منابع و ماخذ پایان نامه اعتماد به برند، ارزش درک شده، مدل آکر

دانلود پایان نامه ارشد

روش مدل‌يابي معادلات ساختاري و آزمون همبستگي ناپارامتريک اسپيرمن مي‌پردازد. در بخش آزمون فرضيه‌ها از روش همبستگي ناپارامتريک اسپيرمن و براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش برازش مدل معادلات ساختاري استفاه شده است. نتايج تحقيق نشاندهنده ارتباط معني‌دار بين متغيرهاي تحقيق و در نهايت تائيد کفايت مدل ساختاري برازش شده مي‌باشد.
27. واعظي (1390) در پژوهشي با عنوان “تأثير ويژگي‌هاي برند بر تصميم خريد يخچال فريزر هيماليا در شهرستان کرج” به بررسي تأثيرات و ويژگيهاي برند از جمله؛ آگاهي ازبرند، تصوير ذهني از برند، رضايت از برند، اعتماد به برند و دلبستگي به برند بر تصميم خريد مشتريان پرداختهاند. در تحقيق حاضر از روش توصيفي از نوع همبستگي براي گردآوري دادهها استفاده شد . جامعه آماري آن دسته از مشترياني که براي خريد يخچال فريزر هيماليا به فروشگاههاي لوازم خانگي در مناطق مختلف شهرستان کرج مراجعه نمودند انتخاب شدکه تعداد 234 نمونه از اين جامعه انتخاب و دادهها وارد نرم افزار SPSS گرديد وهمچنين در اين تحقيق براي بررسي فرضيات وساير يافتهها به کمک معادلات ساختاري مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. براي پايايي از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده است، نتايج نشان ميدهد که آگاهي از برند، رضايت از برند، اعتماد به برند و دلبستگي به برند در تصميم خريد اثربخش بوده و تصوير ذهني از برند بر تصميم خريد برند هيماليا تأثير نداشته است.

28. حسينيه اصفهاني (1390) در پژوهشي با عنوان “بررسي مدلي جهت سنجش تأثير مولفه‌هاي منتخب بازاريابي و تصوير ذهني شرکت از ديدگاه مشتريان بر ارزش ويژه برند در صنعت FMCG” به بررسي تأثير ابعاد آميخته بازاريابي و تصوير ذهني نسبت به شرکت بر ابعاد ارزش ويژه برند پرداخت. در اين تحقيق مولفههاي آميخته بازاريابي شامل: کانال توزيع، قيمت، تبليغات و ترويج و خدمات پس از فروش است وذهنيت مشتريان نسبت به شرکت بررسي ميشود و ابعاد ارزش ويژه برند نيز عبارتند از: آگاهي از برند، کيفيت درکشده و وفاداري نسبت به برند. روش تحقيق از نظر ماهيت و جمعآوري اطلاعات توصيفي و پيمايشي و از تحقيقات کاربردي به حساب ميآيد. براي بررسي دادهها از نرم افزار هاي 19SPSS و ليزرل نسخه 7/8 استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کليه فروشندههاي خرده فروشيهاي شهر تهران که لامپ پارس را مي فروشند ميباشد و حجم نمونه با توجه به محدوديتهاي زماني و امکانات تحقيق 395 نمونه ميباشد. نتايج تحقيق پس از بررسي فرضيههاي 25 گانه نشان ميدهد که از اجزاء آميخته بازاريابي کانال توزيع و پيشبرد فروش با ارزش ويژه برند رابطه دارند و نيز آگاهي از برند رابطه قوي با ارزش ويژه برند دارد.

29. نادري (1390) در پژوهشي با عنوان “بررسي رابطه بين درک ويژگيهاي برند وايجاد وفاداري يا تصميم به خريد مجدد مشتريان در صنعت خدمات بيمه” به بررسي رابطه بين درک مشتريان از ويژگيهاي برند بر ايجاد حس وفاداري و تصميم به خريد مجدد پرداخت. روش تحقيقي که در اين پژوهش مورد استفاده قرار ميگيرد از نظر هدف کاربردي و از نظر روش تحقيق، توصيفي و پيمايشي است و روش جمعآوري اطلاعات نيز بهصورت ميداني و كتابخانهاي ميباشد. اين تحقيق در حوزه تحقيقات بازاريابي جاي دارد و رابطه بين درک مشتريان از ويژگيهاي برند و ايجاد حس وفاداري در صنعت بيمه مورد بررسي قرار گرفته است .جامعه آماري اين تحقيق کل مشتريان اصلي (از نظر شرکت مشترياني که بالاي سه ميليارد ريال خريد انواع بيمه نامه داشتهاند) شرکت بيه نوين ميباشند که تعداد آنها 40 نفر ميباشد. ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه ميباشد و براي تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد.

30. زرندي (1390) در پژوهشي با عنوان “رابطه ارزش درکشده مشتري با رضايتمندي مشتريان بيمه حوادث (مورد مطالعه: نمايندگي خدمات بيمه ايران خوردو)” به بررسي اهميت رشد ارزش درک شده مشتري از دوجهـــت ميپردازد. چرا که هم در مرحـله پيش از خــريد مؤثر است و هم عامل تعيـــين کننده کليدي رضايت مشتري در خريد مجــــدد وي ميباشد. بدين منظور، طي يک پژوهش توصيفي، از ميان کل بيمهگذاران بيمه حوداث نمايندگي بيمه ايران خودرو، با نمونهگيري تصادفي طبقهبندي در دسترس، تعداد 365 نفر بهعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري اطلاعات اين پژوهش پرسشنامه بوده است. بر پايهي يافتههاي اين پژوهش به اين نتيجه رسيديم که ارزش درکشدهي مشتري با رضايتمندي آنان رابطه معناداري دارد. در نتيجه با توجه به نوع و شدت روابط بين عوامل مربوط به منافع و هزينه، به ترتيب متغير پشتيباني خدمات ارائه شده، هزينههاي جذب بازار، تعاملات فردي، تکنيک و تکنولوژي، کيفيت پيشنهاد در پيشبيني رضايت مشتريان تأثيرگذار هستند.
31. يگانه (1389) در پژوهشي با عنوان “بررسي تأثير طراحي بسته بندي بر هويت برند در صنايع غذايي (مطالعه موردي برند تک ماکارون)” به بررسي تاثير طراحي بسته بندي بر هويت برند در برند تك ماكارون تمركز دارد. امروزه بستهبندي يكي از ضروريات زندگي ما انسانها شده است و به تمامي ابعاد زندگي ما راه يافته است برندها نيز در زندگي روزمره مصرفكنندگان در همه جا حتي در ذهن آنها حضور دارند. امروزه يك نام تجاري در زمان تولد و يا جايگاهسازي مجدد، بايد بر عنصر هويت بهعنوان عنصري مهم در عين حال غير قابل رويت تاكيد داشته باشد. طراحي بستهبندي ب عنوان راهي براي ايجاد و انتقال هويت محصولات مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين تحقيق كه توصيفي پيمايشي و از حيث هدف كاربردي ميباشد، نخست مفاهيم طراحي بستهبندي و هويت برند و اجزاي آنها تبيين شد. سپس تعداد 384 پرسشنامه با استفاده از نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي بين مشتريان برند تك ماكارون در سطح شهر تهران توزيع و جمعآوري شد و در مرحله بعدي دادههاي حاصل با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بهمنظور بررسي وجود رابطه بين متغيرهاي تحقيق از آزمون پيرسون استفاده گرديد. در مرحله بعدي با بهرهگيري از رگرسيون يك متغيره به بررسي تاثير متغير مستقل بر متغيرهاي وابسته پرداختيم. در ادامه با استفاده از رگرسيون چند متغيره، ميزان تاثير هر يك از اجزاي 9 گانه طراحي بستهبندي بر هويت برند و معادله خط تعيين گرديد. در نهايت برابري اثر اجزاي 9 گانه طراحي بسته بندي از نظر پاسخ دهندگان با استفاده از آزمون فريدمن مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان ميدهد كه طراحي بستهبندي بر هويت برند و تمامي اجزاي سازنده آن در برند تك ماكارون تاثير دارد. همچنين اجزا و عناصر 9 گانه طراحي بستهبندي از ديدگاه پاسخدهندگان يكسان نيستند. نتايج نشان ميدهد كه تفاوت معنيداري بين ميانگين رتبههاي آنها وجود دارد.

32. رحيمي (1389) در پژوهشي با عنوان “بررسي تأثير کيفيت ادراک شده از خدمات شرکتهاي بيمه دولتي، بر ارزش ويژه برند آنها از ديدگاه مصرفکنندگان تهراني (مورد مطالعه: شرکتهاي بيمه ايران و آسيا)” به بررسي روابط بين اجزاي چهارگانه ارزش ويژه برند مبتني بر مشتريان، طبق مدل آکر، (شامل”کيفيت ادراک شده”، “آگاهي از برند”، “وفاداري به برند”، و “تصوير ذهني از برند”) در صنعت بيمه ايران پرداخت. در اين پژوهش جهت سنجش کيفيت ادراک شده، با استفاده از تحقيقات پيشين، از مفهوم SERVPERF و ابعاد پنجگانه آن در بخش خدمات استفاده شده است. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي و همبستگي و مبتني بر مدل معادلات ساختاري است. در اين پژوهش از 460 نفر از مشتريان حقيقي صنعت بيمه نظرخواهي شده است. نتايج اين پژوهش مدل سه بعدي ارزش ويژه برند در صنعت بيمه را پيشنهاد ميدهد (بعد “آگاهي از برند” حذف شد). همچنين مطالعهي حاضر با تفكيك ساختار ارزش ويژه برند مبتني بر مشتريان به اجزاي تشكيلدهنده آن در صنعت بيمه و آزمون روابط بين اين اجزا، به درك بهتر از مفهوم ارزش ويژه برند در اين صنعت كمك مينمايد.

33. ايوبي يزدي (1388) در پژوهشي با عنوان “عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند در مقاصد گردشگري شهر يزد” به بررسي عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند در مقاصد گردشگري شهر يزد پرداخت. ابتدا با مروري بر ادبيات تحقيق، متغيرهاي مرتبط با اين موضوع شناسايي شد. در مرحله بعد، پرسشنامه با 34 شاخص انتخاب شد و در اختيار گردشگران قرار گرفت. با استفاده از اطلاعات پرسشنامه 4 عامل وفاداري به برند مقصد گردشگري، آگاهي به برند مقصد گردشگري، تصوير برند مقصد گردشگري و کيفيت ادراکشده از مقصد گردشگري مورد بررسي قرار گرفتند. روش نمونهگيري مورد استفاده نمونهگيري در دسترس بود. در تحليل دادههاي تحقيق، از روشهاي توصيفي شامل جداول اکتشافي و از روشهاي استنباطي شامل رگرسيون، تحليل عاملي تاييدي، آزمون K-s ، آزمون T مورد استفاده قرار گرفت. نتايج تجزيه و تحليل متغيرهاي مختلف براي فرضيات مورد تاييد قرار گرفت. بدين صورت که آگاهي از برند مقصد گردشگري، تصوير برند مقصد گردشگري، وفاداري به برند مقصد گردشگري و کيفيت ادراک شده از مقصد گردشگري بر ارزش ويژه برند مقصد گردشگري يزد تأثير مثبت دارد.

2-7-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور

1. ون هورن و پيترز (2013) در مقالهاي با عنوان “ترجيح برندهاي مقلّد؛ عدماطمينان احساس خوبي را نسبت به تقليد ايجاد ميکند”، با انجام 3 آزمايش اين فرضيه را که ارزيابي ازتقليد، بهطور جد، به عدم اطمينان بستگي دارد مورد بررسي قرار دادند. آزمايشات با استفاده از نمونههايي از دانشجويان هلندي، نامهايي برند بههمراه تصاويرشان و دستههاي مختلف از محصول نوشيدني انرژيزا و برندهاي منتخب پيشرو انجام شد. 3 آزمايش با آزمون ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و نتايج نشان داد که هنگاميکه ترديد دربارهي کيفيت محصول پايين بيايد، مردم برند مقلّد را دوست ندارند، اما هنگاميکه اين ترديد بالا ميرود، اين ترجيح برعکس ميشود.

2. مطالعه گارسيا و همکاران198 (2013) مقالهاي را با عنوان “گرايش کارآفريني و تهديد تقليد: تأثير قابليتهاي بالادست199 و پايين دست200 ” انجام دادند. اين مقاله پيچيدگي بين کارآفرينيگرايي201 و عملکرد را آشکار ميسازد. در اين مقاله به بررسي اثر تهديد تقليد، بهعنوان يک عامل خارجي کليدي براي توضيح نيروي رقابتي و سپس تاکيد بر اثربخشي و بهرهوري کارآفرينيگرايي دارد. همچنين اين مقاله تواناييهاي نقش بالادست (فني) و پايين دست (بازاريابي) را بهعنوان عامل اثرگذار بر اثربخشي کارآفرينيگرايي شرح ميدهد. مقاله با انتخاب شرکتهايي از صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام شد. دادهها با استفاده از نرمافزارSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل نشان داد که، در شرايطي که خطر تقليد وجود داشته باشد، قابليتهاي بازاريابي پايين دست به بهرهبرداري از فرصتهاي بهدستآمده از کارآفرينيگرايي، که اثرات مثبتي بر عملکرد دارد، کمک ميکند. در مقابل، تواناييها و قابليتهاي فني بالادست موجود، زمانيکه تهديد تقليد در محيط وجود داشته باشد، در کارآفرينيگرايي به نتيجهاي نميرسد.

3. مطالعه ملنيک و همکاران202 (2013) مقالهاي را با عنوان “نشاندار سازي تجارت شما: عوامل فرهنگي در ماندگاري علائم تجاري” انجام دادند. انجمنهاي حمايت از علائم تجاري و نام برند در استراتژي برند بسيار مهم هستند، اما شناخت کمي در مورد عوامل تعيينکنندهي ماندگاري و بقاي علامت تجاري وجود دارد. براي شرح و توضيح ماندگاري علائم تجاري، مقاله يک مدل چند سطحي ريسک حسابداري براي ويژگيها و مشخصات علامت تجاري، ويژگيهاي شرکت و کشور شرکت از فرهنگ ملي مبدأ را برآورد کرده است. مجموعه داده شامل سرشماري 2911 علامت تجاري صنعت امنيت نرم افزار در آمريکا، طي يک دورهي هشت ساله، متعلق به شرکتهاي 11 کشور جهان است. نتايج نشان ميدهد، منشاء فرهنگ يک شرکت اثر سيستماتيکي بر انواع علامت تجاري شرکت دارد که به احتمال زياد دوام و ماندگاري را مدتدار ميکند. عمر علامت تجاري و عمر شرکت، احتمال بقا و ماندگاري علامت تجاري را افزايش ميدهد. شرکتهاي بزرگ و خلاقانهتر تمايل دارند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، انتقال دانش، حقوق رقابت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت