منابع و ماخذ پایان نامه امام خمینی، استراتژی ها، تحلیل داده، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

آستانه اشرفیه – امام خمینی
2
مهر – شعبه لاهیجان – کد 7419
ایران – گیلان – لاهیجان – شهدا
3
مهر – شعبه آستارا – کد 7429
ایران – گیلان – آستارا – امام خمینی
4
مهر – شعبه رودسر – کد 7415
ایران – گیلان – رودسر – امام خمینی
5
مهر – شعبه تختی – کد 7430
ایران – گیلان – رشت – تختی
6
مهر – شعبه رودبار – کد 7414
ایران – گیلان – رودبار – خلیل آباد
7
مهر – شعبه طالقانی – کد 7410
ایران – گیلان – رشت – سبزه میدان
8
مهر – شعبه مرکزی رشت – کد 7413
ایران – گیلان – رشت – امام خمینی
9
مهر – شعبه بندر انزلی – کد 7423
ایران – گیلان – بندرانزلی – سپه
10
مهر – شعبه شهدا – کد 7412
ایران – گیلان – رشت – شهدا
11
مهر – شعبه فومن – کد 7420
ایران – گیلان – فومن – م. امام خمینی
12
مهر – شعبه صومعه سرا – کد 7422
ایران – گیلان – صومعه سرا – م. شهر
13
مهر – شعبه گلسار – کد 7408
ایران – گیلان – رشت – گلسار
14
مهر – شعبه انصاری – کد 7407
ایران – گیلان – رشت – بلوار انصاری
15
مهر – شعبه لنگرود – کد 7428
ایران – گیلان – لنگرود – شریعتی
16
مهر – شعبه تالش – کد 7416
ایران – گیلان – تالش – امام خمینی
17
مهر – شعبه رستم اباد – کد 7409
ایران – گیلان –رستم اباد – امام خمینی
منبع: بانک اطلاعاتی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
3-4- ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات:
هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است.این پدیده ها به عنوان متغیر در طول زمان دچار تحول و دگرگونی میگردند،یافتن پاسخ و راه حل برای مسأله انتخاب شده در هر تحقیق،مستلزم دست یافتن به داده های است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخهای احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد. ابزارهای گوناگونی برای بدست آوردن داده ها مانند مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه، و مدارک و اسناد وجود دارد. هر یک از این ابزار ها مزایا و معایبی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرارگیرند.تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشودو از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد.هر پژوهشگری با توجه به ماهیت مسأله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار راطراحی می کندو پس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها،از آنها در جهت جمع آوری داده ها بهره جویدتا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده ها بتواند در مورد فرضیه ها قضاوت نماید. انتخاب ابزارها باید بگونه ای باشد که پژوهشگر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این دستآوردها پژوهش خود را معتبر سازد.(خاکی،1386،ص159)
در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از ابزار بررسی و مراجعه به اسناد و مدارک، با مراجعه به بانک اطلاعاتی بانک مهر اقتصاد در استان گیلان، و از ابزار پرسشنامه برای تعیین هر یک از عوامل مربوط به نقاط قوت،ضعف،فرصت وتهدید توسط مدیران شعب مدل SWOT برای این شرکت استفاده شد.
3-5- پرسشنامه:
پرسشنامه عبارت است از مجموعه پرسش هایی که به وسیله آنها محقق از آزمودنی ، اطلاعات اولیه را بدست می آورد. سوالات پرسشنامه باید به نحوی تدوین و تنظیم شود که از محدوده موضوع خارج نباشد. و صحیح ترین اطلاعات ممکن حاصل شود.( صالحی و همکاران،1389)در این پژوهش برای مشخص کردن اهمیت هر یک از عوامل مربوط به نقاط قوت، ضعف،فرصت و تهدیدهای پیش روی شعب بانک مهر اقتصاد در صنعت بانکداری پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت،با نظر استاد راهنمای محترم و با استناد برپژوهش کو و همکاران تدوین گردیده است،که به شرح ذیل می باشد:
پرسشنامه اول میزان اهمیت فاکتورهای درونی(قوت و ضعف) را مورد بررسی قرار می دهد بدین صورت که از دو بخش میزان اهمیت و عملکرد تحقق یافته تشکیل شده و بر اساس مقیاس 10 گزینه ای لیکرت (“1” کم اهمیت ترین …. “10” مهمترین ) برای فاکتور اهمیت ادراک شده و امتیاز (“1″ عملکرد ضعیف …”10” عملکرد قوی برای فاکتور عملکرد) امتیازدهی می شود. و در نهایت در ستون سوم میزان تفاضل ستون های اهمیت و عملکرد تعیین می گردد، لازم به توضیح است سازه های انتخاب شده در پرسشنامه اول از مفهوم کارت امتیاز متوازن استخراج شده است،كارت امتيازمتوازن ابزاري نوين جهت تكميل شاخصهاي سنتي اندازه گيري عملكردسازمان است.كارت امتيازي متوازن ميان اهداف استراتژيك ومعيارها،ارتباط برقراركرده وبرنامه ريزي،تعيين اهدف وهمسوئي عوامل استراتژيك رابرعهده دارد ،همچنین تركيبى ازمعيارهاى ارزيابى عملكرداست كه شاخصهاى عملكردجارى،گذشته ونيزآتى راشامل شده ومعيارهاى غيرمالى رادركنارمعيارهاى مالى قرارمى دهد. و از چهار منظر مالی،رشد و یادگیری،فرایند داخلی، ومشتری، تشکیل شده است.(آهان، 2001 و کاپلن و نرتن، 2000)94
در واقع از پاسخ دهندگان خواسته شد تا اهمیت ادراکی خود را از هر یک از فاکتورهای موثر بر موفقیت این شرکت، در این چهار منظر، بر اساس مقیاس لیکرت امتیازدهی نمایند.
در پرسشنامه دوم که شامل سه بخش میزان شدت تاثیر، احتمال وقوع و سهولت شناسایی می باشد میزان اهمیت فاکتورهای بیرونی(فرصت ها و تهدیدات) که بر شرکت مزبور موثرند بر اساس مقیاس لیکرت (“10-” موثرترین فاکتور منفی… “0” عدم تاثیر …”10″ موثرترین فاکتور مثبت) مورد بررسی قرار خواهدگرفت، و با ضرب سه امتیاز نوع فرصت وتهدید بودن سازه و اولویت سازه ها نسبت به هم مشخص می شود که در ذیل نحوه محاسبه و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه تشریح می شود.
3-5-1روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات:
دو ویژگی عمده ابزار گردآوری اطلاعات و اندازه گیری، روایی و پایایی ابزار است.
روایی: برای افزایش روایی و اعتبار پرسشنامه ابتدا 25 نمونه پرسشنامه بین جمعی از کارشناسان، مدیران و اساتید دانشگاهی توزیع و تمامی ابهامات آنها در رابطه با سوال ها مشخص گردید. بدین ترتیب تعدادی از سوال ها حذف و تعدادی دیگر جایگزین شد و در نهایت پس از شفاف شدن و رفع ابهامات پرسشنامه، پرسشنامه نهایی تهیه و توزیع گردید.
پایایی: برای برآورد پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است،ابتدا 25 نمونه پرسشنامه بین جمعی از مدیران پخش شد،در واقع در مورد پرسشنامه هایی که پاسخ های چند گزینه ای دارد. استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ توصیه شده است.ضریب پایایی آلفای کرونباخ محاسبه شده از طریق نرم افزار SPSS ، برای پرسشنامه اول و دوم به ترتیب0.84 و 0.86می باشداست. از آنجایی که ضریب آلفای متغیرها بزرگتر از 0.7 بود.بنابراین پرسشنامه از پایایی مطلوب برخوردار است.
متغیر ها به شرح زیر می باشد:

جدول 3-3 ضریب پایایی متغیرها
پرسشنامه ها
درصد آلفا
پرسشنامه اول
0.84
پرسشنامه دوم
0.86
حال در ذیل نحوه محاسبه و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه تشریح می گردد.
3-6-معرفی ساختار و روش تجزیه و تحلیل داده ها:
برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به ماهیت آنها روش های مختلفی وجود دارد که پژوهشگر باید به کاربرد و سنخیت این روش ها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاجها و نتیجه گیری ها ی معتبر و دقیقی را به عمل آورد.پس به طور کلی می توان گفت که در تجزیه و تحلیل داده ها یک بعد کمی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است ویک بعد کیفی،که آن تحلیل ها و استنتاجهایی است که بر نتایج محاسبات آماری صورت می پذیردتا بتوان در نهایت به آن جامعه آماری تعمیم داد. ( خاکی،1387، 160)
در این تحقیق همانطور که در فصل دوم بیان شد، برای تعیین وتشخیص عوامل قوت، ضعف،فرصت و تهدید شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان از مدل SWOT استفاده می شود. بدین منظور از دوپرسشنامه مجزای محقق ساخته استفاده خواهد شد، که در پرسشنامه اول میزان اهمیت فاکتورهای درونی(قوت و ضعف) مورد بررسی قرار می گیرد، و در پرسشنامه دوم، میزان اهمیت فاکتورهای بیرونی(فرصت ها و تهدیدات) با روش FMEA (تجزیه و تحلیل اثرات و حالات خطا)، و SMEA(تجزیه و تحلیل اثرات و حالات موفقیت) تعیین خواهد شد. سرانجام پس از تدوین مدل SWOTبرای شعب مذکور ، با استفاده از رگرسیون گام به گام به تحلیل داده ها پرداخته می شود.به همین منظور در ذیل به تفکیک،هر یک از روش های به کار گرفته شده در این تحقیق را مورد بررسی قرار داده که در ابتدا مدل SWOT،سپس روش FMEA وSMEA ، و رگرسیون چندگانه را تشریح می نماییم.

3-6-1- روش تجزیه و تحلیل SWOT :
SWOT یکی از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک محسوب می شود، که برای ارزیابی قوت وضعف درونی یک سازمان و فرصت و تهدید های محیطی که یک سازمان با آن مواجه است به کار برده می شود.(هامفری، 2005)95این ماتریس یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات را مقایسه می کنند و می توانند با استفاده از آن چهار نوع استراتژی را ارائه نمایندکه عبارتند از :
استراتژی های SO ، استراتژی های WO ، استراتژی های ST ، استراتژی های WT .
مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشکل ترین بخش های تهیه ماتریس SWOT است .در اجرای استراتژی های SO ، سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصتهای خارجی بهره برداری نماید . همه مدیران ترجیح می دهند سازمانشان در موقعیتی قرار گیرد که بتوانند با استفاده از نقاط قوت داخلی از رویدادها و روندهای خارجی بهرهبرداری نمایند. معمولاً سازمان ها برای رسیدن به چنین موقعیتی از استراتژی های WO ، ST یا WT استفاده می کنند تا به آن نقطه ای برسند که بتوانند از استراتژی های SO استفاده نمایند.(گرنر،2012)96
3-6-2- حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن (FMEA) :
این رویکرد یک ابزار مدیریتی در بخش تولید برای پیش بینی و مدیریت ریسک ها است که به منظور تخمین اندازه تهدیدها استفاده شده است .در واقع این تکنیک تهدیدهای خارجی را به صورت سیستماتیکی کمی
می کند.(کو اتال، 2011)97 گام های این روش در جدول ذیل آمده است:
جدول شماره (3-4) گام های روش FMEA
1
طرح ریزی FMEA
2
خطاها- علل بروز خطا-آثار ناشی از خطا
3
شدت-وقوع-احتمال کشف
4
تعبیر و تفسیر
5
پیگیری
و مراحل کار در این تکنیک بدین شرح است:
1. تعیین مهمترین فعالیت ها و مشخصه های صنعتی و تولیدی
2. تعیین خطاهای بالقوه ناشی از هر یک از فعالیت های طراحی
3. تعیین اثرات خطاهای بالقوه
4. تعیین درجه وخامت هر یک از خطاهای بالقوه(S)
5. تعیین علل وقوع خطاهای بالقوه
6. تعيين احتمال وقوع علل خطاهاي بالقوه (O)
7. روش های کشف و کنترل خطا
8. احتمال کشف خطاها(D) (ملکی وهمکاران،1389)
9. محاسبه :RPNمقدار RPN از رابطه زیر حاصل می شود:
احتمال کشف یا شناسایی * احتمال وقوع * شدت =RPN
(از 1 الی 10 ) (از 1 الی 10 ) (از 1 الی 1000 )(Koo etal,2011)

3-6-3-حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن:(SMEA
این رویکرد یک ابزار مدیریتی در بخش تولید برای پیش بینی و مدیریت فرصت ها است که به منظور تخمین میزان فرصت ها استفاده شده است .در واقع این تکنیک فرصت های خارجی را به صورت سیستماتیک کمی می کندکه بدین منظور شاخصی تحت عنوان OPN تعریف می شود:
ظرفیت و شناسایی * احتمال وقوع * میزان جذابیت = OPN
از 1 الی 10 ) (از 1 الی 10 ) (از 1 الی 1000 ) (Koo etal,2007

3-7- مراحل انجام پژوهش:
در شکل شماره (3-1) مراحل انجام کار نشان داده شده است:

3-8-خلاصه
در این فصل، به بررسی روش تحقیق،جامعه آماری، و نمونه گیری و حجم نمونه و در نهایت روش های آماری آزمون سوالات تحقیق پرداخته شده که در جدول زیر به صورت اجمالی نشان داده شده است.
جدول 5.3 جمع بندی نهایی
موضوع
روش تحقیق
جامعه آماری
کل مدیران و کارشناسان شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
(که تعدادشان 50 نفر می باشد)
نمونه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اتحادیه اروپا، بانکداری الکترونیک، فرش دستباف، کره جنوبی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، اولویت بندی، ماتریس SWOT، بودجه بندی