منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، خدمات نوین بانکی، افزایش بهره وری، بانک های خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

شده به شرح ذیل می باشد.
• در سوالات مربوط به جنسیت، از مجموع 50 نفر از پاسخ دهندگان به این سوال، تعداد 1 نفر معادل (2 درصد) از پاسخ دهندگان زن و تعداد 49 نفر معادل ( 98 درصد) از پاسخ دهندگان مرد هستند.
• در سوالات مربوط به سطح تحصیلات ،از مجموع 50 نفر از پاسخ دهندگان، تعداد 7 نفر معادل( 14 درصد) از پاسخ دهندگان داراي مدرك فوق دیپلم, تعداد 34 نفر معادل ( 68 درصد) از پاسخ دهندگان داراي مدرك ليسانس و تعداد 9 نفر معادل( 18 درصد) از پاسخ دهندگان داراي مدرك فوق لیسانس هستند.
• در سوالات مربوط به سمت شغلی، از مجموع 50 نفر از پاسخ دهندگان به این سوال، 17 نفر از پاسخ دهندگان (معادل 34 درصد) رئیس شعبه، 1 نفر (معادل 2 درصد) مدیر کل، 11 نفر (معادل 22 درصد ) مدیر ستاد،21 نفر معادل (42 درصد) کارشناس می باشند.
• در سوالات مربوط به سن، از مجموع 50 نفر از پاسخ دهندگان به این سوال، 14 نفر از پاسخ دهندگان بين 25-35 ،31 نفر بین 35 تا 45 و 5 نفر بالای 45 سال می باشند.

حال به تحلیل نتایج آمار توصیفی حاصل از پرسشنامه اول می پردازیم که سازه های آن بر مبنای 4 منظر (مالی،فرایند داخلی،مشتری،رشد و یادگیری) از مدل BSC تنظیم گردیده است.

5-2-2-منظر مالی
در فصل قبل بیان شد که این متغیر دارای مینیمم 4 و ماکسیمم 8.5،ميانگين 6.2، وانحراف معيار آن 1.16، می باشد.و شامل 4 سوال با طیف لیکرت و امتیاز 1 تا 10 می باشد.( امتیاز 1: نشان دهنده کمترین عملکرد، و 10: نشان دهنده بیشترین عملکرد از دیدگاه مدیران و کارشناسان شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان است. ) بنابراینميانگين بدست آمده بيشتر از ميانگين مورد انتظار(5.5) می باشد.
5-2-3- منظر فرایند داخلی کسب و کار
در فصل قبل بیان شد که این متغیر دارای مینیمم 2.6 و ماکسیمم 8.5 ،ميانگين 5.9، وانحراف معيار آن1.02، می باشد.و شامل 8 سوال با طیف لیکرت و امتیاز 1 تا 10 می باشد.( امتیاز 1: نشان دهنده کمترین عملکرد، و 10: نشان دهنده بیشترین عملکرد از دیدگاه مدیران و کارشناسان شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان است. ) بنابراینميانگين بدست آمده بيشتر از ميانگين مورد انتظار(5.5) می باشد.
5-2-4-منظررشد و يادگيري
در فصل قبل بیان شد که این متغیر دارای مینیمم 1.8 و ماکسیمم 7.8 ،ميانگين 5.7، وانحراف معيار آن1.21، می باشد.و شامل 6 سوال با طیف لیکرت و امتیاز 1 تا 10 می باشد.( امتیاز 1: نشان دهنده کمترین عملکردو 10: نشان دهنده بیشترین عملکرد از دیدگاه مدیران و کارشناسان شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان است. ) بنابراینميانگين بدست آمده بيشتر از ميانگين مورد انتظار(5.5) می باشد.
5-2-5- منظر مشتری
در فصل قبل بیان شد که این متغیر دارای مینیمم 1.88 و ماکسیمم 9.13 ،ميانگين 6.63، وانحراف معيار آن1.35، می باشد.و شامل 9 سوال با طیف لیکرت و امتیاز 1 تا 10 می باشد.( امتیاز 1: نشان دهنده کمترین عملکرد و 10: نشان دهنده بیشترین عملکرد از دیدگاه مدیران و کارشناسان شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان است. ) بنابراینميانگين بدست آمده بيشتر از ميانگين مورد انتظار(5.5) می باشد.

5-3- بررسی و تحلیل نتایج ماتریس SWOT شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان:
همانطور که در فصول پیش تشریح گردید، جدول SWOT شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان به شرح زیر است.

عوامل دروني

عوامل بيروني

نقاط قوت:S

1. مدیریت در نقدینگی ،2. سرعت انجام فرایندهای کاری،توسط کارکنان شعبه 3.ارائه تسهیلات به صورت آسان ،4.تعهد سازمانی کارکنان ،5.میزان تعهد شعبه در برگشت پذیری تراکنش های نادرست،6.میزان دانش و آگاهی لازم کارکنان بانک در پاسخگویی به مشتریان ،7.بودجه بندی اصولی و تطبیق آن با عملکرد ماهانه،8.میزان تعهد کارکنان شعبه به قوانین و مقررات بانکی9.وجود سیستم پشتیبانی مناسب از نرم افزارهای بانکی در شعبه ،10.اعتقاد مدیران به ایجاد تغییر و افزایش بهره وری نیروی انسانی و تعهد شعبه برای بهبود مستمر ،11.بانک مهر اقتصاد،دارای رتبه عالی در میان بانک های خصوصی کشور است. 12.عدم سوءاستفاده ازحسابهای شعبه
13 .میزان مجهز بودن فضای اداری شعبه
نقاط ضعف: W

1.نبود نظام پیشنهادات در سطح شعبه2. نامناسب بودن روند سود و زیان سالانه 3. کاهش تنوع در خدمات بانکداری الکترونیک شعب نسبت به سایر بانک ها،4. نبود نیروی کار کافی در شعبه، 5. عدم استقرار مدیریت استراتژیک به منظور سیاست گذاری،جهت سرمایه گذاری مناسب بانک ،6.استقرار ضعیف سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان 7.ضعف در ارائه خدمات نوین بانکی در شعبه،

فرصت‌ها:O
1.جایگاه سپاه پاسداران در نظام تصمیم گیری استان گیلان،2.گسترش توریسم در استان گیلان گسترش توریسم در استان گیلان،3.کشف خدمات جدید بانکی 4.وجود پتانسیل های بالا در بازار های داخل استان،4.نیاز سنجی حال و آینده مشتریان،5.توسعه زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و روی آوردن به تکنولوژی به روز،6.بهبود جایگاه منطقه آزاد بندر انزلی،7.شایسته سالاری در سیستم بانکی،8.وجود پتانسیل های بالا در بازار های داخل استان،9.امکان گسترش شعب بانک مهر اقتصاد در سطح استان گیلان برای ارائه خدمات بانکی بیشتر با توجه به نیاز بازار،10.امکان سرمایه گذاری مشترک با بانک های داخلی،11.وجود نیروهای بازنشسته بانکی در استان

SO-Strategy

• نفوذ و افزایش سهم بازار بانک مهر اقتصاد در سطح استان گیلان (S2,3,4,5,6,8,10,11,12–O1,2,3,5,9)
• ارائه قوانین پیشنهادی در زمینه بانکداری خصوصی از سوی مشاورین حقوقی با نظارت مدیران بانک مرکزی (S1, 7,11 – O 1,2, 9)
• ارائه خدمات نوین بانکی در سطح استان
(S10,11 – O 4,8,10)

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، اولویت بندی، بانک های خصوصی، نیروی انسانی Next Entries منبع پایان نامه درمورد کدگذاری محوری، ارزیابی عملکرد، تمرکز بر مشتری، رضایت مشتری