منابع و ماخذ پایان نامه استراتژی ها، کارت امتیاز متوازن، ماتریس SWOT، برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پایان نامه ارشد

جمع این نیروها میزان جذابیت صنعت را نشان می دهد.نحوه ارتباط پنج نیروی رقابتی در شکل 2-3 مشخص شده است.

در این مدل برای طراحی برنامه ریزی استراتژیک لیستی از عوامل قدرت یا ضعف برای هر صنعت تهیه می شود، که پس از امتیاز بندی و تجزیه و تحلیل می توان تاثیر هر یک از عناصر پنج گانه در مدل را مشخص و نسبت به تقویت و حفظ آن اقدام نمود.(فروزنده،1384)
2-3-4- مدل کارت امتیاز متوازن(BSC)
این مدل اولین بار در سال 1992 توسط کاپلان و نورتون در مقاله ” کارت امتیاز متوازن سنجه ای که محرک عملکرد است” در مجله کسب و کارها ارائه شد. کاپلان و نورتون با تمرکز به نیاز مدیران مبنی بر در دست داشتن هر دو شاخص مالی و عملیاتی، 4 حوزه اصلی زیر را در نظر گرفتند،
• دیدگاه مشتری: نحوه ارزیابی مشتری از عملکرد شرکت
• دیدگاه درونی:شناسایی فرایندهای مهم و بهبودآن
• دیدگاه رشد و یادگیری: ایجاد امکان فراهم آوردن ارزش در آینده
• دیدگاه مالی: چگونگی در نظر گرفتن منافع سهامداران
کارت امتیاز متوازن برای مدیران چارچوب مفهومی را ایجاد می کند که اهداف استراتژیک سازمان را به مجموعه ای منسجم از شاخص های عملکرد ترجمه می نماید.این چارچوب در برگیرنده سنجه های هر دو بعد مالی و غیر مالی ا ست. این سنجه ها باعث جاری شدن اهداف استراتژیک در سراسر سازمان می شوند، لذا عملکرد افراد سازمان را با اهداف استراتژیک پیوند می دهد.
یافته های کاپلان و نورتون تعیین کننده این واقعیت بود که شرکت های موفق در هر یک از 4 دیدگاه اهداف خود را تعیین می کنند و برای ارزیابی سنجه هایی انتخاب کرده و اهداف کمی هر یک از سنجه ها را برای دوره های ارزیابی مورد نظر تعیین می کنند، سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورد اجرا می گذارند. بین اهداف و سنجه های این 4 دیدگاه رابطه علت و معلولی وجود دارد،آنها را با یکدیگر ارتباط می دهد. شکل شماره 2-4 زنجیره علت و معلول در میان مناظر کارت امتیاز متوازن را نشان می دهد.

2-4 زنجیره علت ومعلولی در میان مناظر کارت امتیاز متوازن شاهرودی و قلی زاده توچایی(1389)

مدیران با به کارگیری پنج اصل اساسی زیر چارچوب BSC را به کار می گیرند:
• ترجمه استراتژی به واژه های عملیاتی
• هم ردیف سازی سازمان با استراتژی
• فراگیر کردن انجام استراتژی در سازمان
• تبدیل کردن برنامه ریزی استراتژیک به فرایند مستمر
• همراه کردن تغییرات سازمانی از طریق تعهدات مدیران عالی(شاهرودی وقلی زاده،1389)

شکل 2-5 فرایند مدیریت در BSCرا نشان می دهد:

2-3-5-گسترش فعالیت های کیفی (QFD)
روش گسترش فعالیتهای کیفی (QFD) یکی از موفق ترین ابزارهای ارتقا کیفبت است که با در نظر گرفتن خواستههای مشتری در سنگ بنای توسعه کیفیت محصول باعث می شود تا محصول یا خدمت با توجه به خواسته های مشتری و در راستای تامین نیازهای او طراحی و تولید شود.بعبارت دیگر استفاده از QFDدر طراحی کلیه مراحل و فرایندهای تکوین و فراوری محصول باعث میشود تا تمامی این فرایندها بر اساس نیازهای عنوان شده از طرف مشتری و در جهت ارضا نمودن این نیازها شکل گیرد و عمل نماید.این روش بصورت گسترده در مرکز تحقیق و توسعه هر سازمان و در پروژه های ایجاد و توسعه محصولات جدید مورد استفاده قرار میگیرد. QFDبه طور کلی با سه روش و نگرش مختلف که توسط اکاکو و ماکابه و فوکوهارا بنیانگذاری شده اند، شناخته میشود که عبارتند از روش 4 ماتریسی، روش3 ماتریسی، روش Blitz به طور نمونه روش 4 ماتریسی QFDبرای گسترش کیفیت از خواسته های مشتری تا مراحل ساخت و مونتاژ محصول از 4 ماتریس پیوسته استفاده می کند. این 4 ماتریس به ترتیب شامل : ماتریس طرح ریزی محصول52، ماتریس طراحی محصول53 ماتریس طرح ریزی فرایند 54 و ماتریس برنامه ریزی و کنترل55 می باشد که هر کدام از آنها از ابزار خانه کیفیت استفاده می کنند. با استفاده از 4 ماتریس این، روش خانه کیفیت به خیابان کیفیت تبدیل می شود که در آن خروجی های یک QFD، ورودی های QFD بعدی می باشند و از این رو طریق کیفیت به طور سیستماتیک از برنامه ریزی محصول به ساخت و مونتاژ کشیده می شود.مراحل تکوین آن عبارت است از:
1. تعیین خواسته ها و الزامات کیفی مشتریان
2. اولویت بندی نیازهای کیفی
3. ارزیابی رقبا از نقطه نظر مشتری
4. تبدیل خواسته ها و الزامات کیفی به مشخصه های فنی و مهندسی محصول
5. تعیین میزان ارتباط بین خواسته های مشتری و مشخصه های فنی و مهندسی محصول
6. ارزیابی رقبا از نظر فنی و تکنیک
7. توسعه خواسته های مشتری
8. اولویت بندی مشخصه های فنی محصول
9. بررسی رابطه مشخصه های فنی محصول با یکدیگر
10. تعیین مقادیر هدف برای مشخصه های فنی.
شکل 2-6 نمونه ای از خانه کیفیت را نشان میدهد.(نورالنساء، 1384)

شکل شماره 2-6 نمونه ای از خانه کیفیت
2-3-6-مدل هفت s مک کنزی
در دهه 1980 مدل مک کنزی بر تمام روش های دیگر فائق آمد، مدلی که در گروه مشاوران مک کنزی توسط واترمن56 و پترس57 توسعه یافته بود. این مدل بیان می کرد که 7 عامل درونی بر موفقیت شرکت موثر هستند.مدل هفت s مک کنزی، یک چهار چوب و مدل مدیریتی است که هفت عامل را جهت سازماندهی یک شرکت در یک نگاه کل و موثر بیان می سازد. عواملی که با یک دیگر نحوه عملکرد شرکت را تعیین می کنند، این عوامل همگی با یکدیگر در ارتباط هستند، بی توجهی به یکی می تواند موجب بروز مشکلاتی برای کل شرکت شود.اما این هفت s، شامل موارد زیر می باشد:
• ارزش های مشترک58
در مرکز این عوامل ارزش های مشترک قرار گرفته است،اعتقادات، باورها و اهدافی که بین بخش های مختلف شرکت مشترک هستند.
• استراتژی59
برنامه هایی که شرکت برای بهره گیری از منابع محدودش در جهت رسیدن به اهدافش دارد، اهدافی پیرامون محیط،مشتریان، رقابت و …..
• ساختار60
روش و ساختار ارتباطی که واحدهای مختلف سازمان از آن طریق با یکدیگر برقرار می کنند.تمرکز،عدم تمرکز،ماتریسی و شبکه ای
• سیستم61
ساز و کارها و فرایندهایی که از طریق آنها کارها در شرکت انجام میپذیرد. نظیر سیستمهای مالی،کارگزینی،ترفیع کارکنان،سیستم های اطلاعاتی،و…..
• نیروی انسانی62
تعدادو نوع کارکنان سازمان
• شیوه و سبک63
در اینجا سبک های مختلف مدیریت و شیوه های گوناگون فرهنگ سازمانی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
• مهارت ها64
مهارت های مشخص کارکنان به صورت انفرادی و یا مهارت های ویژه ی سازمان
که هر یک از عوامل مذکور به ترتیب زیر دسته بندی می شوند:
• نرم افزار: ارزش های مشترک،مهارت ها،سبک و شیوه،نیروی انسانی
• سخت افزار: استراتژی،ساختار،سیستم
سخت افزارها را راحت تر می توان تعریف کرد و مدیریت می تواند به طور مستقیم بر روی آن تاثیر بگذارد. که شامل مستندات استراتژی،چارت های سازمانی،ساختار گزارش دهی و گزارش گیری است.
اما در سوی دیگر نرم افزارها را سخت می توان تعریف کرد و کمتر قابل لمس هستند، و بسیار تحت تاثیر فرهنگ قرار دارند ونقش مدیریت در آنها کمتر است. و باید دانست که این عوامل برای نیل به موفقیت بسیار مهم و تاثیرگذار است.(روستا و همکاران،1389)
شکل شماره 2-7- مدل هفت s مک کنزی را نشان می دهد:

2-3-7- مدل SWOT:
حال در ذیل به تشریح مدلSWOT می پردازیم در ابتدا از تاریخچه مدل مطالبی می آوریم و سپس به تعریف خود مدل پرداخته و در نهایت به نمونه هایی از اجرای مدل SWOT در صنایع لوازم خانگی اشاره می نماییم.
2-3-7-1- تاریخچه مدل SWOT
• SWOTیک واژه اختصاری برای قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدها است . ماتریس SWOT یک ابزار برنامه ریزی استراتژیک است که برای ارزیابی قوت ها ، ضعف های یک سازمان ، فرصتها و تهدید های محیطی رویاروی آن به کار برده می شود.(گرنر، 2012)65
• SWOT درابتدا SOFT بوده است ، بدین ترتیب که S حرف اول،رضایت بخش66 ، o حرف اول فرصت67 ، F حرف اول خطا68و T حرف اول تهدید69،می باشد .(ها فری، 2005)70
• منشأ و مبدأ تحلیل SWOT به دهه 1960 بر می گردد و آن رابه آلبرت هومپری71 نسبت می دهند، که یک پروژه تحقیقاتی را در دانشگاه استانفورد در دهه های 1960 و 1970 با استفاده از داده های اطلاعاتی 500 سازمان فورچون هدایت می کرد. آنالیز SOFT در سمیناری در زوریخ در سال 1964 معرفی گردید و ار و اریچ72 حرف F را به W (حرف اول Weakness ) تغییر دادند و آن را SWOTنامیدند . متعاقباً ویحریچ73درسال 1982 ، SWOT را در فرمت ماتریس تغییر داد ، به طوری که فاکتورهای داخلی شامل ضعف ها و قوت های داخلی سازمان با فاکتورهای خارجی شامل تهدیدها و فرصت ها جفت و جور شده و در نهایت استراتژی ها به طور سیستماتیک به دست آمدند که بایستی به وسیله سازمان تعهد گردد.(کو اتال، 2011)74

2-3-7-2-تعریف مدل SWOT
رویکردها و تکنیک های بسیاری را می توان برای تحلیل محیط های درونی و برونی سازمان و موارد استراتژیک و در نتیجه تدوین استراتژی به کار برد . در میان آنها ماتریس SWOTمتداول تر و مشهورترین است را می توان نام برد.(ال بسایدی،2014)75 در ذیل به تعریف SWOT می پردازیم:
• مدل SWOT به تحلیل قوت ها و ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدهای محیطی سازمان می پردازد.یک ابزار حمایت مدیریت برای تصمیمگیری است و عموماً برای تحلیل نظام مند محیط های درونی و بیرونی سازمان به منظور رسیدن به رویکردی نظام مند و نیز حمایت از موقعیت های تصمیم به کار برده می شود.(مهلی و دومی، 2014)76
• مدل swot به آنالیست ها این امکان را می دهد ، که عوامل را به عنوان عوامل درونی ( قوت ها و ضعف ها) و عوامل برونی ( تهدیدها و فرصت ها ) در رابطه با یک تصمیم مشخص طبقه بندی کنند. و آنها را به مقایسه فرصت ها و تهدیدها با قوت ها و ضعف ها قادر می سازد.(کو اتال، 2009)77
شکل شماره 2-8 مدل swot را نشان می دهد.

• این ماتریس یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات را مقایسه می کنند و می توانند با استفاده از آن چهار نوع استراتژی را ارائه نمایند،استراتژی های SO ، استراتژی های WO، استراتژی های ST ، و استراتژی های WT .(chan,2011)
• حال به تشریح هر یک از استراتژی های SO ، WO، ST ، و WTمی پردازیم:
مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشکل ترین بخش های تهیه ماتریس SWOT است و به قضاوت های خوبی نیاز دارد و نیز چیزی به نام بهترین مجموعه عوامل قابل مقایسه وجود ندارد .
• در اجرای استراتژی های SO ، سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصت های خارجی بهره برداری نماید . همه مدیران ترجیح می دهند سازمانشان در موقعیتی قرار گیرد که بتوانند با استفاده از نقاط قوت داخلی از رویدادها و روندهای خارجی بهره برداری نمایند . معمولاً سازمان ها برای رسیدن به چنین موقعیتی از استراتژی های WO ، ST یا WT استفاده می کنند تا به آن نقطه ای برسند که بتوانند از استراتژی های SO استفاده نمایند .
• هدف استراتژی هایWO این است که سازمان با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد . گاهی در خارج از سازمان فرصت های بسیار مناسبی وجود دارد ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمی تواند از این فرصت ها بهره برداری نماید .
• شرکت ها در اجرای استراتژیهای ST میکوشند با استفاده از نقاط قوت خود ، اثرات ناشی از تهدیدات موجود در محیط خارج را کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند .
• سازمان هایی که استراتژیهای WT را به اجرا در در می آورند ، حالت تدافعی به خود می گیرند و هدف کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است .(کو اتال، 2011)78
حال به تشریح نمودار مدل SWOT می پردازیم:
درجدول شماره2-1یک جدول از ماتریس تهدیدات ، فرصت ها ، نقاط قوت و نقاط ضعف ارائه شده است . این ماتریس دارای 9 خانه است . همان گونه که شکل نشان می دهد ، چهارخانه دارای عامل اصلی هستند ، چهارخانه استراتژی ها را نشان می دهند و یک خانه سفید یا خالی است ( خانه بالا ، دست راست ) .
چهار خانه ای

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، اولویت بندی، کارت امتیاز متوازن، صنعت بانکداری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استراتژی ها، ماتریس SWOT، کارت امتیاز متوازن، تعبیر و تفسیر