منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، اولویت بندی، کارت امتیاز متوازن، صنعت بانکداری

دانلود پایان نامه ارشد

استناد بر یک مکانیزم علمی،نقاط قوت و ضعف، همچنین فرصت و تهدید این سازمان کمی گشته تا پیشبینی و مدیریت ریسک موفق تری داشته باشد.
و اهداف کاربردی این تحقیق بدین شرح می باشد:
• شناسایی نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
• شناسایی نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
• شناسایی فرصت های پبش روی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
• شناسایی تهدیدهای پیش روی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
1-4-سوالهای تحقیق
این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:
سوال های اصلی:
• مناسبترین استراتژی هابا توجه به نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل فرصت ها و تهدیدها و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام است ؟
• باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای استفاده از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
• با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟
سوال های فرعی:
• فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام است ؟
• اولویت بندی هر کدام از فرصتهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه است؟
• تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام است ؟
• اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه است؟
• نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام است؟
• اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه است؟
• نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام است؟
• اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه است؟
1-5- مبانی نظری تحقیق
چهارچوب نظری این تحقیق متکی بر مدل های برنامه ریزی استراتژیک و آمار توصیفی می باشد. بدین نحو که در ابتدا با استفاده از تجزیه وتحلیلSWOT ، محیط داخلی و خارجی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تا از این طریق نقاط قوت، ضعف و فرصت، تهدید پیش روی این شعب مشخص شود. با استناد به مقاله کو19 و همکاران در سال 2011، و کو20 و همکاران در سال 2009 ، سیاون کو و لی21از دو پرسشنامه برای مدل swot استفاده شد. که پرسشنامه اول برای تعیین نقاط قوت و ضعفمیباشد،سازههای پرسشنامه ازمفهوم کارت امتیاز متوازن استخراج شده است،كارت امتيازي متوازن،كارتي است كه درآن استراتژي به يك مجموعهي يكپارچه ازشاخصهاي مالي وغيرمالي ارتباط داده ميشود. در رویکرد کارت امتیاز متوازن، سازمان به چهار وجه مختلف تقسيم ميشوند،اين چهار وجه عبارتنداز:
• وجه مالي22
• وجه مشتري23
• وجه فرآيندهاي داخلي كسب وكار24
• وجه رشد ويادگيري25(کاپلن،1994)26
که هر یک از سازه های پرسشنامه اول در این چهار وجه دسته بندی شده است،پس از جمع آوری اطلاعات برای این پرسشنامه، جهت ارائه پیشنهادات استراتژیک، منظر مالی را متغیر وابسته و تاثیر سه وجه بعدی را روی این منظر،از طریق رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار خواهیم داد،سازه های پرسشنامه دوم جهت تعیین نقاط فرصت و تهدید شعب بانک مذکور تدوین شده است، که از طریق جلسات طوفان مغزی ، فاکتورهای خارجی مرتبط با جامعه ، تکنولوژی ، اقتصاد ، محیط و چشم انداز سیاسی شناسایی شد.جهت تعیین و اولویت بندی نقاط فرصت و تهدید از دو تکنیک FMEA و SMEAاستفاده گردید، FMEA یک ابزار مدیریتی در بخش تولید برای پیش بینی و مدیریت ریسک ها است ، به منظور تخمین اندازه تهدیدها استفاده شده است و از طریق شاخصی تحت عنوان RPN27 می تواند محاسبه شود .
احتمال کشف یا شناسایی * احتمال وقوع * شدت = RPN
(از 1 الی 10 ) (از 1 الی 10 ) (از 1 الی 1000 )
همچنین برای تخمین اندازه فرصت ها ، یک مفهومی به طور موازی نوآوری گردید که SMEA نامیده شد . که برای محاسبه آن از شاخصی تحت عنوان OPN28 استفاده می شود.
ظرفیت و شناسایی * احتمال وقوع * میزان جذابیت = OPN
(از 1 الی 10 ) (از 1 الی 10 ) (از 1 الی 1000 )

(کو اتال، 2014)29

1-6- روش تحقیق
1دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف :
تحقیقات براساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از (بنیادی ،کاربردی،تحقیق و توسعه) از آنجایی که این تحقیق در جستجوی تدوین یک برنامه استراتژیک با مدل SWOT می باشد و نتایج حاصل از آن برای حل مشکلات خاص مربوط به شعب بانک مهر اقتصاد قابل اجراست ،بنابراین ،این تحقیق از نوع کاربردی است.
• دسته بندی تحقیقات براساس نحوه ی گردآوری اطلاعات:
تحقیقات علمی براساس نحوه ی گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از (توصیفی،آزمایشی) که تحقیق توصیفی شامل روش های پیمایشی ،تحقیق همبستگی،اقدام پژوهی،بررسی موردی و تحقیق علی-مقایسه ای است واین تحقیق یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است، زیرا به بررسی ویژگی های یک جامعه ی آماری می پردازد. (سرمد و همکاران،1385،54-63)
1-7- جامعه و نمونه ی آماری:
این پژوهش در شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان صورت گرفته است و تعداد افراد جامعه محدود می باشد، جامعه آماری پژوهش را رئیس شعب ،مدیران کل / ستادی و کارشناسان این شعب که در مجموع 50 نفر می باشند، تشکیل می دهد، بنابراین نمونه گیری انجام نشده و همه افراد جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند.
1-8- روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها/اطلاعات
در این تحقیق، از روش های کتابخانه ای و میدانی،برای جمع آوری داده ها و اطلاعات،به این صورت استفاده می گردد که در ابتدا ،برای گردآوری اطلاعات ، جهت ادبیات تحقیق از روش های کتابخانه ای استفاده شده، وسرانجام برای جمع آوری داده های مربوط به تدوین استراتژی SWOT ،به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف شعب بانک مهر اقتصاد در زمینه صنعت بانکداری، و تعیین اهمیت هر یک از عوامل، علاوه بر الگوبرداری از پرسشنامه مقالات کو و همکاران در سال 2011، و کو و همکاران در سال 2009 ، سیاون کو و لی،که سوالات برمبنای 4 منظر کارت امتیاز متوازن تنظیم شده بودند،با تعدادی از کارشناسان و مدیران سطوح عالی شعب بانک مهر اقتصاد مصاحبه صورت خواهد گرفت.و پس از تایید نهایی استاد محترم راهنما پرسشنامه ی اول تنظیم خواهد شد. همچنین به منظور شناسایی فرصت و تهدیدهای پیش روی شعب بانک مهر اقتصاد در زمینه صنعت بانکداری، و تعیین اهمیت هر یک از عوامل نیز علاوه بر الگوبرداری از پرسشنامه مقالات مذکور، از طریق جلسات طوفان مغزی ، فاکتورهای خارجی مرتبط با جامعه،تکنولوژی ، اقتصاد،محیط و چشم انداز سیاسی شعب شناسایی گشته و پس از تایید نهایی استاد محترم راهنما پرسشنامه ی دوم نیز تنظیم خواهد شد، و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات پرسشنامه از تکنیک های آمار توصیفی، میانگین و فراوانی، و جهت تعیین و اولویت بندی نقاط قوت و ضعف هر یک از سازه های پرسشنامه اول، از امتیاز محاسبه میزان شکاف ستون اهمیت درک شده و ستون عملکرد شعب استفاده خواهد شد، ،قابل ذکر است تمام مراحل آماری با استفاده از نرم افزار spss و exel انجام می شود.
1-9- قلمروی تحقیق
قلمرو تحقیق در سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی مشخص می گردد:
• قلمرو موضوعی:این تحقیق در زمینه ی تدوین استراتژی و شناسایی نقاط قوت و ضعف،فرصت و تهدید با استفاده از تکنیک SWOT برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان می باشد.
• قلمروی مکانی: پژوهش حاضر به منظور تدوین استراتژی با استفاده از تکنیک SWOT برای شعب بانک مهر اقتصاد، در استان گیلان می باشد.
• قلمروی زمانی:تحقیق حاضر از مهر 1392 به منظور شناسایی مسأله ی اصلی تحقیق وبا مطالعه ی مقالات مرتبط با موضوع آغاز شد، و اطلاعات به کار گرفته شده جهت تدوین استراتژی از طریق پرسشنامه، در تیر 1393 ،جمع آوری گردید.

1-10-تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها :
در ذیل به تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و واژگان می پردازیم:
• SWOT:یک از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک محسوب می شود، که برای ارزیابی قوت وضعف درونی یک سازمان ، و فرصت و تهدید های محیطی که یک سازمان با آن مواجه است به کار برده می شود. (ال- بیسایدی، 2014)30
• نقطه قوت: عبارت است از شایستگی ممتازی که بوسیله آن سازمان می‌تواند در زمینه‌هایی مانند نوع منابع مالی، تصویر مثبت ذهنی میان خریداران، روابط مثبت با تأمین‌کنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد. نقطه ضعف: نوع محدودیت یا کمبود در منابع، مهارتها و امکانات و توانایی‌هایی است که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان بشود. عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است.( پیرس و رابینسون،1389)
• فرصت: عبارت است از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت بخشی از بازار که پیش از این فراموش شده بود. تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان( پیرس و رابینسون،1389).در اين تحقيق فرصتهاي شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان در پرسشنامه دوم بر اساس مولفه هاي باز شدن بازارهاي خارجي،امكان تعامل مالی با شركت هاي بزرگ داخلي و خارجي و مشاركت با ايشان،تکنولوژی جدید، امکان گسترش شعب در سطح استان ،وجود پتانسيل هاي بالا در بازار مالی داخل كشور و مشتريان بالقوه. اندازه گيري مي شود.(کو اتال، 2011)31
• تهدید: یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین‌کنندگان کلیدی،تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این است که می‌توانند تهدید عمده‌ای در راه موفقیت سازمان باشند( پیرس و رابینسون،1389) در این تحقیق تهديدهاي شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان بر اساس مولفه هاي؛ ارايه خدمات جديد توسط رقبا،استراتژي هاي جديد بانک رقيب، رو به كاهش بودن اعتماد مشتري، وجود موانع تجاري خارجي،ركود اقتصادي،وجود تحريم هاي اقتصادي،وجود نيروهاي متخصص در محيط خارج از شركت،تغييرات نرخ ارز، نرخ تورم اندازه گيري مي شود. (کو اتال، 2011)32

• FMEA:يک ابزار نظام يافته برپايه کارگروهي است که درتعريف،شناسايي، پيشگيري،حذف ياکنترل حالات،علل واثرات خطاهاي بالقوه در يک سيستم خدماتی به کارگرفته مي شود،پيش ازآنکه خدمات نهائي،به دست مشتري برسند . كه با استفاده از فرمول زير محاسبه مي گردد. (کو اتال، 2011)33
1. محاسبه : RPN مقدار RPN از رابطه زیر حاصل می شود:
احتمال کشف یا شناسایی * احتمال وقوع * شدت =RPN
(از 1 الی 10 ) (از 1 الی 10 ) (از 1 الی 1000 )
• SMEA : یک ابزار مدیریتی در بخش تولید برای پیش بینی و مدیریت فرصت ها است ، به منظور تخمین میزان فرصت ها استفاده شده است ،در واقع این تکنیک فرصت های خارجی را به صورت سیستماتیکی کمی می کند. (ملكي و همكاران،1389)كه با استفاده از فرمول زير محاسبه مي گردد. (کو اتال، 2007)34
ظرفیت و شناسایی * احتمال وقوع * میزان جذابیت = OPN
(از 1 الی 10 ) (از 1 الی 10 ) (از 1 الی 1000 )
• كارت امتيازي متوازن، كارتي است كه درآن استراتژي به يك مجموعه يكپارچه از شاخص هاي مالي وغيرمالي ارتباط داده ميشود. دررويكردكارت امتيازي متوازن،سازمان به چهاروجه مختلف؛ وجه مالي، وجه مشتري، وجه فرآيندهاي داخلي كسب وكار، وجه رشدويادگيري تقسيم مي شوند.(خاکی اتال، 2)35
• وجه مالي: شاخصهاي مالي،يكي از اجزاء مهم روش ارزيابي متوازن اند،اين شاخصها به ما مي گويندچگونه اجراي استراتژي سازمان كه جزئيات آن درشاخصهاي انتخابي درساير منظرها آمده است،به نتايج مطلوب وموردنظرمان در ارقام نهايي مالي منجرخواهدشد. )والمحمدي،1389 ) در اين تحقيق، وجه مالي شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان بر اساس مولفههاي؛ وجود بودجه بندی صحیح و اصولی در شعب که موج

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، اولویت بندی، ماتریس SWOT، استراتژی ها Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک، استان گیلان، عوامل محیطی، بهبود مستمر