منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، استراتژی ها، روش تحقیق، صنعت بانکداری

دانلود پایان نامه ارشد

از تولیدات داخلی ایفا خواهد كرد .به همین دلیل، با حذف نرخ تعرفه، رقابت با اتحادیه اروپا را سخت تر خواهد كرد.
5. کو و همکاران89 در سال 2011 پژوهشی را تحت عنوان” توسعه استراتژی ساختار یافته swot برای دولت ماکائو” انجام دادند، هدف از این پژوهش به منظور توسعه آتی دولت Macau برای اینکه این دولت بتواند از عهده تغییرات محیط بیرونش برآید ، انجام شده است. که برای این منظور از مدل swot استفاده شده است،همچنین یک متد جدید برای کمی نمودن تهدیدها و فرصت های درک شده معرفی می گردد که از ابزار مدیریت کیفیت مثلFMEA و SMEAاقتباس و اصلاح شده است . فاکتورهای داخلی مثل نقاط قوت و ضعف به طور سیستماتیک و ساختاری با به کارگیری مقیاس لیکرت از صفر تا ده اندازه گیری می شود. جامعه آماری شامل 590 نفر پاسخگو لیسانس دانشگاه های Macau بوده است که از طریق نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب گردیدند .برای جمع آوری داده ها از 2 پرسشنامه استفاه شد، پرسشنامه اول از منظرهای کارت امتیاز متوازن استخراج شده است که به شناسایی نقاط قوت و ضعف دولت ماکائو پرداخت و همچنین پرسشنامه دوم از طریق جلسات طوفان مغزی ، فاکتورهای خارجی مرتبط با جامعه،تکنولوژی ، اقتصاد،محیط و چشم انداز سیاسی شرکت به شناسایی فرصت ها و تهدیدهای این دولت می پردازد.پس از تحلیل داده ها نتایج نشان داد که بیشترین انحراف در سازه های پرسشنامه اول مربوط به اهمیت سازه ها و عملکرد سازه ها،قوت و ضعف دولت را مشخص می کند که عبارت است از:
مدیریت سالم دولت،کارایی ارگان های دولت،سیستم حمل و نقل،وضوح سیاست دولت ماکائو،استفاده موثر از ثروت، درک نیازهای مردم،
و برای پرسشنامه که از طریق مدل های FMEA و SMEA نتیجه شده است و تعیین کننده فرصت ها وضعف های دولت می باشد شامل:
انعطاف سازگار با تغییرات در محیط خارجی،رویکرد منصفانه در طول مراحل تحول و توسعه، تقویت ارتباط با افراد ذینفع،. بودند.
6. لئو و همكارانش90 در سال 2011 تحقيقي با عنوان ” تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديدهاي محصولات بيو انرژي در زمين هاي حاشيه اي ” انجام دادند هدف اين تحقيق شناسايي عوامل اثر گذار داخلي و خارجي محصولات بيو انرژي در زمين هاي حاشيه اي كشور كانادا است. عوامل داخلي و خارجي محصولات بيو انرژي در زمين هاي حاشيه اي عبارتند از:
نقاط قوت :دسترس بودن زمین، بهبود اقتصاد روستایی
نقاط ضعف: پويايي اقتصادی عدم قطعیت اثرات زیست محیطی حقوق صاحبان سهام و مسائل مربوط به جنسیت
فرصتها:نیاز به انرژی های تجدید پذیر و در نظر گرفتن امنیت غذایی سیاست تشویق و توسعه فن آوری
تهدید:افزایش در قیمت سوخت و هزینه های بالاتر کار خطرات طبیعی و بحران در بازار مالی
نتايج تحقيق بيانگر آنست كه توليدات بيو انرژی را می توان در زمين هاي حاشیه ای كه از لحاظ اقتصادی بسیار حیاتی هستند کاشت و از دیگر نقاط قوت عبارتندآن، افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد اشتغال، امنیت منابع انرژی، که به نوبه خود تضمین تولید ناخالص داخلی (GDP) از منطقه محلی است.در نقاط ضعفها بهره وری پایین، تولید بالا و هزینه حمل و نقل توانایی رقابت انتخاب را کاهش می دهد. همچنین، مشکلات همپوشانی زمین های حاشیه ای پراکندهانتشار گازCO2را افزایش می دهد و فرصت هاي ايجاد شده در محصولات بيو انرژي منجر به ايجادفرصت ها برای تولید انرژی زیستی در توسعه زمین های حاشیه ای ایجاد کنید و در نهايت تهدیدها منجر به افزایشقیمت سوخت، هزینه نیروی کار، مخاطرات طبیعی و بحران در بازار مالی را در بر خواهد داشت.
7. آي پي و كو91 در سال 2004 در تحقيقي با عنوان “چارچوب تدوين استراتژي BSQ : تركيبي از كارت امتياز متوازن ، SWOTو تجزيه و تحليل مشخصه هاي كيفي” انجام داده اند. هدف اين تحقيق نشان دادن دستورالعمل های رویه ای به جای ارايه استراتژی واقعي است روش تحقيق یک چارچوب یکپارچه متشکل از BSC (كارت امتياز متوازن) ،تجزيه و تحليل نقاط قوت، نقاط ضعف؛ فرصت و تهديدها(SWOT)وگسترش عملكرد كيفي (QFD) است كه نظر سنجي با استفاده از 13 نفر از اعضاي كميته اجرايي در موسسات موسسه حرفه ای در هنگ کنگ صورت گرفته است و پرسشنامه مقیاس لیکرت ده نقطه، که در آن عدد 1اشاره به کم اهمیت بودن و عدد10اشاره به مهم ترین ، استفاده شده است.
فرصت ها:گواهی نامه های به رسمیت شناخته شده در هنگ کنگ، مطالبات خدمات با کیفیت، استانداردهای عملیاتی برای شرکتهای متوسط، همکاری بین چین، هنگ کنگ و ماکائوTتوصیه دولتی برای فن آوری بالا
تهديدها:وخامت مالی فردی، فن آوری عالی، رقبا، حمایت کم از دولت های محلی، رکود اقتصادی
نقاط قوت :ثبات مالی، پوشش جغرافیایی مشتری،شهرت شرکت نزد مشتری، کیفیت محصول نزد مشتري،یادگیری با گرایش کارآفرینی
نقاط ضعف:حفظ مشتری ، مشتري گرايي، رضایت مشتری ،یادگیری انعطاف پذیر و پاسخگو ،کیفیت خدمات به مشتریان، درآمد (مالی)،چشم انداز (یادگیری)
نتايج تحقيق بيانگر اين است كه در موسسات حرفه اي هنگ گنك ،نقاط ضعف درآمد و در نقاط قوت ثبات مالی در فرصتها گواهی نامه های به رسمیت شناخته شده در هنگ کنگ و وخامت مالی فردی داراي بالاترين نمره اهميت هستند.
8. سای ان کو و لی92 در پژوهشی تحت عنوان “پیاده سازی چارچوب تدوین استراتژیبرای صنعت بانکداری هنگ کنگ” به تدوین استراتژی های کلان با تکنیک های BSC ، QFD، و SWOT برای بانک های بازرگانی چین پرداختند، آنها در چهار منظر مالی،مشتری،فرایند داخلی و رشد و یادگیری به تعیین فاکتورها برای مدل SWOT و توسط QFD به اولویت و امتیازدهی فاکتورها پرداختند،با این روش تلفیقی از متدهای غربی و شرقی ممکن بود و قابلیت اجرایی آن در هر سازمانی قویتر می گشت.

نقاط قوت:موجودی نقد،سپرده های نقدی ثابت،بدهی های بسیار جزئی،
نقاط ضعف:ناآگاهی عمومی،فقدان تکنولوژی به روز،عدم توسعه کارمندان،
نقاط فرصت:تجارت خارجی،بدست آوردن فناوری های جدید از بازارهای خارجی
نقاط تهدید:تغییرات و تحولات سیاسی چین،رقابت بالادر صنعت بانکداری
نهایتا توسط مدل QFD استراتژی های ترکیبی برای مدل SWOT پیشنهاد شد.
در ادامه در جدول2-2 مطالعاتی که به شرح آن پرداخته شده به طور خلاصه بیان شده اند.

جدول 2-3خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در حوزه صنایع مختلف با مدل SWOT
ردیف
نام و نام خانوادگی محقق
سال
عنوان تحقیق
1
سای ان کو و لی
2000
پیاده سازی چارچوب تدوین استراتژی برای صنعت بانکداری هنگ کنگ
2
آی پی کو
2004
چارچوب تدوين استراتژي BSQ : تركيبي از كارت امتياز متوازن ، SWOTو تجزيه و تحليل مشخصه هاي كيفي
3
لئو و همکاران
2011
تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديدهاي محصولات بيو انرژي در زمين هاي حاشيه اي
4
کو و همکاران
2011
توسعه استراتژی ساختار یافته swot برای دولت ماکائو
5
اینسکرا و استاقلو
2012
خط مشي هاي تجاري چندجانبه اتحاديه اروپا
اتحادیه ها و موافقتنامه های تجارت آزاد، تجزيه و تحليل مقایسه اي SWOT صنعت خودوسازي كره جنوبي و تركيه
6
شکر و ازگرلر
2012
تجزیه و تحلیل شرکت های محصولات لوازم خانگی الکترونیکی ترکیه با استفاده از مدل AHP.SWOT
7
کین سو و جون سون
2012
تحلیل SWOT در بانکداری الکترونیک
8
صحت،پریزادی
1388
به كارگيري تكنيك فرايندتحليل شبكه اي درتحليل نقاط قوت، ضعف،فرصت وتهديد(مطالعه موردي شركت سهامي بيمه ايران
9
انصاری و همکاران
1388
تحليل استراتژيك دروني وبيروني SWOT دانشكده مديريت واطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
10
صادق عمل نیک و کیشه فراهانی
1388
تدوین استراتژی های بانکداری الکترونیک با استفاده از ماتریس SWOT
11
ملکی و همکاران
1389
طراحی ومدلسازی يک ساختاريکپارچه QFDFMEAدرمراکزخدمات درماني
12
قزانی و قمصری و همکاران
1390
عوامل مؤثربرصادرات فرش دستباف درقالب ماتريس سوات (SWOT)مطالعه موردي تعاونيهاي فرش دراستان اصفهان

2-8- جمع بندی:
در این فصل ضمن تعریف برنامه ریزی استراتژی به تشریح انواع مدل های برنامه ریزی استراتژی و مدل SWOT پرداخته شد، و نحوه ی استخراج مدل SWOT و روش های FMEAو SMEA مورد بررسی قرار گرفت،نهایتا خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در زمینه این مدلمورد بررسی قرار گرفت، تا نتایج بررسی ها رهنمودی جهت تدوین پرسشنامه مناسب جهت گردآوری اطلاعات پژوهش برای فصل سوم، بر مبنای تعدیل پرسشنامه کو و همکاران در سال 2011 و سای ان کو و لی در سال 2000 باشد.

فصل سوم
کلیات تحقیق

3-1-مقدمه
برای بررسی رشتههای مختلف علوم انسانی از روش علمی استفاده می شود.(ایرانی نژاد پاریزی،1387) تحقیق علمی پیگیری یک روش گام به گام منطقی ودقیق برای شناسایی مشکلات گردآوری داده ها و تحلیل داده ها و استنتاج متغیر از آن است و نتیجه ی نهایی از این فرایند کشف واقعیات جدیدی است که کمک می کند تا مشکلات موجود حلشود(سکاران،1385)و از جمله ویژگیهای مطالعهی علمی که هدفش حقیقتیابی است،استفاده از یک روش تحقیق مناسب است و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها،ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق،دسترسی دقیق و آسان به پرسش های تحقیق است.(خاکی،1387)
لذا در این فصل به تفکیک، موارد مذکور در فصل اول و هر یک از روش های مورد استفاده در این تحقیق را تشریح می کنیم.
3-2- روش تحقیق
همان طور که در فصل اول بیان شده است این تحقیق،از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است.
تحقیق کاربردی،تحقیقاتی اند که نظریه ها،قانون مندی ها،اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی93 تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرند.این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تکیه دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند،این تأکید بیشتر به واسطه ی آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند.(خاکی،1386،202)
براساس اجرا یک تحقیق میدانی است.این نوع تحقیق بررسی های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان،کشف روابط و تعامل بین متغیر های گوناگون در ساختار های اجتماعی و سازمانی واقعی است.به طور کلی هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به طور نظام یافته دنبال می کند. فرضیه ها را بیازمایند و غیر آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی،کارخانه ها،سازمان ها،ومؤسسات اجرا گردد مطالعه ی میدانی تلقی می شود.(خاکی،1386،ص216)
از حیث روش و گردآوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی است. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود و لازم بذکر است که یک تحقیق توصیفی آنچه را هست،توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود فرایند های جاری یا روند های در حال گسترش توجه دارد.(خاکی،1386،ص210)
3-3 جامعه و نمونه آماری
جامعه: عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند،صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد.
نمونه: عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه ی آماری که بیان کننده ی ویژگی های اصل جامعه باشد.(عادل آذر ،1382)
این پژوهش در شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان صورت گرفته است و تعداد افراد جامعه محدود می باشد، جامعه آماری پژوهش را رئیس شعب ،مدیران کل / ستادی و کارشناسان این شعب که در مجموع 50 نفر می باشند، تشکیل می دهد،جدول شماره 3-1 به تفکیک تعداد جامعه مذکور را نشان می دهد،

نام
تعداد
رئیس شعبه
17
مدیر کل
1
مدیران ستاد
11
تعداد کارشناسان
21
کل
50

بنابراین نمونه گیری انجام نشده و همه افراد جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند.لازم به توضیح است تعداد کل شعب بانک مهر اقتصاد در سطح استان گیلان 17 شعبه می باشد.
جدول 3-2 نام و تعداد شعب موجود در سطح استان گیلان را نشان می دهد.

تعداد
نام
آدرس
1
مهر – شعبه آستانه اشرفیه – کد 7421
ایران – گیلان –

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اتحادیه اروپا، بانکداری الکترونیک، فرش دستباف، کره جنوبی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، اولویت بندی، ماتریس SWOT، بودجه بندی