منابع و ماخذ پایان نامه ارزش ادراک شده، منطقه چهار شهر تهران، عملکرد برند

دانلود پایان نامه ارشد

نتايج پژوهش نشان ميدهد که متغيرهاي بازاريابي تبليغات، ميزان ترفيعات و اطلاعات مثبت بيان شده در خانواده تأثير مثبت و معناداري بر کيفيت ادراک شده از نام تجاري ميگذارند، و عامل قيمت نيز تأثير معکوس بر کيفيت ادراک شده از نام و نشان تجاري دارد. عامل کيفيت درک شده از نام و نشان تجاري نيز بر هر سه بعد ارزش ويژه نام و نشان تجاري ( ارزش ويژه دانشي، ارزش ويژه نگرشي و ارزش ويژه ارتباطي) تأثير مثبت و معناداري ميگذارد. ارزش ويژه دانشي و ارزش ويژه نگرشي نام و نشان تجاري، هر دو تأثير مثبت و معناداري بر ترجيح نام و نشان تجاري ميگذارند، اين در حالي است که اين دو عامل بر قصد خريد مشتريان تأثير معناداري نداشتهاند. در صورتيکه بعد ارزش ويژه ارتباطي هم بر ترجيح نام و نشان تجاري و هم بر قصد خريد مشتريان تأثير مثبت و معناداري داشته است. همچنين عامل ترجيح نام و نشان تجاري نيز تأثير مثبت و معناداري بر قصد خريد مشتريان داشته است.

18. عطامحمدي (1391) در پژوهشي با عنوان “عوامل مؤثر بر انگيزش و قصد خريد مشتريان محصولات نان رضوي (با تأکيد بر مارک تجاري)” به تعيين ميزان تأثير عواملي که بر قصد خريد يک مارک تجاري مؤثرند پرداخت که با بررسي پيشينه تحقيقات، پنج عامل تصوير فروشگاه، نام برند، تخفيف قيمت، آشنايي با برند و ادراک کيفيت برند بهعنوان مهمترين عوامل تأثيرگذار درنظرگرفته شدند و تأثير مستقيم اين عوامل بر قصدخريد برند مورد آزمون قرارگرفت. همچنين در اين تحقيق، ادراک کيفيت برند بهعنوان عاملي که تأثيرغيرمستقيم چهار عامل ديگر را به قصد خريد برند منتقل ميکند ايفاي نقش نموده است. پژوهش حاضر به لحاظ نوع هدف، جزء پژوهشهاي کاربردي و از نظر نوع روش، تحقيق توصيفي و از لحاظ روابط بين متغيرها، از نوع همبستگي است. در اين تحقيق جهت آزمون فرضيات از روش همبستگي پيرسون و بهمنظور تعيين ميزان دقيق تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از روش تحليل مسير استفاده شده است. نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که تصويرفروشگاه، نام برند، تخفيف قيمت و آشنايي با برند داراي تأثير مثبت بر ادراک کيفيت برند ميباشند و ادراک کيفيت نيز بهنوبه خود داراي تأثير مستقيم و مثبت بر قصد خريد برند ميباشد لذا تأثير غير مستقيم اين عوامل بر قصد خريد برند قابل تأييد است. همچنين اين نتايج نشان ميدهند که نام برند و تخفيف قيمت داراي تأثيرمستقيم و مثبت بر قصدخريد برند ميباشند اما تصوير فروشگاه و آشنايي با برند تأثير مستقيم معناداري بر قصدخريد برند ندارند.

19. نادري هشي (1391) در پژوهشي با عنوان” تأثير عوامل آميخته بازاريابي منتخب و تصوير کشور بر ارزش ويژه برند ادراک شده توسط خرده فروش (مطالعه موردي: خردهفروشان ماشين لباسشويي در شهر تهران) ” به بررسي اثر همزمان دو عامل فعاليتهاي بازاريابي و تصوير کشور بر ارزش ويژه برند را از ديدگاه خردهفروشان پرداخت، زيرا خرده فروشان سهم نهايي را در زنجيره ارزش فروش به مصرفکنندگان داشته و توانايي اثرگذاري بر ارزيابيهاي مصرفکنندگان و تصميم خريد آنان دارند. جامعه آماري پژوهش خرده فروشان لوازم خانگي در شهر تهران ميباشد که ،161 خرده فروش مورد آزمون قرار گرفتند. در اين پژوهش براي اعتبارسنجي مدلهاي اندازهگيري از نرم افزار ليزرل و براي تخمين مدل ساختاري از نرم افزار PLS استفاده شده است. يافتههاي بهدست آمده از اين پژوهش با استفاده از آزمون تحليل مسير نشان مي-دهد که اثر مثبت و معنادار تصوير ذهني از کشور و تصوير تامين و اثر منفي و معنادار ترفيعات قيمت بر ارزش ويژه برند ادراک شده توسط خرده فروش تاييد شده و همچنين اثر مثبت و معنادار ارزش ويژه برند ادراکشده توسط خردهفروش بر سودآوري عملکرد برند نيز تاييد گرديد، اما رابطه منفي سطح قيمت و رابطه مثبت فعاليتهاي ترفيعي با ارزش ويژه برند ادراک شده توسط خردهفروشان تاييد نگرديد. با استناد به يافتههاي پژوهش، تصوير کشور و تصوير تامينکننده مهمترين عوامل اثرگذار بر ارزش ويژه برند از ديدگاه خرده فروشان لوازم خانگي تشخيص داده شدهاند. بنابراين، توصيه ميشود که برندها از طريق تامينکنندگاني عرضه شود که تصوير مطلوبي نزد خرده فروشان دارند؛ استفاده از تامينکنندگاني که برندهاي کشورهاي با تصوير ذهني مطلوب را عرضه ميکنند ميتواند بر بهبود تصوير ذهني از کشور نيز اثر مثبت گذارد.

20. مسگري (1391) در پژوهشي با عنوان “بررسي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند گردشگري استان آذربايجان غربي با استفاده از تکنيک MADM” به بررسي و اولويتبندي عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند گردشگري استان آذربايجان غربي با استفاده از تکنيکMADM پرداخت. با توجه به تفاوتهاي فرهنگي، اجتماعي و خصوصيات مقصدهاي گردشگري ايران، اين نوشتار بر اساس ارزيابي گردشگران از ارزش ويژه برند مقصد گردشگري استان آذربايجان غربي با استفاده از يك مدل تركيبي از مدلهاي كونكنيك ( 2007) و مدل گيل (2007) و با استفاده از تكنيك MADM تدوين شده است. جامعه آماري، شامل گردشگراني است كه در دوره زماني 1 فروردين تا 15 فروردين سال 1392 از استان آذربايجان غربي بازديد كردهاند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از تكنيك MADM با استفاده از روش تاپسيس استفاده شده است. اين تحقيق در پي بررسي و اولويتبندي عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند مقصد گردشگري استان آذربايجان غربي است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده است كه تصوير برند در تاييد مطالعات 30 سال گذشته، بهعنوان مهمترين عامل شناخته شده است، در اولويتهاي بعدي آگاهي از برند، وفاداري به برند، كيفيت ادراكشده، خانواده، قيمت، ترفيعات و در آخر تبليغات قرار ميگيرند.

21. اديبپارسا (1391) در پژوهشي با عنوان “بررسي تأثير قيمت و استراتژي اهرم قرار دادن نام تجاري بر نيت خريد مصرفکنندگان (مورد مطالعه: دسرهاي دنت و رامک)” به بررسي تأثير قيمت و استراتژي اهرم قرار دادن نام تجاري بر نيت خريد مصرفکنندگان پرداخته ميشود. جامعه آماري اين پژوهش را خريدران و مراجعهکنندگان به شرکتهاي تعاوني برق، ذوب آهن، فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان واقع در شهر اصفهان تشکيل ميدهند، که نمونهگيري از آنها بهصورت تصادفي ساده انجام شده است. نرم افزارهاي SPSS وAMOS به جهت تجزيه و تحليل و خلاصهسازي دادهها بهکار گرفته شدهاند. يافتهها و شواهد تجربي نشان ميدهند که ميزان آشنايي با نام تجاري روي درک مصرفکننده از کيفيت تأثير داشته و استفاده از استراتژي اهرم قرار دادن نام تجاري منجر به افزايش کيفيت مورد مشاهده خواهد شد. نشانههاي محصول (نام هاي تجاري درگير و قيمت) بايد با هم سازگاري داشته تا بالاترين کيفيت مورد مشاهده از سوي مشريان را بهدست آورند و الزاماً هميشه قيمت بيشتر باعث افزايش درک مصرفکننده از کيفيت نميشود. بهعلاوه در اين پژوهش تأثير درک مصرف کننده از قيمت روي احساس قرباني شدن، تأثير درک مصرفکننده از کيفيت بر درک مصرفکننده از ارزش محصول، تأثير احساس قرباني شدن بر درک مصرفکننده از ارزش محصول و تأثير درک مصرفکننده از ارزش بر نيت خريد مصرفکننده تاييد گرديد.
22. جليليان (1391) در پژوهشي با عنوان “تأثير تبليغات دهان به دهان الکترونيکي e-WOM بر تصوير ذهني برند و قصد خريد مشتريان” به بررسي تأثير تبليغات دهان به دهان الکترونيکي بر قصد خريد از طريق ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري ميپردازد. تحقيق از نوع پيمايشي و توصيفي و جامعه آماري، دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي و از نمونهگيري طبقهاي نسبتي و در دسترس استفاده شد. جهت تحليل داده‌ها و آزمون فرضيات و مدل تحقيق نيز از مدلسازي معادلات ساختاري و تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. يافتهها نشان داد که تبليغات دهان به دهان الکترونيکي بر ابعاد ارزش ويژه برند يعني آگاهي از برند، کيفيت درک شده، تداعي برند و وفاداري به برند مؤثر است. اما تأثير بُعد آگاهي از برند بر قصد خريد تأييد نشد. در نهايتاً مشخص شد که تبليغات دهان به دهان الکترونيکي از طريق ارزش ويژه برند بر قصد خريد اثر ميگذارد.

23. قاضي (1391) در پژوهشي با عنوان “مقايسه عوامل رفتاري تأثيرگذار در انتخاب نشانهاي تجاري خارجي بر داخلي” به مقايسه عوامل رفتاري تأثيرگذار بر انتخاب نشانهاي تجاري خارجي بر داخلي ميپردازد. اين پژوهش يک تحقيق کاربردي از نوع علي از شاخه پيمايشي است که از 143 نمونه که بهصورت تصادفي جمعآوري شده استفاده کرده و از طريق آزمونهاي آماري نيکويي و برازش و معادلات ساختاري کامل يافتههاي را تجزيه تحليل کرده است. نتايج حاکي از اين است که اگرچه رابطه معناداري بين کيفيت درکشده و گرايش به محصولات خارجي موجود ندارد اما اساساً انتخاب يک نشان خارجي ارزش احساسي براي خريدار بهوجود ميآورد و اين خود منجر به خريد کالاي غيروطني ميگردد. متغير مستقل خودابرازي رابطه معناداري با گرايش به انتخاب نشان تجاري خارجي دارد. تعميم کاربرد اين تحقيق براي توليدکنندگان اينگونه است که توليد محصول تحت ليسانس شرکتهاي خارجي در شرايطي مثل عدم وجود نشان معتبر با ايجاد ارزش احساسي فروش را افزايش خواهد داد.

24. اسکندري (1391) در پژوهشي با عنوان “تأثير ارزش ادارک شده مشتري بر وفاداري” به بررسي تأثير درک مشتري از برند بر وفاداري مشتريان با توجه به ارزش ادراک شده مشتري پرداخت. بهمنظور نيل به هدف فوق در اين تحقيق از مدل ارزش – وفاداري برودي و همکارانش (2009) استفاده شده است. تحقيق حاضر شامل 11 فرضيه ميباشد و نتايج حاصل از فرضيات تحقيق نشان داده است که در شرکت بيمه البرز وفاداري مشتريان تحت تأثير ارزش ادراک شده آنان از کالاها و خدمات است و مشتريان با مقايسه کيفيت بدست آمده از کالا و هزينه صرف شده براي بهدست آوردن آن ميزان وفاداري خود را تعيين ميکنند همچنين نتايج حکايت از اين داشت که اجزاء درک مشتري از برند (تصويربرند، تصوير شرکت، اعتماد به کارمند و اعتماد به شرکت) بر کيفيت خدمات تأثير مثبت دارد و از ميان اين 4 متغيير تأثير گذار بر کيفيت خدمات به ترتيب اعتماد به شرکت، تصوير شرکت، تصوير برند و در نهايت اعتماد به کارمند بيشترين تأثير را دارند.
25. کاظمي ايمن آبادي (1391) در پژوهشي با عنوان “بررسي تأثير دارايي برند بر تصميمگيري خريد مصرفکنندگان نهايي با تمرکز بر برند شرکت صنايع شير ايران (پگاه) و مصرفکنندگان شهر رشت” با در نظرگرفتن مدل کاپفرر و لانزا ابتدا تأثير دارايي برند بر تصميمگيري در خصوص خريد محصولات با درگيري ذهني پايين (محصولات لبني) مورد بررسي قرار ميگيرد. در مرحله دوم تأثير اين شناخت بر کيفيت و قيمت درک شده از محصول بررسي ميگردد و در مرحله سوم تأثير کيفيت و قيمت درک شده به عنوان متغيرهاي واسطه بر تصميمگيري خريد بررسي ميگردد و در نهايت از آنجا که دارايي برند ميتواند تحت سه بعد ديگر (آگاهي به برند، هويت برند و ذهنيت از برند) ايجاد شود سه عامل مذکور در مرحله بعد، بهعنوان عوامل مؤثر بر تصميمگيري خريد مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين مطالعه بر اساس طرح تحقيق توصيفي-پيمايشي و نمونهگيري تصادفي، اطلاعات مورد نياز از 400 خريدار محصولات لبني با استفاده از پرسشنامهاي معتبر و پايا گردآوري شد و جهت تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيات تحقيق از نرمافزارSPSS استفاده شده است. نتايج حاکي از آن است که دارايي برند بر قيمت و کيفيت درکشده از محصولات لبني تأثير مثبت داشته و در اين راستا هر سه جزء اين دارايي بر تصميمگيري خريد مصرفکنندگان نيز تأثير مستقيم دارند.

26. بصارتي (1390) در پژوهشي با عنوان “بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري و حفظ اعتماد مشتريان به بانک ملت (مطالعه موردي: بررسي مشتريان بانک در منطقه چهار تهران)” به اندازهگيري رضايت مشتريان با استفاده از مدل از پيش مشخص شده در شعب منطقه چهار شهر تهران بانک ملت مي‌پردازد. شش عامل کيفيت دريافت شده، انتظارات مشتري، ارزش دريافت شده، رضايت مشتري، تصوير ذهني و وفاداري مشتري عوامل اصلي تشکيل‌دهنده مدل مورد نظر هستند. اين تحقيق به اندازه‌گيري عوامل ذکر شده و بررسي رابطه علي – معلولي بين آنها با استفاده از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، منابع حقوق، توسل به زور Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، انتقال دانش، حقوق رقابت