منابع و ماخذ پایان نامه ارزش بازار، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، اطلاعات بازار

دانلود پایان نامه ارشد

ب)دانش انان در زمينه هايي كه براي موفقيت بنگاه اقتصادي مهم و ضروري هستند و ج)استعدادها،اخلاق و رفتار آنان است(مار،2008). بروكينگ معتقد است دارايي انساني يك بنگاه اقتصادي شامل مهارت ها، تخصص‌ها، توانايي حل مساله و سبكهاي رهبري است. اگر در يك بنگاه اقتصادي سطح گردش كاركنان بالا باشد، اين موضوع ممكن است به اين معني باشد كه سازمان اين جزء مهم از سرمايه فكري خود را از دست داده است(بروكينگ،1996).
سرمايه انساني، پايه سرمايه فكري و عنصر اساسي در اجراي وظايف آن محسوب مي‌شود(چن و همكاران،2004).
اين سرمايه ميتواند به عنوان مولد ابداع قلمداد شود، چه اين ابداع مربوط به محصول يا خدمت جديد باشد و چه در زمينهي بهبود فرايندهاي تجاري(رياحي بلكويي17،2003).
امروزه در فضای جهانی شدن، سرمایه انسانی پیشرفته یکی از ضرورتهاست و دیگر امری تشریفاتی نیست. در ادامه شاخصههاي سرمايه انساني از ديدگاه‌هاي مختلف ارائهشده است:
(شفيعا و همكاران،1389)
1. دانش فني
1.1ميزان تحصيلات بالاتر كاركنان دانشور
2.1توجه به آموزشهاي دوره
3.1دانش رهبري سازمان
2. توانمندي و مهارت
1.2 توانمندي سازمان در نگهداري دانشور
2.2استفاده از مشاوران متخصص
3.2توجه به ميزان آشنايي كاركنان
3.شايستگي حرفه‌اي
1.3 وفاداري و تعهد كاركنان
2.3 رضايت‌مندي كاركنان دانشور
3.3 توانمندي سازمان در ايجاد انگيزه
شاخصهاي ارائه شده توسط گروهICM : ( 18( ICM Group,1998
متوسط سابقه كاركنان
تعداد كاركنان
تعداد مديران
متوسط درآمد كاركنان
ميزان جابجايي يا ترك خدمت
تعداد مديران زن
سرانه سود براي هر كارمند
متوسط سن كاركنان
تعداد كاركنان تمام وقت
متوسط سن كاركنان تمام وقت
درصد مديران داراي تحصيلات عالي
روس و همكاران: (روس و همكاران،2000 (
درصد كاركنان داراي تحصيلات عالي
ITآگاهي و سواد
ساعت/نفرآموزش در سازمان
متوسط سابقه خدمت در سازمان
مجموع ساعات تفريح و سرگرمي و استراحت
ساعات صرف شده براي توجيه كاركنان
سبك رهبري
سازوكار انگيزش
صرفهجوييهاي حاصل از پيشنهادات
تعداد راه حل ها، محصولات و فرايندهاي جديد
2-5-2 سرمايه ساختاري19
سرمايه ساختاري شامل همه ذخايرغيرانساني دانش در سازمان ميشود كه دربرگيرنده پايگاههاي داده، نمودارهاي سازماني، دستورالعملهاي اجرايي فرايندها، استراتژیها، برنامههاي اجرايي، و به طور كلي هرآنچه كه ارزش آن براي سازمان بالاتر از ارزش مادياش باشد، است(روس،1997). به عبارت روشن تر، روس و همكارانش معتقدند سرمايه ساختاري عبارت است از«هرآنچه كه در شركت باقي ميماند پس ازآنكه كاركنان به هنگام شب به خانه مي روند». بروكينگ اظهار ميدارد سرمايه ساختاري شامل دارایی‌هاي زير ساختاري، مثل فنآوري، فرايندها و روشهاي کاري، ونيز شامل دارایی‌هاي فكري، مثل دانش فني، ماركهاي تجاري وحق ثبت و بهره برداري، ميشود(همتی و همکاران، 1389).
به علاوه، طبق نظر استوارت سرمايه ساختاري عبارت از دانش موجود درفناوري اطلاعات، حق ثبت و بهرهبرداري، طرح ها وماركهاي تجاري است. از ديدگاه بنتيس(1998) اگر يك سازمان داراي نظام‌ها و رويه‌هاي كاري ضعيفي باشد، سرمايه فكرياش به حداكثر توانايي بالقوهاش دست نخواهد يافت. درحاليكه، سازمانهايي با سرمايه ساختاري قوي داراي يك فرهنگ حمايتي خواهند شد كه به افراد امكان ميدهد تا دست به كارهاي جديدي بزنند، با شكست روبرو شوند وياد بگيرند. همچنين، چن وهمكاران(2004) معتقدند سرمايه ساختاري مي‌تواند به كاركنان پشتيباني براي تحقق عملكرد فكري بهينه و همچنين عملكرد كسب وكار سازمان كمك كند. سرمايه ساختاري تابعي از سرمايه انساني نيز ميباشد. بنابراين، سرمايه ساختاري و سرمايه انساني در تعامل با يكديگر به سازمانها كمك ميكنند كه به طور هماهنگ سرمايه مشتريان را شكل و توسعه داده و به كارگيرند(قليچ لي و مشبكي،1385).
به عبارت ديگر سرمايه ساختاري زير ساختي حمايتي در جهت توانمندسازي سرمايه انساني در دستيابي به اهداف عملكردي است. برخي محققين سرمايه ساختاري را به سرمايه نوآوري دستهبندي نموده‌اند. در اين ميان نقش سرمايه نوآوري مشتمل بردارايی‌هاي فكري سازمان همچون حق اختراع، حق مالكيت معنوي، نشان تجاري و قابليت‌هاي عملياتي ميگردد(جعفر نژاد و قاسمي،1378).
سرمايه ساختاري را ميتوان به هر چيزي كه در سازمان وجود دارد و از كاركنان(سرمايه انساني) در كارشان حمايت ميكند، اطلاق كرد. اين نوع سرمايه به عنوان يك زير بناي حمايت كننده، سرمايهي انساني را قادر ميسازد تا به وظايفش عمل كند. سرمايهي ساختاري تحت تملك سازمان است و حتي زماني كه كاركنان، سازمان را ترك ميكنند، در سازمان وجود دارد(بارتش و بنديوپادهاي20،2005).
رس وهمكاران(2005) اظهار داشته‌اند که سرمايه ساختاري دامنهي گستردهاي از عناصر ضروري را پوشش ميدهد. مهمترين آنها معمولاً شامل:1)فرآيندهاي مهم اجرايي بنگاه اقتصادي 2)چگونگي ساختاربندي آنها 3)سياستها، جريانهاي اطلاعاتي و عناصر پايگاههاي داده 4)رهبري و سبك مديريت 5)فرهنگ سازمان و 6)طرح‌هاي پاداش كاركنان است( رس وهمكاران، 2005).
در ادامه شاخصههاي سرمايه ساختاري از ديدگاه‌هاي مختلف ارائه شده است:
(شفيعا و همكاران،1389)
1. اهداف و راهبردها
1.1مديريت دانش سازمان
2.1 استفاده از فناوري اطلاعات جهت انتشار دانش
3.1 ميزان توانمندي سازمان در استفاده مجدد از دانش
2. ساختار و سيستمهاي سازمان
1.2 ميزان سرمايهگذاري در زير ساخت فناوري اطلاعات
2.2استفاده از تكنيكهاي مديريت پروژه
3.2 ميزان گرايش سازمان به دريافت استانداردهاي جهان
3. فرآيندهاي داخلي
1.3كارايي فرآيندهاي سازمان
2.3ميزان پشتيباني فرآيندها از ايدههاي نوين
3.3 فرآينهاي دانش بر سازمان
4.فرهنگ سازمان
1.4يادگيري سازماني، استفاده مجدد و مكرر از دانش
شاخصهاي ارائه شده توسط گروهICM : ( ( ICM Group,1998
نسبت هزينههاي اداري به درآمد كل
نسبت تعداد مشتريان به تعداد كاركنان
تعداد قرادادهاي نهايي شده بدون خطا
سرمايهگذاري درIT
روس و همكاران: (روس و همكاران، (2000
نسبت فعاليتهاي تأمينكننده به مشتري
ميزان استمرار ارتباط با مشتري
نگهداري و حفظ مشتري
نسبت هزينههاي اداري به كل درآمد
درآمد حاصل از امتيازها و نرمافزارها
تعداد فرايندهاي انجامشده بدون خطا
زمان متوسط هر فرايند
درصد فعاليت‌هاي ناشي از طراحي محصول جديد
تلاشهاي آموزش
نسبت هزينه بازسازي نسبت به هزينههاي عملياتي
تعداد امتيازها، نرمافزارها و طرحهاي جديد
2-5-3- سرمايه رابطهاي
بروكينگ در بخش دارايي‌هاي بازار به مشتريان، وفاداري آنها و كانالهاي توزيع كه مرتبط با سرمايه مشتري هستند اشاره ميكند. هم‌چنين اظهار ميكند كه سرمايه مشتري عبارت از اطلاعات بازار براي استفاده در جذب و حفظ مشتريان است. موضوع اصلي سرمايه مشتري، دانش موجود در كانالهاي بازاريابي و روابط با مشتريان است كه نشاندهنده توانايي بالقوه يك سازمان به خاطر عوامل نامشهود بيرونياش است. اگر چه اصطلاح سرمايه مشتري در ابتدا توسط هيوبرت ساينت اچ21 مطرح شد، تعاريف جديد مفهوم آن را به سرمايه ارتباطي(رابطه اي) توسعه دادهاند كه شامل دانش موجود در همه روابطي است كه سازمان با مشتريان، رقبا، تأمينكنندگان، انجمنهاي تجاري يا دولت برقرار ميكنند. به علاوه، روس و همكاران اظهار ميكنند كه سرمايه ارتباطي شامل روابط با ذينفعان درون و بيرون سازمان است. يك نشانه سرمايه ارتباطي كه مربوط به مشتريان است، بازارگرايي است. كوهلي و جاورسكي22 عقيده دارند كه بازارگرايي عبارت از ايجاد هوشمندي بازار در سطح سازمان نسبت به نيازهاي موجود و آينده مشتريان است. در نهايت، گسترش اين هوشمندي بايد به طور افقي و عمودي در درون سازمان انجام گيرد بطوريكه بتوان شايستگي پاسخگويي به تغييرات بازار در سطح سازمان ايجاد كرد. فورنل در نتيجه مطالعات خود دريافت كرد كه رضايت مشتريان ميتواند رابطه كسب و كار را حفظ كند، انعطاف پذيري قيمت محصول را كاهش دهد و اعتبار يك شركت را افزايش دهد(قليچ لي و غلام زاده،1384).
مطالعات شواهد بيشتري را درباره اهميت سرمايه مشتري به عنوان يك جزء كليدي سرمايه فكري كلي يك سازمان فراهم ميسازد. رشد سرمايه مشتري به حمايت از سرمايه انساني وسرمايه ساختاري بستگي دارد. به طوركلي، سرمايه مشتري، كه به عنوان يك پل و واسطه در فرايند سرمايه فكري عمل ميكند، عامل تعيينكننده اصلي در تبديل سرمايه فكري به ارزش بازاري ودر نتيجه، عملكرد كسب وكار سازمان است. تعاريف جديد، مفهوم سرمايه مشتري را به سرمايه رابطهاي توسعه دادهاند، كه شامل دانش موجود در همه روابطي است كه سازمان با مشتريان، رقبا، تامين‌كنندگان، انجمن‌هاي تجاري يا دولت برقرار ميكند(چن و همکاران،2004).
سرمایه رابطهای شامل همه روابطی است که بین بنگاه اقتصادی با هر فرد یا بنگاه اقتصادی دیگری وجود دارد. این روابط شامل مشتریان، واسطه‌ها، کارکنان، تامینکنندگان مواد اوليه، مقامات قانونی، اعتباردهندگان و سرمایهگذاران است. روابط مزبور به دوگروه کلی تقسیم میشوند: گروه اول روابطی هستند که از طریق قرارداد با مشتریان و تامینکنندگان مواد اوليه یا شرکای اصلی، رسمیت مییابند. گروه دوم بیشتر شامل روابط غیررسمی هستند. سرمایه رابطهای به عنوان یک پل و سازمان دهنده عملیات سرمایه فکری تلقی و عامل تعیینکننده درتبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار است. این سرمایه شامل استحکام و وفاداری مناسبات و روابط با مشتری است. رضایت مشتری، سلامت مالی و حساسیت قیمت ممکن است، به عنوان شاخصهای این نوع سرمایه بکارروند. تفکیک سرمایه رابطهای از سرمایه انسانی و ساختاری گویای اهمیت آن در ارزش بنگاه اقتصادی است. علائم تجاری، شهرت و آوازه شرکت یا کالاها و خدمات آن، که منعکس کنندهي روابط بین شرکت‌ها و مشتریان(بالقوه یا بالفعل) آنها هستند، نیزدراین گروه از دارایی‌ها قرار می‌گیرند( مار، 2008).
سرمايه مشتري(رابطه‌اي) به عنوان يك پل و سازمان دهندهي عمليات سرمايه فكري تلقي ميشود و يك عامل تعيينكننده در تبديل سرمايه ي فكري به ارزش بازار است(چن و همكاران،2004).
سرمايه مشتري استحكام و وفاداري مناسبات و روابط مشتري است. رضايت مشتري، سلامت مالي و حساسيت قيمت ممكن است به عنوان شاخصهاي اين نوع سرمايه استفاده شود. تفكيك سرمايه مشتري از سرمايهي ساختاري و انساني بيانگر اهميت اصلي آن در ارزش سازمان است(بارتش و بنديوپادهاي،2005). سرمایه رابطهای شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا، تأمین کنندگان، انجمنهای تجاری یا دولت برقرار میکند. بطورکلی، درعصر حاضر سرمایه رابطهای را میتوان عامل تعیین کننده اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری دانست.
در ادامه شاخصه هاي سرمايه رابطهاي از ديدگاههاي مختلف ارائهشده است:
(شفيعا و همكاران، 1389)
1.ديدگاه مشتريان
1.1ميزان رابطه سازمان با مشتريان
2.1ميزان رضايت و رسيدگي به شكايات
3.1 حفظ موثر در بازارها
2. همكاريهاي تجاري
1.2حضور موثر در بازارها
2.2هزينه بازاريابي و مقايسه با ميزان فروش
3.2ميزان رابطه سازمان با تامين كنندگان
3. ميزان ارزش سازمان
1.3شهرت و تصوير عمومي سازمان
2.3برند و علائم تجاري
شاخص هاي ارائه شده توسط گروهICM : ( ( ICM Group,1998
سهم بازار
ارزيابي مشتري از سازمان
شاخص رضايت مشتري
تعداد مشتريان يا بازار هاي جديد
سرانه فروش سالانه براي هر مشتري
اندازه متوسط مشتري(حجم متوسط فروش)
متوسط زمان تماس مشتري براي فروش
نسبت تعداد تماس هاي فروش به تعداد فروش‌هاي نهايي شده
ج-حسابداران مديريت كانادا :(CMA, 1999)
اين مؤسسه با ارائه گزارشي تحت عنوان”اندازه‌گيري دارايي دانش”شاخصهاي منعكس كننده سرمايه فكري را شامل موارد زير مي‌داند:
تعداد محصولات جديد
تعداد مشتريان جديد
ميزان موفقيت‌ها و ارزش دلاري آنها
ميزان فعاليت براي يافتن مشتري
شاخص بهره وري
تعداد

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه فکری، ارزیابی عملکرد، عملکرد مالی، مدیریت دانش Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه نوآوری، سرمایه فکری، سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی