منابع و ماخذ پایان نامه اقلام تعهدی، قلام تعهدی، مدیریت سود، داده کاوی

دانلود پایان نامه ارشد

اوراق بهادار آسانتر است، به خصوص که برخي از اطلاعات به صورت بانکهاي اطلاعاتي بر روي لوحهاي فشرده موجوداند.
با توجه به اين که اطلاعات مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسي و نظارت قرار ميگيرد؛ به نظر ميرسد اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اين شرکتها از کيفيت بيشتري برخوردار باشد.
با توجه به لازمالاجراء بودن ضوابط، مقررات و استانداردهاي حسابداري مالي در تهيه صورتهاي مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، به نظر ميرسد اطلاعات مندرج در گزارشات مالي اين شرکتها همگنتر بوده و قابليت مقايسه بيشتري داشته باشند.
3-5-2) نمونهي آماري تحقيق و روش نمونهگيري
برای این تحقیق از روش نمونهگیری غربال‌گری76 (حذف سیستماتیک)، بر اساس شرایط مشخص شده برای ورود هر مشاهده به نمونه، استفاده شده است. لذا نمونه تحقیق دربرگیرنده تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که در سال‌های 1381 تا1391 شرایط زیر را دارا هستند :
1) سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
2) در طی دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشد.
3) شرکت سرمایه گذاری و یا واسطه گری مالی نباشد.
4) اطلاعات مورد نظر برای استخراج داده‌ها در دسترس باشد.
سپس شرکت هایی که شرایط زیر را داشتند حذف شدند :
الف- شرکت‌های با سال مالی منتهی به تاریخی غیر از پایان اسفند ماه: در تحقیق حاضر از اقلام تعهدی اختیاری77 به عنوان شاخص مدیریت سود استفاده شده است و برای اندازه‌گیری اقلام تعهدی اختیاری، از مدل تعدیل شده عملکردی جونز78 استفاده گردیده است. اجرای این مدل مستلزم تفکیک مشاهدات به صنایع مختلف و همچنین سال‌های مختلف است. بنابراین از آن‌جایی که نمی‌توان شرکت‌/سال‌هایی با سال مالی غیر از پایان اسفند را با شرکت‌سال‌های با سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه از لحاظ زمانی در یک گروه زمانی گنجاند، شرکت‌سال‌های با سال مالی منتهی به تاریخی غیر از پایان اسفند ماه، از نمونه خود حذف گردیده‌اند.
ب- شرکت‌های صنعت واسطه‌گری مالی.
ج- شرکت سال‌هایی که تغییر سال مالی به تاریخ پایان اسفند ماه داشته‌اند.
د- شرکت‌های با عملکرد خاص: حساسیت مدل‌های تخمین اقلام تعهدی اختیاری نسبت به عملکردهای خاص و اهرم‌هایی با اعداد افراطی، ضرورت توجه بیشتر را ایجاب می‌کرد. لذا، شرکت سال‌هایی را که کل درآمدها به دارایی‌های ابتدای دوره آن‌ها کمتر از 01/0 و همچنین شرکت سال‌هایی را که کل اقلام تعهدی آن‌ها بیش از 5/0 مجموع دارایی‌های ابتدای دوره آن‌ها بودند از نمونه حذف گردید.
و- شرکت سال‌هایی که اطلاعات مالی و مدیریتی آن‌ها در دسترس نبود. به طور خلاصه جامعه و نمونه آماری این تحقیق به شرح نگاره 3-1 می‌باشد.
نگاره 3-1 : جامعه و نمونه آماری
شرح
مشاهده‌های حذف شده
تعداد نمونه
جامعه آماری (شرکت سال)

3067
شرکت سال‌های بخش واسطه گری مالی
329

شرکت سال‌ها با سال مالی غیر از 29/12
453

شرکت سال‌ها با تغییر سال مالی به 29/12
85

شرکت سال‌ها با عدم تناسب با تقسیم بندی صنایع ما
197

شرکت سال‌ها با نسبت کل اقلام تعهدی به مجموع دارایی‌های اول دوره بیشتر از 5/ .
28

عدم دسترسی به اطلاعات مالی ، مدیریتی، سال قبل و سال بعد
182

تعداد نمونه نهایی

1793
3-6 . فرآیند داده کاوی مطابق با استاندارد CRISP – DM
فرآیند CRISP–DM یک متدولوژی استاندارد داده کاوی می باشد که در اواخر سال 1996 توسط سه شرکت بزرگ دایملر کرایسلر (بنز)، SPSS و NCR ایجاد گردید. این متدولوژی یک مدل فرآیندی برای داده کاوی ارائه می دهد که مروری بر چرخه عمر هر پروژه داده کاوی بوده و شامل مراحل متناظر با پروژه، وظایف مربوطه و ارتباط بین این وظایف می باشد79. چرخه عمر يک پروژه داده کاوي، شامل ۶ مرحله شناخت کسب و کار، شناخت داده ها، آماده سازی داده ها، مدل سازی، ارزیابی مدل و توسعه مدل بوده که در نمایه شماره ی 3-2 ارائه شده است. توالي اين مراحل انعطاف پذير مي باشد و برگشت به مراحل قبلي و مسير هاي آزاد بين مراحل گاهي مورد نياز است. جهت پیکان هایی که در نمایه زیر مشاهده می گردد، بیان کننده مهمترین و تکراری ترین رابطه بین مراحل می باشد :
نمایه ی شماره 3-2: متدلوژی استاندارد CRISP-DM

3-6-1 . شناخت کسب و کار 80
شناخت کسب و کار (سیستم) به جهت مشخص شدن اهداف مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مرحله لازم است که اهداف تحقیق و نیازها از دیدگاه کسب و کار به طور مشخص تبیین شوند. توجه به این مرحله بسیار ضروری است و با شناخت کامل از اهداف می توان از قابلیت های داده کاوی بهترین استفاده را کرد و الگوریتم مناسب را انتخاب نمود. بنابراین، با توجه به اطلاعات تاریخی موجود از شرکت های بورسی، در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از داده کاوی مدلی جهت پیش بینی مدیریت سود در شرکت های نمونه آماری تحقیق ارائه گردد. در این مرحله گام های زیر دنبال شده است(هان و کمبر، 2006) :
الف) تعیین اهداف کسب و کار(مفاهيماوليه، اهداف و معيارهای موفقيت)
اصلی ترین هدف کسب و کار در این تحقیق، پیش بینی نوع مدیریت سود و تعیین متغیرهای تاثیرگذار بر آن با استفاده از اطلاعات مالی و غیر مالی سال های قبل است. تعیین مدیریت سود با استفاده از مدل جونز عملکری تعیین و به عنوان متغیر وابسته پژوهش حاضر انتخاب و به منظور آموزش و آزمون مدل طبقه بندی گردید.
ب) تعیین اهداف داده کاوی(اهداف داده کاوی و معيار موفقيت)
با توجه به طبقه بندی صورت گرفته برای متغیر هدف (مدیریت سود) می توان گفت که هدف داده کاوی این تحقیق، طبقه بندی از نوع یادگیری نظارت شده81 می باشد.
3-6-2 . شناخت داده ها 82
در این مرحله مواردی از قبیل داده های مورد نیاز، موجود بودن، محرمانه بودن، چگونگی دسترسی و میزان سیستمی بودن داده ها بررسی می شود. تحلیل صحیح در این مرحله ممکن است به تجدید نظر در مرحله قبل(شناخت کسب و کار) بیانجامد. جمع آوری و آشنایی با داده ها، شناخت مسائل مربوط به کیفیت داده ها و مشاهده اطلاعات اولیه یا زیر مجموعه های داده ها که ممکن است برای آنالیز جالب باشند(با توجه به اهداف کسب و کار که در مرحله قبل مشخص شده است) از وظایف این مرحله است. در این مرحله گام های زیر دنبال شده است(هان و کمبر، 2006) :
الف) شناسایی و جمع آوری داده ها
در این مرحله ابتدا داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای نهایی تحقیق شناسایی شده است. نهایتاً 14 داده اولیه جهت محاسبه 14 متغیر نهایی تحقیق شناسایی شد(نمایه 3-3). سپس با رجوع به منابع اطلاعاتی موجود مثل، نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی(منتشر شده توسط بورس)، 14 داده شناسایی شده را برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(شامل 1793 شرکت – سال)، طی سال های 1384 الی 1391 جمع آوری و در فایل هایی با فرمت اکسل ذخیره نمودیم. جزئیات 14 داده های اولیه جمع آوری شده در جدول زیر تشریح شده است:

نمایه ی شماره 3-3: داده های اولیه برای محاسبه متغیرها

ردیف
نام داده
ردیف
نام داده
1
مجموع دارایی ها
8
سود (زیان) خالص
2
مجموع درآمد فروش/ارائه خدمات
9
نوع صنعت
3
مجموع درصد مالکیت سهامداران عمده
10
تاریخ پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران
4
حساب ها و اسناد دریافتنی
11
نام حسابرس
5
کل بدهی ها
12
تعداد سهام منتشره در پایان دوره
6
اموال، ماشین آلات و تجهیزات(ناخالص)
13
قیمت سهام در آخرین معامله
7
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
14
وجه نقد عملیاتی
ب) توصیف داده ها
هدف از جمع آوری داده ها، محاسبه متغیرهایی نهایی تحقیق است. لذا در ادامه توصیف متغیرهای تحقیق ارائه شده است.
ب-1) متغیر وابسته
اقلام تعهدی اختیاری83 (DAC) : برای تعیین اقلام تعهدی اختیاری، که شاخص اندازه‌گیری مدیریت سود است، از مدل تعدیل شده عملکردی جونز84 استفاده می‌شود. این مدل توسط کوتاری85 و همکاران (2005) ارائه شد. در این مدل، ابتدا کل اقلام تعهدی86 (TAC) هر دوره به شرح رابطه (3-1) محاسبه می‌گردد. برای محاسبه اقلام تعهدی هر سال خالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی (CFO) از سود خالص (NI) کسر می‌گردد :
TACi,t = NIi,t – CFOi,t (3-1)
سپس با استفاده ازمدل تعدیل شده عملکردی جونز برای هر سال (رابطه 3-2) اقدام به برآورد اقلام تعهدی غیر اختیاری87 آن دوره (NDACi,t) می‌گردد.
NDACi,t / TAi,t-1 = a (1 / TAi,t-1) + b(REVi,t / TAi,t-1) + c (PPEi,t / TAi,t-1) + d(ROAi,t / TAi,t-1) (3-2)
در مدل فوق TAi,t-1 مجموع دارایی‌های اول دوره، ∆REVi,t تغییرات درآمد منهای تغییرات حساب‌های دریافتنی، PPEi,t ناخالص اموال ماشین آلات و تجهیزات، ROAi,t نرخ بازده دارایی‌ها وa , b, c, d نیز ضرایب مدل طبق رابطه (3-3) هستند.
برای برآورد ضرایب مدل تعدیل شده جونز از مدل ذیل (3-3) استفاده می‌شود که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای هر صنعت و و هر سال به تفکیک تخمین زده می‌شود :
TACi,t / TAi,t-1 = a (1/ TAi,t-1) + b (REVi,t / TAi,t-1) + c (PPEi,t / TAi,t-1) + d(ROAi,t / TAi,t-1) + εt (3-3)
در انتها میزان اقلام تعهدي اختياري (DACi,t) از تفاوت مجموع اقلام تعهدي هر سال (رابطه شماره 3-1) با اقلام تعهدي غير اختياري برآورد شده بر مبنای مدل تعديل شده جونز (رابطه شماره 3-2) به ‌شرح رابطه شماره 3-4 محاسبه می‌شود :
DACi,t = TACi,t – NDACi,t (3-4)
در رابطه بالا DACi,t اقلام تعهدی اختیاری، TACi,t کل اقلام تعهدی و NDACi,t اقلام تعهدی غیر اختیاری است.
ب-2) متغیرهای مستقل و کنترل
متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت (MTB) : این متغیر به منظور کنترل تأثیر فرصت رشد بلندمدت شرکت‌ها بر اقلام تعهدی اختیاری کنترل می‌گردد و از طریق تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری محاسبه می شود.
مجموع درصد مالکیت سهام‌داران عمده88 (Block): نظارت و کنترل سهام‌داران عمده بر تهیه صورت‌های مالی، بر میزان و جهت مدیریت سود می‌تواند موثر باشد و با مراجعه یادادشت های همراه درصد عمده ترین سهامدار با تقسیم کل سهام عمده ترین سهامدار بر کل سهام محاسبه می شود.
اهرم مالی (LEV) : شرکت‌هایی که از نسبت بدهی به کل دارایی‌های زیادی برخوردار هستند، به منظور اطمینان بخشی به اعتباردهندگان مبنی بر توانایی پرداخت اصل و بهره وام‌ها و اعتبارات دریافتی، اقدام به مدیریت سود می‌کنند (جوبیزو و ستسکو89، 1991) و از طریق تقسیم کل بدهی شرکت بر مجموع دارایی ها آن محاسبه می شود.
اندازه شرکت (Size) : برخی از تحقیقات به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های بزرگ برای کاهش جلب توجه‌ها اقدام به مدیریت سود کاهنده می‌کنند (انگیزه سیاسی)؛ لذا رابطه معنادار بین اندازه شرکت و مدیریت سود وجود دارد (نوروش و همکاران ،1384). برخی از تحقیقات دیگر به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های بزرگ برای حفظ وجهه خود نزد تحلیل‌گران و اجتناب از دعاوی حقوقی کمتر مدیریت سود می‌کنند (موسس90، 1987؛ لانگ و لانهلم91 ، 1993) و از طریق لگارییتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.
نرخ بازده دارایی‌های سال قبل (LagROA) : استدلال می‌شود که شرکت‌های با عملکرد خوب انگیزه کمتری برای مدیریت سود و دست‌کاری نتایج دارند(رامونس92 و همکاران،2008) و از طریق تقسیم سود بر مجموع دارایی های شرکت محاسبه شده است.
مجموع اقلام تعهدی سال قبل (LagTAC) : به منظور کنترل معکوس شدن طبیعی اقلام تعهدی مطابق با تحقیق ویلسون

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، ماشین بردار پشتیبان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، داده کاوی، شبکه های عصبی، شبکه های عصبی مصنوعی