منابع و ماخذ پایان نامه ارزش درک شده، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

شده

شکلهاي4-13 و 4-14 مدل اندازهگيري بسته بندي مربوط به خروجي راهحلهاي استاندارد شده را نشان ميدهد. با توجه به نتايج ارائه شده در جدول (4-12) که از خروجي نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، اين موضوع حاصل ميشود که مدلهاي اندازهگيري از برازندگي قابل قبولي برخوردار است، چراکه مدل در حالت اشباع قرار دارد. قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بهوسيله بار عاملي نشان داده ميشود. اگر بار عاملي کمتر از3/0 باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر ميشود. بار عاملي بين 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است (کلاين، 1994).
شاخص برازش هنجار شده
برازش نسبي
برازش افزايشي
توکر-لويس
شاخص برازش تطبيقي
درجه آزادي
کاي اسکوئر
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
1.000
1.000


1.000
1.000


1.000
1.000
0
0
0.000
0.000
4-3-1-8- مدل اندازهگيري قصد خريد

شکلهاي4-15 و 4-16 مدل اندازهگيري قصد خريد مربوط به خروجي راهحلهاي استاندارد شده را نشان ميدهد. با توجه به نتايج ارائه شده در جدول (4-13) که از خروجي نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، اين موضوع حاصل ميشود که مدلهاي اندازهگيري از برازندگي قابل قبولي برخوردار است، چراکه مدل در حالت اشباع قرار دارد. قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بهوسيله بار عاملي نشان داده ميشود. اگر بار عاملي کمتر از3/0 باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر ميشود. بار عاملي بين 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است (کلاين، 1994).
شاخص برازش هنجار شده
برازش نسبي
برازش افزايشي
توکر-لويس
شاخص برازش تطبيقي
درجه آزادي
کاي اسکوئر
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
برند اصلي
برند مقلّد
1.000
1.000


1.000
1.000


1.000
1.000
0
0
0.000
0.000
4-3-2- آزمون همبستگي بين متغيرهاي پژوهش
بر اساس اطلاعات جمعآوري شده از پرسشنامهها، جدول همبستگي، کليه متغيرهاي مکنون در قالب جداول شماره (4-14) و (4-15) ارائه ميگردد. براساس جدول، بين تمامي متغيرهاي پژوهش رابطه معنادار وجود دارد. بهعبارت ديگر؛ در سطح اطمينان 95% ،سطح معناداري کمتر از ميزان خطا (5%) است.

متغيرهاي پژوهش
هويت برند
تصوير برند
ارزش درک شده
قصد خريد
هويت برند
1تصوير برند
0.501
1


ارزش درک شده
0.534
0.443
1

قصد خريد
0.614
0.533
0.539
1

متغيرهاي پژوهش
هويت برند
تصوير برند
ارزش درک شده
قصد خريد
هويت برند
1تصوير برند
0.552
1


ارزش درک شده
0.471
0.445
1

قصد خريد
0.555
0.573
0.598
1

4-3-3- آزمون فرضيات تحقيق
4-3-3-1- آزمون الگوي مفهومي پژوهش با استفاده از مدليابي معادلات ساختاري
پس از تعيين مدلاندازهگيري، بهمنظور ارزيابي الگوي مفهومي تحقيق و همچنين اطمينان يافتن از وجود يا عدم وجود رابطه علي ميان متغيرهاي تحقيق و بررسي تناسب دادههاي مشاهده شده با الگوي مفهومي تحقيق، فرضيههاي تحقيق با استفاده از مدل معادلات ساختاري آزمون شد. مدل معادله ساختاري، ترکيبي از مدلهاي مسير (روابط ساختاري) و مدلهاي عاملي تاييدي (روابط اندازهگيري) است (قاسمي، 1392: 221).
خروجيهاي بدست آمده از نرم افزار AMOS18، نشاندهندهي تاييد يا عدم تاييد الگوي مفهومي تحقيق است. در ادامه خروجي نرمافزار AMOS18 براي دادههاي مورد بررسي در دو برند اصلي (چيتوز) و مقلّد (چاکلز) بهطور مجزا، نشان داده شده است.

4-3-3-1-1- آزمون تحليل مسير استاندارد شده برند اصلي

در شکل شماره (4-17)، مجموعه برآوردهاي استاندارد براي وزنهاي رگرسيوني شامل؛ بارهاي عاملي و ضرايب تأثير مشاهده ميشود. اثرات چهار متغير هويت برند، تصوير برند، ارزش درک شده و قصد خريد در برند اصلي، مثبت است و معنادار (کليه بارهاي عاملي داراي تفاوت معنادار با صفر هستند (0.05P‹) تلقي ميشوند (قاسمي، 1392: 236).
4-3-3-1-2- آزمون تحليل مسير غيراستانداردشده برند اصلي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره رضایت شغل، رضایت شغلی، استرس شغلی Next Entries تحقیق رایگان درباره رضایت شغل، رضایت شغلی، استرس شغلی