منابع و ماخذ پایان نامه اقلام تعهدی، قلام تعهدی، سود حسابداری، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

سطحی گسترده انجام میپذیرد. برای مثال انجمنهای صنعت و تجارت مقادیر قابل توجهی از اطلاعات و داده های صنعت را فراهم میکند. اما مدارک و اسناد تجربی کمی وجود دارد که نشان میدهد سرمایهگذاران واقعا از این اطلاعات استفاده میکنند. تحلیلگران مالی معمولا در بخشها و یا صنایع خاصی تخصص مییابند. متون حسابداری بر اهمیت مقایسه نسبتهای مالی یک شرکت با شاخصهای صنعت تاکید میکند. با فرض اهمیت مشاهده شده اطلاعات صنعت برای قیمتگذاری داراییها، به طور تعجب برانگیزی مدارک تجربی بسیارکمی در ارتباط با اطلاعات حسابداری صنعت وجود دارد. در رابطه با بررسی اطلاعات صنعت دو جریان تحقیق تجربی وجو دارد. یک جریان از تحقیق تجربی به محتوای اطلاعاتی یا انتقال اطلاعاتی که با اطلاعات صنعت در ارتباط است، سندیت میدهد. کاربرد الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای همراه با در نظر گرفتن این فرض که سود خالص حسابداری میتواند جایگزین جریانهای نقدی شود باعث شد که پژوهشگران در صدد شناسایی رابطه بین تغییرات غیر منتظره در سود و نرخ بازده غیر منتظره سهام شرکت برآیند. برای تحقیق در مورد این رابطه از الگوی بازار استفاده کردند. بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی از اهمیت خاصی برخوردار است. تحقیق بال و براون (2007) و تحقیقات بعد از آن شواهدی را در مورد اینکه بین تغییرات قیمت سهام، علامت و مقدار سود خالص غیر منتظره رابطه مستقیمی وجود دارد. اما تغییرات قیمت سهام در روز اعلام سود خالص کمتر از تغییرات کل قیمت سهام مربوط به سود خالص غیر منتظره بود که این بیانگر این مطلب است که منابع مختلف اطلاعات وجود دارند(واتسو 27همکاران، 2010). یکی از این منابع اطلاعاتی، اطلاعات مربوط به صنعت میباشد. تولید و بررسی اطلاعات صنعت در سطحی گسترده انجام میپذیرد. در این ارتباط و یا توجه به اینکه اطلاعات صنعت زودتر از اطلاعات مربوط به یک شرکت خاص در اختیار بازار قرار میگیرد. آیرز و فریمن مدلی را مطرح کردند که به فرضیه زمانبندی سود معروف است و آن بیان میدارد که سود در سطح صنعت پیش از سود در سطح یک شرکت خاص در قیمتهای سهام گنجانده میشود، در واقع مدل آنها پیشبینی میکند که اطلاعات مربوط به به پیشبینی سود در سطح صنعت پیش از اطلاعات مربوط به پیشبینی سود یک شرکت خاص در دسترس قرار میگیرد. این موضوع توسط اعلامات متوالی که شامل (و نه محدود به) سود، پیشبینیهای مدیریت و تحلیلگران و گزارشات صنعت و غیره تقویت میشود(آیرس و روبرت28، 2008). از جمع جبری اجزاء سود شرکتها در یک صنعت خاص با حذف سود یک شرکت خاص میتوان به سود در سطح صنعت برای آن شرکت خاص دست یافت. لانگ و لاندهلم29 بر این باورند که سود صنعت قدرت توضیحی ورای سود شرکت دارد. آنها اظهار میدارند که سودهای یک شرکت، نشانهای درباره ارزش آتی شرکت میباشد که یک مولفه در سطح صنعت دارد و با عواملی که در تمامی شرکتهای فعال در آن صنعت مرتبط است، تعیین میشود. برای مثال میتوان به هزینه سوخت برای صنعت ترابری یا هزینه مصالح برای صنعت ساختمانسازی اشاره کرد. آنها همچنین بیان میدارند که ارزش آتی شرکت دارای یک مولفه رقابتی نیز میباشد که با رقابتش با دیگر شرکتها در همان صنعت تعیین میشود. مدلی که لانگ و لاندهلم ارائه کردند پیشبینی میکند که ضریب سود صنعت تابعی از عدم اطمینان درباره ارزش صنعت کلی در مقابل تفکیک ارزش صنعت بین شرکتها میباشد(لانگ و روسول30، 2005). دی تریش قیاس خوبی از این دو مولفه ارائه میکند. انتقال اطلاعات مثبت تغییری در اندازه کیک (یعنی صنعت ) ارائه میکند. در حالی که انتقال اطلاعات منفی تغییری در سهام کیک با اندازه ثابت در میان شرکتها ارائه میکند(دتریچ،2011). سود حسابداری بر اساس مبنای تعهدی اندازهگیری و گزارش میشود. از این رو بین سود حسابداری و جریانهای نقدی عملیاتی گزارش شده در صورت گردش وجه نقد، تفاوت به وجود میآید و سود حسابداری قابل تقسیم به دو بخش نقدی و تعهدی میشود:
جزء تعهدی + جزء نقدی = سود حسابداری
اقلام تعهدی + جریانهای نقدی عملیاتی = سود حسابداری
تجزیه سود به دو بخش تعهدی و نقدی باعث کاهش میانگین خطای پیشبینی میشود. در این تحقیق بخش تعهدی سود با کسر بخش نقدی (جریانهای نقدی عملیاتی) از سود عملیاتی به دست میآید. جریانهای نقدی عملیاتی به عنوان بخش نقدی سود در نظر گرفته میشود. در ارتباط با سود در سطح صنعت نیز میتوان این تفکیک را در نظر گرفت.
جزء تعهدی سود در سطح صنعت + جزء نقدی سود در سطح صنعت= سود حسابداری صنعت
یعنی از جمع جبری اجزای سود شرکتها در یک صنعت خاص با خذف سود یک شرکت خاص میتوان به سود در سطح صنعت برای آن شرکت خاص دست یافت. تفکیک سود به مولفههایش مهم است و این بخاطر ارزشگذاریهای متفاوت در رابطه با مولفههای ان است. چرا که مطالعات نشان میدهد که جریانهای نقدی ارزشهای بازار بیشتری نسبت به اقلام تعهدی دارند(چنگ 31و هکاران،2006). و از اقلام تعهدی پایدار ترند(اسلون،2007). نظریهای که پیرامون ارزشگذاری متفاوت وجود دارد این است که جریانهای نقدی در دوره اخیر با اطمینان تحقق پیدا میکنند، اما اقلام تعهدی در جریانهای نقدی آتی با مقداری عدم اطمینان محقق میشوند. بنابراین ارزشگذاری اقلام تعهدی میبایست تخفیفاتی را در رابطه با آینده، ثبات و ریسک در نظر بگیرد. از طرف دیگر بازار اقلام تعهدی را بر اساس کیفیت اقلام تعهدی ارزشگذاری میکند(فرنسیس و همکاران،2010). کوتاری اظهار میدارد که تحقیق درباره مولفههای سود برای تعیین اینکه ایا آنها محتوای اطلاعاتی ورای سود در قیمتگذاری اوراق بهادار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است(کوتاری،2009). تجمیع مولفههای سود شرکتها در یک شاخص صنعت ممکن است. بعضی از فاکتورها را (یعنی ثبات، پارازیتهای تصادفی، اشتباهات برآورد، مدیریت سود و کیفیت اقلام تعهدی) که باعث میشوند جریانهای نقدی یک شرکت و اقلام تعهدی آن ارزشهای بازاری متفاوتی داشته باشند را، تا حدی کاهش دهد(لیگر و گری32،2011). در واقع از یک سو باعث میشود که تفاوت بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی در سطح صنعت کاهش و از سوی دیگر باعث میشود که اقلام تعهدی در سطح صنعت نسبت به اقلام تعهدی در سطح شرکت از نظر ارزشی مربوطتر گردد. مجموعه اطلاعات در مورد صنعت بسیار گسترده و وسیع میباشد. سرمایهگذاران از جریانهای نقدی و سود آگاه مشوند و نه فقط از طریق اعلام جریانهای نقدی و سود بلکه از منابع اطلاعاتی غیر حسابداری بسیار زیادی از جمله گزارشها انجمنهای تجاری و صنعت بنابراین رویکرد ارتباط ارزشی تعیینکننده این موضوع است که آیا سنجش سود و جریانهای نقدی با مجموعه اطلاعات گسترده صنعت که در قیمتهای سهام منعکس شده است، پایدار است(کولینس و کوتاری33،2007). به موقع بودن اطلاعات یک مسأله برجسته نیست(بیور34 ،2003). اطلاعات صنعت در قیمتهای سهام در یک دوره زمانی طولانیتر نسبت به بازههای زمانی (Windows) که معمولا در مطالعات رویدادی استفاده میشود، گنجانده میشود. فاستر نشان داد که اعلام سود توسط یک شرکت در یک صنعت، اطلاعاتی را در رابطه با سایر شرکتها در همان صنعت ارائه میکند و از طرف دیگر قیمتهای سهام شرکتهایی که هنوز سود خود را اعلام نکردهاند، چنین انتقال اطلاعات درون صنعتی را منعکس میکند(فوستر35،2009). لانگ و لاندلهم به این یافته میرسند که سودهای دیگر شرکتها در همان صنعت به طور چشمگیری با نرخ بازده شرکت در دوره اعلام سود صنعت در ارتباط است (لانگ و روسل، 2005). آیرز و فریمن به بررسی فرضیه زمانبندی مولفههای سود میپردازند و به این نتیجه رسیدند که که بازدههایی که با سود در سطح صنعت در ارتباط است، پیش از بازدههایی که با سود شرکت در ارتباط است، شروع و پایان میپذیرد. رامناس مشابه با آیرز و فریمن ماهیت زنجیرهای اعلانات سود دریک صنعت را مورد بررسی قرار میدهد. او در مییابد که اشتباه پیشبینی اولین شرکت اعلامکننده، اطلاعاتی درباره اشتباهها پیشبینی اعلامکنندههای بعدی در آن صنعت را فراهم میکند(رامناث36،2009). یافتههای ویلیام و گری نشان داد که مولفههای سود صنعت (جریانهای نقدی و اقلام تعهدی) به طور چشمگیری با بازده سهام در ارتباط است و این ارتباط پیش از بازدههایی که با جریانهای نقدی و اقلام تعهدی یک شرکت خاص، شروع و پایان میپذیرد. بر خلاف انتظارشان آنها دریافتند که تفاوت چشمگیری بین جریانهای نقدی در طول صنعت و اقلام تعهدی در طول صنعت وجود ندارد. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که اقلام تعهدی در طول صنعت بیش از اقلام تعهدی یک شرکت خاص مربوط میباشد(ویلیام و گری، 2011). در ایران محمد مازار یزدی، محتوای فزاینده اطلاعاتی جریانهای نقدی و تعهدی را مورد بررسی قرار داد. یافتههای تحقیق بر وجود محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای تعهدی و عدم وجود محتوای فزاینده اطلاعاتی جریانهای نقدی دلالت دارد(عرب مازار یزدی،1374). سجادی رابطه بین سود غیر منتظره و بازده غیر عادی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. یافتههای پژوهش او نشان میداد، بین تغییرات غیر منتظره سود و بازده غیر عادی آتی سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد(سجادی، 1377). یافتههای قائمی و همکاران حاکی از آن است که هموارسازی سود بر بازدههای غیر عادی شرکت ها موثر نیست و لیکن عامل صنعت توأم با هموارسازی سود بر بازده غیر عادی شرکت موثر است(قائمی و همکاران، 1382). بررسیهای عرب مازار یزدی حاکی از محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی بود(عرب مازار یزدی و همکاران،1385).

2-3 پیشینه پژوهش
2-3-1 پژوهشهای داخلی
فروغی و همکاران (1391) در تحقیقی با عنوان تاثیر بازده نامشهود دورههای قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام به بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام به بررسی تاثیر بازده نامشهود دورههای قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام پرداخته شده است. بدین منظور نمونههای شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1378 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیههای پژوهش، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چندگانه به روش دادههای تلفیقی استفده شده است. نتایج بررسی نشان داد که ارتباط معکوس و معنادارری بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام (نابهنجاری اقلام تعهدی) وجود دارد، همچنین بازده نامشهود دورههای قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام تاثیر دارد، به عبارت دیگر با ورود این متغییر به الگوی پژوهش ، ارتباط معکوس و معنادار اقلام تعهدی و بازده آینده سهام از بین میرود.
رضازاده و همکاران (1390) در پژوهشی به بررسی نقش تحریفات حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی در بازه زمانی 1377تا 1387 پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تحریفات حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی عاملی مهم است، همچنین رشد فروش ، پایداری اقلام تعهدی را کاهش، و استفاده کارامد از داراییها، پایداری اقلام تعهدی را افزایش میدهد.
مشایخی و همکاران (1389) در پژوهشی به بررسی نابهنجاریهای اقلام تعهدی و نابهنجاری هزینههای سرمایهای در بازه زمانی 1380تا 6 138 پرداختند. آنها از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده بر هزینههای سرمایهای و اقلام تعهدی دریافتند که نابهنجاری اقلام تعهدی و نابهنجاری مخارج سرمایهای در بازار سرمایه ایران وجود دارد، ولی از هم جداست و سرمایهگذاران با بکارگیری همزمان هردو نابهنجاری به جای فقط استفاده از یک نابهنجاری، بازدههای بیشتری کسب میکنند.
حقیقت و ایرانشاهی (1389) در پژوهشی به بررسی نقش سرمایهگذاری اقلام تعهدی، رابطه بین اقلام تعهدی با چهار ویژگی رشد شرکت یعنی رشد تعداد تولید، رشد مقدار فروش، رشد دارایی ثابت و تامین مالی خارجی را در بازه زمانی 1378-1386 مورد بررسی قرار دادند. نتایج بررسی نشان داد بین اقلام تعهدی و معیارهای رشد شرکت رایطه مثبت و معناداری هست.
کلاته رحمانی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، قلام تعهدی، تامین مالی، اقلام تعهدی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ارزش دفتری، ارزش بازار