منابع و ماخذ پایان نامه اعتماد به برند، ارزش درک شده، منطقه چهار شهر تهران

دانلود پایان نامه ارشد

باشگاهها بر نگرش و نيات رفتاري آنها نسبت به محصولات يا خدمات شرکتهاي حامي باشگاه محبوبشان را مورد تأييد قرار ميدهد.
5
شفيعي و همکاران (1392) :”شناسايي و مدلسازي عوامل مؤثر بر تصوير برند شرکت و تأثير آن بر قصد خريدار با تمرکز بر نقش هويت برند (مطالعه شرکت هاي هواپيمايي ايران در استانهاي منتخب)”
ايران/ مسافرين شرکتهاي هواپيمايي داخلي

مدلسازي عوامل مؤثر بر تصوير برند شرکت

6
باقري و همکاران (1392) :”بررسي تأثير کيفيت خدمات، ارزش درک شده و تصوير شرکت بر وفاداري مشتري در شعب بانک ملت شهر مشهد”
ايران/ مشتريان بانک ملت شهر مشهد
يافته‌ها نشان مي‌دهد که تصوير شرکت مهم‌ترين عامل مؤثر بر وفاداري مشتري است. همچنين کيفيت خدمات به طور مثبت و معنادار بر وفاداري مشتري تأثير دارد. درحاليکه ارزش درک شده در اين مطالعه بر ارتقاي وفاداري مشتري در شعب بانک ملت مشهد تأثير قابل توجهي ندارد.
7
ابراهيمي و همکاران (1392):”بررسي عوامل مؤثر بر خريد اينترنتي: تبيين متغيرهاي اعتماد، ريسک ادراکشده، منفعت ادراک شده و پيشايندهاي آنها”
مشتريان وب سايت رايانه داتکام
براساس نتايج بهدست آمده از پژوهش پيشنهاداتي براي بهبود تجارت الکترونيک به مسئولين حاضر در اين حوزه مطرح ميگردد.
8
سالمي و همکاران (1392):”بررسي تأثير ارزش و ريسک درک‌شده سبز بر قصد‌خريد خودرو به واسطه اعتماد سبز”
اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد
نتايج پژوهش حاکي از اين است که ارزش درک شده سبز بهطور مثبت بر اعتماد و قصد خريد سبز اثرگذار است، در حالي که ريسک درکشده سبز به طور منفي بر هر دو آنها اثر گذار است. علاوه براين، اين پژوهش نشان ميدهد که رابطه بين قصد خريد سبز و ارزش/ ريسک درکشده سبز با واسطه اعتماد سبز است.
9

اميدوار و همکاران (1392):”بررسي تأثير تبليغات دهانبهدهان الکترونيکيe-WOM بر تصوير برند و تمايل خريد خودروي تيبا”

ايران/ خريداران خودرو تيبا
تحقيق داراي 3 فرضيه ميباشد که جهت بررسي فرضيات تحقيق از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است و با توجه به سطح معنيداري گزارش شده هر سه فرضيه تحقيق تاييد گرديد.
10
پورزماني و همکاران (1392):” تحليل تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر وفاداري مشتريان به برند و تبليغات دهانبه دهان از طريق نقش تصوير برند، اعتماد به برند، دلبستگي به برند و تعهد به برند (موردمطالعه: شرکت زمزم شيراز)”
مشتريان شرکت زمزم در شهرستان شيراز
يافتههاي پژوهش نشان داد که تصوير برند بر اعتماد به برند، دلبستگي به برند و تعهد به برند داراي تأثير مثبت و معناداري است. همچنين تأثير اعتماد به برند بر دلبستگي به برند، تعهد به برند، وفاداري به برند و تبليغات دهانبهدهان نيز مورد تاييد قرار گرفت. دلبستگي به برند نيز بر تعهد به برند، وفاداري به برند و تبليغات دهانبهدهان تأثير مثيت و معناداري دارد. تعهد به برند بر وفاداري به برند و تبليغات دهانبهدهان و نيز وفاداري به برند بر تبليغات دهانبهدهان داراي تأثير مثبت و معناداري است.
11
آخوندي (1392) : “شناسايي و بررسي متغيرهاي اثرگذار بر ارزش درکشده مصرفکننده، رضايتمندي . تمايل رفتاري آينده مشتري و ارائه الگويي کاربردي در شعب فروشگاههاي شهروند در شهر تهران”
ايران/ مشتريان در شعب فروشگاههاي شهروند در شهر تهران
نتايج حاصل از اين پژوهش پس از جمعآوري دادهها در مرحله اصلي پژهش و تجزيه و تحليل دادهها حاصل گرديد و بر مبناي ادبيات پژوهشي در اين زمينه مورد بحث قرار گرفت.
12
معين و همکاران (1392):”جايگاهيابي نام و نشان تجاري شرکت آرايشي بهداشتي ايران آوند فر نسبت به رقيب از ديدگاه مشتريان (مطالعه موردي : برند دکتر ژيلا)”
ايران/ داروخانهها و خردهفروشان، کارمندان شرکت ايران آوندفر در سطح شهر تهران و کرج و کارشناسان آزمايشگاه، بازاريابي، تحقيقات بازار و فروش شرکت
نتايج نشان داد که مشتريان از بين اين چهار ويژگي، تنها دو ويژگي نوآوري و کيفيت را براي جايگاه شرکت بيشترين اولويت را ميدهند و از ديد کارشناسان شرکت؛ قيمت و سپس خدمات دو عامل اولويت دار است.
13
فاطمي و همکاران (1391):”بررسي نقش واسط ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري در تأثير ارتباط موفق با مشتري و تصوير برند (مورد مطالعه: هتلهاي 5 ستاره شهرمشهد)”
ايران/ هتلهاي 5 ستاره شهرمشهد
اثر غيرمستقيم ارتباط موفق با مشتري بر تصوير برند بيشتر از اثر مستقيم آن ميباشد، که نشاندهنده نقش مهم ارزش ويژه برند در ايجاد تصوير از برند است همچنين تأثير مثبت ارتباط موفق با مشتري و ارزش ويژه برند بر تصوير برند مورد تاييد قرار گرفت.
14
زارعي و همکاران (1391):”بررسي تأثير متغيرهاي بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند بر ترجيح و قصد خريد از يک نام تجاري (مورد مطالعه: نام هاي تجاري عمده در صنعت مواد غذايي ايران)”
ايران/ مصرف کنندگان محصولات کاله و دامداران در شهر تهران
متغيرهاي بازاريابي تبليغات، ميزان ترفيعات و اطلاعات مثبت بيان شده در خانواده تأثير مثبت و معناداري بر کيفيت ادراکشده از نام تجاري ميگذارند، و درحاليکه عامل قيمت تأثير معکوس بر آن دارد. عامل کيفيت درکشده از نام و نشان تجاري نيز بر هر سه بعد ارزش ويژه نام و نشان تجاري تأثير مثبت و معناداري ميگذارد. ارزش ويژه دانشي و ارزش ويژه نگرشي نام و نشان تجاري، هر دو تأثير مثبت و معناداري بر ترجيح نام و نشان تجاري ميگذارند، اين درحالي است که اين دو عامل بر قصدخريد مشتريان تأثير معناداري نداشتهاند. در صورتي که بعد ارزش ويژه ارتباطي هم بر ترجيح نام و نشان تجاري و هم بر قصد خريد مشتريان تأثير مثبت و معناداري داشته است. همچنين عامل ترجيح نام و نشان تجاري نيز تأثير مثبت و معناداري بر قصد خريد مشتريان داشته است.
15
عطامحمدي و همکاران (1391): “عوامل مؤثر بر انگيزش و قصد خريد مشتريان محصولات نان رضوي (با تأکيد بر مارک تجاري)”
ايران/ مشتريان محصولات نان رضوي مشهد
تصويرفروشگاه، نام برند، تخفيف قيمت و آشنايي با برند داراي تأثير مثبت بر ادراک کيفيت برند ميباشند و ادراک کيفيت نيز بهنوبه خود داراي تأثير مستقيم و مثبت بر قصد خريد برند ميباشد لذا تأثير غير مستقيم اين عوامل بر قصد خريد برند قابل تأييد است. همچنين نام برند و تخفيف قيمت داراي تأثيرمستقيم و مثبت بر قصدخريد برند ميباشند، اما تصوير فروشگاه و آشنايي با برند تأثير مستقيم معناداري بر قصدخريد برند ندارند.
16
نادري هشي و همکاران (1391):”تأثير عوامل آميخته بازاريابي منتخب و تصوير کشور بر ارزش ويژه برند ادراکشده توسط خرده فروش (مطالعه موردي: خرده فروشان ماشين لباسشويي در شهر تهران)”
ايران/ خرده فروشان ماشين لباسشويي در شهر تهران
با استناد به يافتههاي پژوهش، تصوير کشور و تصوير تامينکننده مهمترين عوامل اثرگذار بر ارزش ويژه برند از ديدگاه خرده فروشان لوازم خانگي تشخيص داده شدهاند.
17
مسگري و همکاران (1391):”بررسي و اولويتبندي عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند گردشگري استان آذربايجان غربي با استفاده از تکنيک MADM”
گردشگراني كه در دوره زماني 1 فروردين تا 15 فروردين سال 1392 از استان آذربايجان غربي بازديد كردهاند.
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده است كه تصوير برند در تاييد مطالعات 30 سال گذشته، بهعنوان مهمترين عامل شناخته شده است، در اولويتهاي بعدي آگاهي از برند، وفاداري به برند، كيفيت ادراكشده، خانواده، قيمت، ترفيعات و در آخر تبليغات قرار ميگيرند.
18
اديبپارسا و همکاران (1391): “بررسي تأثير قيمت و استراتژي اهرم قرار دادن نام تجاري بر نيت خريد مصرفکنندگان (مورد مطالعه: دسرهاي دنت و رامک)”
خريدران و مراجعهکنندگان به شرکتهاي تعاوني برق، ذوب آهن، فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان واقع در شهر اصفهان تشکيل ميدهند.
ميزان آشنايي با نام تجاري روي درک مصرفکننده از کيفيت تأثير و استفاده از استراتژي اهرم قرار دادن نام تجاري منجر به افزايش کيفيت مورد مشاهده خواهد شد. نشانههاي محصول (نام هاي تجاري درگير و قيمت) بايد باهم سازگاري داشته تا بالاترين کيفيت مورد مشاهده از سوي مشريان را بهدست آورند و الزاماً هميشه قيمت بيشتر باعث افزايش درک مصرفکننده از کيفيت نميشود. بهعلاوه تأثير درک مصرف کننده از قيمت روي احساس قرباني شدن، تأثير درک مصرفکننده از کيفيت بر درک مصرفکننده از ارزش محصول، تأثير احساس قرباني شدن بر درک مصرفکننده از ارزش محصول و تأثير درک مصرفکننده از ارزش بر نيت خريد مصرفکننده تاييد گرديد.
19
جليليان و همکاران (1391):”تأثير تبليغات دهانبهدهان الکترونيکي e-WOM بر تصوير ذهني برند و قصد خريد مشتريان”
دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي
يافتهها نشان داد که تبليغات دهانبهدهان الکترونيکي بر ابعاد ارزش ويژه برند يعني آگاهي از برند، کيفيت درکشده، تداعي برند و وفاداري به برند مؤثر است. اما تأثير بُعد آگاهي از برند بر قصد خريد تأييد نشد. در نهايتاً مشخص شد که تبليغات دهان بهدهان الکترونيکي از طريق ارزش ويژه برند بر قصد خريد اثر ميگذارد.
20
قاضي و همکاران (1391) “مقايسه عوامل رفتاري تأثيرگذار در انتخاب نشانهاي تجاري خارجي بر داخلي”
ايران/ شهروندان تهران
نتايج حاکي از اين است که اگرچه رابطه معناداري بين کيفيت درکشده و گرايش به محصولات خارجي موجود ندارد اما اساساً انتخاب يک نشان خارجي ارزش احساسي براي خريدار بهوجود ميآورد و اين خود منجربه خريد کالاي غيروطني ميگردد. متغير مستقل خودابرازي رابطه معناداري با گرايش به انتخاب نشان تجاري خارجي دارد.
21
مليحه اسکندري و همکاران (1391): “تأثير ارزش ادارکشده مشتري بر وفاداري”
مشتريان شرکت بيمه البرز
نتايج حکايت از اين داشت که اجزاء درک مشتري از برند (تصويربرند، تصوير شرکت، اعتماد به کارمند و اعتماد به شرکت) بر کيفيت خدمات تأثير مثبت دارد و از ميان اين 4 متغيير تأثير گذار بر کيفيت خدمات به ترتيب اعتماد به شرکت، تصوير شرکت، تصوير برند و در نهايت اعتماد به کارمند بيشترين تأثير را دارند.

22
کاظمي ايمن آبادي و همکاران (1391):”بررسي تأثير دارايي برند بر تصميمگيري خريد مصرف کنندگان نهايي با تمرکز بر برند شرکت صنايع شير ايران (پگاه) و مصرفکنندگان شهر رشت”
مصرفکنندگان پگاه شهر رشت
نتايج حاکي از آن است که دارايي برند بر قيمت و کيفيت درکشده از محصولات لبني تأثير مثبت داشته و در اين راستا هر سه جزء اين دارايي بر تصميمگيري خريد مصرف کنندگان نيز تأثير مستقيم دارند.

23
بصارتي و همکاران (1390) در پژوهشي تحت عنوان “بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري و حفظ اعتماد مشتريان به بانک ملت (مطالعه موردي: بررسي مشتريان بانک در منطقه چهار تهران)”
شعب بانک ملت، منطقه چهار شهر تهران
نتايج نشاندهنده ارتباط معني‌دار بين متغيرهاي تحقيق(کيفيت دريافت شده، انتظارات مشتري، ارزش دريافت شده، رضايت مشتري، تصوير ذهني و وفاداري مشتري) و در نهايت تائيد کفايت مدل ساختاري برازش شده مي‌باشد.
24
واعظي و همکاران (1390) در پژوهشي تحت عنوان “تأثير ويژگي‌هاي برند بر تصميم خريد يخچال فريزر هيماليا در شهرستان کرج”
مشترياني يخچال فريزر هيماليا/ فروشگاههاي لوازم خانگي در مناطق مختلف شهرستان کرج
نتايج نشان ميدهد که آگاهي از برند، رضايت از برند، اعتماد به برند و دلبستگي به برند در تصميم خريد اثربخش بوده و تصوير ذهني از برند بر تصميم خريد برند هيماليا تأثير نداشته است.
25
حسينيه اصفهاني و همکاران (1390):”بررسي مدلي جهت سنجش تأثير مولفه‌هاي منتخب بازاريابي و تصوير ذهني شرکت از ديدگاه مشتريان بر ارزش ويژه برند در صنعت FMCG”
کليه فروشندههاي خرده فروشيهاي شهر تهران که لامپ پارس را مي فروشند.
نتايج تحقيق پس از بررسي فرضيههاي 25 گانه نشان ميدهد که از اجزاء آميخته بازاريابي کانال توزيع و پيشبرد فروش با ارزش ويژه برند رابطه دارند و نيز آگاهي از برند رابطه قوي با ارزش ويژه برند دارد.

26

نادري و همکاران (1390):”بررسي رابطه بين درک ويژگيهاي برند وايجاد وفاداري يا تصميم به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد استرس شغلی، رضایت شغل، رضایت شغلی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغلی، رضایت شغل، استرس شغلی