منابع و ماخذ پایان نامه استراتژی ها، ماتریس SWOT، کارت امتیاز متوازن، تعبیر و تفسیر

دانلود پایان نامه ارشد

که نشان دهنده ای که نشان دهنده استراتژی ها می باشند دارای عنوان های SO ، WO ، ST و WT می باشند و پس از تکمیل شدن چهار خانه ای که دارای عامل اصلی هستند ( یعنی خانه های S ، W ، O و T )این خانه ها به وجود می آیند.(لی و کو،2000)79
جدول 2-1 ، ماتریس SWOT
سفید (خالی)
نقاط قوت –S
فهرست نقاط قوت
نقاط ضعف –W
فهرست نقاط ضعف
فرصت ها –O
فهرست فرصت ها
استراتژی های SO
استراتژی های WO
تهدیدات –T
فهرست تهدیدات
استراتژی های ST
استراتژی های WT
منبع: دیوید 1388
برای ساختن یک ماتریس SWOT باید 8 مرحله را طی کرد :
1- فهرستی از فرصت های عمده ای را که در محیط خارجی سازمان وجود دارد ، تهیه می گردد .
2- فهرستی از تهدیدات عمده موجود در محیط خارج سازمان تهیه می شود .
3- فهرستی از نقاط قوت داخلی و عمده سازمان تهیه می شود .
4- فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی سازمان تهیه می گردد.
5- نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی با هم مقایسه و نتیجه در خانه مربوطه در گروه استراتژی های SO ثبت می شود .
6- نقاط ضعف داخلی با فرصت های موجود در خارج سازمان مقایسه و نتیجه در گروه استراتژی های WO ثبت می شود .
7- نقاط قوت داخلی با تهدیدات خارجی مقایسه و نتیجه در گروه استراتژی های ST نوشته می شود.
8- نقاط ضعف داخلی با تهدیدات خارجی مقایسه و نتیجه در گروه استراتژی های WT نوشته می شود.
در هر مرحله دو عامل با هم مقایسه می شوند و هدف این نیست که بهترین استراتژی ها را مشخص نمود بلکه هدف تعیین استراتژی های قابل اجرا می باشد . بنابراین همه استراتژی هایی که در ماتریس SWOT ارائه می گردد ، انتخاب و اجرا نخواهند شد .)دیوید،1388)
2-4- ارتباط بین ماتریس SWOT و مدل BSC
کاپلان و نورتون اولین گام از به کار گیری واقعی کارت امتیاز متوارن را در تدوین چشم انداز سازمان نشان دادند و ماهیت ماتریس SWOT، به کار گیری و تعریف عملیاتی چشم اندازهای ناشی از کارت امتیاز متوازن است،کارت امتیاز متوازن کاربرد گسترده در مدیریت عملکرد شرکت دارد و می تواند در برنامه ریزی استراتژی سازمان ها به کار گرفته شود. در واقع شاخص های منظر های مالی،مشتری،رشد و یادگیری و فرایند داخلی در تنظیم فاکتورهای مدل SWOT بسیار موثر است.(سای آن کو و لی،2000)80
از طریق دو مدل FMEA وSMEAمحاسبه خواهد شد که در ادامه به تشریح هر دو مدل خواهیم پرداخت.
2-5- حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن
مديريت ريسك وارتقاي قابليت اطمينان فرايندها،ازجمله مواردمهمي هستندكه درادبيات مديريت توليدوعمليات اهميت روزافزوني پيداكرده اند،تجزيه وتحليل شكست وآثارآن (FMEA) يكي از،توانمندترين روش هادراين حوزه به شمارمي آيد.(دری و همکاران،1387)
FMEA یک ابزار مدیریتی در بخش تولید برای پیش بینی و مدیریت ریسک ها است ، به منظور تخمین اندازه تهدیدها استفاده شده است،در واقع این تکنیک تهدیدهای خارجی را به صورت سیستماتیکی کمی می کند.
(کو اتال، 2011)81
کاربرد FMEAرا می توان در صنایع خدماتی،اقتصادی،غیر اقتصادی، و کارخانجات صنعتی مشاهده نمود.(جانگ، 2012)82

گام های این روش در جدول4.2 ذیل آمده است:
جدول شماره (2.2) گام های روش FMEA
1
طرح ریزی FMEA
2
خطاها- علل بروز خطا-آثار ناشی از خطا
3
شدت-وقوع-احتمال کشف
4
تعبیر و تفسیر
5
پیگیری
منبع (جانگ، 2012)83
جان و مراحل کار در این تکنیک بدین شرح است:
2. تعیین مهمترین فعالیت ها و مشخصه های صنعتی و تولیدی
3. تعیین خطاهای بالقوه ناشی از هر یک از فعالیت های طراحی
4. تعیین اثرات خطاهای بالقوه
5. تعیین درجه وخامت هر یک از خطاهای بالقوه(S)
6. تعیین علل وقوع خطاهای بالقوه
7. تعيين احتمال وقوع علل خطاهاي بالقوه (O)
8. روش های کشف و کنترل خطا
9. احتمال کشف خطاها(D) (ملکی وهمکاران،1389)
10. محاسبه : RPNمقدار RPN از رابطه زیر حاصل می شود.

احتمال کشف یا شناسایی * احتمال وقوع * شدت = RPN
(از 1 الی 10 ) (از 1 الی 10 ) (از 1 الی 1000 )(Koo etal,2011)
FMEA می تواند یکی از اقدامات اصلاحی جهت تشخیص و تعیین نقاط فرصت و تهدید پیش رو در مدل swot باشد.(جانگ، 2012)84

2-6-حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن
برای اندازه گیری میزان فرصتها،در یک نوآوری و موازی با مفهوم FMEA مدلحالت موفقیت وتجزیه وتحلیل اثرات (SMEA) پیشنهاد گردید. و اولویت بندی فرصت ها با OPN امکان پذیر است.
( Koo and Koo,2007& 2008)این رویکرد یک ابزار مدیریتی در بخش تولید برای پیش بینی و مدیریت فرصت ها است ، به منظور تخمین میزان فرصت ها استفاده شده است ،در واقع این تکنیک فرصت های خارجی را به صورت سیستماتیکی کمی می کند. (کو اتال، 2011)85
هر یک از مراحل FMEA در این مدل هم قابل اجراست، و برای محاسبه OPN مراحل زیر انجام می شود.
ظرفیت و شناسایی * احتمال وقوع * میزان جذابیت =OPN
میزان جذابیت: چگونگی جذب فرصت های درک شده را نشان می دهد.
احتمال وقوع: احتمال وقوع فرصت را نشان می دهد.
ظرفیت و شناسایی: تحقق و قابلیت شرکت را در تشخیص فرصت ها نشان می دهد.
که در این پژوهش طبق تحقیقات کو و همکاران در سال 2011 ، 2008، 2007 ابتدا فاکتورهای فرصت و تهدید را برای شعب بانک مهر اقتصاد گیلان لیست خواهیم نمود،سپس میزان تاثیر هر کدام از فاکتورها(شدت) در غالب( نامطلوب ترین اثر 10- مربوط به تهدیدها،ناموثر0 و مطلوب ترین اثر را با ،10 مربوط به فرصت ها) نشان خواهیم داد.در ستون بعدی میزان احتمال وقوع هر یک از فاکتورها با (0 نشان دهنده کمترین احتمال و 10 نشان دهنده بیشترین احتمال وقوع) نشان داده می شود.و در ستون بعدی میزان سهولت شناسایی تهدیدات با امتیاز (0:آسانترین برای شناسایی و 10 مشکل ترین در شناسایی) و میزان سهولت شناسایی فرصت ها با امتیاز (0: کمترین تمایل به بهره گیری فرصت ها، 10: بیشترین تمایل به بهره گیری فرصت ها)تعیین می شود. و در نهایت برای محاسبه RPN و OPNسه ستون را در هم ضرب می نماییم.

2-7-تحقیقات مرتبط:
در ذیل به مواردی از تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده در حوزه اجرایمدل SWOT در صنایع مختلف می پردازیم:
2-7-1-تحقیقات داخلی
1) صحت،پريزادي در سال 1388 تحقيقي با عنوان “به كارگيري تكنيك فرايندتحليل شبكه اي درتحليل نقاط قوت، ضعف،فرصت وتهديد(مطالعه موردي شركت سهامي بيمه ايران)” انجام دادند ،هدف اين مقاله ارايه يك رويه الگوريتميك مبتني برفرايندتحليل شبكه اي بدين منظورارائه شدكه بتواندحتي وقتي بين فاكتورهاي SWOT وابستگي وجودداشته باشدكاررابه خوبي به پيش ببرد. عوامل دروني و بيروني تاثير گذار شركت سهامي بيمه ايران:
فرصتها:افزايش تقاضاي عمومي، لزوم نيازبه بيمههاي جديددرآينده، حمايت قانون ازكارگران واتحاديه هاي كارگري
تهديدات:ورودرقباي بخش خصوصي، پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني(WTO)، پايين بودن سطح درآمدجامعه، تحريم هاي بين المللي
قوتها:سرمايه وپشتوانه مالي قوي، نيروهاي متخصص وخبره، سابقه طولاني درامربيمه، شبكه توزيع گسترده
ضعفها:پايين بودن ميزان تبليغات، تاخيردرصدوربيمه نامه ها، تاخيردرپرداخت خسارات مدل سلسله مراتبي وشبكهای كه براي تحليل SWOT در اينجا پيشنهاد ميشود از چهارسطح تشكيل شده است. هدف)بهترين استراتژي( نشان دهنده سطح اول ميباشد،سطح دوم گروههايSWOT ميباشند وسطح سوم عوامل يافاكتورهاي هرگروهSWOT سطح چهارم هم گزينه هايااستراتژيهاي بديل.
درمطالعه موردي صورت گرفته مشاهده ميشود كه وابستگي هاي ميان فاكتورها هم بر انتخاب استراتژي تاثيرمي گذارد وهم بر اولويت بندي استراتژيها. درنهايت وبرمبناي تحليلهاي صورت گرفته ميتوان اينطورگفت كه شركت بايدتمركزخودرابرروي دو استراتژي نوآوري وتبليغات بگذارد.
2)انصاري و همكارانش در سال 1388 تحقيقي با عنوان “تحليل استراتژيك دروني وبيروني SWOT دانشكده مديريت واطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان” انجام داده اند.هدف ازاين مطالعه،شناخت وضعيتموجوددانشكدهمديريتواطلاعرسانيپزشكياصفهانازطريقتحليلدرونيوبيروني درسال1386است.دراين تحقيق ازتركيب دوروش تحقيق كمي وكيفي استفاده شده؛افرادجامعه تحقيق شامل مديران ومعاونين وكارشناسان وكارمندان دانشكده بودند85 نفركه به عنوان نمونه درنظرگرفته شدند. ابزارمورداستفاده،دوپرسشنامه محقق ساخته،ومصاحبهبه شيوه جلسات بحث گروهي بود براي تحليل اطلاعات ازآمارتوصيفي،وتحليل SWOTاستفاده شد.. يافتهها نشان داد كه دانشكده مديريت از نظر عوامل داخلي و خارجي ازنقاط قوت و فرصتهاي بيشتري برخورداراست و در شرايطي است كه ميتواند با كمك استراتژيهاي مورد نظر،به بهره برداري از فرصتها درجهت كاهش ضعفها و تهديدات بپردازد. مواردزيربه عنوان عوامل داخلي(قوت وضعف)وعوامل خارجي(فرصت وتهديد)دانشكده مديريت واطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان معرفي شدند:
نقاط قوت:محيط فيزيكي مناسب؛ انتشار مجله علمي تحقيقي ؛ دسترسي اعضا هيأت علمي به اينترنت؛وجودمراكزتحقيقاتي سه گانه؛وجودكتابخانه بامنابع كم نظير؛وجودسه سايت جهت اتصال دانشجويان و
ارائه آموزشهاي الكترونيك؛ وجود امكانات سختافزاري وتجهيزات كمك آموزشي؛ بها دادن به تشكلهاي دانشجويي؛تبديل پروژههاي تحقيقاتي دانشجويان به طرحهاي تحقيقي؛ وجود اساتيد جوان، باانگيزه ومتخصص دررشته خود؛ برگزاري پودمانهاوهمايش هاي وزارت بهداشت ودعوت ازمتخصصين؛ارتباط آموزشي وتحقيقي باوزارت بهداشت؛وپيشگامي درارائه طرحهاي جديد.
زمينه هاي قابل بهبود: كمبوداعضاي هيات علمي به ويژه استادياربه بالا؛تخصيص بيش ازحدواحددرسي به هرهيأت علمي درطول ترم ونداشتن فرصت مطالعه وتحقيق؛پايين بودن امكانات رفاهي وورزشي كاركنان؛شفاف نبودن شرح وظايف ومسئوليتهابين نيروها؛كمرنگ شدن انجام كارگروهي درميان اعضاءهيأت
فرصتها: نيازبه علوم مديريت وكاربردآن درسطح جامعه؛پذيرش دانشجويان مستعد وجوان؛افزايش سازمانهاي بهداشتي،درماني جامعه وتنوع نيازهاي مديريتي آنها؛مهم شدن جنبه هاي اقتصادي بهداشت ودرمان حتي نزدمديران غيربهداشتي؛تأكيدوزارتخانه برتأسيس رشته هاي جديددردورههاي كارشناسي وراه اندازي مقاطع بالاتر؛زمينه همكاري دانشكده بابيمارستانهاوارائه خدمات مشاوه اي به آنها؛ارتقاءسطح تكنولوژي اطلاعاتي وارتباطي درجامعه؛حرفه گرايي دركلكشورونيازشديدتكنيكهاي مديريتي واطلاع رساني.
تهديدات: عدم وجود تسهيلات لازم دردانشگاههاي علوم پزشكي جهت ادامه تحصيل اساتيد؛عدم شناخت جامعه ازرشته هاي دانشكده ومبهم بودن جايگاه فارغ التحصيلان؛نوسانات اقتصادي جامعه كه بودجه دانشگاه رامتاثركرده است؛تغييرات شديدمديريتي درسطح دانشگاه وسازمانها؛عدم وجودتفكرونگرش سرمايه اي بودن به بهداشت ودرمان؛پرداخت ديرهنگام بعضي ازكمكهاي مالي،اضافه كاربه دانشكده؛عدم شناخت كافي دانشگاه وجامعه ازكاركردهاي دانشكده .
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بخشهاي تحقيقي و دانشجويي از نقاط قوت بيشتري برخوردارند، و بخش فرهنگي با ضعفهاي بيشتري مواجه است.ازجمله مشكلاتي كه اين دانشكده با آن روبه رواست تغييرات شديد مديريتي،متمركز بودن نظام مديريتي، فقدان تفكر و نگرش سرمايهاي بودن به رشتههاي دانشكده است دانشكده ي مديريت و اطلاع رساني پزشكي اصفهان از جايگاه نسبتاً خوبي برخوردار است و توانسته از عوامل محيطي داخلي وخارجي به خوبي بهره برداري كند با اين حال هنوز مشكلات فراواني دارد كه با آينده نگري و برنامه ريزي استراتژيك و بهره برداري ازفرصتها و قوت ها مي تواند بر ضعف ها و مشكلات فايق آيد.
علمي وكاركنان؛ جذب نسبتا ًبالاي نيروي انساني غير متخصص در واحدهاي دانشكده؛ وجود چارتهاي نيروي انساني قديمي.
3)ملكي و همكارانش در سال 1389 تحقيقي با عنوان “طراحی ومدل سازی يک ساختاريکپارچه QFDFMEAدرمراکزخدمات درماني” انجام دادند . روش تحقيق،شامل مطالعات جامع كتابخانه اي،تحقيق گسترده درمنابع اطلاعاتي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه استراتژی ها، کارت امتیاز متوازن، ماتریس SWOT، برنامه ریزی استراتژیک Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، استراتژی ها، روش تحقیق، صنعت بانکداری