منابع و ماخذ پایان نامه استان تهران، توسعه گردشگری، بهره مندی

دانلود پایان نامه ارشد

آثار گردشگری و تفريح بر محيط زيست و تحليم منابع، حوزه ای است که در آن جغرافي دان های انساني و طبيعي در مطالعه مسايم مربوط به گردشگری، دارای وجه اشتراک اند، با اين حال دليم ديگر ، اهميت رف محيط زيست طبيعي برای فعاليت گردشگری و تفريح است ) به نقم از رضواني ، 38:1987 و 2222:151 ، .) Hall and page

ايجاد آلودگي های وتي و بصری ، آلودگي های آب و هوا ، مشكالت دفع زباله 9 بروز وسارت به آثار باستاني و تاريخي ، مشكالت استفاده از زمين و تخريب سواحم در زمره آثار منفي زيست محيطي گردشگری در نواحي ميزبان است )) به نقم از رضواني ، 38: 1987 و 1331 : 945 ، .) Inskeep

46

انگيزه ا لي گردشگران در نواحي روستايي، جذابيت محيط نواحي ميزبان است. موفقيت گردشگری بستگي به يك محيط جذاب دارد ، بنابراين گردشگری مي تواند منافعي به شرح زير برای نواحي داشته باشد:

 ضمن تامين منابع مالي، محرکي برای حفاظت، نگهداری و بهبود محيط طبيعي نيز محسوب مي شود.
 حفاظت و بهبود محيط های تاريخي، از جمله وانه های تاريخي ، باغ ها و چمنزار ها

 حفاظت از چشم انداز طبيعي و حيات وحش

 مشارکت بيشتر افراد جامعه در برنامه های حفاظت و نگهداری در نتيجه تماش از راه بازديد گردشگران
 بهبود رفتار و احترام نسبت به محيط زيست طبيعي.

همچنين محيط زيست در نواحي ميزبان نسبت به توسعه گردشگری آسيب پذير و حساش است ، به طور کلي ورود تعداد زيادی بازديد کننده و تأمين جاگبه ها و تسهيالت برای ارضای نيازهای آنها، مي تواند در ورت عدم کنترل و يا مديريت حيح بسياری از ويژگي های جذب کننده گردشگران به نواحي روستايي را تضعيف و يا تخريب کند، از جمله اين آثار عبارت است از:

 آسيب رسيدن به محيط طبيعي و انسان ساوت

 افزايش سطح آلودگي در نواحي ميزبان

 از بين رفتن مناظر دلپذير و زيبا، به علت ساوت وساز های نامناسب و نامأنوش

• آلودگي وتي ناشي از ترافيك، انبوه مردم ، فعاليت های نعتي و معدني

 کاهش و از بين رفتن جنگم ها و دروتان واز بين رفتن بروي گونه های گياهي

– مصرف بيش از حد منابع ) رضواني ، ) 33- 38:1987

47

جدول شماره :4-2اثرات محیط زيستي توسعۀ توريسم

تبعات مثبت
تبعات منفي

– محافظت از منابع طبيعي و پارک های ملي
– آسيب رساني به اکوسيستم ها
– ترويج حساسيت و آگاهي مردم نسبت به سيستم
-توسعۀ سريع و بي رويۀ تسهيالت رفاهيِ
های اکولوژيكي
اکوتوريستي
– بهبود مديريت ضايعات
– تغييرات منفي در جايگاه فيزيكي و يكپارچگي
– افزايش آگاهي های محيط زيستي
منطقه
– افزايش گرايش های زيبايي شناوتي
– کندن گياهان و آسيب رساني به پوشش نباتي
– بهره مندی از شگفتي های جهان طبيعت
– استفاده از چوب دروتان برای برافرووتن آتش

– افزايش زباله ها در محيط طبيعي

– تنزل وضعيت کيفي جذابيت های طبيعي

– انتقال بيماری ها از انسان به جانوران

– تهديد حيات وحش

– آلودگي هوا، آب، واک

-آلودگي های وتيِ مخم آرامش طبيعت

– تنش محيط زيستي، تغيير رفتار جانوری

– آسيب به واک و واکزيان

) زاهدی، )1985

انگيزه و اهداف توريست ها از مسافرت که ناشي از تنوع اقليمي است را مي توان به دو گروه عمده گيم طبقه بندی نمود)رهنمايي،1978،:)1

-1 توريسم فرهنگي، تاريخي و يادماني

-2 توريسم طبيعت يا اکو توريسم هر يك از دو گروه فوق را مي توان به زير گروههايي تقسيم بندی نموده و مورد مطالعه قرار داد:

48

در اين قسمت از پژوهش مي وواهيم تاثير اقليم، توريسم طبيعت يا اکو توريسم بر جذب توريسم به طوراجمالي بررسي کنيم) دوقي،)21:1972

-4-68-2 توريسم اقلیمي )کلیما توريسم(:

آب و هوا بعناوان يكي از مهمترين عوامم شكام دهنده توريسم قلمداد مي گردد و مراکز تفريحي و توريستي موجود، چه در گذشته و چه در حال حاضر موجوديت و ارزشهای وود را مرهون عوامم متعدد بويژه آب و هوای مناسب و ماليم مي دانند.)واک نژاد،)1981

تنوع آب و هوا يكي از مهمترين جاگبه های توريستي است که بخش قابم توجهي از گردشگران را بمنظور استفاده از آب و هوای گرمتر و يا ونكتر از محم اقامت وود، به انجام مسافرت توريستي ترغيب مينمايد.

هوای آلودۀ شهرهای جامعه نعتي به ويژه در فصم تابستان جمعيت شهر را به فرار و گريز از شهر وا ميدارد و به موازاد استحكام زيربنای اقتصادی وانواده ها، حرکت انسانها در افقهای دورتر و در سينه کوهستانها يا پهنه آبها انجام مي گيرد .)فريد،)923:1975

بطور کلي کسي مايم به مسافرت تابستاني به محلي نيست که هوای آن نامساعدتر از هوای محم اقامتش باشد.)دروئو،)1971:689

از اين رو مناطق ييالقي و کوهپايه ای و سواحم مكانهای مناسبي برای مسافرت تابستاني بشمار ميروند. ر.بالسنت که مناسبات ميان توريسم کوهستاني و آب و هوا را مورد مطالعه قرار داده است، اشاراتي به عوامم مساعد آب و هوا در امر توريسم نموده است که در اين زمينۀ واص، تنها ارزش کالسيك درجۀ حرارت و يا ريزش باران مورد نظر نبوده، بلكه آنچه از اهميتي اساسي برووردار است، شدت برودت ) که از ترکيب درجۀ حرارت و سرعت باد بدست مي آيد( و رطوبت نسبي هوا در ارتباط با درجۀ حرارت است. بر اين اساش، بر حسب شدت برودت مي توان انواع بيوکليماتيك غير نيرو بخش ، آرامش بخش، نيرو بخش، بسيار نيروبخش، منقبض کننده و بسيار منقبض کننده را از يكديگر تميز داد. طول زمان آفتاب و طول زمان ريزش باران، بيش از ميزان ريزش در استقرار و جايگيری مناطق ويژه توريستي موثر مي افتد)دروئو،)684:1971

49

– توريسم کوير و بیابان:

کويرها و بيابانها علي رغم اينكه در نگاه اول يك منطقه لم يزرع ، وشك و والي از سكنه را در گهن تداعي مي نمايند، اما يكي از جاگبه های توريستي به حساب مي آيند.

براساش مطالعات دکتر «پرويز کردواني» کويرشناش مشهور ايراني، کويرهای ايران به لحاظ ويژگيها و شرايط واص وود مورد توجه گردشگران اروپايي که در کشورهای وود از اقليمي مديترانه ای و شبيه مناطق شمالي ايران برووردار هستند، قرار مي گيرد و در ورتي که بتوان اقدام به ايجاد امكانات ودمات توريستي و مراکز اقامتي مناسب در مناطق کويری و بياباني مبادرت نمود، اين گونه مناطق نيز مي توانند در جذب گردشگران نقش مهمي را ايفا نمايند.) طبيعت گردی،)1932

– توريسم آبهای معدني و آبهای گرم:

آبهايي که بر اثر شكست و يا لغزش زمين معموزً در کنار کوههای آتشفشاني از اعماق زمين بيرون مي جهند، به سبب داشتن اجزاء راديو اکتيو، گوگرد و امالح معدني گوناگون، جنبه درماني داشته و در دوراني که هنوز نعت داروسازی به مانند امروز توسعه نيافته بود، آبهای معدني، گروههای مرفه طبقات اجتماعي را برای درمان به سوی وود جلب مي کرد. رشد وسايم ارتباطي به حرکت موجي تمام طبقات اجتماعي به سوی آبهای گرم معدني منتهي شد و در کنار آبها مراکز اوليۀ شهرها تكوين يافت )فريد،همان:)928-922 و بروي از آنها امروزه بعنوان يك شهر توريستي معروف در جهان تبديم شده است.) مطالعات جهانگردی،)1989

گردشگری طبيعي نوعي فعاليت اقتصادی است که ميتواند اثرات منفي بشر بر زيستگاه حيات وحش را به حداقم برساند و به حفظ محيط طبيعي کمك کند.

قابليتهای گردشگری طبيعي عالوه بر استراتژی حفظ حيات وحش ناتواني آن در جهت فراهم نمودن حفاظت طوزني مدت از منابع زيست محيطي و در نتيجه مشارکت مستقيم آن در تنزل زيست محيطي است. گردشگری طبيعي در حقيقت بازاری است که مصرفکنندگان وود راترجيحاً برای تفرج با حفظ موجوديتهای زيست محيطي به ف ميکشاند ضرورتاً از اين موجوديت به طور مستقيم حفاظت نميکند و احتمال کاهش بازده در آن وجود دارد.) واک نژاد،)1981

51

گردشگری طبيعي سفر است در ارتباط با مناطق به منظور مشاهدات واص، مطالعه، تحسين و لذت بردن از گياهان و حيات وحش، با وجود فعاليتهای فرهنگي واص هر منطقه يا کشور.

گردشگری در مناطق طبيعي بيشتر برای درک قابليتهای آن در جهت توسعهی پايدار اکوسيستمها و تأمين محرکهای آن در حفاظت اين مناطق به جای بهرهبرداری و استفادههای ديگر از آن کاربرد دارد. متغيرهای واص گردشگری طبيعي. اثرات بشر بر اکوسيستمهای طبيعي را به حداقم ميرساند. گردشگری طبيعي شامم بروي قراردادهای سودمند و بيوطر در ارتباط با تعهدات اقتصادی است و ميتواند اثرات حاشيه ای و منفي گردشگری پايدار نمايد، ادارهکنندگان حيات وحش از اين اقدام جلوگيری کنند چون اين اثرات حاشيه ای ميتواند به طور عمدی و غيرعمدی فلور طبيعي، گونههای بومي و موجوديتهای گوناگون اکولوژی را تحت تأثير قرار دهد در سطوح عميق تر، توسعهی گردشگری به طور سازمان داده شده ميتواند در حفظ اکوسيستمهای سالم، حفظ موجوديتهای زيست محيطي و حفظ منافع زيست محيطي آن برای بشر مثمر ثمر باشد. )رهنمايي،)1977

بازار گردشگری طبيعي نيز به مالكيت انحصاری و رقابت در مصرف وابسته است. ا الحات سرمايه ای در مورد گردشگری، در مورد گردشگری طبيعي نيز انحصاری هستند که به وسيلهی حقوق گمرکي يا قانون تعيين ميشوند و رقابت درمصرف نيز به مكاني برمي گردد که ميزان مصرف شخص، کميت يا کيفيت مكاني را برای ديگران کاهش ميدهد. RANDELL(،1337 ،) P 29 اين مكانها برای بروي امكانات تفريحي و تفرجي مناسب نيستند، زيرا اشخاص با تسهيالت توريستي ظرفيت برد را برای ديگران کاهش ميدهند.)واک نژاد،)1981

51

فصل سوم

ویژگی های جغرافیایی منطقه

52

-1 – 3 ويژگیهای جغرافیايي

-6-6-8 موقعیت جغرافیايي:

شهرستان شهريار با وسعتي حدود912 کيلومتر مربع بين 52 درجه و 22 دقيقه و 92 ثانيه تا 51 درجه و 19 دقيقه و 12 ثانيه طول شرقي و 95درجه و 92دقيقه و 52 ثانيه تا 95 درجه و 45 دقيقه و 15 ثانيه عرض شمالي قرار دارد. شهرستان شهريار از طرف شمال به شهرستان های قدش و کرج،از قسمت شرق به شهر تهران،از جنوب بااسالم شهر و رباط کريم و گلستان، واز قسمت غرب به شهرستان مالرد محدود ميشود.

نقشه شماره:1-9 موقعيت شهريار در استان تهران و ايران

53

-6-6-6 -8 زمین شناسي

تشكيالت زمين شناسي شهريار به دو دسته کلي به شرح زير تقسيم مي شوند:

-1 سنگ های آتشفشاني که شامم گدازه های ائوا و ليگوون مي باشند. اين سنگ ها به واسطه و حيو ژيوکالژ )آندزين( و آنپبول در آن ها تجزيه اکسيدهای آهن، سطح آن ها رنگ قهوه ای تا سياه براق به وود گرفته است. اين دسته ازسنگ های آتشفشانيعمدتاً در مرکز و جنوب شرقي شهرستان وجود دارد.

-2 تشكيالت رسوبي که بخش عمده ای از اراضي شهرستان را شامم مي شوند، تشكيالت آبرفتي هستند که سرچشمه عمده آن تشكيالت کرج )KARAJ FORMATION( مي باشد.

و بر روی رسوبات ميوسن فوقاني رسوب کرده اند. تشكيالت رسوبي شامم پادگانه های آبرفتي با زيه های بادبزني شكم، دشت آبرفتي با تشكيالت بادبزني شكم و کنگولومرای پليوسن مي باشند. اين آبرفت ها در بخش های شمالي دانه درشت و تراکم است که به تدريج به سمت جنوب و جنوب شرقي دانه ريزتر شده و مقدار رش آن افزايش مي يابد. )اسكندر زاده، )1985

54

نقشه شماره :2-9نقشه زمين شناسي شهرستان شهريار

55

-2-6-8 توپوگرافي

استان تهران در امتداد دامنه های جنوبي بخش مرکزی سلسله جبال البرز قرار گرفته است. اين بخش از ارتفاعات البرزعموماً مرتفع ترين قلم را به وود اوتصاص داده است به گونه ای که ارتفاع کوه ها به سمت شرق افزايش مي يابد ونهايتاً در قله دماوند و به مرز ارتفاعي 5671 متر مي رسد. از قلم ديگر اين کوه ها قله پازن گردن و چيگرد مي باشد.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، آداب و رسوم، کشورهای در حال توسعه Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان تهران، البرز مرکزی، پهنه بندی