منابع و ماخذ پایان نامه اقلام تعهدی، قلام تعهدی، بازده آتی سهام، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

بازارهای کارا، انتظار میرود اگر نوسانپذیری اقلام تعهدی دوره جاری بیشتر باشد، نوسانپذیری بازده آتی سهام بیشتر باشد. با توجه به اینکه نوسانپذیری اقلام تعهدی از دو قسمت ناشی میشود، در این تحقیق رابطه بین نوسانپذیری اقلام تعهدی و نوسانپذیری بازده سهم برای هر یک از دو جزء اختیاری و غیر اختیاری بصورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. تحقیق حاضر به دنبال ارائه شواهد تجربی مبنی بر وجود رابطه پیشبینی شده با استفاده از دادههای مربوط به بورس اوراق بهادار تهران است.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
سرمایهگذاران با تجزیه و تحلیل اوراق بهادار، سعی در ارزشیابی سهام های مختلف دارند و ارزش تابعی از ریسک و بازده است. هدف سرمایهگذاران حداکثر کردن بازده مورد انتظار است، اگر چه در راستای حداکثر کردن بازده آنها همواره قصد دارند ریسک را نیز کاهش دهند. بازده مورد انتظار عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایهگذاران انتظار دارند در دوره آینده بدست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است یعنی احتمال دارد برآورده شود و یا برآورده نشود. به عدم اطمینان موجود در تحقق بازده ریسک میگویند. مفاهیم ریسک و بازده همیشه در کنار مفاهیم سرمایهگذاری هستند و نمیتوان آنها را جدا از هم فرض کرد چرا که تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری همیشه بر اساس رابطه بین ریسک و بازده صورت میگیرد. سرمایهگذاران در تصمیمات سرمایهگذاری خود باید ریسک را در نظر داشته باشند(تهرانی و نوربخش، ص118-113).شناخت منابع ریسک از اهمیت زیادی برخوردار است. اینکه چه چیزی باعث ریسک میشود موضوعی است که بسیار مورد توجه فعالان در بازار به ویژه سرمایهگذاران قرار می گیرد. ریسک کلی سهام تابعی از عوامل مختلف است. برخی از منابع ریسک شناخته شده هستند از قبیل ریسک نرخ بهره، ریسک تورمی، ریسک تجاری و …. . تحلیلگران سرمایهگذاری مدرن، منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده میشوند را به دو دسته تقسیم میکنند: ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک(هیبتی و همکاران، 1384ص7). شناخت عواملی که ریسک سهام را تحت تاثیر قرار می دهند به سرمایه گذاران اعم از انفرادی و نهادی در فرایند تحلیل اوراق بهادار و تصمیمات سرمایهگذاری کمک شایانی می نماید.

1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف اصلی
– شناسایی رابطه بین نوسانپذیری اقلام تعهدی دوره جاری و نوسانپذیری بازده آتی سهام.

1-4-2 اهداف ویژه
– شناسایی رابطه بین نوسانپذیری آتی بازده سهام شرکت با تغییرپذیری اقلام تعهدی دوره جاری.
– شناسایی رابطه بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسانپذیری بازده آتی سهام برای جزء غیر اختیاری (بنیادی).
– شناسایی رابطه بین نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری با نوسانپذیری سیستماتیک و غیر سیستماتیک آتی بازده سهام شرکت
– شناسایی رابطه بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسانپذیری بازده آتی سهام (سیستماتیک و غیر سیستماتیک) برای جزء غیر اختیاری.

1-4-3 هدف کاربردی
نتایج حاصله از این تحقیق برای تمامی سرمایهگذاران اعم از انفرادی و سازمانی در فرایند ارزشیابی و تجزیه و تحلیل سهام که با توجه به معیارهای ریسک و بازده انجام می گیرد، سودمند است.

1-5 فرضیههای پژوهش
– بین تغییرپذیری اقلام تعهدی و نوسانپذیری آتی بازده سهام شرکت دوره جاری، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
– بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسانپذیری بازده آتی سهام برای جزء غیر اختیاری (بنیادی)، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
– بین نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری با نوسانپذیری سیستماتیک و غیرسیستماتیک آتی بازده سهام، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
– بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسانپذیری بازده آتی سهام (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) برای جزء غیر اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1-6 قلمرو پژوهش
1-6-1 قلمرو موضوعی پژوهش: در این پژوهش به مطالعه رابطه بین تغییرپذیری اقلام تعهدی و نوسانپذیری بازده آتی سهام.

1-6-2 قلمرو زمانی: این پژوهش به بررسی یک دوره از سال 1385 الی 1392 میپردازد.

1-6-3 قلمرو مکانی پژوهش: جامعه آماری تحقیق دربر گیرنده تمامی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است.

1-7 مدل مفهومی پژوهش

نمودار (1-1) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییرپذیری اقلام تعهدی و نوسانپذیری بازده آتی سهام، شان و همکاران (2013)
1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
1-8-1 تعاریف مفهومی
نوسانپذیری (ریسک) کل
ریسک یعنی نوسانپذیری و پراکندگی در بازده؛ احتمال متفاوت بودن نرخ بازده واقعی از نرخ بازده مورد انتظار. ریسک از دو بخش تشکیل میشود: ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک که به مجموع این دو ریسک کل میگویند. نوسانپذیری (ریسک) غیرسیستماتیک تغییرپذیری در بازده کل اوراق بهادار که به تغییرپذیری کل بازار ارتباطی نداشته باشد، ریسک غیر سیستماتیک نام دارد(لیگر و گری5، 2011)

نوسانپذیری (ریسک) سیستماتیک
ریسک سیستماتیک که به آن ریسک بازار نیز میگویند آن قسمت از ریسک کل است که مربوط به نوسانات کلی بازار است. ریسک سیستماتیک بیانگر آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کل سهام است که مستقیماً به تحولات کلی فعالیتهای عمومی اقتصاد بستگی دارد(تهرانی و نوربخش، 1390).

بازده حقوق صاحبان سهام
میزان سود خالص ایجاد شده در ازای هر یک ریال حقوق صاحبان سهام را نشان میدهد(تهرانی، 1387).

بازده سهام
عواید ناشی از سرمایهگذاری است. بازده در فرایند سرمایهگذاری نیروی محرکی است که در سرمایهگذار انگیزه ایجاد میکند و پاداشی برای سرمایهگذار محسوب میشود(تهرانی و نوربخش، 1390) .

سن شرکت و اندازه شرکت
تعداد سالهایی است که از زمان ورود یک شرکت به بورس میگذرد.
اندازه شرکت یعنی ارزش بازاری سهام در پایان سال(شان و همکاران6، 2013).

اهرم
اهرم میزان تامین مالی شرکت از محل بدهیها را نشان میدهد. به عبارت دیگر اهرم نشان میدهد که چه مقدار از دارایی ها از محل بدهی(بدهی بلندمدت و کوتاهمدت) تامین شده است. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری برابر است با ارزش دفتری سهام تقسیم بر ارزش بازاری سهام(تهرانی، 1387). اقلام تعهدی- سود عملیاتی از دو بخش تشکیل میشود: بخش نقدی و بخش غیر نقدی یا تعهدی. در واقع به بخش غیر نقدی سود، تعهدی میگویند(شان و همکاران، 2013).

نوسانپذیری اقلام تعهدی
به پراکندگی اقلام تعهدی گفته میشود. کل اقلام تعهدی مجموع اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری، اقلام تعهدی کل نامیده میشود(کوتاری، 2009).

جزء نقدی سود
سود از دو بخش تشکیل میشود: نقدی و غیر نقدی. جزء نقدی به آن بخش از سود اطلاق میشود که بصورت نقدی دریافت میشود. نوسانپذیری کل اقلام تعهدی به پراکندگی کل اقلام تعهدی نوسانپذیر کل اقلام تعهدی گفته میشود(سجادی، 1377).

نوسانپذیری اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری
یعنی تغییرپذیری و پراکندگی اقلام تعهدی اختیاری و نوسانپذیری اقلام تعهدی غیر اختیاری یعنی تغییرپذیری و پراکندگی اقلام تعهدی غیر اختیاری(سوری علی، 1391).

کل دارایی
داراییهای شرکت از دو بخش تشکیل میشوند: جاری و ثابت. جمع داراییهای جاری و ثابت برابر با کل داراییها است(ظهوری، 1387).

نوسانپذیری وجه نقد
تغییرپذیری در جریان وجه نقد نوسانپذیری درآمد- تغییرپذیری در درآمد و طول چرخه عملیاتی برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع روزهای حسابهای دریافتنی و تعداد روزهایی که کالا به صورت موجودی انبار است. پیشینه سودهای واقعی منفی تعداد سالهایی که شرکت سود منفی داشته است(شان و همکاران، 2013).

1-8-2 تعریف عملیاتی متغیرها
نوسانپذیری (ریسک) کل
واریانس بازده روزانه سهام طی سال = ریسک کل

نوسانپذیری (ریسک) غیرسیستماتیک
(تعداد روزهای معاملاتی در سال/ مجموع مربعات پسماندهای مدل CAPM) = ریسک غیر سیستماتیک

نوسانپذیری (ریسک) سیستماتیک
(ریسک غیر سیستماتیک به دست آمده از CAPM- ریسک کل)= ریسک سیستماتیک

بازده حقوق صاحبان سهام
(حقوق صاحبان سهام/سود پس از مالیات) = (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام
بازده سهام شرکت: در این تحقیق بازده سهام بصورت سالانه محاسبه میشود و فرض میشود که سهامداران استراتژی خرید و نگهداری سهام را بکار میبرند. شروع سرمایهگذاری برابر است با ماه چهارم بعد از پایان سال مالی (ابتدای تیر ماه هر سال شروع و تا پایان خرداد سال بعد ادامه دارد) که برابر است با:
قیمت سهام در پایان دورهDPS)/+(قیمت سهام در ابتدای دوره- قیمت سهام در پایان دوره) (= بازده سالانه سهام

سن شرکت
AGE=log((تعداد سالهایی که شرکت از زمان افتتاح تا سال جاری در بورس عضو بوده است

اندازه شرکت
Size= log(ارزش بازاری سهام شرکت در پایان سال مالی)

اهرم
Leverage=نسبت بدهی=(بدهی جاری+بدهی بلندمدت)/کل دارایی

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری
(ارزش بازاری سهام / ارزش دفتری سهام) =نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاریBV/MV

اقلام تعهدی
Accruals=نرخ رشد داراییهای عملیاتی خالص =NOAt / NOAt−1 – 1

نوسانپذیری اقلام تعهدی
نوسانپذیری اقلام تعهدی (VAC_1) = واریانس مشاهدات سالانه اقلام تعهدی شرکت طی حداقل 5 سال

کل اقلام تعهدی
(ACCE)= Total accruals / lagged total shareholder’s equityاقلام تعهدی کل
تغییر در بدهی جاری+تغییر در وجه نقد و معادل نقد- تغییر در بدهیهای جاری- تغییر در داراییهای جاری=اقلام تعهدی کل

جزء نقدی سود
ROE – ACCE =جزء نقدی سود
نوسانپذیری کل اقلام تعهدی
واریانس مشاهدات سالانه ACCE شرکت طی حداقل 5 سال گذشته=نوسانپذیری اقلام تعهدی کل

نوسانپذیری اقلام تعهدی اختیاری
DiscVAC_1= جزء اختیاری واریانس اقلام تعهدی کل است که معادل رویکرد تجزیهای

نوسانپذیری اقلام تعهدی غیر اختیاری
FundVAC_1 =جزء غیر اختیاری واریانس اقلام تعهدی کل است که معادل رویکرد تجزیهای فرانسیس (2005))

کل دارایی
لگاریتم طبیعی کل داراییها = (TA)کل دارایی

نوسانپذیری وجه نقد
Cash flow variability (VCFE)واریانس جریان نقد عملیاتی 5 ساله شرکت که توسط ارزش دفتری سهام اندازهگیری میشود.

نوسانپذیری درآمد
Revenues variability (VREV) =واریانس درآمد فروش شرکت طی 5 سال که بوسیله ارزش دفتری سهام اندازهگیری میشود

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه
از مهمترین اقدامات در حوزه سرمایهگذاری، تخصیص بهینه منابع و کسب حداکثر بازدهی است. بنابراین، هر سرمایهگذار برای حفظ و افزایش سرمایه خود به اطلاعاتی درباره عوامل موثر بر بازده سهام نیاز دارد . پس از معرفی الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایه7، پژوهشگران در مطالعات خود به ارتباط بین متغییرهایی نظیر نسبت سود به قیمت ، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اقلام تعهدی با بازده سهام پی بردند. این موارد با عنوان نابهنجاریهای بازار در ادبیات معاصر مطرح است. نابهنجاریهای بازار، نتایج پژوهشهای تجربی است که با نظریههای قیمتگذاری دارییها ناسازگار است. این نابهنجاریها، نشاندهنده ناکارآمدی بازار یا نارسایی در الگوهای قیمت گذاری دارییهاست(زاچ8، 2003). در این میان، ارتباط منفی و معنادار اقلام تعهدی با بازده آتی سهام به عنوان نابهنجاری اقلام تعهدی در سال 1996 توسط اسلون در ادبیات حسابداری مطرح شده است که به پژوهشهای متعدد و دیدگاههای متفاوتی در زمینه علت این نابهنجاریها منجر گردیده است. همچنین سالهای اخیر گواه مجموعه در حال رشدی از مدارک بوده است که تردیدهای جدیدی را درباره ناکارامدی اطلاعاتی بازارهای سهام افزایش داده است. از جمله این مدارک، کسب بازدههای غیر عادی برای پرتفوهای ساخته شده بر مبنای اطلاعاتی است که در دسترس عموم است. پر کاربردترین اطلاعاتی که به منظور تشکیل پرتفولیوها استفاده شده است، اطلاعاتی است که در ادبیات مربوط به نابهنجاریهای بازار شناخته شده است. در واقع اطلاعات مالی، ابزار راهبرد

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بازده سهام، ضریب همبستگی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بازده سهام، نابهنجاری اقلام تعهدی