منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، اولویت بندی، بانک های خصوصی، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

شعبه
7.34
4.06
3.28

همانطور که در جدول9.4 به مشاهده می شود، ستون دوم بیانگر امتیاز عملکرد شعب در مورد فاکتور ذکر شده از دیدگاه مدیران می باشد و ستون سوم میزان اختلاف ستون اول ودوم را بیان می دارد. با توجه به اولویت بندی میزان اهمیت از دیدگاه مدیران، 20 فاکتور از 29 فاکتور به عنوان با اهمیت ترین سازه ها انتخاب گردید.لازم به توضیح است برای انتخاب فاکتورهای نهایی جهت تعیین نقاط قوت و ضعف بانک مهر اقتصاد استان گیلان علاوه بر نظر استاد محترم راهنما، یکبار دیگر،دیدگاه مدیران شعب با توجه به نتایج سه ستون، نیز مورد بررسی قرار گرفت.
4-3-2- اولویت بندی فاکتورهای منتخب بر اساس عملکرد:
پس از انتخاب20فاکتور نهایی بر اساس امتیاز میزان اهمیت درک شده ، به تعیین نوع قوت و ضعف بودن این فاکتورها برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان می پردازیم، برای این منظور به اولویت بندی 20 ایتم بر اساس امتیاز ستون دوم (میزان عملکرد) پرداخته می شود. نتایج حاصل از اولویت بندی20 فاکتورمنتخب پرسشنامه اول104 بر اساس میزان عملکردی که شعب داشته است، از دیدگاه مدیران به شرح زیر است.

جدول 10.4اولویت بندی فاکتورهای درونی بر اساس میزان عملکرد
ردیف
فاکتورهای درونی بانک مهر اقتصاد استان گیلان

اهمیت
عملکرد
شکاف
(اختلاف ستون اهمیت و عملکرد)
5
میزان مدیریت در نقدینگیم
8.87
7.5
1.37
20
میزان سرعت انجام فرایندهای کاری،توسط کارکنان شعبه
8.48
7.35
1.13
24
ارائه تسهیلات به صورت آسان
8.56
7.3
1.26
18
تعهد سازمانی کارکنان
8.18
7.2
0.98
19
میزان تعهد شعبه در برگشت پذیری تراکنش های نادرست
8.54
7.2
1.34
25
میزان دانش و آگاهی لازم کارکنان بانک در پاسخگویی به مشتریان
8.7
7.13
1.57
1
بودجه بندی اصولی و تطبیق آن با عملکرد ماهانه
9.48
6.82
2.66
26
میزان تعهد کارکنان شعبه به قوانین و مقررات بانکی
9.1
6.81
2.29
21
وجود سیستم پشتیبانی مناسب از نرم افزارهای بانکی در شعبه
8.38
6.8
1.58
7
اعتقاد مدیران به ایجاد تغییر و افزایش بهره وری نیروی انسانی و تعهد شعبه برای بهبود مستمر
8.14
6.7
1.44
14
بانک مهر اقتصاد،دارای رتبه عالی در میان بانک های خصوصی کشور است.
8.6
6.5
2.1
29
میزان مجهز بودن فضای اداری شعبه
8.28
6.2
2.08
12
به کار گیری آموزش مورد نیاز برای مدیران جهت آشنایی با فناوری های به روزبب
8.2
5.5
2.7
17
خدمات نوین بانکی در شعبه
9.18
5.49
3.58
2
استقرار مدیریت استراتژیک به منظور سیاست گذاری،جهت سرمایه گذاری مناسب بانک
8.16
5.32
2.84
9
وجود نیروی کار کافی در شعبه
8.58
5.3
3.28
22
وجود تنوع در خدمات بانکداری الکترونیک شعب،نسبت به سایر بانک ها
8.5
5.26
3.24
16
استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان
8.1
5.1
3
6
روند سود و زیان سالانه
9.2
5
4.2
10
وجود نظام پیشنهادات در سطح شعبه
7.34
4.06
3.28
آن دسته از فاکتورهایی که امتیاز میزان عملکردشان در شعب بالاتر از 5.5 است قوت و آن دسته از فاکتورهایی که میزان عملکردشان در شعب پایین تر از 5.5 است ضعف محسوب می گردند.
4-3-3-اولویت بندی نقاط قوت و ضعف بر اساس اختلاف ستون اول و دوم :
در این مرحله به اولویت بندی نقاط قوت وضعف بر اساس امتیاز ستون GAP می پردازیم، لازم به توضیح است بیشترین GAP نشان دهنده ضعیفترین عملکرد فاکتور با توجه به میزان امتیاز اهمیتی است که برای فاکتور مذکور در نظر گرفته شده است،
جدول 11.4 اولویت بندی نقاط قوت و ضعف بر اساس اختلاف ستون اول و دوم
ردیف
فاکتورهای درونی بانک مهر اقتصاد استان گیلان
اهمیت
عملکرد
شکاف
(اختلاف ستون اهمیت و عملکرد)
6
روند سود و زیان سالانه
9.2
5
4.2
17
خدمات نوین بانکی در شعبه
9.18
5.49
3.58
9
وجود نیروی کار کافی در شعبه
8.58
5.3
3.28
10
وجود نظام پیشنهادات در سطح شعبه
7.34
4.06
3.28
22
وجود تنوع در خدمات بانکداری الکترونیک شعب،نسبت به سایر بانک ها
8.5
5.26
3.24
16
استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان
8.1
5.1
3
2
استقرار مدیریت استراتژیک به منظور سیاست گذاری،جهت سرمایه گذاری مناسب بانک
8.16
5.32
2.84
12
به کار گیری آموزش مورد نیاز برای مدیران جهت آشنایی با فناوری های به روزبب
8.2
5.5
2.7
1
بودجه بندی اصولی و تطبیق آن با عملکرد ماهانه
9.48
6.82
2.66
26
میزان تعهد کارکنان شعبه به قوانین و مقررات بانکی
9.1
6.81
2.29
14
بانک مهر اقتصاد،دارای رتبه عالی در میان بانک های خصوصی کشور است.
8.6
6.5
2.1
29
میزان مجهز بودن فضای اداری شعبه
8.28
6.2
2.08
25
میزان دانش و آگاهی لازم کارکنان بانک در پاسخگویی به مشتریان
8.7
7.13
1.57
7
اعتقاد مدیران به ایجاد تغییر و افزایش بهره وری نیروی انسانی و تعهد شعبه برای بهبود مستمر
8.14
6.7
1.44
5
میزان مدیریت در نقدینگیم
8.87
7.5
1.37
19
میزان تعهد شعبه در برگشت پذیری تراکنش های نادرست
8.54
7.2
1.34
24
ارائه تسهیلات به صورت آسان
8.56
7.3
1.26
20
میزان سرعت انجام فرایندهای کاری،توسط کارکنان شعبه
8.48
7.35
1.13
18
تعهد سازمانی کارکنان
8.18
7.2
0.98
15
امکان سوء استفاده از حساب های شعبه
9.44
8.71
0.73

4-3-4-معرفی و اولویت بندی نقاط قوت وضعف شعب بانک مهر اقتصاد:
با توجه به نتایج جدول9.4،10.4،11.4 اولویت نقاط قوت و ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان به شرح زیر است:
• نقاط قوت
1. میزان مدیریت در نقدینگی(منظر مالی)
2. میزان سرعت انجام فرایندهای کاری،توسط کارکنان شعبه (منظر فرایند داخلی)
3. ارائه تسهیلات به صورت آسان (منظر مشتری)
4. تعهد سازمانی کارکنان (منظر فرایند داخلی)
5. میزان تعهد شعبه در برگشت پذیری تراکنش های نادرست (منظر فرایند داخلی)
6. میزان دانش و آگاهی لازم کارکنان بانک در پاسخگویی به مشتریان (منظر مشتری)
7. بودجه بندی اصولی و تطبیق آن با عملکرد ماهانه (منظر مالی)
8. میزان تعهد کارکنان شعبه به قوانین و مقررات بانکی (منظر مشتری)
9. وجود سیستم پشتیبانی مناسب از نرم افزارهای بانکی در شعبه (منظر فرایند داخلی)
10. اعتقاد مدیران به ایجاد تغییر و افزایش بهره وری نیروی انسانی و تعهد شعبه برای بهبود مستمر (منظر رشد و یادگیری)
11. بانک مهر اقتصاد،دارای رتبه عالی در میان بانک های خصوصی کشور است. (منظر فرایند داخلی)
12. میزان مجهز بودن فضای اداری شعبه (منظر مشتری)
13. عدم سوءاستفاده ازحسابهای شعبه (فرآیندداخلی )
نقاط ضعف
1. وجود نظام پیشنهادات در سطح شعبه (منظر رشد و یادگیری)
2. روند سود و زیان سالانه (منظر مالی)
3. خدمات نوین بانکی در شعبه (منظر فرایند داخلی)
4. استقرار مدیریت استراتژیک به منظور سیاست گذاری،جهت سرمایه گذاری مناسب بانک (منظر مالی)
5. وجود نیروی کار کافی در شعبه (منظر رشد و یادگیری)
6. وجود تنوع در خدمات بانکداری الکترونیک شعب،نسبت به سایر بانک ها (منظر مشتری)
7. استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان (منظر فرایند داخلی)
4-4- تعیین و اولویت بندی نقاط فرصت و تهدید محیط بیرونی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
همانطور که در فصول پیشین تشریح شد، جهت تعیین نقاط فرصت و تهدید برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان از مدل FMEA (حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن) برای شناسایی فرصت های بیرونی و از مدل SMEA(حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن) استفاده می گردد.نحوه محاسبه بدین شرح است ابتدا مدیران به فاکتورهایی که از طریق روش طوفان مغزی، مشخص شده اند، بین10- تا 10 امتیاز دادند (10- بیانگر نامطلوب ترین اثر،0: بیانگر بی تاثیر، و10 بیانگر مطلوب ترین اثر می باشد.) سپس در ستون دوم احتمال وقوع هر یک از فاکتور ها را برای شعب با امتیاز ( 0: کمترین احتمال وقوع و 10 بیشترین احتمال وقوع) مشخص نمودند.،نهایتا با ضرب سه ستون اول،دوم و سوم به محاسبه RPN(عدد اولویت ریسک)وOPN( عدد اولویت فرصت) پرداخته شد. به عبارت دیگر، RPN(عدد اولویت ریسک)وOPN( عدد اولویت فرصت)ازحاصل ضرب درجه اهميت(خطا/فرصت)،احتمال وقوع( علل خطا/فرصت)واحتمال (کشف خطاها/فرصت)به دست می آيد.جدول.12.4 امتیاز و اولویت نقاط فرصت و تهدید را از دیدگاه مدیران، برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان نشان می دهد.

.جدول12.4امتیاز و اولویت نقاط فرصت و تهدید را از دیدگاه مدیران، برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
فاکتورهای بیرونی موثر بر بانک مهر اقتصاد استان گیلان

الف: میزان تأثیر
رتبه بندی شده از 10- تا 10
10- : نامطلوب ترین اثر
0: ناموثر
10: مطلوب ترین اثر

ب: احتمال وقوع فاکتورها
0: کمترین احتمال وقوع
10: بیشترین احتمال وقوع

ج:
برای اثر منفی (تهدید)
میزان سهولت شناسایی تهدیدات (0 : آسان ترین برای شناسایی…،10: مشکل ترین برای شناسایی)
برای اثرات مثبت (فرصتها) وسعت اراده برای تحقق بخشیدن فرصت ها
0: کمترین تمایل به بهره گیری از فرصت ها
10: بیشترین تمایل به بهره گیری از فرصت ها

OPN/RPN
محدوده امتیازات
-10,-9,…,0,…,9,10
0,1,…,9,10
0,1,..,9,10

18
جایگاه سپاه پاسداران در نظام تصمیم گیری استان گیلان
6.9
7.6
7.5
393.3
22
گسترش توریسم در استان گیلان
7.75
6.93
6.4
343.73
7
کشف خدمات جدید بانکی
8.84
5.7
6.3
317.44
4
نیاز سنجی حال و آینده مشتریان
7.93
6.53
6.03
312.25
8
توسعه زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و روی آوردن به تکنولوژی به روز
6.56
6.5
6.34
270.34
25
بهبود جایگاه منطقه آزاد بندر انزلی
6.87
6.46
5.8
257.4
20
شایسته سالاری در سیستم بانکی
6.75
5.25
6.21
220.06
13
وجود پتانسیل های بالا در بازار های داخل استان
7.03
5.25
5.5
202.99
10
امکان گسترش شعب بانک مهر اقتصاد در سطح استان گیلان برای ارائه خدمات بانکی بیشتر با توجه به نیاز بازار
5.03
3.75
5.8
109.4
2
امکان سرمایه گذاری مشترک با بانک های داخلی
4.75
2.46
3.25
37.97
16
وجود نیروهای بازنشسته بانکی در استان
0.65
2.18
2.6
3.7
24
توسعه روز افزون خدمات الکترونیک رقبا،
10.12-
6.8
3.4
233.97-
9
رکود اقتصادی
6.46
6.9
3.09
137.73-
1
استراتژی های جدید بانک های رقیب
4.34-
5.62
5
121.954-
5
پایین بودن سطح توسعه اقتصادی کشور
4.31-
5.65
4.34
105.7-
23
قدرت برند و فعالیت های بالای تبلیغاتی بانک های رقیب
4.9-
6.15
3.5
105.47-
12
رو به کاهش بودن اعتماد مشتری
5.96-
2.75
3.7
90.64-
19
بلایای طبیعی
4.7-
3.84
5.5
99.27-
21
رکود نسبی فعالیت های مراکز صنعتی استان گیلان
4.31-
5.31
3.96
90.63-
17
تغییرات نرخ ارز و نوسانات نرخ تورم
3.69-
6.15
3.8
86.23-
11
عدم استقبال مشتریان از بانک های خصوصی
4.406-
4.62
3.8
77.35-
6
افزایش تعداد شعب بانک های رقیب
4.43-
5.51
3.09
75.42-
15
وجود تحریم های اقتصادی
2.59-
6.18
3.71
59.9-
14
وجود موانع تجاری خارجی
2.81-
4.25
3.43
40.96-
3
ورود شعب بانک های خارجی به کشور
4.21-
2.03
3.43
29.31-

حال برای تشریح اعداد داخل جدول ،امتیاز های مربوط به سازه “جایگاه سپاه پاسداران در نظام تصمیم گیری استان گیلان ” را تحلیل می نماییم:
ابتدا هر یک از مدیران و کارشناسان شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان با امتیازی که در ستون اول برای این سازه قائل شدند شناسایی نمودندکه آیا این سازه از دیدگاه مدیران فرصت است یا تهدید، همانطور که مشاهده می شود با استناد به جدول 12.4 میانگین امتیازی که از تحلیل داده های 50 نفر مدیر جمع آوری شده و توسط نرم افزار exel تحلیل گشته است،6.9 می باشد که نشان دهنده فرصت بودن “جایگاه سپاه پاسداران در نظام تصمیم گیری استان گیلان ” است(امتیاز مثبت نشانه فرصت و امتیاز منفی بیانگر تهدید بود

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه امام خمینی، استراتژی ها، تحلیل داده، استان گیلان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، استراتژی ها، بانک های خصوصی، سهم بازار