منابع و ماخذ پایان نامه ارزش افزوده، بهای تمام شده، روش هزینه

دانلود پایان نامه ارشد

.(نیکبخت1390 )
14-1-خلاصه فصل
در اين فصل با هدف معرفی کليات موضوع تحقيق، ابتدا با ذکر مقدمه در رابطه با لزوم استفاده و بکارگيری سيستمهای محاسبه بهای تمام شده خدمات، موضوع پژوهش، اهميت آن، تناقضات اجرا و بکارگيری سيستم پيشنهادی و ارائه راه حلهای موثر جهت رفع مشکلات مطرح گرديد. سپس فوايد ناشی از بکارگيری سيستم پيشنهادی ذکر شد. با توجه به انتظارات ناشی از بکارگيری روش مطرح شده، اهداف مورد انتظار بکارگيری و اجرای اين سيستم تشريح گرديد. از آنجا که هر تحقيق بر مبنای فرضيات و سئوالات پيش آمده در رابطه با موضوع پيشنهادی شکل می گيرد، بنابراين فرضيات اين تحقيق مطرح گرديد تا نتايج حاصل از بکارگيری سيستم پيشنهادی در راستای جوابگويي به سئوالات تحقيق باشد. با توجه به اينکه اجرا و بکارگيری هر تحقيق با يکسری محدوديتها و موانع مواجه خواهد گشت بنابراين محدوديتهای احتمالی که اين تحقيق در هنگام اجرا با آن مواجه شد در دو بخش اساسی مطرح گرديد. در نهايت اهميت موضوع مورد مطالعه با توجه به استفاده کنندگان مختلف مطرح شد.

فصل دوم:

مباني نظري و پيشينه تحقيق

چارچوب نظري سيستم پيشنهادي و پيشينه تحقيق

چارچوب نظري سيستم پيشنهادي
1-2-مقدمه
همزمان با رشد و تغييرات سريع تكنولوژي، خصوصا از آغاز دهه هشتاد به بعد سازمانها با چالشها و تحولات زيادي مواجه شدند، بطوريكه اين تغييرات روز به روز شديدتر خواهد شد، در اين ميان درك صحيح اين تحولات و فراهم ساختن زمينه براي استفاده از اين موقعيتها اهميت زيادي دارد. در چنين شرايطي سازمانها بايد با داشتن يك بينش وسيع و اتخاذ استراتژي هاي مناسب، تدابير و مقدمات مورد نياز را جهت استفاده از اين موقعيتها فراهم كنند.يكي از زمينه هاي استفاده از اين موقعيت،شناخت خصوصيات سيستم مورد نياز هر سازمان و بکارگيری روشهای مناسب برای دستيابی به اين اهداف می باشد. سيستمهای هزينه يابی و محاسبه بهای تمام شده بدليل اطلاعات مهمی که در تصميمگيريهای مديريت از ابعاد مختلف فراهم می کنند، دارای جايگاه خاصی می باشند بطوريکه روز بروز بر اهميت آنها افزوده می گردد. سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت يكي از سيستم هاي جديد هزينه يابي است كه مي تواند بصورت جداگانه و يا همراه با ساير سيستم هاي هزينه يابي بكار گرفته شود. يكي از ويژگيهاي مهم ABC كه آن را از سيستمهاي سنتي متمايزميسازد، تفکيک و گروه بندی هر سازمان بر اساس مراکز فعاليت و شناسايي هزينه ها بر اساس اين مراکز می باشد تا با بکارگيری مبناهای تسهيم هزينه، هزينه های هر مرکز فعاليت را در محاسبه بهای تمام شده منظور نمايد.اين سيستم، در مقايسه با سيستمهاي هزينه يابي سنتي بدليل استفاده از مکانيزمهای موثر در هزينه يابی و بکارگيری مبناهاي تسهيم هزينه متناسب با هر فعاليت، براحتي قادر به محاسبه و سنجش تاثير روشهاي نوين در محاسبه بهاي تمام شده خدمات مي باشد.
2-2-مكانيزم عملكرد سيستم ABC
در سيستم هاي هزينه يابي سنتي، عموما” از طريق ايجاد مراكز هزينه، كليه هزينه هاي بخشهای مختلف هر سازمان جمع آوری شده و بر حجم خدمات ارائه شده تقسيم مي گردد تا از اين طريق بهاي تمام شده خدمات،تعيين شود. در اين سيستمها معمولا هيچگونه ارتباط منطقی و علت و معلولی بين فعاليتهاي لازم جهت براي خدمات ارائه شده و ميزان استفاده از منابع وجود ندارد. در نتيجه بهاي تمام شده خدمات منعكس كننده فعاليت ها و ارزشهاي منابع بكار گرفته شده نمي باشد. اما سيستم ABC اين مشكل را بوسيله مرتبط كردن هزينه هاي سازماني با هزينه هاي فعاليتهاي عملياتي مرتفعمي سازد. برای اين منظور اين سيستم 4مکانيزم عمده و اساسی را در نظر می گيرد.
از نظر عملي، سيستم ABC روابط علّي بين ايجاد هزينه ها و فعاليتهاي لازم جهت ارائه خدماتيكه براي سازمان ارزش اقتصادي ايجاد مي كنند را مشخص مي سازد. اين سيستم از اين باور سرچشمه مي گيرد كه خدمات، فعاليتها را مصرف مي كنند و فعاليتها منابع را. در اين روش ابتدا هزينه ها به فعاليتها تخصيص مي يابد و سپس هزينه هاي تخصيص يافته به فعاليتها، بر مبناي استفاده هر يك از خدمات از فعاليتها، به آنها تخصيص داده مي شود (شكل شماره2- 1). در واقع هزينه يابي بر مبناي فعاليت شيوه اي است كه بر اساس آن، هزينه خدمات و يا محصولات به عنوان جمع هزينه فعاليتهايي كه به خاطر ارائه آنها انجام مي شود، بدست مي آيد.

شكل شماره(2-1 ) مكانيزم اجرائي سيستم ABC
منبع: (Turny,P”Activity Based Costing”Kogan Page,1997 )
از نظر فرآيندي در سيستم ABC، طرحريزي هزينه ها با تاكيد بر فرآيند مستمر بهسازي است. در اين روش بر شناسايي فعاليتهاي داراي ارزش افزوده و فعاليتهاي بدون ارزش تاكيد مي شود و براي حذف فعاليتهاي بدون ارزش افزوده تلاش مي شود. به بيان ديگر روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت را مي توان براي شناسايي و حذف فعاليتهايي بكار برد كه باعث افزايش هزينه ها مي شوند، بدون آنكه ارزش افزوده اي را برای دريافت كنندگان خدمات ايجاد كنند. هزينه هاي بدون ارزش افزوده، هزينه آن گروه از فعاليتهايي است كه مي توان آنها را حذف كرد بطوريكه كاهشي در كيفيت خدمت، عملكرد و يا ارزش آنها رخ ندهد. با بكارگيري اين ديدگاه سيستم ABC، مي توان به كاهش هزينه ها، از طريق حذف فعاليتهاي اضافي و غير سودمند و يافتن روشهاي جديد و اقتصادي براي انجام فعاليتهاي داراي ارزش افزوده دست يافت.
از نظر مفهومي در سيستم ABC، علاوه بر اينكه هزينه هاي مستقيم(تجهيزات مصرفي وهزينه نيروي انساني)را به فعاليت مربوط به خود تخصيص مي دهد، دقت در تخصيص هزينه هاي غير مستقيم (هزينه هاي سربار)را افزايشمي دهد. بدين ترتيب روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت، باعث شده است بسياري از هزينه ها كه تا كنون قابل شناسايي نبوده اند، اكنون با فعاليتها قابل رديابي باشند. چون برخلاف هزينه مواد مصرفي مستقيم و حقوق مستقيم كه مي توان آنها را مستقيما” با يك فعاليت خاص رديابي كرد، هزينه هاي سربار يا هزينه هاي غير مستقيم به طور وضوح قابل رديابي بر حسب هر يك از خدمات نمي باشد و بايد به خدمات ارائه شده تخصيص داده شوند. از طرفي، تخصيص هزينه ها به هر شكل و ترتيبي كه انجام گيرد، تا حدودي اختياري و قضاوتي است. اما واقعيت اين است كه در پاره اي از اوقات، درجه اختياري بودن تخصيص هزينه ها چنان زياد است كه اتكاء به نتايج بدست آمده ممكن است باعث گمراهي و تصميم گيري غلط شود. اما در سيستمABC بدليل اينكه از مبناهاي مناسبي در تسهيم هزينه ها استفاده مي كند، دقت در تخصيص هزينه ها و قابليت اتكاء به نتايج بدست آمده را به منظور قضاوت و تصميمگيري افزايش مي دهد.
از نظر تخصيص هزينه ها، در سيستم هاي سنتي هزينه ها ازحوزه هاي هزينه بر اساس يكي از مبناهاي تعيين شده (عمدتا” ساعات كار مستقيم) كه اصطلاحا”مبناي جذب سربار ناميده مي شود، به خدمات وفعاليتها تخصيص مي يابد. اما در سيستم ABC، فعاليتها به عنوان موضوعات جديد هزينه، شناسايي مي شوند و هزينه هاي سربار بر اساس مبناهاي تعيين شده كه اصطلاحا” “محرك هزينه” ناميده مي شود به فعاليتها تخصيص مي يابند، سپس فعاليتها به عنوان حوزه هاي هزينه تلقيشده و هزينه هاي تخصيص يافته به آنها (حوزه هاي هزينه)به هدف نهايي هزينه تخصيص داده مي شود.
3-2-مراحل طراحي و بکارگيری سيستم پيشنهادي در بیمارستان ولیعصر لامرد
در سیستم های هزینه یابی سنتی،عموما از طریق ایجاد مراکز ،کلیه هزینه های دوایر عملیاتی و غیر عملیاتی بر تعداد و نوع خدمات ارائه شده تقسیم می شود تا از طریق بهای تمام شده تعیین گردد.در این سیستم ها هیچگونه ارتباط مستقیمی بین فعالیت های لازم جهت ارائه خدمات و میزان استفاده از منابع وجود ندارد.در نتیجه بهای تمام شده منعکس کننده مستقیم فعالیت ها و ارزش های منابع بکار گرفته نمی باشد . سیستم ABC این مشکل را بوسیله مرتبط کردن هزینه های سازمانیبا هزینه های فعالیتهای عملیاتی مرتفع می سازد.
از نظر عملی ،سیستم ABC روابط علی بین ایجاد هزینه ها و فعالیت های لازم جهت تولید خدماتی را که برای سازمان ارزش اقتصادی ایجاد می کنند،مشخص می سازد. این سیستم از این باور سرچشمه می گیرد که “خدمات ،فعالیت ها را مصرف می کنند و فعالیت ها منابع را.”در این روش ابتدا هزینه ها به فعالیتها تخصیص می یابد و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیتها،برمبنای استفاده هریک از خدمات از فعالیتها ،به آنها تخصیص داده می شوددر واقع هزینه یابی بر مبنای فعالیت شیوه ای است که براساس آن ،هزینه خدمات و یا محصولات به عنوان جمع هزینه فعالیت هایی که بخاطر ساخت و تولید آن انجام می شود،به دست می آید.
در سیستم ABC،طرح ریزی هزینه ها با تاکید بر فرآیند مستمر بهسازی است.در این روش بر شناسایی فعالیت های دارای ارزش افزوده تلاش می شود. به بیان دیگر روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت را می توان برای شناسایی و حذف فعالیتهایی به کار برد که باعث افزایش هزینه ها می شوند.
هزینه هایی بدون ارزش افزوده ، هزینه آن گروه از فعالیتهایی است که می توان آن را حذف کرد به طوری که کاهشی در کیفیت خدمت، عملکرد و یا ارزش آن رخ ندهد.
از نظر مفهومی در سیستم ABC ، علاوه بر اینکه هزینه های مستقیم ( تجهیزات مصرفی و هزینه نیروی انسانی) را به فعالیت مربوط به خود تخصیص می دهد،دقت در تخصیص هزینه های غیر مستقیم ( هزینه های سربار) را افزایش می دهد.بدین ترتیب روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،باعث شده است بسیاری از هزینه ها که تاکنون قابل شناسایی نبوده ،اکنون قابل ردیابی باشند. چون برخلاف هزینه مواد مصرفی مستقیم و حقوق مستقیم که می توان آنها را مستقیماً با یک فعالیت خاص ردیابی کرد، هزینه های سربار یا هزینه های غیر مستقیم به طور وضوح قابل ردیابی بر حسب هریک از خدمات نمی باشد و باید به خدمات ارائه شده تخصیص داده شوند . از طرفی ، تخصیص هزینه ها به هر شکل و ترتیبی که انجام می گیرد،تا حدودی اختیاری و قضاوتی است. اما واقعیت این است که در پاره ای از اوقات ،درجه اختیاری بوده تخصیص هزینه ها چندان زیاد است که اتکاء به نتایج بدست آمده ممکن است باعث گمراهی و تصمیم گیری غلط شود. اما در سیستم ABCدلیل اینکه مبناهای مناسبی در تسهیم هزینه ها استفاده می کند،دقت در تخصیص هزینه ها قابلیت اتکاءبه نتایج بدست آمده را به منظور قضاوت و تصمیم گیری افزایش می دهد. از نظر تخصیص هزینه ها،در سیستم های سنتی هزینه ها از حوزه های هزینه براساس یکی از مبناهای تعیین شده ( عمدتاً ساعات کار مستقیم )که اصطلاحاً مبنای جذب سربار نامیده می شود به خدمات و محصولات تخصیص می یابد. امادر سیستم ABC فعالیت ها به عنوان موضوعات جدید هزینه ، شناسایی می شود و هزینه های سربار براساس مبناهای تعیین شده که اصطلاحاً (( محرک هزینه)) نامیده می شود به فعالیت ها تخصیص می یابند، سپس فعالیتها به حوزه های هزینه تلقی می شود و هزینه های تخصیص یافته به آنها محصول ،( حوزه های هزینه ) به هدف نهایی هزینه ( خدمات مشتری) تخصیص داده می شود.
برتری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت نسبت به سایر سیستم ها های هزینه یابی ، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها و ارائه اطلاعات غیر مالی است. برای این منظور دیدگاه های مختلف در این زمینه مطرح شده است.یکی از این دیدگاه ها مدل اولیه سیستم ABC است . هدف این دیدگاه فراهم کردن اطلاعات در مورد هزینه فعالیت ها و فرآیندها است . دیدگاه دیگری که در این زمینه مطرح است مدل دوبعدی ABC می باشد . هدف این دیدگاه علاوه بر فراهم کردن اطلاعات در مورد هزینه فعالیتها و فرآیتدها ، تهیه اطلاعات غیر مالی درباره فعالیت ها است.به دلیل اهمیت این موضوع و چگونگی رشدو توسعه سیستم ABC بعد از بیان گام های ABC کهفرایند محاسبه بهای تمام شده هر بیمار، به عنوان بعد اول می باشد به تشریح بعد دوم آن یعنی اطلاعات غیر مالی که در حقیقت یاری رسان مدیریت در تصمیم

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، آموزش پزشکی، قیمت تمام شده Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، روش هزینه، قیمت تمام شده