منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، اولویت بندی، ماتریس SWOT، بودجه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

آماری
همه اعضا جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند.

روش آماری در تدوین مدل swot برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
• تعیین نقاط قوت و ضعف با توجه به تحلیل پرسشنامه اول با نرم افزار exel
• تعیین نقاط فرصت و تهدید با توجه به تحلیل پرسشنامه دوم با تکیه بر مدل FMEA و SMEA با نرم افزار exel

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه
همانطور که در فصول پیش گفته شد، هدف از انجام این پژوهش شناسایی نقاط قوت،ضعف،فرصت،تهدید شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان با استفاده از ماتریس SWOTاست، و همچنین بررسی پرسشنامه اول (مربوط به تعیین نقاط قوت و ضعف) در میزان تاثیر گذاری سازه های منظرهای فرایند داخلی،رشد و یادگیری، و مشتری بر منظر مالی می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل جنسیت، سن، تحصیلات پرداخته می شود. در گام بعدی به تشریح نحوه انتخاب و اولویت بندی با اهمیت ترین فاکتورهای قوت،ضعف،فرصت وتهدید شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان می پردازیم. در گام بعدی به تدوین ماتریس SWOT برای شرکت مذکور خواهیم پرداخت. لازم به توضیح است نرم افزار مورد استفاده جهت تدوین ماتریس SWOT ، نرم افزار exel و برای آمار توصیفی نرم افزار SPSS نسخه 19 می باشد.
4-2- تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی:
آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسأله مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد .در این نوع تجزیه و تحلیل ، پژوهشگر دادههای جمعآوری شده را از طریق تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی، خلاصه و طبقه بندی نموده و سپس به کمک نمودار نمایش می دهد که در ذیل به بررسی و تحلیل ویژگی های جمعیت شناسی خواهیم پرداخت .

4-2-1-جنسیت
مطابق جدول(1.4)و نمودار ستوني معادل20 درصد از پاسخ دهندگان زن و 98درصد از پاسخ دهندگان زن هستند.

جدول(1.4): جدول توزيع فراواني جنسيت
Cumulative Percent
Valid Percent
Percent
Frequency

2.0

2.0

2.0

1
زن

valid
100.0
98.0
98.0
49
مرد

100.0
100.0
50

كل

نمودار 1.4) نمودار ستوني جنسيت

4-2-2- تحصیلات
مطابق جدول( 2.4) و نمودار ستوني(2.4) معادل14درصد از پاسخ دهندگان داراي مدرك فوق ديپلم، 68درصد از پاسخ دهندگان داراي مدرك ليسانس و 18درصد از پاسخ دهندگان داراي مدرك فوق ليسانس هستند.

جدول(2.4): جدول توزيع فراواني تحصيلات
Cumulative Percent
Valid Percent
Percent
Frequency

14.0
14.0
14.0
7
فوق ديپلم

82،0
68.0

68.0

34
ليسانس

100.0
18،0

18،0

9
فوق ليسانس

100.0
100.0
50

كل

نمودار:( 2.4): جدول توزيع فراواني تحصيلات
4-2-3- سن
با توجه به جدول (3.4)و نمودار (3.4) ،14 نفر از پاسخ دهندگان بين 25-35 ، 31نفر بین 35 تا 45 و 5 نفر بالای 45 سال می باشند.
جدول(3.4): جدول توزيع فراواني سن
Cumulative Percent
Valid Percent
Percent
Frequency

45.0

28.0

28.0

14
35-25

Valid
90.0
62.0
62.0
31
35-45

100.0
10.0
10.0
5
45

100.0
100.0
50

كل

نمودار 3.4 نمودار ستوني سن

4-2-4-سمت شغلی
مطابق جدول( 4.4) و نمودار ستوني( 4.4) معادل 34درصد از پاسخ دهندگان رئیس شعبه، 20درصد از پاسخ دهندگان مدیر کل ، 20درصد از پاسخ دهندگان مدیر ستادی و42 از پاسخ دهندگان کارشناس هستند.
جدول(4.4): جدول توزيع فراواني سمت شغلی
Cumulative Percent
Valid Percent
Percent
Frequency

34.0
34.0
34.0
17
رئیس شعبه

36.0
2.0

2.0

1
مدیر کل

58.0
22،0

22،0

11
مدیر ستاد

100،0
42،0
42،0
21
کارشناس

100.0
100.0
50

كل

نمودار:( 4.4): جدول توزيع فراواني سمت شغلی

در این بخش میانگین و انحرافمعیار حاصل از تجزیه و تحلیل هر یک از 4 منظر مدل BSCدر غالب جدول و نمودار ارائه شده است.
4-2-5-منظر مالي
مطابق جدول (5.4) ميانگين امتياز متغير منظر مالي 6.2233 با انحراف معيار 1.16234 است و ميانگين بدست آمده بيشتر از ميانگين مورد انتظار(5.5) است همچنين كمترين امتياز معادل 4 و بيشترين امتياز معادل 8.50 می باشد.
جدول 5.4:توصيف مؤلفه هاي متغير منظر مالي
Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
Finance
50
4.00
8.50
6.2233
16438.
1.16234
1.351
403.

337.

532.-

662.

Valid N (listwise)
50

نمودار 5.4): هيستو گرام متغير منظر مالی

4-2-6- منظرفرآيندهاي داخلي كسب و كار
مطابق جدول(6.4) ميانگين امتياز متغير منظر فرآیندهای داخلی كسب و كار5.9840 با انحراف معيار1.02347است و ميانگين بدست آمده بيشتر از ميانگين مورد انتظار(5.5) است همچنين كمترين امتياز معادل 2.60 و بيشترين امتياز معادل 8.50 است.

جدول6.4): توصيف مؤلفه هاي متغير منظرفرآيندهاي داخليكسب و كار
Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
Internal
50
2.60
8.50
5.9840
14474.
1.02347
1.047
1.321-
337.
3.920
662.
Valid N (listwise)
50

نمودار6.4): هيستوگرام متغير منظرفرآیند داخلی

4-2-7-منظررشد و يادگيري
مطابق جدول(7.4) ميانگين امتياز متغير منظر رشد و يادگيري5.6680 با انحراف معيار1.21998است و ميانگين بدست آمده بيشتر از ميانگين مورد انتظار(5.5) است همچنين كمترين امتياز معادل 1.80 و بيشترين امتياز معادل 7.80 است.
جدول7.4): توصيف مؤلفه هاي متغير منظررشد و يادگيري
Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
Learning
50
1.80
7.80
5.6680
3377.
1.211998
1.488

992.-

337.

1.746
662.
Valid N (listwise)
50

نمودار7.4): هيستوگرام متغير منظررشد و يادگيري

4-2-8- منظرمشتري
مطابق جدول (8.4) ميانگين امتياز متغيرمنظرمشتري 6.6300 با انحراف معيار 1.35266 است و ميانگين بدست آمده بيشتر از ميانگين مورد انتظار(5.5) است همچنين كمترين امتياز معادل 1.88و بيشترين امتياز معادل 9.13 است.

جدول8.4): توصيف مؤلفه هاي متغير منظرمشتري
Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
customer
50
1.88
9.13
6.6300
19130.
1.35266
1.830
1.488-
337.
3.598
662.
Valid N (listwise)
50

نمودار 8.4):هيستو گرام متغير منظر مشتري

4-3- تعیین و اولویت بندی نقاط قوت و ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
همانطور که در فصول پیش تشریح شد،جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان با استناد بر پرسشنامه مقالات کو98 و همکاران در سال 2011، و کو99 و همکاران در سال 2009 ، سیاون کو و لی در سال 2012100فاکتورهایی با توجه به نظر استاد راهنما و مدیران این شعب در چهار منظر مالی،فرایند داخلی،رشد و یادگیری، و مشتری تنظیم گردید.که به ترتیب گام های محاسبه اولویت های شناسایی شده برای نقاط قوت و ضعف به شرح زیر می باشد.
4-3-1- اولویت بندی فاکتورها بر اساس اهمیت:
نتایج حاصل از اولویت بندی فاکتورهای پرسشنامه اول101 از دیدگاه مدیران و کارشناسان شعب، بر اساس میزان اهمیت هر یک از فاکتورها برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان، با استناد به جدول 9.4 به شرح زیر است:
لازم به توضیح است اعداد درج شده در ستون های مربوط به اهمیت،عملکرد و شکاف، بیانگر میانگین امتیازاتی است که 50 نفر مدیر و کارشناس شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان برای هر یک از سازه های پرسشنامه در نظر گرفته اند، به طور مثال هر یک از مدیران شعب برای سازه بودجه بندی اصولی و تطبیق آن با عملکرد ماهانهبین شماره 1 تا 10 ( امتیاز 1: نشان دهنده کمترین اهمیت، و 10: نشان دهنده بیشترین اهمیت) امتیازی قائل شدند میانگین امتیازی که هر یک از 50 نفر مدیر و کارشناس برای این سازه در نظر گرفته اند توسط نرم افزار exelتحلیل شده و خروجی امتیاز 9.48 بوده است، در مرحله بعد نظریات مدیران برای عملکردی که شعب در حوزه بودجه بندی اصولی و تطبیق آن با عملکرد ماهانهخود داشته بین شماره 1 تا 10 ( امتیاز 1: نشان دهنده کمترین عملکرد، و 10: نشان دهنده بیشترین عملکرد) مورد بررسی قرار گرفت و میانگین امتیاز 6.82 از دیدگاه مدیران تحلیل شد،نهایتا شکاف عملکردی مربوط به این سازه از اختلاف ستون اول و دوم محاسبه گردیده شد.

جدول 9.4اولویت بندی فاکتورهای درونی بر اساس میزان اهمیت
ردیف
فاکتورهای درونی بانک مهر اقتصاد استان گیلان
اهمیت
عملکرد
شکاف
(اختلاف ستون اهمیت و عملکرد)
1
بودجه بندی اصولی و تطبیق آن با عملکرد ماهانه
9.48
6.82
2.66
15
عدم سوء استفاده از حساب های شعبه
9.44
8.71
0.73
4
رعایت نرم معوقات شعبه نسبت به تسهیلات
8.88
5.91
2.97
6
روند سود و زیان سالانه
9.2
5
4.2
17
خدمات نوین بانکی در شعبه
9.18
5.49
3.58
26
میزان تعهد کارکنان شعبه به قوانین و مقررات بانکی
9.1
7.23
1.87
23
میزان راز داری کارکنان شعبه در امور بانکی مشتریان
9.02
7.48
1.54
3
رعایت نرم منابع و مصارف شعبه
8.88
6.3
2.58
5
میزان مدیریت در نقدینگی
8.87
7.5
1.37
25
میزان دانش و آگاهی لازم کارکنان بانک در پاسخگویی به مشتریان
8.7
7.13
1.57
14
بانک مهر اقتصاد،دارای رتبه عالی در میان بانک های خصوصی کشور است.
8.6
6.5
2.1
27
میزان آراستگی و مناسب بودن پوشش کارکنان بانکی
8.58
6.9
1.68
9
وجود نیروی کار کافی در شعبه
8.58
5.3
3.28
24
ارائه تسهیلات به صورت آسان
8.56
7.3
1.26
19
میزان تعهد شعبه در برگشت پذیری تراکنش های نادرست
8.54
7.2
1.34
22
وجود تنوع در خدمات بانکداری الکترونیک شعب،نسبت به سایر بانک ها
8.5
5.26
3.24
20
میزان سرعت انجام فرایندهای کاری،توسط کارکنان شعبه
8.48
7.35
1.13
8
رضایت مدیران از کارکنان شعبه
8.46
6.8
1.66
21
وجود سیستم پشتیبانی مناسب از نرم افزارهای بانکی در شعبه
8.38
6.8
1.58
28
استقرار سیستم بهبود مدیریت کیفیت جامع ((EFQM102 و بهره گیری از سیستم (5s)103 در شعبه
8.38
5.6
2.78
13
وضعیت کارایی (مدیریت هزینه،مدیریت درآمد) شعبه
8.3
6.5
1.8
29
میزان مجهز بودن فضای اداری شعبه
8.28
6.2
2.08
12
به کار گیری آموزش مورد نیاز برای مدیران جهت آشنایی با فناوری های به روز
8.2
5.5
2.7
18
تعهد سازمانی کارکنان
8.18
7.2
0.98
2
استقرار مدیریت استراتژیک به منظور سیاست گذاری،جهت سرمایه گذاری مناسب بانک
8.16
5.32
2.84
7
اعتقاد مدیران به ایجاد تغییر و افزایش بهره وری نیروی انسانی و تعهد شعبه برای بهبود مستمر
8.14
6.7
1.44
16
استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان
8.1
5.1
3
11
وجود سیستم مناسب تشویقی و تنبیهی متناسب با عمل کارکنان در شعبه
7.72
5.4
2.32
10
وجود نظام پیشنهادات در سطح

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه امام خمینی، استراتژی ها، تحلیل داده، استان گیلان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، استراتژی ها، بانک های خصوصی، سهم بازار