منابع و ماخذ پایان نامه اخوان المسلمین، اسلام سیاسی، خاورمیانه

دانلود پایان نامه ارشد

از شش فصل تشكيل شده است . نويسنده در چهار فصل اول جلد اول كتاب، به تاريخ پيدايش جمعيت اخوان‏المسلمين، نحوه تأسيس اين جمعيت و سير آن مي‏پردازد و در فصل پنجم و پاياني جلد اول هم به انحلال اين جنبش سياسي ديني توسط دولت مصر مي‏پردازد. در جلد دوم، نويسنده در فصل ششم و هفتم، سازمان و تشكيلات اخوان‏المسلمين و آموزش و ارتباطات اين جنبش انقلابي را تحليل مي‏كند. نويسنده در فصل هشتم به بررسي ديدگاه‏هاي اخوان‏المسلمين درباره صوفيه، تاريخ مصر، احزاب، سياست، سرمايه‏داري، تمدن غربي، استعمار و… مي‏پردازد. راه حل‏هاي اين جنبش اسلامي سياسي در خصوص بازگشت به اسلام و اصلاح جامعه اسلامي و حكومت به تفصيل در فصول نهم و دهم به تفصيل توضيح داده مي‏شود. پايان بخش كتاب هم ارزيابي نويسنده محقق از اين جنبش و آينده سياسي آن است.

• اخوان المسلمین مصر چه‌ می‌گویند و چه‌ می‌خواهند؟ سید‌هادی خسرو شاهی. موسسه بوستان کتاب قم.(1377)
این کتاب در دوازده بخش تشکیل شده است: نگاهی به میراث فکری حسن البناء، قرآن قانون اساسی ما، دیدگاه‌های اخوان المسلمین درباره مسائل داخلی و خارجی مصر، اشاره ای به تاریخچه جمعیت اخوان المسلمین، اهداف و برنامه‌های اصلی اخوان المسلمین، اخوان المسلمین در دوران جمهوری مصر، اخوان المسلمین و احزاب مصر، رهبری اخوان المسلمین، گفتگوی تاریخی با حسین الشافعی معاون اول جمال عبدالناصر، زینب الغزالی و جمعیت اخوات المسلمات (خواهران مسلمان(به همراه پیوست “روزهایی از زندگی من”، اخوان المسلمین و مسأله فلسطین و مفتی قدس، درباره کتاب و مولف دین در دولت در اندیشه حسن البناء.
• کتاب “جمعیت اخوان المسلمین مصر”نوشته ” برونیار لیا”با ترجمه “عبدالله فرهی”توسط انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام. (1392)
نویسنده این کتاب، عوامل مختلفی را که موجب پیشرفت و گسترش این جنبش شد، بررسی می‌کند و راز موفقیت آن را در ساختار تشکیلاتی، روش‌های فعالیت و شیوه‌های جلب و جذب نیرو و همچنین جاذبه فکری و طبقاتی آن می‌داند. او عامل موفقیت و گسترش انجمن در دهه ۱۹۳۰ میلادی را نه در عقل گرایی و ایدئولوژی خاص انجمن، بلکه در جوان گرایی و عمل گرایی این انجمن می‌داند و با استناد به مکتوبات آن‌ها در دهه ۱۹۳۰ میلادی سعی در تبیین و اثبات ادعای خود دارد.
• بحران‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی در خاورمیانه که توسط دکتر محمود واعظی نگاشته شده است.(1386)
دکتر واعظی به بررسی مفهوم بحران‌های اجتماعی و پنج نوع بحران اصلی رایج در این دوران پرداخته و سپس به بحران در فرایند گذار به دولت مدرن اشاره‌ می‌کند و در همین راستا نظریه توسعه ناموزون‌هانتینگتون و… مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد.در ادامه با پایان یافتن مباحث مربوط به مسائل نظری در خصوص بحران‌ها و جنبش‌های اجتماعی، به مطالبی در خصوص علل و نحوه شکل گیری جنبش‌های اجتماعی در خاورمیانه‌ می‌پردازد و از آنجا که جنبش‌های اجتماعی مردم در خاورمیانه ناشی از سوء عملکرد دولت‌هاست، ایشان بحران‌های سیاسی در جهان عرب را نوعی “بحران دولت ملی”‌ می‌دانند. ایشان ویژگی جنبش‌های جدید در خاورمیانه از جمله مردمی بودن، هویت اسلامی و هویت مقاومت، ضد استبدادی بودن، فقدان رهبر مشخص و استقلال طلبی را مورد بررسی قرار‌ می‌دهد .درفصل آخر کتاب هم، ضمن تشریح الگوهای انتقال قدرت در تحولات اخیر خاورمیانه، شرایط جدید در منطقه و همچنین چشم انداز آینده تحولات در دو سطح داخلی و منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
• تحلیلی از وضعیت مصر در سال 2011و روندهای آتی. اباذر براری نویسنده این مقاله در پژوهش خود، به بررسی جنبش مردمی مصر،چگونگی سقوط حسنی مبارک، پی آمدهای آن، و وضعیت کلی مصر،در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و نظامی – امنیتی پرداخته است.( انتشارات نشرنو1385)

• دکمجیان هراير، جنبشهای اسلامی در جهان غرب ،مترجم حمید احمدي، نشر کیهان (1382).
کتاب حاضر در پی آن است تا دیدگاه‌ها ی اسلامی، غربی و دیگر دیدگاه‌های موجود در رابطه با جنبش بنیادگرایی اسلامی را با یکدیگر ترکیب کند و به درک موزونی از جلوه‌ها و مظاهر آن در محیط عربی دست یابد.این کتاب از دو بخش تشکیل شده است:
بخش اول: بنیادگرایی اسلامی، عوامل ظهور، خصوصیات و نمودها : تجدید حیات و رستاخیز اسلام در جامعه مدرن، تاریخ جنبشهای اسلام گرا: یک الگوی دوری، پایگاه های اجتماعی- تجدید حیات طلبی اسلامی، ایدئولوژی و عمل اسلام گرایانه، طبقه بندی جوامع اسلام گرا و رژیم های عرب
بخش دوم: رستاخیز اسلامی در جهان عرب شامل: بررسی‌های موردی : مصر، مهد بنیادگرایی اسلامی، سوریه: بنیادگرایی سنی علیه حکومت بعث ، عراق.

1-9روش تحقیق

متدولوژی و روش پژوهش در این پایان نامه ،توصیفی- تحلیلی است که عمدتا مبتنی بر داده‌های تاریخی و مشاهدات عینی دو دهه اخیر است.
1-10روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای(کتب، مقالات، مجلات و روزنامه‌ها)است که با بهره گیری از سایت‌های مرتبط و مراجعه به پایگاه‌های اینترنتی و نیز مطالعات و مشاهدات میدانی (تجربه‌های دیپلماتیک)تکمیل شده است.

1-11محدوده زمانی و مکانی
محدوده زمانی این تحقیق از ژانویه 2011تا 2013را در بر‌ می‌گیرد . محدوده مکانی نیز کشور مصر‌ می‌باشد.

1-12سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر در یک مقدمه، 5فصل، نتیجه گیری و فهرست منابع سازماندهی شده است. در فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم چارچوب نظری تحقیق بررسی‌ می‌شود. در فصل سوم تاریخچه و نحوه شکل گیری اخوان المسلمین بررسی‌ می‌شود. در فصل جهارم تحولات مصر پس از سال 2011مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد و در فصل پنجم علل عدم موفقیت اخوان المسلمین در مصر پس از سقوط حسنی مبارک مورد بررسی قرار‌ می‌گیرند.

فصل دوم : چارچوب نظری

2-1چارچوب نظری

چارچوی نظری این نوشتار براساس “نظریه گفتمان ” مورد تجزیه و تحلیل قرار‌ می‌گیرد زیرا به نظر می‌رسد که گفتمان “دولت اسلامی ” اخوان المسلمین که دارای سه مؤلفه “مردم”، “ایدئولوژی”، “رهبری ” ‌ می‌باشد کاملاً تببین و منطبق با واقعیات در نظر گرفته نشده بود. در ادامه ابتدا به بررسی اسلام سیاسی به عنوان یکی از مؤلفه‌های فرهنگی- هویتی خاورمیانه‌ می‌پردازیم.

2-1-1 نظریه گفتمان

نظریه گفتمان به بررسى نقش اعمال و عقاید اجتماعى معنادار در زندگى سیاسى مى پردازد. این نظریه روشى را که نظام‌هاى معنایى (گفتمان‌ها)طرز آگاهى یافتن مردم از نقش‌هایشان در جامعه را شکل مى دهند بررسى مى کند و به تجزیه و تحلیل شیوه تاثیرگذارى این نظام‌هاى معنایى یا گفتمان‌ها بر فعالیت‌هاى سیاسى مى پردازد .گفتمان‌ها را نباید ایدئولوژىبه مفهوم سنتى و محدود آن یعنى مجموعه عقایدى که به وسیله آن عاملان اجتماعي اعمال اجتماعى سازمان یافته شان را توجیه و تشریح مى کنند، پنداشت . مفهوم گفتمان در برگیرنده همه انواع اعمال سیاسى و اجتماعى است، از جمله نهادها و سازمان‌ها . نظریه گفتمان از علوم تعبیرى اى همچون هرمنوتیک، پدیدارشناسى، ساخت گرایى و شالوده شکنى الهام مى گیرد. این علوم یا به تفسیر متون فلسفى و ادبى مى پردازند و یا به تحلیل شیوه اى که به واسطه آن اشیاء و تجربیات معنایشان را کسب مى کنند. با قرار گرفتن در این شیوه تفکر، رویکرد گفتمان شباهت‌هایى با “روش تفهیم” ماکس وبر پیدا مى کند. در این روش ،محقق علوم اجتماعى سعى مى کند تا خود را به جاى عاملى که در جامعه عمل مى کند تصور کرده، بدین طریق اعمال اجتماعى را درک نماید. تفاوت در این است که تجزیه و تحلیل کننده گفتمان راه‌هایى را مى آزماید که به واسطه آن‌هاساخت‌هاى معنایى شکل‌هاى خاص عمل را ممکن مى کنند. براى انجام چنین کارى او سعى مى کند بفهمد که چگونه گفتمان‌هایى که به فعالیت‌هاى عاملان اجتماعى شکل مى دهند تولید مى شوند، کار مى کنند و تغییر پیدا مى کنند. در تلاش براى فهم این موارد تحقیق،تحلیل کننده گفتمان اولویت را به مفاهیم سیاسى اى همچون غیریت سازى، عاملیت، قدرت و سلطه مى دهد (هوارث134،1377).
یک گفتمان می‌کوشد معانی متکثر عناصر را به یک معنای واحد و ثابت تبدیل کند.گفتمان نوعی حدوحدود ایجاد می‌کند، یعنی بی‌ثباتی‌ای را که در معنای نشانه‌ها وجود دارد بطور موقت متوقف می‌سازد. حدوحدود یاد شده هیچگاه قطعی و نهایی نیست . گذار از عنصرها به وقته‌ها هیچگاه بطور کامل متحقق نمی‌شود(لاکلاو و موفه، 110،1985)
گفتمان، جهان اجتماعی را معنا می‌بخشد . لاکلاو و موفه معتقدند که همه پدیده‌ها، کنش‌ها و فرایندهای اجتماعی گفتمانی‌اند یعنی این گفتمان‌ها هستند که اصولا امکان معنادار بودن جهان را به ما ارزانی می‌دارند. اما به جز گفتمان‌ها، جهان فراگفتمانی و بیرونی نیز وجود دارد و در واقع همین جهان است که امکان اینکه گفتمان‌ها معنا آفرینی کنند را باعث می‌شوند. این احکام یا با واژگان تئوری گفتمان “دال‌ها”حاصل کنش و عملی است که ضمن متعادل و تعریف نمودن آنها، “مجموعه”و ساختی ویژه و خاص از دال‌ها را می‌آفریند. این عمل از سوی لاکلاو و موفه “مفصل‌بندی”خوانده شده است. دال‌ها تحت تاثیر عمل مفصل‌بندی وارد مجموعه روابط دال‌های دیگر می‌شوند و تبدیل به وقته‌های آن گفتمان می‌گردند و این تفاوت جایگاه‌های این دال‌هاست که بدان‌ها معنا می‌بخشد.
لاکلاو و موفه مفاهیم رایج از گفتمان (مثل نوشتن، نوشتار، سخنرانی، متن و…)را کنار می‌گذارند و “خود این مفاهیم را “اجزاء درونی کلیت گفتمانی”می دانند.(لاکلا و موفه82،1987)
همواره باقی‌ماندهای از عناصر وجود دارند که در گفتمان بکار برده شده‌اند امااز انها غفلت شده است . این عناصر که همواره امکان ورود به ساخت گفتمانی و تغییر شکل‌بندی آن را دارند در فضایی بسر می‌برند که از سوی لاکلا و موفه حوزه” گفتمان‌گونگی” خوانده می‌شود. اینان مانع اشباع معانی می‌شوند و دال را ترغیب به شناور بودن می‌نمایند (لاکلا و موفه112،1985).
نقطه مرکزی یا “دال تهی”، “دال حاکم”و یا واژه تهی ، نقطه‌ای است که سبب ثبات موقتی گفتمان می‌شود. این اصطلاح که از ژاک لاکان اخذ شده است، اشاره به دال برجسته و ممتازی دارد که معنای زنجیره دال‌های دیگر را حول خویش ثبات می‌بخشد (لاکلا و موفه،112،1985).
ارنستولاکلا و شانتال موفه برآنند که نقطه مرکزی، به واقع واژگان و دال‌هایی تهی‌اند که در درون خویش فاقد هیچ مدلول یا معنایی خاصی است. در این صورت این سوال مطرح می‌شود اگر نقطه مرکزی یک گفتمان و عامل اتحاد (موقتی ) دال‌ها تهی و فاقد معناست، چگونه گفتمان دارای معنا و محتوا می‌شود؟
  محتوا از طریق تعدد و تقاضاهایی که یک رابطه هم عرض میان آن تقاضاها و دال‌های یک گفتمان) اتحاد ایجاد کرده است، فراهم می‌گردد( لاکلا و موفه41،2001). این روابط هم عرضی میان دال‌های مختلف یک گفتمان است که محتوا و معنای نقطه مرکزی یک گفتمان را تعیین می‌کند.

2-1-2اسلام سیاسی و گفتمان آن

در اوائل دهه 90، فضائی به وجود آمد که در آن، اسلام سیاسی به عنوان”تهدید سبز”جایگزین “تهدید سرخ “شد، تهدیدي که پیش از آن غرب همه استراتژي‌ها و راهبردهاي امنیتی خود رادر مواجهه با آن سازماندهی‌ می‌کرد. در این مقطع زمانی، به واسطه خلاء امنیتی خاصی که بعداز دهه 90شکل گرفت، تلاش شد پارادایم جدید امنیتی بتواند تحلیل گر ابعاد امنیتی و بناي کنونی باشد (فیرحی، 111،1383).
بر اساس نظریه ي گفتمان، اسلام سیاسی گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرار‌ می‌دهد. در گفتمان اسلام سیاسی، اسلام به یک دال برتر تبدیل‌ می‌شود. بابي سعيد معتقد است كه مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریان‌های سیاسی اسلام به کار‌ می‌رود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسلامی هستند.بنابراین اسلام سیاسی را‌ می‌توان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسلامی نظم یافته است. اسلامگرایی طیفی از رویدادها از پیدایش یک ذهنیت اسلامی گرفته تا تلاشی تمام عیار برای بازسازی جامعه ي مطابق با اصول اسلام

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اخوان المسلمین، خاورمیانه، ریاست جمهوری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اسلام سیاسی، دین و سیاست، اسلام گرایی