منابع و ماخذ پایان نامه اتحادیه اروپا، بانکداری الکترونیک، فرش دستباف، کره جنوبی

دانلود پایان نامه ارشد

وسايتهاي شبكه جهاني اينترنت ونيزمطالعات ميداني است . هدف اين مقاله باتمرکزبرنقاط ضعف وقوت کارهای پيشين،ارايه يک ساختاريکپارچه ازدوابزارگسترش عملكرد كيفي (Quality Function Development-QFD)وتجزيه وتحليل اثرات وحالات خطا(Failure Mode and Effect Analysis-FMEA) است که در نهايت بهبودخدمات بهداشتي ودرماني به گونه اي که بيشترين رضايت رادرمشتريان ايجادنمايد . ساختارپيشنهادي داراي چهارمرحله بوده که سه مرحله اول آن استفاده ازرويکردQFD است. ورودي مرحله اول خواسته هاي مشتريان است که ازطريق رويکردتعالي سازماني شناسايي شد و خروجي آن تعيين درجه اهميت مشخصه هاي کيفي خدمات درماني است . اين مرحله،خانه کيفيت مدلQFD را تشكيل مي دهد. در مرحله دوم تركيب بهينه اي ازفعاليتهاي درماني قابل اندازه گيري که براي پياده سازي مشخصه هاي کيفي دريک مرکزخدمات درماني موردنيازهستنداز طريق يک مدل برنامه ريزي عددصحيح وباتوجه به محدوديتهاي موجوددرسيستم تعيين مي شوند. درمرحله سوم،خطاهاي بالقوه ناشی ازاجرای مهمترين فعاليتهای درمانی مرحله دوم که سبب نارضايتي مشتريان شده وکيفيت خدمات ارائه شده راکاهش مي دهند تعيين می شوند درمرحله چهارم به منظورکاهش اثرات مهمترين خطاهای بالقوه خروجی مرحله سوم،رويکردFMEA اجراشده وبا تعيين درجه خطرآنها،اقدامات اصلاحي وپيشگيرانه لازم جهت حذف وياکاهش اثرات آنهادرسيستم برنامه ريزي ميشوند .به منظور ارزيابی مدل پيشنهادی يک مثال نيزارائه شده است که نتايج به دست آمده حاکی ازعملکردمناسب ساختارپيشنهادی است.
4) صادق عمل نیک و کیشه فراهانی در سال 1388 در پژوهشی تحت عنوان “تدوین استراتژی های بانکداری الکترونیک با استفاده از ماتریس SWOT” به معرفی مدل SWOT بانکداری الکترونیک پرداختند.
نقاط قوت:توجه مدیران ارشد بانکداری به موضوع توسعه بانکداری الکترونیک ایران،سطح تحصیلات دانشگاهی اکثر پرسنل جدید بانک،وجود تجربه چند ساله در زمینه خود پردازها و دستگاه های POS در ایران،وجود شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی،…
نقاط فرصت:اختصاص اعتبارات مختلف دولتی به فناوری های اطلاعات برای بخش های دولتی و خصوصی،تمایل به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی،امکان استفاده از شرکت های IT در سطح دنیا،افزایش رشد استفاده از اینترنت در سطح کشور،تمایل به ایجاد دولت الکترونیک،…
نقاط ضعف:
عدم وجود نرم افزار،سخت افزار،مغز افزار و سازمان افزار مناسب در کشور،امکان سوءاستفاده از حساب های بانکی، و جود کارمزد در برخی از خدمات حاصل از بانکداری الکترونیک…
تهدیدها:ضعف در تعامل هماهنگ و همکاری سازمان ها و وزارت خانه ها،عدم وجود زیر ساخت های مناسب فرهنگی و اجتماعی در کشور،عدم تسلط کافی مردم در استفاده از فناوری های مرتبط با بانکداری الکترونیک…
و در نهایت استراتژی های ترکیبی از قبیل انجام تبلیغات جهت تسهیل پذیرش بانکداری الکترونیک،مشارکت بانک ها در زمینه به روز آوری فن آوری های ICT، در اختیار گذاردن تجربیات موفق جهانی برای پرسنل بانکی،پیاده سازی خدمات ارائه شده بانک های کشورهای توسعه یافته در ایران پیشنهاد گردید.

5)قزاآني قمصري و همكارانش در سال 1390 تحقيقي با عنوان”عوامل مؤثربرصادرات فرش دستباف درقالب ماتريس سوات (swot)مطالعه موردي تعاونيهاي فرش دراستان اصفهان” انجام داده اند هدف اين تحقيق، مطالعه دقيق ودرك نقاط قوت وفرصتهاي موجودوشناخت،نقاط ضعف وتهديدهاي موجودتعاونيهاي فرش استان اصفهان درنه ماهه اول سال1388 و ارايه راهبردهاي مناسبي جهت افزايش توان رقابتي درنتيجه افزايش ميزان صادرات اين محصول،وازاصل اقتصادي مزيت نسبي درتجارت جهاني براي تخصيص بين المللي منابع و عوامل توليددراين صنعت بومي وملي وتاريخي به نحواحسن درجهت رشدوتوسعه اقتصادي درمناطق توليدفرش استفاده شوداين تحقيق ازنظر ماهيت واهداف ازنوع كاربردي وازنظرنحوه گردآوري داده هابراي آزمون فرضيات از نوع توصيفي وپيمايشي است. بعدازتهيه پرسشنامه وبررسي روايي وپايايي آن،يافته هاي تحقيق به وسيله نرم افزار SPSS تحليل شد. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه مديران تعاوني فرش استان اصفهان درسال1388است. از25تعاوني شهري تعداد22پرسشنامه واز24 تعاوني روستايي20پرسش نامه تكميل شد29. پرسشنامه نيزبه صورت تصادفي ساده از170نفر ازصادركنندگان فرش تكميل گرديد. مدل تحقيق براساس آيتم هاي SWOT است كه درقالب4فرضيه درزمينه تعاونيهاي فرش دستباف وبراساس اهميت آنهادرافزايش صادرات فرش درتحقيق آورده شدند. فرش دستباف براساس اهميت آنهادرافزايش صادرات فرش درتحقيق آورده شدند.
فرضيات تحقيق عبارتنداز:
1-.تبليغات مناسب بارويكردبرندسازي درتعاونيهاي فرش دستباف برافزايش صادرات فرش
مؤثراست(تبليغات).
2.گرايش به سمت سفارش پذيري درتعاونيهاي فرش دستباف برافزايش صادرات فرش مؤثر
است(سفارش پذيري)
3-توجه تعاونيهاي فرش دستباف به خواست ونيازوسليقه بازارهاي جهاني برافزايش صادرات فرش مؤثراست(سليقه مشتريان).
4-اعمال مديريت هزينه درمراحل توليدوتكميل فرش دستباف درتعاونيهاي فرش برافزايش
صادرات فرش مؤثراست(هزينه ياقيمت تمام شده فرش)
نتايج نشان دادكه تبليغات،سفارش پذيري،توجه به نياز بازارومديريت هزينه توسط تعاونيهاي فرش درافزايش صادرات مؤثرند. دراين باره سفارش پذيري فرش كمترين ومديريت هزينه درفرش دستي بيشترين تأثيرپذيري رااز خصوصيات اجتماعي پاسخگويان دارند.
2-7-2-مطالعات خارجی
1. کین سو و جون سون86 در سال 2012در پژوهشی تحت عنوان “تحلیل SWOT در بانکداری الکترونیک” به تدوین استراتری SWOT با هدف دستیابی به ارائه خدمات مالی قویتر جهت افزایش سهم بازار در چهار بانک تجاری چین پرداخته است، که قوت ها شامل ابعاد مزیت رقابتی با بانکداری الکترونیک،جذب مشتریان بیشتر،ضعفها شامل ابعاد عدم آشنایی با فن آوری اطلاعات،مدیریت ارتباط با مشتری ضعیف،عدم امنیت،فرصت ها شامل ابعاد سهولت وام دهی به شرکت های کوچک و متوسط،افزایش تقاضا برای محصولات مالی،تهدیدها شامل ابعاد عدم امنیت قانونی،تهدید حضور رقبای خارجی می باشد.
2. شکر و ازکورلر87 درسال 2012 تحقیقی را با عنوان ” تجزیه و تحلیل شرکت های محصولات لوازم خانگی الکترونیکی ترکیه با استفاده از مدل AHP.SWOT” انجام داند.با توجه به اینکه صنعت ترکیه به طور مداوم در تلاش برای تولید نوآورانه،کیفیت بالاومحصولات درسطح رقابت جهانی می باشد، محقق با هدف تعیین نقاط قوت و ضعف،فرصت و تهدید با مدلSWOTسعی در ارائه راهکارهای استراتژیک برای این صنعت می باشد،روش فرآیند(AHP)یک روش یکپارچه سازی برای پشتیبانی ازوضعیت تصمیم گیری درمورداستراتژی هاست که بامدلSWOTتعیین شده است،به طوری که ماتریسSWOTرابه یک ساختارسلسله مراتبی تبدیل کرده ومدل بافرآیندتحلیل سلسله مراتبی تجزیه وتحلیل خواهد شد،نقاط قوت،ضعف،فرصت،تهدید در این مقاله به شرح زیر می باشد قوت:بیشترین سهم درفروش داخلی،تنوع محصولات،شبکه های گسترده عملیاتی،کارایی بالا
3. ضعف:نوسان درآمدها ،نقدینگی محدود، عدم توانایی رقابت با محصولات مشابه همچون (تفال،مولبنکس،ارزوم)کاهش رضایت مشتریان
فرصت:راه اندازی خط تولیدمحصولات جدید،معرفی محصولات ارزانتر در مقایسه با رقبا،افزایش هزینه معاملات برای واردات محصولات شرکت های رقیب خارجی که در واقع فرصتی برای شرکت های تولید کننده داخلی می باشد.
تهدید:نوسان هزینه های مواداولیه،بازارهای بسیاررقابتی،حمایت دولت درساخت، و نه درفروش،صادرات در سطح پایین،مالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم بالاسپس برای تعیین اولویت هر یک از نقاط و ارائه استراتژی های ترکیبی از روش AHP استفاده شد،نتایج نشان داد که شرکت باید اهمیت بیشتری به بخش تامین کنندگان بدهد تا با استراتژی هایی از جمله یکپارچه سازی و ادغام هزینه تامین مواد وهزینه های مشتق شده از تامین مواد را کاهش دهد،
4. اينسيكرا و استاقلو88 در سال 2012 تحقيقي با عنوان” خط مشي هاي تجاري چندجانبه اتحاديه اروپا
اتحادیه ها و موافقتنامه های تجارت آزاد، تجزيه و تحليل مقایسهاي SWOT صنعت خودوسازي كره جنوبي و تركيه ” انجام داده اند .هدف از این تحقيق ، تعيين تاثيرتوافقنامه تجارت آزاد کره جنوبی اتحادیه اروپا، به عنوان یک توافق همگن بین ترکیه و اتحادیه اروپا بر بخش خودرو در دو کشور تركيه و كره جنوبي ، تغییر در سیاست های تجاری چند جانبه در سال های اخیر دراتحادیه اروپا است برای پیش نویس تجزیه و تحلیل SWOT از اثرات مرتبط با بلوک های تجاری بر بخش های خودرو در اين دو كشور است. داده های آماری استفاده می شود به طور عمده از منابع اینترنتی وب سايت هاي رسمي دولت تركيه (شاخص های عمومی توسط بخش در بخش صنعت و خدمات) کانون سازندگان خودرو تركيه ،سازمان بین المللی تولید کنندگان موتور خودرو (آمار تولید خودرو در سراسر جهان)، تجارت دو جانبه اتحادیه اروپا و تجارت با جهان:ترکیه (شاخص های اقتصادی اصلی)، تجارت دو جانبه اتحادیه اروپا و تعامل با جهان: کره جنوبی جمع آوری شد،
 سطح نفوذ صادرات در بخش خودرو توسط سیاست های آزاد سازی تجارت برای هر دو کشور، دارای اهمیت زیادی برای آینده اقتصاد ملی است. این مطالعه می خواهد به ارائه تجزیه و تحلیل SWOTبورس اوراق بهادارمورد توافق اتحادیه اروپا در بخش های خودرو از دو کشور است. عوامل بيروني و عوامل داخلي تاثير گذار صنعت خودرو سازي در اين دو كشور عبارتند از:
فرصت ها:افزایش تقاضا برای خودرو به عنوان یک نتیجه از بازارهای بزرگ داخلی در کشورهای شرق دور، انتظار می رود که رکود اقتصادی در منطقه اتحادیه اروپا، تقاضا برای اتومبیل های مسافری، کم هزینه را افزایش می دهد، مزایای آینده در ارتباط با استانداردهای مصرف سوخت توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده شناسایی شده ، تسهیل صادرات محصولات خودرو به اتحادیه اروپا پس از FTASو هزینه های کاهش یافته مربوط به تعرفه ها
تهديدها :افزایش تقاضا برای خودروهای لوکس در بازار داخلی و توانایی اتحادیه اروپا برای ارائه این اتومبیل با قیمت های مناسب تر، افزایش بار از بار مالیاتی در وسایل نقلیه حمل و نقل و نوسانات بالا در قیمت نفت ، قیمت پایین قطعات خودرو ارائه شده توسط کشورهای شرق اروپا، چین و هند، عدم قطعیت در بحران اقتصادی جهانی تجربه شده در اتحادیه اروپا و کاهش تقاضا برای محصولات خودرو
نقاط ضعف:افزایش هزینه به دلیل مقررات در ایالات متحده و اتحادیه اروپا در تولید گازهای گلخانه ای و محیط زیست، رخ سود پایین در سطح ورود به تولید خودرو کم هزینه، عدم توجه به فعالیت هایR&D، هزینه های حمل و نقل بالا به دلیل فاصله جغرافیایی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تاثیر قیمت نفت و انرژی در هزینه های تولید
نقاط قوت:تاثیر مثبت ثبات سیاسی در عملکرد اقتصاد ملی، هماهنگی در مسائل فنی در مقیاس جهانی به عنوان یک نتیجه از CUبا اتحادیه اروپا، نزدیکی جغرافیایی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را افزایش میدهد موفقیت در یکپارچه سازی منطقه ای، توانایی ایجاد تولید گران قیمت کمتر نسبت به اتحادیه اروپا و کره جنوبی،سطح پیشرفته دانش با سرمایه گذاری مشترک بین المللی، خوب تحصیل رقابتی و قوی حمایت از صنعت، نیروی کار جوان، پویا و واجد شرایط، قابلیت واکنش های پیشرفته ی در برابر رکود اقتصادی جهانی و داخلی .
نتايج نشان مي دهد كه در مقایسه با ترکیه، اتحادیه اروپا داراي كنترل از راه دور است و اين براي رقابت خوب نیست. اثرات بحران مالی جهانی هنوز غلبه کند.به همین دلیل، نوسانات در هزینههای انرژی و قیمتها همچنان بالا است.نوسانات در قیمت نفت افزایش هزینه های حمل و نقل، و در مقایسه با تولید اتوماتیک اتحادیه اروپا، حاشیه سود را کاهش میدهد. همچنین انتظار می رود که هزینه ها را افزایش میدهد زیرا تولید کننده مجبور به رعایت انتشار و مقررات صرفهجویی در سوخت ساخته شده توسط اتحادیه اروپا. تولید کنندگان اتحادیه اروپا که این مقررات و قوانین رعایت مي كنند دسترسی مستقیم به بازار کره جنوبی بدون مواجهه با هر گونه مشکلات خواهند داشت براي بهبود بخش خودرو در کره جنوبی، دولت نقش کلیدی در حمایت

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه استراتژی ها، کارت امتیاز متوازن، ماتریس SWOT، برنامه ریزی استراتژیک Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، استراتژی ها، روش تحقیق، صنعت بانکداری