منابع و ماخذ پایان نامه اصلي، اندازهگيري، عاملي

دانلود پایان نامه ارشد

درصد (155 نفر) مرد هستند.

4-2-2- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن
پاسخدهندگان براساس سن به 5 دسته تقسيم شدهاند، که توزيع فراواني هر يک از دستهها در جدول و نمودار شماره(4-2) نشان داده است.

سن
فراواني
درصد
1
20 سال و کمتر
24
6.2%
2
23-21
118
30.3%
3
26-24
128
32.9%
5
27سال و بيشتر
119
30.6%

نتايج توصيف آماري حاصل درباره متغير سن حاکي از آن است که از مجموع 389 نمونه آماري، 6.2 درصد (24 نفر) 20سال و کمتر، 30.3 درصد (118نفر) بين 23-21 سال، 32.9درصد (128 نفر) بين 26-24 سال و 3.6 درصد (119 نفر) 27 سال و بيشتر هستند.

4-2-3- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل
پاسخدهندگان که بر حسب مجرد يا متأهل بودنشان تقسيمبندي شدهاند، که توزيع فراواني هريک از دستهها در جدول و نمودار شماره(4-3) نشان داده شده است.

وضعيت تأهل
فراواني
درصد
1
مجرد
334
85.9%
2
متأهل
55
14.1%

نتايج توصيف آماري حاصل درباره متغير وضعيت تأهل حاکي از آن است که 85.9 درصد (334 نفر) مجرد و 14.1 درصد (55 نفر) را متأهل بودهاند.

4-3- تحليل استنباطي دادهها
بعد از تجزيه و تحليل توصيفي دادهها، به تحليل استنباطي دادهها پرداخته ميشود. در تجزيه و تحليل استنباطي فرضيههاي تحقيق مورد ارزيابي و آزمون قرار ميگيرند. اما قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضيات و ارزيابي مدل ساختاري تحقيق، لازم است از صحّت مدل اندازهگيري عوامل مؤثر بر قصد خريد اطمينان حاصل شود، لذا بهمنظور ايجاد مدل اندازهگيري برازنده و قابل قبول و تعيين اين موضوع که آيا نشانگرها به خوبي سازههاي نظري زيربنايي را اندازهگيري مينمايند، تحليل عاملي تاييدي در مورد کليه عوامل نهفته توسط مدل معادلات ساختاري انجام ميگيرد.

4-3-1 – مدلهاي اندازهگيري
قبل از ارزيابي مدل ساختاري فرضي، بهمنظور ايجاد مدل اندازهگيري برازنده و قابل قبول و تعيين اين موضوع که آيا نشانگرها به خوبي سازههاي نظري زيربنايي را اندازهگيري مينمايند، تحليلعاملي تأييد در مورد کليه عوامل نهفته صورت پذيرفت.

4-3-1-1- مدل اندازهگيري نام برند

شکل 4-1 مدل اندازهگيري نام برند مربوط به خروجي راهحلهاي استاندارد شده را در برند اصلي نشان ميدهد. باتوجه به نتايج ارائه شده در جدول (4-6) که از خروجي نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، اين موضوع حاصل ميشود که مدل اندازهگيري برند اصلي از برازندگي قابل قبولي برخوردار است (صادقپور و مرادي، 1389). قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بهوسيله بار عاملي نشان داده ميشود. بار عاملي مقداري بين صفر و يک است. اگر بار عاملي کمتر از3/0 باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر ميشود. بار عاملي بين 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است (کلاين، 1994).

شاخص برازش هنجار شده
برازش نسبي
برازش افزايشي
توکر-لويس
شاخص برازش
تطبيقي
درجه آزادي
کاي اسکوئر
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
0.97
0.97
0.96
0.96
0.99
1.000
0.99
1.000
0.99
1.000
19
19
25.37
18.84
شکل 4-2 مدل اندازهگيري نام برند مربوط به خروجي راهحلهاي استاندارد شده را در برند مقلّد نشان ميدهد. با توجه به نتايج ارائه شده در جدول (4-6) که از خروجي نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، اين موضوع حاصل ميشود که مدل اندازهگيري برند مقلّد از برازندگي قابل قبولي برخوردار است. زيرا اگر(272×2/df) کوچکتر از 2 و CFI273، TLI274، IFI275، 276RFI، 277NFI بزرگتر از 0.9 باشد، نشاندهندهي برازش مطلوب و مناسب است (صادقپور و مرادي، 1389).

4-3-1-2- مدل اندازهگيري لوگو و نماد

شکل4-3 مدل اندازهگيري لوگو ونماد مربوط به خروجي راهحلهاي استاندارد شده را در برند اصلي نشان ميدهد. با توجه به نتايج ارائه شده در جدول (4-7) که از خروجي نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، اين موضوع حاصل ميشود که مدل اندازهگيري برند اصلي از برازندگي قابل قبولي برخوردار است (صادقپور و مرادي، 1389). قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بهوسيله بار عاملي نشان داده ميشود. بار عاملي مقداري بين صفر و يک است. اگر بار عاملي کمتر از3/0 باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر ميشود. بار عاملي بين 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است (کلاين، 1994).

شکل4-4 مدل اندازهگيري لوگو ونماد مربوط به خروجي راهحلهاي استاندارد شده را در برند مقلّد نشان ميدهد. با توجه به نتايج ارائه شده در جدول (4-7) که از خروجي نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، اين موضوع حاصل ميشود که مدل اندازهگيري برند مقلّد از برازندگي قابل قبولي برخوردار است، زيرا اگر (x2/df) کوچکتر از 2 و CFI، TLI، IFI، RFI، NFI بزرگتر از 0.9 باشد، نشاندهندهي برازش مطلوب و مناسب است (صادقپور و مرادي، 1389).

شاخص برازش هنجارشده
برازش نسبي
برازش افزايشي
توکر-لويس
شاخص برازش تطبيقي
درجه آزادي
کاي اسکوئر
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
0.97
0.97
0.95
0.96
0.99
1.000
0.98
1.000
0.99
1.000
19
19
26.78
19.18

4-3-1-3- مدل اندازهگيري کاراکتر

شکل4-5 مدل اندازهگيري کاراکتر مربوط به خروجي راهحلهاي استاندارد شده در برند اصلي را نشان ميدهد. با توجه به نتايج ارائه شده در جدول(4-8) که از خروجي نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، اين موضوع حاصل ميشود که مدل اندازهگيري از برازندگي قابل قبولي برخوردار است (صادقپور و مرادي، 1389). قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بهوسيله بار عاملي نشان داده ميشود. بار عاملي مقداري بين صفر و يک است. اگر بار عاملي کمتر از3/0 باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر ميشود. بار عاملي بين 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است (کلاين، 1994).

شکل 4-6 مدل اندازهگيري کاراکتر مربوط به خروجي راهحلهاي استاندارد شده در برند مقلّد را نشان ميدهد. با توجه به نتايج ارائه شده در جدول(4-8) که از خروجي نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، اين موضوع حاصل ميشود که مدل اندازهگيري از برازندگي قابل قبولي برخوردار است، زيرا اگر(x2/df) کوچکتر از 2 و CFI، TLI، IFI، RFI ،NFI بزرگتر از 0.9 باشد، نشاندهندهي برازش مطلوب و مناسب است (صادقپور و مرادي، 1389).

شاخص برازش هنجارشده
برازش نسبي
برازش افزايشي
توکر-لويس
شاخص برازش تطبيقي
درجه آزادي
کاي اسکوئر
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
0.96
0.96
0.94
0.94
0.94
0.99
0.98
0.99
0.98
0.99
19
19
27.01
22.62

4-3-1-4- مدل اندازهگيري شعار و طنين

شکل4-7 مدل اندازهگيري شعار و طنين مربوط به خروجي راهحلهاي استاندارد شده برند اصلي را نشان ميدهد. با توجه به نتايج ارائه شده در جدول (4-9) که از خروجي نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، اين موضوع حاصل ميشود که مدل اندازهگيري از برازندگي قابل قبولي برخوردار است (صادقپور و مرادي، 1389). قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بهوسيله بار عاملي نشان داده ميشود. بار عاملي مقداري بين صفر و يک است. اگر بار عاملي کمتر از3/0 باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر ميشود. بار عاملي بين 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است (کلاين، 1994).

شکل 4-8 مدل اندازهگيري شعار و طنين مربوط به خروجي راهحلهاي استاندارد شده برند مقلّد را نشان ميدهد. با توجه به نتايج ارائه شده در جدول (4-9) که از خروجي نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، اين موضوع حاصل ميشود که مدل اندازهگيري از برازندگي قابل قبولي برخوردار است، زيرا اگر(x2/df) کوچکتر از 2 و CFI، TLI، IFI، RFI ،NFI بزرگتر از 0.9 باشد، نشاندهندهي برازش مطلوب و مناسب است (صادقپور و مرادي، 1389).

شاخص برازش هنجار شده
برازش نسبي
برازش افزايشي
توکر-لويس
شاخص برازش تطبيقي
درجه آزادي
کاي اسکوئر
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
0.98
0.97
0.97
0.96
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.98
19
19
20.86
21.20
4-3-1-5- مدل اندازهگيري بسته بندي

شکل4-9 مدل اندازهگيري بسته بندي مربوط به خروجي راهحلهاي استاندارد شده برند اصلي را نشان ميدهد. با توجه به نتايج ارائه شده در جدول (4-10) که از خروجي نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، اين موضوع حاصل ميشود که مدل اندازهگيري از برازندگي قابل قبولي برخوردار است (صادقپور و مرادي، 1389). قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بهوسيله بار عاملي نشان داده ميشود. بار عاملي مقداري بين صفر و يک است. اگر بار عاملي کمتر از3/0 باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر ميشود. بار عاملي بين 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است (کلاين، 1994).

شکل 4-10 مدل اندازهگيري بستهبندي مربوط به خروجي راهحلهاي استاندارد شده برند مقلّد را نشان ميدهد. با توجه به نتايج ارائه شده در جدول (4-10) که از خروجي نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، اين موضوع حاصل ميشود که مدل اندازهگيري از برازندگي قابل قبولي برخوردار است، زيرا اگر(x2/df) کوچکتر از 2 و CFI، TLI، IFI، RFI ،NFI بزرگتر از 0.9 باشد، نشاندهندهي برازش مطلوب و مناسب است (صادقپور و مرادي، 1389).
شاخص برازش هنجار شده
برازش نسبي
برازش افزايشي
توکر-لويس
شاخص برازش تطبيقي
درجه آزادي
کاي اسکوئر
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
0.96
0.97
0.95
0.96
0.99
1.000
0.99
1.000
0.99
1.000
19
19
21.95
18.89

4-3-1-6- مدل اندازهگيري تصوير برند

شکلهاي4-11 و 4-12 مدل اندازهگيري تصوير برند مربوط به خروجي راهحلهاي استاندارد شده را نشان ميدهد. با توجه به نتايج ارائه شده در جدول (4-11) که از خروجي نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، اين موضوع حاصل ميشود که مدلهاي اندازهگيري از برازندگي قابل قبولي برخوردار است، چراکه مدل در حالت اشباع قرار دارد. قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بهوسيله بار عاملي نشان داده ميشود. اگر بار عاملي کمتر از3/0 باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر ميشود. بار عاملي بين 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است (کلاين، 1994).
شاخص برازش هنجار شده
برازش نسبي
برازش افزايشي
توکر-لويس
شاخص برازش تطبيقي
درجه آزادي
کاي اسکوئر
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
1.000
1.000


1.000
1.000


1.000
1.000
0
0
0.000
0.000
4-3-1-7- مدل اندازهگيري ارزش درک

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ابزار پژوهش، انتخاب برند، ارزش درک شده Next Entries تحقیق رایگان درباره رضایت شغل، رضایت شغلی، استرس شغلی