منابع و ماخذ پایان نامه استان تهران، البرز مرکزی، پهنه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

اين ديواره عظيم کوهستاني که مهم ترين مانع در برابر نفوگ رطوبت دريای وزر به استان تهران مي باشد به ورت رشته کوه هايي در بخش های مختلف البرز شكم گرفته است. در قسمت شرقي اين ديواره رشته ارتفاعات فيروز کوه و سواد کوه تا دره رود فيروز کوه امتداد مي يابد، در شق دره فيروز کوه که پس از دريافت شعباتي، حله رود ناميده مي شود از رشته ارتفاعات شهميزاد شروع مي شود که سيستم چين ووردگي آن با ارتفاعات البرز مرکزی تفاوت دارد. مي توان آن را به عنوان بخش غربي رشته کوه های البرز شرقي معرفي نمود. ديواره جنوبي البرز بخشي از ارتفاعات البرز مرکزی است که رودوانه های جاجرود و کرج آن ها را بريده و به سه قسمت جداگانه تقسيم مي نمايد. )اسكندر زاده، .)1985

56

تصوير شماره :8-8 نقشه توپوگرافي شهرستان شهريار

اين سه قسمت عبارتند از:

الف( کوه های لواسان که بين درههای رود دماوند و جاجرود قرار دارد و در شمال به دره رود زر محدود مي شود، دنباله اين کوه ها در شرق جاده آبعلي با نام قره داغ و دماوند تا دره حبله رود امتداد يافته است.

ب( کوه های کهار که از غرب دره رودوانه کرج شروع شده و در جنوب طالقان رود و به موازات آن ادامه مي يابد و سرانجام از شمال غربي استان وارج مي شود.

ج( کوه های شميرانات که بين سرچشمه های جاجرود و کرج قرار دارد و بلندترين نقطه آن ها قله توچال با ارتفاع 9399متر است.

57

شهرستان شهريار از نظر موقعيت جغرافيايي، در قسمت های جنوبي کوه های تارزو و تاوره با ارتفاع کمتر از 1522متر ، قرار گرفته است و شمال غرب اين شهرستان نسبت به بخش های ديگر آن از ارتفاع بيشتری برووردار است.بدين معني که ارتفاع اراضي از شمال غرب، غرب و شمال غربي به سوی شرق و جنوب شرق کاسته مي شود به گونه ای که در منتهي اليه قسمت جنوب شرقي ارتفاع اراضي به 1222 متر نزديك مي گردد. در حدفا م قسمت های شمال غرب و شمال تا جنوب شرق کوه های متعددی از جمله کفترلو، آق داغ، تخت رستم و قوری داغ ديده مي شود. اين ارتفاعات ناشي از حرکات برونزايي اين دوره های مياني بوده و جنس آن ها از نوع سنگ های آگرين مي باشد.)اسكندر زاده،)1985

-6-2-6-8 وضعیت لرزه خیزی و گسل ها:

استان تهران از يك سو در دامنه جنوبي کوه البرز و بر روی نهشته های آبرفتي کواترنر قرار گرفته است و از سوی ديگر جنوب آن در حاشيه کوير مرکزی ايران واقع شده است که اين امر باعث ايجاد اوتالف شديد ارتفاعي با ميانگين 1922 متر شده است. چنين ويژگي موجب ايجاد گسم های متعددی نيز گرديده است، بطوری که انواع گسم ها با دارازی حداقم 1 تا 422 کيلومتر در اين منطقه شناسايي شده است. با توجه به تاريخچه ی زمين لرزه های بزرگ گذشته در محدوده ی تهران و وجود گسم های مهم در گستره آن احتمال رويداد زمين لرزه ای ويرانگر به بزرگي بازتر از 7 درجه در مقياش ريشتر بسيار جدی است. قابم گکر است با توجه به مطالعهی نقشه های پهنه بندی مقدماتي وطرنسبي لرزه، منطقهی مورد نظر در پهنه با وطر نسبي باز و متوسط قرار دارد.)بربريان و ديگران،.)1964 از گسمهای عمده ديگر در مجاورت اين ناحيه، گسم جوان تهران مي باشد که تا اراضي غربي کن گسترده و در فا له 25 کيلومتری وائين قرار دارند با توجه به وقوع زلزله بوئين زهرا در مجاورت گسم زمين لرزه اپيك با بزرگي 7/25 ريشتر همچنين احتمال فعاليت ناگهاني گسم جوان شمال تهران بصورت زمين لرزه و پراکندگي اين منطقه از نظر زلزله ويزی از اهميت وا ي برووردار است.

گسم های موجود در دشت شهريار عموما جهت شمال غربي- جنوب شرقي دارند عمدتا در جنوب شهرستان و به طرف رباط کريم بيشتر مي شوند،گسم «قاسم آباد-سلطان آباد» که تقريبا در بستر رودوانه «شاد چای»قرار دارد.از حدود روستای ويره تا جنوب به سمت جاده رباط کريم – تهران امتداد

58

دارد،گسم ديگر گسم «دهشاد باز- اسد آباد»است که در جهت شمال غربي – جنوب شرقي در کنار

رودوانه «بابا سلمان» ديده مي شود.)مهرابي،.)1932

تصوير شماره:4-9 پهنه بندی وضعيت ژئومورفولوژيكي شهرستان شهريار

-8-6-8 ويژگي های اقلیمي:

آب و هوای اين منطقه تابستان گرم و وشك و زمستان هاینسبتاً سرد است. عالوه بر عوامم مؤثر بر اقليم ايران اثر دو عامم در آب وهوای اين شهرستانکامالً مشخص است. يكي مجاورت با کوير قم در شرق، ديگری وجود ارتفاعات البرز در شمال آن، در نتيجه آب و هوا تحت تأثير اين دو مرکز فشار قرار مي گيرد. در روز هوای داوم دشت گرم و هوای ارتفاعات البرز نسبت به آن سردتر استنتيجتاً در روز جرياني از شمال به سمت جنوب و در شب عكس آن اتفاق مي افتد. بطور کلي اين شهرستان دارای آب

59

وهوای بياباني و نيمه بياباني است. قابم گکر است براساش تقسيم بندی اقليمي زمستانه منطقه مورد مطالعه جزء اقليم سرد و در دسته بندی اقليمي تابستانه جزء اقليمي گرم و وشك محسوب مي شود.

-6-8-6-8 درجه حرارت:

بررسي دادههای ايستگاه سينوپتيك شهريار طي سال های 19 85-1982 نشان مي دهد، شرايط دمايي شهريار به ويژگي های حرارتي مناطق نيمه وشك شباهت دارد ميانگين حداکثر دما در ايستگاه 2297 درجه سانتيگراد و ميانگين حداقم دا 1192 درجه سانتيگراد مي باشد.حداکثر مطلق دمای شهرستان با 4192 درجه سانتيگراد در تيرماه و حداقم مطلق دمای آن با -596 درجه سانتيگراد در بهمن ماه مي باشد که يك تفاوت بيش از بازی 46 درجه ای را نشان مي دهد .اين اوتالف دمای زياد از ويژگي های مناطق نيمه بياباني است که در منطقه شهريار حاکم است ميانگين دمای سازنه شهريار 1696 درجه سانتيگراد مي باشد که دمای متوسط و متعادلي محسوب مي شود.ززم به گکر است هرچه از شمال و غرب به سمت جنوب و شرق شهرستان حرکت کنيم دمای متوسط افزايش مي يابد و ميزان بارندگي کاهش پيدا مي کند که اين نشانگر تاثير عوامم اقليمي بر منطقه از جمله ارتفاع و مناطق بياباني جنوب است . دراين منطقه اوتالف دمای شب و روز به دليم حاکميت شرايط اقليمي نيمه بياباني زياد مي باشد.

بر اساش گزارشهای ايستگاه سينوپتيك شهريار در سال 1988، تعداد ماههای يخبندان سال در منطقه محدود است و عمدتا در دوره سرد سال متمرکز است، بنا بر آمار در سال 1988 مجموع روزهای يخبندان حدود 86 روز گزارش شده است بهمن ماه با 8 روز و آگر ماه با12 روز يخبندان بيشترين روزهای يخبندان را داشته است، در ماههای دی،اسفند، فروردين، تنها يك روز يخبندان رخ داده و در 7 ماه از سال هيچ يخبنداني گزارش نشده است. بطور کلي در منطقه شهريار شاهد زمستانهای سخت و طوزني هستيم ولي تابستانهای آن شديدتر مي باشد.بيشترين ساعات آفتابي مربوط به به مرداد ماه با 959 ساعت و کمترين به اسفند با فر ساعت در سال 19 88بوده است.

61

جدول شماره : 6- 8 ويژگي های دمايي شهرستان شهريار در ايستگاه سینوپتیک شهريار)-6880

)6885

دمای هوا)درجه سانتيگراد(

ماه
ميانگين
ميانگين حداقم
حداکثر مطلق
حداقم مطلق
ميانگين

حداکثر

فروردين
17
699
2198
-196
1197

ارديبهشت
24
1298
9294
596
1894

ورداد
9199
1795
9498
1294
2494

تير
9695
2193
4192
17
2392

مرداد
9694
2291
9896
1798
2892

شهريور
9293
1799
9698
1798
2892

مهر
26
1998
2397
694
1393

آبان
1893
894
1494
-294
597

آگر
396
198
1494
-294
597

دی
1994
492
1896
2
898

بهمن
11
294
2296
-596
697

اسفند
1891
796
9292
-2
1298

ساليانه
2797
1192
41922
-596
1696

مآخذ:سالنامه آماری استان تهران،6881

61

تصوير شماره :5-8 نقشه همدمای استان تهران

-2-8-6-8 بارندگي

حاکميت شرايط نيمه بياباني در منطقه موجب کاهس بارندگي های و محدود شدن آن به دوره سرد سال گرديده است،رطوبت نسبي هوا نيز به تبعيت از رژيم بارندگي در دوره گرم کاهش مي يابد، طبق آمار ساعات آفتابي در منطقه به طور کلي بازست که اين موضوع باعث افزايش سطح تبخير و تعرق در منطقه مي گردد.

عكس شماره ) 6 -9( وضعيت توزيع بارندگي ها را در طول سال نشان مي دهد، منحني اين نمودار گويای آنست ک رژيم بارندگي شهرستان از توزيع متناسبي برووردار نيست، زيرا بخش عمده ای از بارندگي های شهرستان در نيمه دوم سال رخ مي دهد،ماه¬های تير و مرداد وشك ترين ماه¬های سال و فروردين و بهمن مرطوب ترين ماه های سال مي باشد.

62

تصوير شماره :1-8 نقشه همباران استان تهران

نمودار شماره :1-9 توزيع ميزان بارندگي در ماههای سال در شهرستان شهريار )بر حسب ميليمتر(

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان تهران، توسعه گردشگری، بهره مندی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع حافظه فعال، ادراک دیداری، اختلال یادگیری