منابع و ماخذ پایان نامه ارتباط معنی دار، سطح معنادار، وضعیت تأهل

دانلود پایان نامه ارشد

ضروری است. پیش فرض ها شامل: نوع توزیع (نرمال یا غیرنرمال)، مقیاس داده ها (اسمی، ترتیبی، فاصلیه ای یا نسبی)، تعداد گروه ها، استقلال گروهها و تعداد متغیرها است (حبیب پور و صفری، 1388: 416). بنابراین قبل از آزمون فرضیه ها لازم است که نرمال بودن متغیر وابسته (رفتار بازیافت) آزمون شود.
برای آزمون نرمالیتی متغیر وابسته از آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه ای70 استفاده شده است. (در این آزمون تابع توزیع مشاهده شده با تابع توزیع مورد انتظار مقایسه می شود.) سطح معنی داری برای این متغیر برابر با (000/.) بدست آمد. چون مقدار سطح معنی داری بدست آمده، کوچکتر از 05/. است، پس، توزیع مشاهده شده با توزیع مورد انتظار یکسان نیست. یعنی توزیع صفت در بین نمونه با توزیع آن در جامعه نرمال نبوده و تفاوت معنی داری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار وجود دارد. پس همانطور که ذکر شد توزیع متغیر وابسته تحقیق (رفتار بازیافت) نرمال نیست، بنابراین باید از آزمون های ناپارامتری جهت بررسی ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته استفاده کنیم.

5-3-1- آزمون فرضیات
در این قسمت، رابطه رفتار بازیافت با متغیرهای مستقل تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. از آنجا که توزیع متغیر رفتار بازیافت، غیرنرمال است، لذا جهت بررسی رابطه این متغیر با سایر متغیرها از آزمون های ناپارامتری استفاده می کنیم.
5-3-1-1-پارادایم نوین اکولوژیکی با رفتار بازیافت (فرضیه اول)
فرضیه اول تحقیق « به نظر می‌رسد بین پارادایم نوین اکولوژیکی و رفتار بازیافت رابطه وجود دارد» می‌باشد. با توجه به اینکه متغیر « پارادايم نوين اكولوژيكي» درسطح فاصله‌ای و متغیر «رفتار بازیافت» در سطح فاصله ای سنجیده شده است، و با توجه به این که توزیع متغیر «رفتار بازیافت» نرمال نیست، لذا برای آزمون تجربی رابطه دو متغیر از ضریب همبستگی اسپرمن71 استفاده شده است. جدول زیر خلاصه شاخص‌های آماری مربوطه را نشان می‌دهد.
جدول شماره (11-5): ضریب همبستگی اسپرمن بین پارادايم نوين اكولوژيكي (NEP) با رفتار بازیافت
متغیر وابسته
متغیر مستقل
مقدار آزمون
سطح معناداری
رفتار بازیافت
نگرش محیط‌زیستی (NEP)
10/.
04/.

همچنان‌که ملاحظه می‌شود، بین پارادایم نوین اکولوژیکی با رفتار بازیافت رابطه معنی دار ضعیفی در سطح معناداری کوجکتر از 05/. به دست آمد. بدین معنا که فرضیه (شماره یک) تحقیق مبنی بر ارتباط بین پارادایم نوین اکولوژیکی و رفتار بازیافت مورد تائید واقع شده است.

5-3-1-2- رابطه نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت (فرضیه دوم)
فرضیه دوم تحقیق « به نظر می‌رسد بین نگرش نسبت به بازیافت و رفتار بازیافت رابطه وجود دارد» می‌باشد. با توجه به اینکه متغیر «نگرش نسبت به بازیافت » درسطح فاصله‌ای و متغیر «رفتار بازیافت» در سطح فاصله ای سنجیده شده است، و با توجه به این که توزیع متغیر «رفتار بازیافت» نرمال نیست، لذا برای آزمون تجربی رابطه دو متغیر از ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شده است. جدول زیر خلاصه شاخص‌های آماری مربوطه را نشان می‌دهد.
جدول شماره (12-5): ضریب همبستگی اسپرمن بین نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت
متغیر وابسته
متغیر مستقل
مقدار آزمون
سطح معناداری
رفتار بازیافت
نگرش نسبت به بازیافت
337/.
000/.

همچنان‌که ملاحظه می‌شود، بین نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت ارتباط معنی داری در سطح خطای کوچکتر از 01/. و اطمینان 99/. بدست آمد. بدین معنا که فرضیه (شماره دو) تحقیق مبنی بر ارتباط بین نگرش نسبت به بازیافت و رفتار بازیافت مورد تائید واقع شده است.
5-3-1-3- رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی با نگرش نسبت به بازیافت
جدول شماره (13- 5 ): ضریب همبستگی اسپرمن بین پارادايم نوين اكولوژيكي با نگرش نسبت به بازیافت
متغیر مستقل
متغیر وابسته
مقدار آزمون
سطح معناداری
نگرش محیط‌زیستی (NEP)
نگرش نسبت به بازیافت
337/.
000/.
همچنان‌که ملاحظه می‌شود، بین پارادایم نوین اکولوژیکی با نگرش نسبت به بازیافت رابطه معنی داری در سطح معناداری کوجکتر از 01/. مشاهده می شود. همچنین بین رفتار بازیافت با نگرش نسبت به بازیافت ارتباط معنی داری در سطح خطای کوچکتر از 01/. و اطمینان 99/. وجود دارد.
5-3-1-4- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل و درآمد) با رفتار بازیافت (فرضیه چهارم)
برای سنجش رابطه هریک از متغیرهای زمینه ای با متغیر رفتار بازیافت، با توجه به سطح سنجش هریک از متغیرها آزمون های متناسب با آنها بکار برده شده که نتایج هر یک از آزمونها در جدول زیر آورده شده است.
جدول شماره (14-5): ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه ای با رفتار بازیافت
متغیر مستقل
متغیر وابسته
نام آزمون
مقدار آزمون
سطح معناداری
سن

رفتار بازیافت
اسپرمن
068/.
175/.
جنس

یومن- وایت نی
2.874-
004.
وضعیت تأهل

یومن-وایت نی
978.-
328.
میزان تحصیلات

اسپرمن
063.
209.
شغل

کروسکال والیس
43.31
000.
درآمد

اسپرمن
222.
000.

همچنان‌که ملاحظه می‌شود، بین سن با رفتار بازیافت ارتباط معنی داری بدست نیامد.
همچنین، با استناد به مقدار آزمون z (2.874) که در سطح خطای کوچک تر از 01/. معنی دار است، باید گفت که با اطمینان 99/. به لحاظ آماری تفاوت رفتار بازیافتی در بین زنان و مردان معنی دار است. یعنی میزان رفتار بازیافتی در بین زنان و مردان متفاوت است. همچنین، طبق نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که میانگین رتبه رفتار بازیافت در بین مردان (216.97) بیش تر از میزان آن در زنان (184.04) است. بنابراین می توان گفت که رفتار بازیافت در بین مردان بیشتر از زنان بوده است.
همچنین در رابطه با ارتباط متغیر وضعیت تأهل با رفتار بازیافت، با استناد به مقدار آزمون z (978.) که در سطح خطای بزرگتر از 05. معنی دار نیست، باید گفت که به لحاظ آماری تفاوت رفتار بازیافتی در بین افراد مجرد و متأهل معنی دار نیست. یعنی میزان رفتار بازیافتی در بین افراد مجرد و متأهل متفاوت نیست.
همچنین، بین ميزان تحصيلات با رفتار بازیافت ارتباط معنی داری بدست نیامد.
همچنان‌که ملاحظه می‌شود، با استناد به مقدار آزمون کای اسکور (43.314) که در سطح خطای کوچکتر از 01/. معنی دار است، باید گفت که به لحاظ آماری تفاوت رفتار بازیافتی در بین گروههای شغلی (کارگر، کارمند، شغل آزاد، معلم/استاد، محصل/دانشجو، خانه دار، بازنشسته و بیکار) معنی دار است. یعنی میزان رفتار بازیافتی در بین گروههای شغلی مذکور متفاوت است.
همچنان‌که ملاحظه می‌شود، بین رفتار بازیافت با میزان درآمد ارتباط معنی داری در سطح خطای کوچکتر از 01/. و اطمینان 99/. بدست آمد. یعنی با افزایش درآمد افراد، میزان رفتار بازیافتی اظهار شده نیز بیشتر شده است.

5-3-1-4- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل و درآمد) بانگرش نسبت به بازیافت (فرضیه پنجم)
برای سنجش رابطه هریک از متغیرهای زمینه ای با متغیر نگرش نسبت به بازیافت، با توجه به سطح سنجش هریک از متغیرها آزمون های متناسب با آنها بکار برده شده که نتایج هر یک از آزمونها در جدول زیر آورده شده است.
جدول شماره (15-5): ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه ای با نگرش نسبت به بازیافت
متغیر مستقل
متغیر وابسته
نام آزمون
مقدار آزمون
سطح معناداری
سن

نگرش نسبت به بازیافت
اسپرمن
169.
001.
جنس

یومن- وایت نی
1.474-
140.
وضعیت تأهل

یومن-وایت نی
1.131-
258.
میزان تحصیلات

اسپرمن
154.
002.
شغل

کروسکال والیس
59.31
000.
درآمد

اسپرمن
304.
000.

همچنان‌که ملاحظه می‌شود، بین سن، تحصیلات، شغل و درآمد با نگرش نسبت به بازیافت ارتباط معنی داری در سطح خطای کوچکتر از 01. بدست آمد.
همچنین، طبق نتایج جدول فوق مشاهده می شود که بین جنسیت و وضعیت تأهل با نگرش نسبت به بازیافت ارتباط معنی داری بدست نیامد.

5-3-2- بخش سوم: تحلیل رگرسیونی چندمتغیره
تحلیل رگرسیون چندمتغیره که یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های آنالیز چندمتغیره محسوب می‌شود، به بررسی چگونگی رابطه بین متغیرها، چگونگی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته می‌پردازد. علاوه‌بر این، مشخص می‌کند که کدام متغیر مستقل بیشترین رابطه یا بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته دارند. در ضمن، می‌توان با استفاده از این روش‌ها و با توجه به اطلاات متغیرهای مستقل به پیش‌بینی متغیر وابسته پرداخت و میزان صحت این پیش‌بینی را مشخص کرد (گودرزی، 1388: 349). در پژوهش حاضر برای انجام تحلیل رگرسیونی، متغیرهای مستقلی که همبستگی‌شان با متغیر وابسته در مراحل قبل به اثبات رسید وارد مدل رگرسیونی شدند. برای آگاهی از چگونگی روابط هم خطی72 بین متغیرهای مستقل از آماره تولرانس73 استفاده شده است. لازم به ذکر است که از روش همزمان74 برای ورود داده ها استفاده شده است. در این روش کلیه متغیرهای مستقل به طور همزمان وارد مدل می شوند تا تأثیر کلیه متغیرهای مهم و غیر مهم بر متغیر وابسته مش

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه زیست محیطی، محیط زیست، توزیع فراوانی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه زیست محیطی، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان