منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، استراتژی ها، بانک های خصوصی، سهم بازار

دانلود پایان نامه ارشد

ن سازه مذکور از دیدگاه مدیران است)،در ستون دوم ، احتمال تعریف شدن این فاکتور در قالب فرصت در مقایسه با فاکتورهای دیگر برای شعب از دیدگاه مدیران بانک مهر اقتصاد استان گیلان بین امتیاز 1 تا 10 ، 7.6 می باشد،در واقع هر یک از 50 نفر مدیر بین ا تا 10 برای این فاکتور امتیازی قائل شدند،داده ها جمع آوری شد و میانگین پاسخگویی 50 مدیر و کارشناس توسط نرم افزار exel تحلیل گشته و امتیاز مذکور بدست آمد. در ستون سوم نظر هر یک از مدیران در تمایلی که به بهره گیری از این فرصت دارند مورد بررسی قرار گرفت و امتیاز 7.5 بدست آمد، نهایتا با ضرب اعداد سه ستون اول،دوم و سوم امتیاز OPN (عدد اولویت فرصت) برای فاکتور مذکور بدست می آید، همچنین لازم به توضیح است اولویت بندی فاکتورهای شناسایی شده در قالب فرصت برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان، بر مبنای امتیاز فاکتورهای ستون (OPN/RPN) می باشد.
حال به تحلیل فاکتور ” افزایش تعداد شعب بانک های رقیب” می پردازیم،با استناد به جدول 4.4 ، امتیاز 4.43- بیانگر تهدید بودن این فاکتور از دیدگاه مدیران شعب است، و اهمیتی که برای احتمال وقوع این فاکتور از دیدگاه مدیران داده شده است 5.51 است، امتیاز ستون سوم بیانگر میزان سهولت و یا سختی شناسایی این فاکتور در قالب تهدید برای شعب است.با ضرب امتیاز سه ستون اول،دوم و سوم امتیاز RPN ( عدد اولویت ریسک) بدست آمد.لازم به توضیح است اولویت بندی فاکتورهای شناسایی شده در قالب تهدید برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان، بر مبنای امتیاز فاکتورهای ستون (OPN/RPN) می باشد.
4-4-1-معرفی اولویت های نقاط فرصت و تهدید محیط بیرونی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
با استناد بر نتایج جدول 12.4 نقاط فرصت وتهدید شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان به ترتیب به شرح زیر است:
• فرصت
1. جایگاه سپاه پاسداران در نظام تصمیم گیری استان گیلان
2. گسترش توریسم در استان گیلان گسترش توریسم در استان گیلان
3. کشف خدمات جدید بانکی وجود پتانسیل های بالا در بازار های داخل استان
4. نیاز سنجی حال و آینده مشتریان
5. توسعه زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و روی آوردن به تکنولوژی به روز
6. بهبود جایگاه منطقه آزاد بندر انزلی
7. شایسته سالاری در سیستم بانکی
8. وجود پتانسیل های بالا در بازار های داخل استان
9. امکان گسترش شعب بانک مهر اقتصاد در سطح استان گیلان برای ارائه خدمات بانکی بیشتر با توجه به نیاز بازار
10. امکان سرمایه گذاری مشترک با بانک های داخلی
11. وجود نیروهای بازنشسته بانکی در استان
• تهدیدها
1. توسعه روز افزون خدمات الکترونیک رقبا،
2. رکود اقتصادی
3. استراتژی های جدید بانک های رقیب
4. پایین بودن سطح توسعه اقتصادی کشور
5. قدرت برند و فعالیت های بالای تبلیغاتی بانک های رقیب
6. رو به کاهش بودن اعتماد مشتری
7. بلایای طبیعی
8. رکود نسبی فعالیت های مراکز صنعتی استان گیلان
9. تغییرات نرخ ارز و نوسانات نرخ تورم
10. عدم استقبال مشتریان از بانک های خصوصی
11. افزایش تعداد شعب بانک های رقیب
12. وجود تحریم های اقتصادی
13. وجود موانع تجاری خارجی
14. ورود شعب بانک های خارجی به کشور
لازم به توضیح است آن دسته از فاکتورهایی که ضرب نهایی شان مثبت آمده است، از نظر مدیران فرصت و آن دسته از فاکتورهایی که ضرب نهایی شان منفی آمده است، از نظر مدیران تهدیدتشخیص داده شدند.
حال در ذیل با توجه به موارد گفته شده به تنظیم جدول swotبرای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان می پردازیم.
13.4 جدول SWOTشعب بانک مهر اقتصاد در سال 1393

عوامل دروني

عوامل بيروني

نقاط قوت:S

1. مدیریت در نقدینگی ،2. سرعت انجام فرایندهای کاری،توسط کارکنان شعبه 3.ارائه تسهیلات به صورت آسان ،4.تعهد سازمانی کارکنان ،5.میزان تعهد شعبه در برگشت پذیری تراکنش های نادرست،6.میزان دانش و آگاهی لازم کارکنان بانک در پاسخگویی به مشتریان ،7.بودجه بندی اصولی و تطبیق آن با عملکرد ماهانه،8.میزان تعهد کارکنان شعبه به قوانین و مقررات بانکی9.وجود سیستم پشتیبانی مناسب از نرم افزارهای بانکی در شعبه ،10.اعتقاد مدیران به ایجاد تغییر و افزایش بهره وری نیروی انسانی و تعهد شعبه برای بهبود مستمر ،11.بانک مهر اقتصاد،دارای رتبه عالی در میان بانک های خصوصی کشور است.
12.عدم سوءاستفاده ازحسا بهای شعبه
13.میزان مجهز بودن فضای اداری شعبه
نقاط ضعف: W

1.نبود نظام پیشنهادات در سطح شعبه2. نامناسب بودن روند سود و زیان سالانه 3. کاهش تنوع در خدمات بانکداری الکترونیک شعب نسبت به سایر بانک ها،4. نبود نیروی کار کافی در شعبه، 5. عدم استقرار مدیریت استراتژیک به منظور سیاست گذاری،جهت سرمایه گذاری مناسب بانک ،6.استقرار ضعیف سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان 7.ضعف در ارائه خدمات نوین بانکی در شعبه،

فرصت‌ها:O
1.جایگاه سپاه پاسداران در نظام تصمیم گیری استان گیلان،2.گسترش توریسم در استان گیلان ،3.کشف خدمات جدید بانکی 4.وجود پتانسیل های بالا در بازار های داخل استان،4.نیاز سنجی حال و آینده مشتریان،5.توسعه زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و روی آوردن به تکنولوژی به روز،6.بهبود جایگاه منطقه آزاد بندر انزلی،7.شایسته سالاری در سیستم بانکی،8.وجود پتانسیل های بالا در بازار های داخل استان،9.امکان گسترش شعب بانک مهر اقتصاد در سطح استان گیلان برای ارائه خدمات بانکی بیشتر با توجه به نیاز بازار،10.امکان سرمایه گذاری مشترک با بانک های داخلی،11.وجود نیروهای بازنشسته بانکی در استان

SO-Strategy

• نفوذ و افزایش سهم بازار بانک های خصوصی در سطح استان گیلان (S2,3,4,5,6,8,10,11,12–O1,2,3,5,9)
• ارائه قوانین پیشنهادی در زمینه بانکداری خصوصی از سوی مشاورین حقوقی با نظارت مدیران بانک مرکزی(S1, 7,11 – O 1,2, 9)
• ارائه خدمات نوین بانکی در سطح استان
(S10,11 – O 4,8,10)
• افزایش جذب منابع یا استراتژی رشد (S1,7– O 1,2,3)
• سرمایه گذاری و اخذ مشاوره جهت استفاده از دانش بانکداری کشورهای پیشرفته
(S 4,6,8,10,12 – O 4,8,10,11)
• ورود بانک مهر اقتصاد به بخش نفت و انرژی
(S 1,7,8,9,11 – O 1,3,6,8,10,11)
. بهبودجایگاه بانک مهراقتصاددراستان گیلان
(O 1.2.4.5.6.7.8._ُُ .12S .2.3.6.7.9.10ُ)

WO-Strategy

• توسعه و توانمند سازي منابع انساني برای انجام عملیات کسسب رضایت مشتریان وکارکنان _آموزش هدفمند
• (W3,7,8,O5,7,9,10,11)
• تاسیس شرکت های IT با هدف پشتیبانی فنی از طرح های الکترونیک و امنیتی بانک مهر اقتصاد
(W3,7,8,O5,7,9,10,11)
• پیاده سازی برنامه های سود آور از جمله ارتقاء فعالیت های ارزی و پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی(W 6,10 – O 1,2,3,6,10,11)
• برون سپاری فرایند اخذ اطلاعات اعتباری ((W1,5,8-4,7,8
• ارتقاء فعالیت های ارزی (2,3,6,7W3,4,5,6,7- O1,)

. چابک سازی ساختاروافزایش انعطاف پذیری درتشخیص واستفاده ازفرصتها

تهديدها: T

1.توسعه روز افزون خدمات الکترونیک رقبا،2.رکود اقتصادی 3.استراتژی های جدید بانک های رقیب،4.پایین بودن سطح توسعه اقتصادی کشور،5.قدرت برند و فعالیت های بالای تبلیغاتی بانک های رقیب،6.رو به کاهش بودن اعتماد مشتری،7.بلایای طبیعی،8.رکود نسبی فعالیت های مراکز صنعتی استان گیلان،9.تغییرات نرخ ارز و نوسانات نرخ تورم،10.عدم استقبال مشتریان از بانک های خصوصی،11.افزایش تعداد شعب بانک های رقیب،12.وجود تحریم های اقتصادی،13.وجود موانع تجاری خارجی،14.ورود شعب بانک های خارجی به کشور

ST-Strategy

• حفظ وافزایش سهم بازار شعب بانک مهر اقتصاد در سطح استان گیلان
(S1,2,6,11–T1,4,9,11,13)
• استفاده از تیم مجرب جهت برند سازی و گزینش شعار بانکی(S6,11 -T1,3,11,13)
• اجرای استراتژی هوشمندی بازاریابی
(S10,11,12-T4)
• ارتقاء کارایی نظام اطلاعاتی شعب بانک مهر اقتصاد در سطح استان گیلان (S10,11,12-T4)

WT-Strategy

• کاهش یا حذف کارمزدهای بانکی
(W2,3-T1,2,3,4,6,10)
• تقویت بنیه عمومی بانک جهت بهره گیری از فرصت های احتمالیW1,4,5-T1,6,7))

• تسهیل در شرایط اخذ وام برای مشتریان
W4,6-T1,2,4,5))

• ارتقاء فعالیت های فرهنگی در حوزه بانک سبز
W5,7-T2,3,5,10,12))

استراتژی هایی که درکوتاه مدت بایستی موردتوجه مدیران شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان قرارگیردبه شرح زیر می باشد :
• استراتژیهای هدف (SO )استفاده بهینه وسریع ازفرصت
• در اجرای استراتژی های SO ، سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصت های خارجی بهره برداری نماید .
نفوذ و افزایش سهم بازار بانک های خصوصی در سطح استان گیلان،ارائه قوانین پیشنهادی در زمینه بانکداری خصوصی از سوی مشاورین حقوقی با نظارت مدیران بانک مرکزی،ارائه خدمات نوین بانکی در سطح استان،افزایش جذب منابع استراتژی رشد ،سرمایه گذاری و اخذ مشاوره جهت استفاده از دانش بانکداری کشورهای پیشرفته، ورود بانک مهر اقتصاد به بخش نفت و انرژی وبهبودجایگاه بانک مهردراستان گیلان

• استراتژیهای تقویتwo) ) یا حفظ فرصت
• هدف استراتژی های WO این است که سازمان با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد .
توسعه و توانمند سازي منابع انساني برای انجام عملیات کسسب رضایت مشتریان وکارکنان _آموزش هدفمند ،تاسیس شرکت های IT با هدف پشتیبانی فنی از طرح های الکترونیک و امنیتی بانک مهر اقتصاد،پیاده سازی برنامه های سود آور از جمله ارتقا فعالیت های ارزی و پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی،برون سپاری فرایند اخذ اطلاعات اعتباری و چابک سازی ساختاروافزایش انعطاف پذیری درتشخیص واستفاده ازفرصتها

استراتژیهای ثبات (ST)یاایجادفرصت
• شرکت ها در اجرای استراتژی های ST می کوشند با استفاده از نقاط قوت خود ، اثرات ناشی از تهدیدات موجود در محیط خارج را کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند .
حفظ وافزایش سهم بازار شعب بانک مهر اقتصاد در سطح استان گیلان ،گزینش تیم مجرب جهت برند سازی و شعار بانکی ،
اجرای استراتژی هوشمندی بازاریابی،ارتقاء کارایی نظام اطلاعاتی شعب بانک مهر اقتصاد در سطح استان گیلان

• استراتژیهای پرهیز (WT) یاجستجوی فرصت شامل
• سازمان هایی که استراتژی های WT را به اجرا در در می آورند ، حالت تدافعی به خود می گیرند و هدف کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است .
کاهش یا حذف کارمزدهای بانکی ،تقویت بنیه عمومی بانک جهت بهره گیری از فرصت های احتمالی، تسهیل در شرایط اخذ وام برای مشتریان وارتقاء فعالیتهای فرهنگی درحوزه بانک سبز
4-5- جمع بندی:
در این فصل داده های جمع آوری شده حاصل از پرسشنامه ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ابتدا نتایج امتیازات داده شده به هر فاکتور، در پرسشنامه اول و دوم توسط نرم افزار excel تحلیل و طبق روش کار شکل شماره 7.3 در فصل سوم، ماتریس SWOTبرای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان تنظیم گشت، در گام بعدی به ارائه پیشنهادات استراتژیک و کاربردی در فصل پنجم برای تحقق و اجرایی شدن مدل SWOTخواهیم پرداخت.

فصل پنجم
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

5-1-مقدمه:
با توجه به اینکه تحقیق حاضر درپی پاسخگویی به این سوال است که نقاط قوت،ضعف،فرصت، تهدید و تدوین ماتریس SWOTشعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان به چه صورت می باشد، در این فصل به بررسی و تحلیل نتایج جدول SWOT، پرداخته خواهد شد.در ادامه پیشنهاداتی با توجه به نتایج حاصل و همچنین پیشنهاداتی به منظور تحقیقات آتی ارائه خواهد شد و در پایان نیز محدودیت های موجود در فرایند تحقیق بیان می گردد.
5-2-نتایج تحقیق
نتایج بدست آمده از این تحقیق را می توان به دو بخش 1-توصیفی 2- مدل سازی تقسیم نمود.
5-2-1 اطلاعات توصیفی
در خصوص اطلاعات عمومی مربوط به مدیران وکارشناسان شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان نتایج یافته

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، اولویت بندی، بانک های خصوصی، نیروی انسانی Next Entries منبع پایان نامه درمورد کدگذاری محوری، ارزیابی عملکرد، تمرکز بر مشتری، رضایت مشتری