منابع و ماخذ پایان نامه اقلام تعهدی، قلام تعهدی، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

آن‌ها نشان می‌دهد كه ارتباط معناداری ميان معيارهای عملكرد و قيمت بازار سهام در مراحل مختلف چرخه عمر وجود دارد، به طوری كه ميزان مربوط بودن معيارهای رشد فروش و مخارج سرمایه‌ای از مرحله ظهور تا افول روند نزولی دارد.
سوجيانيس37 (1997) به بررسی رابطه بين مخارج و عايدات آتی شرکت‌ها در تحقيق و توسعه مراحل مختلف چرخه عمر پرداخت. یافته‌های وی نشان می‌دهد كه در شرکت‌های در مرحله ظهور، رشد، بلوغ و افول به ترتيب 94/58، 22/69، 37/61 و 17/32 درصد تغييرات عايدی توسط مخارج تحقيق و توسعه تبيين می‌شود. نتايج اين تحقيق نشان می‌دهد كه رابطه معناداری بين توان توضيحی مخارج تحقيق و توسعه و مراحل مختلف چرخه عمر وجود دارد.
بلك38 (1997) به بررسی توان توضيحی افزاينده الگوهای ارزش گذاری مبتنی بر اقلام تعهدی در مقایسه با الگوهای ارزش گذاری مبتنی بر جریان‌های نقدی با توجه به تئوری چرخه عمر پرداخت. یافته‌های وی نشان می‌دهد كه توان توضيحی الگوهای ارزش گذاری مبتنی بر اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معناداری با يكديگر دارند. در مرحله رشد و افول الگوهای ارزش گذاری مبتنی بر جریان‌های نقدی مربوط‌تر هستند و در مرحله بلوغ عكس اين موضوع صادق است.
جنكينز و همكاران39 (2004) به بررسی تأثير چرخه عمر شركت بر ميزان مربوط بودن اجزای سود پرداختند. یافته‌های وی نشان می‌دهد كه ميزان مربوط بودن اجزای سود بسته به اينكه شركت در كدام مرحله از چرخه عمر قرار دارد، متفاوت است.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

3-1 مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقيق و صحيح علمي بوده است. يك محقق پس از انتخاب و تعيين موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش تحقیق به محقق کمك می کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایي که برای پرسش های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد، 1381، 80).
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگیهای تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغییرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

3-2 روش تحقیق
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یك چیز، یك مانع یا یك موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی كه نیازمند تعیین است. در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزارمناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران، 1381، 170). بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقه بندي بر مبناي هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی اختیار می شود (همان منبع، 172). مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبي است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است.روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی می باشد و تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعي می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود. بنابراین ضریب همبستگی شاخص دقیقی است، که بیان می کند تغییرات متغیر تا چه اندازه ای به متغیر دیگری وابسته است.

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1391 برابر 527 شرکت بوده است.
پیش فرض ها:
1- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی برون رفت از بورس داشته اند (10)
2- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند (142)
3- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش تغییر در سال مالی داشته اند (28)
4- تعداد شرکتهایی که سرمایه گذار و واسطه گر مالی بوده اند (61)
(به دلیل عدم ارتباط با موضوع پژوهش)
5- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وقفه معاملاتی بیش از 6 ماه داشته اند (155)
6- تعداد شرکتهایی که سال مالی آنها به 29/12ختم نمی شود (44)
(به دلیل یکنواختی سالهای مالی از نظر فعالیت)
جمع جامعه مورد مطالعه (پیوست شماره 1) 87
بنابراین با توجه به موارد بند 1 الی 6 تعداد 87 شرکت به عنوان نمونه سیستماتیک تحقیق انتخاب شدند و براي هر متغير اين پژوهش تعداد 435 داده- سال، جهت آزمون فرضيه هاي آماري محاسبه شده است.

جدول 3-1 مراحل مختلف نمونه گیری
مراحل مختلف نمونه گیری
تعداد
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1391
527
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی برون رفت از بورس داشته اند
(10)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند
(142)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش تغییر در سال مالی داشته اند
(28)
تعداد شرکتهایی که سرمایه گذار و واسطه گر مالی بوده اند
(61)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وقفه معاملاتی بیش از 6 ماه داشته اند
(155)
تعداد شرکتهایی که سال مالی آنها به 29/12ختم نمی شود
(44)
تعداد شرکتهای نمونه
87
تعدادنمونه شرکتها درمرحله رشد
68
تعدادنمونه شرکتها درمرحله بلوغ
303
تعدادنمونه شرکتها درمرحله افول
63

3-4 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها
3-4-1 مدل تحلیلی تحقیق

نمودار 3-1 مدل تحلیلی پزوهش

3-4-2 مدل پژوهش
مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه اول پژوهش
رابطه شماره (3-1)
ABSigt = α + β1 DA Smoothinggt + β2ln (Size) gt + β3ln (BM) gt + β4 Leveragegt +Єgt
: ABSigt عدم تقارن اطلاعاتی (دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريدوفروش سهام) شرکت های مرحله رشد.
: DA Smoothinggt هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری شرکت های مرحله رشد.
: Ln (Size) gt لگاريتم ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله رشد.
: Ln (BM) gt لگاريتم ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله رشد.
: Leveragegt نسبت بدهی‌های بلندمدت به كل دارایی‌های شرکت‌های مرحله رشد.
α: عرض از مبدأ رگرسيون.
β1 تا β5: برآورد كننده شيب خط رگرسيون.
:εgt جزء ناشناخته.

مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه دوم پژوهش
رابطه (3-2)
ABSimt= α + β1 DA Smoothingmt + β2ln (Size) mt + β3ln (BM) mt + β4Leveragemt +Єmt
: ABSimtعدم تقارن اطلاعاتی (تفاوت قيمت پيشنهادي خريدوفروش سهام) شرکت های مرحله بلوغ.
: DA Smoothingmt هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری شرکت های مرحله بلوغ.
: Ln (Size) mt لگاريتم ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله بلوغ.
: Ln (BM) mt لگاريتم ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله بلوغ.
: Leveragemt نسبتب دهی‌های بلندمدت به كل دارایی‌های شرکت‌های مرحله بلوغ.
α: عرض از مبدأ رگرسيون.
β1 تا β5: برآورد كننده شيب خط رگرسيون.
:εmt جزء ناشناخته.

مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه سوم پژوهش
رابطه شماره (3-3)
ABSist = α + β1 DA Smoothingst + β2ln (Size) st + β3ln (BM) st + β4Leveragest +Єst
: ABSist عدم تقارن اطلاعاتی (تفاوت قيمت پيشنهادي خريدوفروش سهام) شرکت های مرحله افول.
: DA Smoothingst هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری شرکت های مرحله افول.
: Ln (Size) st لگاريتم ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله افول.
: Ln (BM) st لگاريتم ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله افول.
: Leveragest نسبت بدهی‌های بلندمدت به كل دارایی‌های شرکت‌های مرحله افول.
α: عرض از مبدأ رگرسيون.
β1 تا β5: برآورد كننده شيب خط رگرسيون.
:εst جزء ناشناخته.

متغیر های مستقل:
جمع اقلام تعهدی از دو طریق ترازنامه ای و سود و زیانی قابل محاسبه است. در این پژوهش جمع اقلام تعهدی از طریق سود و زیانی به شرح زیر محاسبه می شود:
TAit= EARNit-CFOit
هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری (DAt):
اجزاي اختياري و غير اختياري اقلام تعهدي بصورت زير محاسبه مي شود:
رابطه شماره (3-4)
DAt = TAt – NDAt
DAt: اجزاء اختياري اقلام تعهدي در سال t.
: TAt كل اقلام تعهدي در سال t.
NDAt: بخش غير اختياري اقلام تعهدي در سال t.
رابطه شماره (3-5)
TAt = EARNit – CFOit
TAt: كل اقلام تعهدي در سال t.
EARNit: سود عادی و نرمال یعنی سود قبل از اقلام غیر مترقبه
CFOit: وجه نقد عملیاتی (جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی)
رابطه شماره (3-6)
NDA_t= α_1 (1/A_(t-1) )+ α_2 ((〖ΔREV〗_t- 〖ΔREC〗_t)/A_(t-1) )+ α_3 (PPE_t/A_(t-1) )+et

NDAt: بخش غير اختياري اقلام تعهدي در سال t
At-1: كل دارايي هاي در سال t-1
ΔREVt: درآمد سال t منهاي درآمد سال t-1.
ΔRECt: حسابهاي دريافتني سال t منهاي حسابهاي دريافتني سال t-1
PPEt: اموال، ماشين آلات و تجهيزات (دارایی های ثابت پس از کسر استهلاک انباشته) در پايان سالt
et :جزء ناشناخته
3α 2, α 1, α: پا رامترهای خاص شرکت می باشند که با استفاده از مدل زیر بدست می آیند:
رابطه شماره (3-7)
TA_t/A_(t-1) = α_1 (1/A_(t-1) )+ α_2 (〖ΔREV〗_t/A_(t-1) )+α_3 (PPE_t/A_(t-1) )+et
: TAt اقلام تعهدي در سال t.
At-1: كل دارايي ها در پايان سال t-1.
ΔREVt: درآمد سال t منهاي درآمد سال t-1.
PPEt: اموال، ماشين آلات و تجهيزات (دارایی های ثابت پس از کسر استهلاک انباشته) در پايان سال t.
et : جزء ناشناخته
كه در اين مدل 3α 2, α 1, α به برآوردهاي OLS از 3α 2, α 1, α اشاره دارد.
متغیرهای وابسته:
عدم تقارن اطلاعاتی (ABS):
براي سنجش‌عدم تقارن ‌اطلاعاتي بين سرمايه گذاران و مديران، مدلي را كه ونكاتشوچيانگ (1986) براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريدوفروش سهام طراحي كرده اند به كار برده ايم. از اين مدل در تحقيقات متعددي استفاده شده است. در ايران نيز قائمي و وطنپرست (1384) و احمدپور و رساييان (1385) براي اندازه گيري عدم تقارن اطلاعاتي از اين مدل بهره گرفته اند.
مدل ياد شده به شكل ذيل است:
رابطه شماره (3-8)
ABSit= (AP-BP)/(((AP+BP))⁄2) ×100

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، قلام تعهدی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه چرخه عمر، اقلام تعهدی اختیاری، هموارسازی سود