منابع و ماخذ پایان نامه اعتماد به برند، ارزش درک شده، صنعت مواد

دانلود پایان نامه ارشد

عاملي تاييدي جهت بررسي روايي سازه و ضريب آلفاي کرونباخ جهت سنجش انسجام دروني ابزارها مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه‌ها براي450 مشتري بانک ارسال شد، با اين حال فقط 292 پرسشنامه معتبر و قابل استفاده بود. براي تجزيه و تحليل از روش مدل‌يابي معادلات ساختاري استفاده شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد که تصوير شرکت مهم‌ترين عامل مؤثر بر وفاداري مشتري است. همچنين کيفيت خدمات بهطور مثبت و معنادار بر وفاداري مشتري تأثير دارد. درحاليکه ارزش درک شده در اين مطالعه بر ارتقاي وفاداري مشتري در شعب بانک ملت مشهد تأثير قابل توجهي ندارد.

7. ابراهيمي (1392) در پژوهشي با عنوان “بررسي عوامل مؤثر بر خريد اينترنتي: تبيين متغيرهاي اعتماد، ريسک ادراکشده، منفعت ادراکشده و پيشايندهاي آنها” باتوجه به ورود تجارت الکترونيک به کشور و مسائل و مشکلاتي که مسئولين اين حوزه در رابطه با آن دارند به بررسي عوامل مؤثر بر خريد اينترنتي، شناسايي و تأثير پيشايندهاي مبتني بر شناخت، تجربه، حالت عاطفي و شخصيت بر اين عوامل در بين مشتريان وب سايت رايانه داتکام ميپردازد و در نهايت براساس نتايج بهدست آمده از پژوهش پيشنهاداتي براي بهبود تجارت الکترونيک به مسئولين حاضر در اين حوزه مطرح ميگردد.

8. سالمي (1392) در پژوهشي با عنوان “بررسي تأثير ارزش و ريسک درک‌شده سبز بر قصد‌خريد خودرو بهواسطه اعتماد سبز” به بررسي تأثير ارزش و ريسک درک شده سبز بر قصد خريد خودرو بهواسطه اعتماد سبز پرداخت. روش تحقيق ماهيتي پيمايشي-تحليلي دارد. دادههاي اين تحقيق با نظرسنجي از اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد، از طريق پرسشنامه جمعآوري شده است. از روش آماري مدليابي معادلات ساختاري براي آزمون فرضيهها استفاده شده است. نتايج پژوهش حاکي از اين است که ارزش درک شده سبز به طور مثبت بر اعتماد و قصد خريد سبز اثرگذار است، در حالي که ريسک درک شده سبز بهطور منفي بر هر دو آنها اثر گذار است. علاوه براين، اين پژوهش نشان ميدهد که رابطه بين قصد خريد سبز و ارزش/ ريسک درک شده سبز با واسطه اعتماد سبز است.

9. اميدوار (1392) در پژوهشي با عنوان “بررسي تأثير تبليغات دهانبهدهان الکترونيکيe-WOM بر تصوير برند و تمايل خريد خودروي تيبا” به بررسي اثرات بازاريابي دهانبه دهان الکترونيکي (e-WOM) بر تصوير برند و تمايل خريد خودروي تيبا پرداخت تا با شناسايي ميزان تأثير هر يک از متغيرهاي تحقيق، راهکارهايي در جهت نحوه برخورد مديران شرکت سايپا با اين مقوله ارائه نمايند. اين تحقيق داراي 3 فرضيه ميباشد که جهت بررسي فرضيات تحقيق از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است و با توجه به سطح معنيداري گزارششده هر سه فرضيه تحقيق تاييد گرديد.

10. پورزماني (1392) در پژوهشي با عنوان ” تحليل تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر وفاداري مشتريان به برند و تبليغات دهانبهدهان از طريق نقش تصوير برند، اعتماد به برند، دلبستگي به برند و تعهد به برند (مورد مطالعه: شرکت زمزم شيراز) ” به تحليل و بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر وفاداري به برند و تبليغات دهان به دهان از طريق نقش تصوير برند، اعتماد به برند، دلبستگي به برند و تعهد به برند در ميان مشتريان شرکت زمزم در شهرستان شيراز پرداخت. جامعه آماري مشتريان شرکت در شهر شيراز است که از تمامي محصولات استفاده ميکنند. بنابراين جامعه آماري نامحدود ميباشد. ابزار گردآوري دادهها، پرسشنامه استاندارد بوده است. 350 پرسشنامه توزيع و 298 عدد جمعآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روش نمونهگيري از نوع در دسترس بوده است. روايي و پايايي پرسشنامه تاييد شده است. جهت بررسي و آزمون فرضيهها از نرم افزارهاي SPSS وPLS استفاده شده است. يافتههاي پژوهش نشان داد که مسئوليت اجتماعي شرکت بر تصوير برند و اعتماد به برند تأثير مثبت و معناداري دارد، اما تأثيرآن بر دلبستگي به برند و تعهد به برند رد شد. از طرفي يافتههاي پژوهش نشان داد که تصوير برند بر اعتماد به برند، دلبستگي به برند و تعهد به برند داراي تأثير مثبت و معناداري است. همچنين تأثير اعتماد به برند بر دلبستگي به برند، تعهد به برند، وفاداري به برند و تبليغات دهان به دهان نيز مورد تاييد قرار گرفت. دلبستگي به برند نيز بر تعهد به برند، وفاداري به برند و تبليغات دهان به دهان تأثير مثبت و معناداري دارد. تعهد به برند بر وفاداري به برند و تبليغات دهان به دهان و نيز وفاداري به برند بر تبليغات دهان به دهان داراي تأثير مثبت و معناداري است.

11. بلخي (1392) در پژوهشي با عنوان “نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند (مطالعه موردي شرکت لبنيات وارنا)” به بررسي تأثير هويت برند بر توسعه وفاداري به برند و ارزش ويژه برند در صنعت مواد غذايي (محصولات لبني) صورت گرفته است. نوع تحقيق حاضر از لحاظ ماهيت مسئله و هدف، تحقيقي کاربردي و از لحاظ روش تحقيق، يک تحقيق توصيفي و پيمايشي است. براي جمع آوري دادهها نيز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش مشترياني هستند که در شهرستانهاي جنوب شرق تهران (ورامين، قرچک و پيشوا) ساکن بوده و از محصولات لبني شرکت وارنا استفاده کردهاند همچنين جهت تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيات تحقيق از روش مدل سازي معادلات ساختاري استفاده شده است.

12. محمدي (1392) در پژوهشي با عنوان “تأثيرعوامل مؤثر بر وفاداري مشتري به برند بهواسطه هويت‌يابي مشتري با برند (مورد مطالعه: مشتريان نمايندگي‌هاي تويوتا)” با توجه به اهميت مزاياي ناشي از وفاداري مشتريان به برند و حياتي بودن اين مبحث در حوزه بازاريابي، به بررسي اين مهم پرداخت. شرکت‌ها بهدنبال ايجاد فرصت‌هاي مناسب جهت جلب و حفظ مشتريان وفادار مي‌باشند، از اين‌رو، بهدنبال شناسايي، آزمون و تقويت عناصري هستند که در شکل‌گيري وفاداري مشتريان مؤثر باشند. برندها حامل معاني نمادين بسياري مي‌باشند و مي‌توانند به مشتريان در دست‌يابي به هدف‌هاي اساسي هويتي‌شان کمک کنند. لذا در مطالعه حاضر هويت‌يابي مشتري با برند به عنوان يکي از عوامل تأثيرگذار بر وفاداري به برند درنظرگرفته شده‌است. همچنين در اين تحقيق اثر 4 متغير تمايز، پرستيژ، منافع اجتماعي و تجربيات به يادماندني از برند بر وفاداري به برند به واسطه هويت‌يابي مشتري نيز مورد بررسي قرار گرفت.

13. فيض محمدي و همکاران (1392) در پژوهشي با عنوان “بررسي تأثير هويت برند بر وفاداري مشتريان لوازم خانگي سامسونگ” به بررسي تأثير هويت برند بر وفاداري مشتريان پرداخت. امروزه وفاداري مشتريان کليد موفقيت تجاري محسوب ميشود. با افزايش وفاداري مشتريان سهم بازار و ميزان سوددهي بنگاه اقتصادي بالا ميرود. مهمترين و منحصر بهفردترين خصوصيات برند در هويت برند نمايان ميشود. اصولاً هويت برند آن چيزي است که برند درصدد نشان دادن آن است که بايد ماهيت دائمي و طولاني مدت داشته باشد. يکي از ويژگيهاي مهم يک برند، توانمندي در ايجاد وفاداري در مشتريان است و يکي از ترجيحات مشتريان در انتخاب محصول، نام معتبر و هويتساز آن است. بنابراين هدف اصلي در اين پژوهش تعيين تأثيرهويت برند بر وفاداري مشتريان ميباشد.

14. آخوندي (1392) در پژوهشي با عنوان “شناسايي و بررسي متغيرهاي اثرگذار بر ارزش درکشده مصرفکننده، رضايتمندي. تمايل رفتاري آينده مشتري و ارائه الگويي کاربردي در شعب فروشگاههاي شهروند در شهر تهران” به شناسايي و بررسي متغيرهاي اثرگذار بر ارزش درکشده مشتريان، رضايتمندي و تمايل رفتاري آينده مشتريان در شعب فروشگاههاي شهروند در شهر تهران ميپردازد. از اينرو پس از بازنگري نظريههاي مختلف در زمينه ارزش درک شده مصرفکننده و رضايتمندي مشتريان، نظريه هدف وسيله در تبيين ارزش درک شده مصرفکننده و نظريه عدم تاييد انتظارات و نظريه سازگاري تمايلات در تبيين رضايتمندي مشتريان موردتوجه قرار گرفت و بر مبناي اين نظريات شناسايي انتظارات و تمايلات مشتريان در ارتباط با ويژگيهاي فروشگاه بهعنوان عوامل اثرگذار بر ارزش درکشده موردتوجه قرار گرفت. در مرحله بعد اين عوامل از طريق مصاحبه با مشتريان مورد شناسايي قرار گرفت و بر مبناي عوامل شناسايي شده پرسشنامه انتظارات و تمايلات مشتريان در ارتباط با ويژگيهاي فروشگاه طراحي گرديد. نتايج حاصل از اين پژوهش پس از جمع آوري دادهها در مرحله اصلي پژهش و تجزيه و تحليل دادهها حاصل گرديد و بر مبناي ادبيات پژوهشي در اين زمينه مورد بحث قرار گرفت.

15. معين (1392) در پژوهشي با عنوان” جايگاهيابي نام و نشان تجاري شرکت آرايشي بهداشتي ايران آوند فر نسبت به رقيب از ديدگاه مشتريان (مطالعه موردي: برند دکتر ژيلا )” به روش تحليلي- پيمايشي (با استفاده از پرسشنامه مربوط به مشتريان و کارشناسان شرکت ايران آوندفر) چهار ويژگي محسوس (فيزيکي) محصولات شرکت ايرانآوند (قيمت، کيفيت، خدمات و نوآوري) بهعنوان عوامل مناسب براي جايگاه نام و نشان تجاري شرکت مذکور در مقايسه با رقبايش مورد آزمون قرار گرفت تا جايگاه اين ويژگيها در ذهن مشتريان و کارشناسان شرکت مشخص شده، مورد مقايسه قرار گرفته، در نهايت اولويتهاي آنها تعيين گردد. نمونه آماري شامل 200 داروخانه و خردهفروش و کارمندان شرکت در سطح شهر تهران و کرج و 75 کارشناس آزمايشگاه، بازاريابي، تحقيقات بازار و فروش شرکت در نظر گرفته شد. آزمونهاي مورد استفاده شامل؛ آزمون دوجملهاي، آزمون فيشر و آزمون رتبهبندي فريدمن براي تعيين اولويتهاي هر گروه است. نتايج نشان داد که مشتريان از بين اين چهار ويژگي، تنها دو ويژگي نوآوري و کيفيت را براي جايگاه شرکت بيشترين اولويت را ميدهند و از ديد کارشناسان شرکت قيمت و سپس خدمات دو عامل اولويت دار است.

16. فاطمي (1391). در پژوهشي با عنوان “بررسي نقش واسط ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري در تأثير ارتباط موفق با مشتري و تصوير برند (مورد مطالعه: هتل هاي 5 ستاره شهرمشهد)” به بررسي نقش واسط ارزش ويژه برند در تأثير ارتباط موفق با مشتري و تصوير برند ميپردازد. تحقيق حاضر، از نظر هدف، کاربردي بوده و براساس روش گردآوري دادهها، تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي تحليلي ميباشد. دادههاي مورد نظر با استفاده از يک پرسشنامه که روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفته شده است. همچنين بهمنظور تجزيه و تحليل دادهها، از نرم افزار اسمارت پي ال اس، که از نوع معادلات ساختاري محسوب ميگردد، استفاده شده است. در اين تحقيق اثر غير مستقيم ارتباط موفق با مشتري بر تصوير برند بيشتر از اثر مستقيم آن ميباشد، که نشاندهنده نقش مهم ارزش ويژه برند در ايجاد تصوير از برند است. همچنين تأثير مثبت معنادار ارتباط موفق با مشتري و ارزش ويژه برند بر تصوير برند مورد تاييد قرار گرفت.
17. زارعي (1391) در پژوهشي با عنوان “بررسي تأثير متغيرهاي بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند بر ترجيح و قصد خريد از يک نام تجاري (مورد مطالعه: نامهاي تجاري عمده در صنعت مواد غذايي ايران)” به بررسي تأثير متغيرهاي بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه نام و نشان تجاري بر قصد خريد مصرفکنندگان از نامهاي تجاري عمده در صنعت مواد غذايي شهر تهران انجام گرديد. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي ارتباط بين سازههاي ارزش ويژه نام و نشان تجاري مشتريمدار (شامل ارزش ويژه دانشي، ارزش ويژه نگرشي و ارزش ويژه ارتباطي) با ترجيح نام و نشان تجاري و قصد خريد مشتريان، و نيز تأثير پذيري اين ارزش ويژه ي نام و نشان تجاري از کيفيت درکشدهي مصرفکنندگان محصول شرکت مورد نظر با درنظر گرفتن مهمترين عوامل مؤثر بازاريابي ميباشد که با توجه به مطالعات صورت گرفته مدل جامعتري را ارائه ميدهد. روش نمونهگيري پژوهش، نمونهگيري خوشهاي و ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه مي باشد، و سطح تحليل پژوهش نيز مصرفکننده است. جامعه آماري پژوهش، مصرفکنندگان محصولات کاله و دامداران در شهر تهران بوده و دادههاي پژوهش (نمونه=522) از مناطق 1، 2، 5، 6، 10 و 22 جمعآوري شدهاند. در تجزيه و تحليل دادهها نيز از نرم افزارهاي SPSS و Lisrel استفاده گرديد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر، اصل عدم مداخله Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، جو سازمانی