛ نام اين راوي به صورت حسين بن راشد نيز ضبط شده است.
193 – نجاشي، رجال، ص 47؛ طوسي، رجال، ص 181.
194 – نجاشي، همان، ص 61.
195 – همان، ص 36؛ طوسي، الفهرست، ص 101؛ احمد بن حسين غضائري، الرجال، تحقيق سيد محمدرضا حسيني جلالي، الطبعة الاولي، دارالحديث، قم، 1422 ق.، ص 51.
196 – طوسي، همان، ص 99.
197 – همان، ص 98.
198 – همو، رجال، ص 422.
199 – خطيب بغدادي، تاريخ بغداد، ج 7، ص 438؛ عبدالله بن عيسي بيک افندي اصفهاني، رياض العلماء و حياض الفضلاء، ترجم? محمد باقر ساعدي، بنياد پژوهشهاي اسلامي، مشهد، 1369، ج 1، ص 352 – 355.
200 – طوسي، رجال، ص 423.
201 – همو، الفهرست، ص 108.
202 – نجاشي، رجال، ص 69 .
203 – طوسي، الفهرست، ص 113؛ نام وي در مآخذ رجالي بدين صورت نيز آمده است: حسين ابوعلي بن فرج ابي قَتادَه بغدادي.
204 – همان، ص 134؛ طوسي، رجال، ص 190.
205 – نجاشي، رجال، ص 134.
206 – طوسي، رجال، ص 385.
207 – همان، ص 423.
208 – برقي، رجال، ص 31؛ طوسي، رجال، ص 198.
209 – طوسي، همان، ص 200.
210 – كشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 1، ص 279؛ نام اين راوي به صورت خلف محرومي بغدادي هم ضبط شده است.
211 – طوسي، الفهرست، ص 124.
212 – كشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 704.
213 – طوسي، رجال، ص 357، 386.
214 – کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 767.
215 – طوسي، رجال، ص 426.
216 – نجاشي، رجال، ص 182، 191.
217 – همان، ص 192؛ طوسي، رجال، ص 427.
218 – نجاشي، رجال، ص 187؛ طوسي، الفهرست، ص 143.
219 – طوسي، رجال، ص 427.
220 – نجاشي، رجال، ص 195؛ کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 741؛ طوسي، الفهرست، ص 144؛ همو، رجال، ص 224.
221 – برقي، رجال، ص 51؛ طوسي، رجال، ص 359.
222 – نجاشي، رجال، ص 209.
223 – همان، ص 280.
224 – همان، ص 237.
225 – همان، ص 230.
226 – همان، ص 302؛ طوسي، الفهرست، ص 193.
227 – طوسي، رجال، ص 433.
228 – کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 842.
229 – برقي، رجال، ص 48؛ طوسي، الفهرست، ص 161.
230 – برقي، همان، ص 57؛ نجاشي، رجال، ص 278؛ طوسي، رجال، ص 377، 388.
231 – کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 865.
232 – همان، ج 2، ص 840.
233 – آقابزرگ طهراني، طبقات اعلام الشيعة، الطبعة الاولي، دارالکتاب العربي، بيروت، 1971م.، ج 1، ص 185.
234 – کشّي، همان، ج 2، ص 636.
235 – کشّي، همان، ج 2، ص 799؛ طوسي، رجال، ص 267.
236 – طوسي، همان، ص 389.
237 – کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 662؛ طوسي، رجال، ص 245.
238 – کشّي، همان، ج 2، ص 843؛ طوسي، همان، 388؛ از اين راوي با عنوان علي بن سلمان بن الرشيد هم ياد شده است.
239 – کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 812؛ طوسي، رجال، ص 400.
240 – نجاشي، رجال، ص 276.
241 – طوسي، رجال، ص 431.
242 – نجاشي، رجال، ص 268.
243 – طوسي، رجال، ص 388.
244 – نجاشي، رجال، ص 250.
245 – طوسي، رجال، ص 362.
246 – همان، ص 445.
247 – همان، ص 250.
248 – نجاشي، رجال، ص 294.
249 – همان، ص 296؛ طوسي، رجال، ص 258.
250 – نجاشي، رجال، ص 306.
251 – همان، ص 306.
252 – طوسي، رجال، ص 390.
253 – برقي، رجال، ص50؛ طوسي، رجال، ص 342.
254 – نجاشي، رجال، ص 314.
255 – همان، ص 314.
256 – همان، ص 315.
257- کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 802.
258 – طوسي، رجال، ص 394.
259 – نجاشي، رجال، ص 383.
260 – طوسي، رجال، ص 443.
261 – همان، ص 443.
262 – همان، ص 443.
263 – نجاشي، رجال، ص 346.
264 – طوسي، رجال، ص 443.
265 – برقي، رجال، ص60؛ طوسي، همان، ص 401.
266 – نجاشي، رجال، ص 394.
267 – طوسي، رجال، ص 280.
268 – نجاشي، رجال، ص 335.
269 – همان، ص 328.
270 – همان، ص350؛ طوسي، رجال، ص 391؛ ابن غضائري، رجال، ص 95.
271 – طوسي، همان، ص 289.
272 – نجاشي، رجال، ص 378؛ طوسي، الفهرست، ص 224؛ همو، رجال، ص 448.
273- طوسي، الفهرست، ص 233؛ همو، رجال، ص 448.
274 – کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 829.
275 – نجاشي، رجال، ص 381.
276 – طوسي، رجال، ص 295.
277 – نجاشي، رجال، ص 393.
278 – همان، ص 422.
279 – همان، ص 421؛ طوسي، الفهرست، ص 252؛ علامه حلّي اين نام را به صورت مُعمّر ضبط کرده است (خلاصة الاقوال، ص 301).
280 – کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 763؛ طوسي، رجال، ص 379.
281 – برقي، رجال، ص 30؛ نجاشي، رجال، ص 407؛ کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج2، ص 737؛ طوسي، الفهرست، ص 242؛ همو، رجال، ص 301.
282 – طوسي، الفهرست، ص 243؛ همو، رجال، ص 449.
283 – نجاشي، رجال، ص 427.
284 – طوسي، رجال، ص 379.
285 – کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 832.
286 – طوسي، الفهرست، ص 173.
287 – همو، رجال، ص 320.
288 – همان، ص 403.
289 – کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 789.
290 – نجاشي، رجال، ص 445.
291 – طوسي، رجال، ص 322.
292 – نجاشي، رجال، ص 450.
293 – کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 730.
294 – براي پرهيز از اطال? کلام، به همين فهرست بسنده کرده و از ذکر ديگر محدّثان اين عصر خودداري مي کنيم. براي آگاهي بيشتر دربار? محدثان مکتب بغداد بنگريد به: آقابزرگ طهراني، طبقات اعلام الشيعة، ج 1 و 2.
295 – گفتني است منظور از آثار حديثي که در ادامه به معرفي آنها مي پردازيم، کتبي است که امروزه موجود است و با سبک و سياق کتب حديث نگاشته شده است. زيرا اگرچه شالود? بسياري از کتب اين دوره اخبار و روايات است، به شيو? معمول کتب حديثي که در بردارند? سند و متن روايت باشد نگاشته نشده، بلکه شامل شرح و نقد و استنباط از روايات مي باشد. به عنوان نمونه کتابهاي الارشاد شيخ مفيد، النهاية شيخ طوسي و خصائص الائمة شريف رضي دربردارند? مضمون روايات است. يا کتابهايي نظير رسالة حول خبر المارية و رسالة حول حديث نحن معاشر الانبياء از شيخ مفيد با هدف شرح و تبيين و نقد روايت نگاشته شده اند. از اين رو، در معرّفي کتب حديثي اين دوره، به کتب نگاشته شده با سبک و سياق کتب حديث اکتفا نموده و از آثار نگاشته شده با اهداف کلامي و فقهي که شمار آنها چشمگير است، صرف نظر مي نماييم.
296 – نجاشي، رجال، ص 433.
297 – محمد تقي شوشتري، قاموس الرجال، الطبعة الاولي، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1419 ق.، ج 10، ص 521.
298 – حسن صدر، تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام، منشورات الاعلمي، تهران، بي تا، ص 360.
299 – نجاشي، رجال، ص 433؛ کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 526.
300 – کشّي، همان، ج 2، ص 561.
301 – جهم بن صفوان از بزرگان جبريّه است. او در ترمذ فعّاليّت مي کرد و با مروان به مخالفت برخاست و همراه سريج بن حارث بر ضد نصر بن سيّار، والي مروان در خراسان، قيام کرد و در سال 128 ق. به قتل رسيد. بعضي از عقايد وي و پيروانش عبارت است از:
– انسان در افعالش مجبور است و خداوند بدون قدرت و اراد? وي افعال را در او ايجاد مي کند و نسبت افعال به وي مانند نسبت افعال به جمادات مجازي است.
– علوم خداوند حادث است بدون اين که محل و معروضي داشته باشد.
– توصيف خداوند به شي ء (عالم، حي، مريد) جايز نيست (شهرستاني، الملل و النحل، ج 1، ص 86).
302 – کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 527؛ حلّي، رجال، ص 200؛ رد اين ديدگاه را بنگريد به: احمد بن موسي بن طاووس، التحرير الطاووسي ، تلخيص ابن شهيد ثاني، حسن بن زين الدين، تحقيق فاضل جواهري، الطبعة الاولي، مکتبة آية الله المرعشي النجفي، قم، 1411 ق.، ص 593 – 598.
303 – عبدالله نعمة، هشام بن الحکم، الطبعة الثانية، دارالفکراللبناني، بيروت، 1405 ق.، ص 60.
304 – سيد ابوالقاسم بن علي اکبر موسوي خويي، معجم رجال الحديث، الطبعة الخامسة، بي نا، بي جا، 1413ق.، ج20، ص 321.
305 – ر. ک: محمد بن علي حائري اردبيلي، جامع الرواة، مکتبة المحمدي، بي جا، بي تا، ج 2، ص 313 – 314.
306 – شهرستاني، الملل و النحل، ج 1، ص 184؛ صفدي، الوافي بالوفيات، ج 26، ص 57.
307 – بنگريد به: شريف مرتضي علي بن حسين موسوي علم الهدي، الشافي في الامامة، تحقيق سيد عبدالزهراء حسيني خطيب، الطبعة الثانية، مؤسس? اسماعيليان، قم، 1410 ق.، ج 1، ص 83 – 84؛ در ردّ اتهامات عليه هشام ر.ک: محمد رضا حسيني جلالي، “مقولة جسم لا کالاجسام بين موقف هشام بن الحکم و مواقف سائر اهل الکلام”، تراثنا، ش 19، 1410، ص 7 – 107.
308 – بنگريد به: نعمة، هشام بن الحکم، ص 101 – 106.
309 – همان، ص 239.
310 – ابن نديم، ابوالفرج محمد بن اسحاق وراق بغدادي، الفهرست، تحقيق رضا تجدد، مکتبة الاسدي و الجعفري، تهران، 1350، ص 185، 205.
311 – نعمه، فلاسف? شيعه، ص 594.
312 – براي اطّلاع از فهرستي از آثار او ر. ک: نجاشي، رجال، ص 433؛ طوسي، الفهرست، ص 258؛ ابن نديم، الفهرست، ص 223، 224.
313 – دربار? اختلافات هشام بن حکم و هشام بن سالم بنگريد به: احمد پاکتچي، “گرايشهاي فقه اماميه در سد? دوم و سوم هجري”، نام? فرهنگستان علوم، سال سوم، ش 4، تابستان 1375، ص 11- 28.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
314 – شهاب الدين احمد بن علي بن حجر عسقلاني، لسان الميزان، الطبعة الثانية، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت، 1390 ق.، ج 5، ص 301.
315 – نمونه اي از مناظرات ايشان را بنگريد به: کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 564.
316 – عبدالله بن جعفر حِميَري (ق 3) کتابي با عنوان کتاب ما بين هشام بن الحکم و هشام بن سالم و القياس و الارواح و الجنة و النار و الحديثين المختلفين نگاشته است (نجاشي، رجال، ص 220). بنا به دريافت دکتر احمد پاکتچي نام کتاب به صورت کتاب ما بين هشام بن الحکم و هشام بن سالم في القياس و… مي باشد و گويا “في” به “واو” تصحيف شده است.
317 – امين، اعيان الشيعة، ص 265؛ صدر، تأسيس الشيعة، ص 310.
318 – نجاشي، رجال، ص 433.
319 – کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 526.
??320 براي آگاهي بيشتر از زندگاني و انديشه هاي هشام بن حکم ر. ک: نعمة، هشام بن الحکم، سراسر اثر؛ همو، فلاسف? شيعه، ص 588 – 606؛ احمد صفايي، هشام بن الحکم مدافع حريم ولايت، چاپ دوم، نشر آفاق، 1359، سراسر اثر؛
Madelung , “HISHAM B. AL-HAKAM” , Encyclopedia of Islam.
321 – طوسي، رجال، ص 329.
322 – همو، الفهرست، ص 154 – 155.
323 – امين، اعيان الشيعة، ج 8، ص 371.
324 – بنگريد به: کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 729 – 737.
325 – خويي، معجم رجال الحديث، ج 13، ص 252 – 255.
326 – طوسي، الفهرست، ص 155.
327 – نجاشي، رجال، ص 273.
328 – برقي، رجال، ص 49؛ طوسي، رجال، ص 336.
329 – نجاشي، رجال، ص 446.
330 – کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص780، 783.
331 – همو، رجال، ص 336 و 368؛ نجاشي، رجال ، ص 446.
332 – ر. ک: کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 779 – 785؛ خويي، معجم رجال الحديث، ج 21،ص 212 – 220.
333 – خويي، همان، ج 21، ص 229.
334 – طوسي، رجال، ص 336، 368.
335 – کشّي، اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 785 – 788. دربار? نقد سندي اين گزارشها ر. ک: ابن طاووس، التحرير طاووسي، ص 624 – 633؛ خويي، معجم رجال الحديث، ج 21، ص 220 – 226.
336 – طوسي، همان، ص 788.
337 – همان، ص 830.
338 – همو، رجال، ص 336؛ علاّمه حلّي، خلاصة الاقوال، ص 297.
339 – اين عنوان بر هر فرقه يا گروهي که در امامت يکي از ائم? شيعه توقّف داشته و به امامان بعد از او ايمان نداشته اند اطلاق شده است (گروهي واقفه بر امام علي ( و گروهي واقفه بر امام صادق ( و گروهي واقفه بر امام حسن عسکري (). اما اطلاق خاصّ اين عنوان در خالت فقدان قرينه بر کساني است که امامت را در امام موسي کاظم ( خاتمه يافته دانسته و ايشان را امام زنده و غايب از نظر و مهدي منتظر شمرده اند و متقابلاً گروهي که به امامت پنج امام پس از آن حضرت اعتقاد داشته اند قَطْعيّه نام گرفته اند

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد روان شناسی، تربیت هنری، ارزیابی شخصیت، قرن نوزدهم Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ناخودآگاه، کودکان کم توان ذهنی، کم توان ذهنی، انعطاف پذیری