منابع و ماخذ پایان نامه ابزار پژوهش، انتخاب برند، ارزش درک شده

دانلود پایان نامه ارشد

عبارت است از مجموعه‌اي از نشانه‌ها که از يک قسمت، يک گروه يا جامعه‌اي بزرگتر انتخاب ميشود بهطوريکه اين مجموعه معرّف کيفيات و ويژگيهاي آن قسمت، گروه يا جامعه بزرگتر باشد. براساس جدول251 کرجسي و مورگان252(1970) و نيز کوهن253 (1969)، با توجه به آنکه جمعيت جامعه آماري بالاي 100000 نفر ميباشد، تعداد نمونه آماري 384 نفر محاسبه ميگردد. يکي از روشهاي نمونهبرداري، نمونهبرداري احتمالي254 ميباشد که خود به تصادفي ساده255، طبقهاي256،خوشهاي257، سيستماتيک258 و چندمرحلهاي259 تقسيم ميشود (داناييفرد و همکاران، 1389). در اين پژوهش از نمونهگيري طبقهاي متناسب استفاده شده است. بدينصورت که دانشجويان دانشگاه مازندران برحسب نوع دانشکده به 12 طبقه، تقسيم شدند و متناسب با حجم هر طبقه260، نمونه مورد نياز در آن طبقه، به شرح ذيل، تعيين شد.

رديف
دانشکده
تعداد دانشجو
نسبت فراواني
پرسشنامه توزيع شده
پرسشنامه جمعآوري شده
1
علوم انساني و اجتماعي
2099
82
90
86
2
علوم اقتصادي و اداري
1880
73
80
74
3
فني و مهندسي
972
38
50
47
4
علوم پايه
1035
40
50
44
5
علوم رياضي
804
31
40
40
6
حقوق و علوم سياسي
762
30
40
38
7
شيمي
721
28
35
28
8
الهيات و معارف اسلامي
471
18
30
29
9
هنر و معماري
556
22
35
29
10
تربيت بدني و علوم ورزشي
403
16
25
23
11
دامپزشکي
93
4
15
12
12
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
41
2
10
10
13
جمع
9837
384
500
460

3-6- روش گردآوري داده‌‌ها
در اين تحقيق ابزار جمعآوري دادهها و اطلاعات عبارت است از: مدارک و مستندات بهدست آمده از مطالعات کتابخانهاي و اينترنتي؛ بررسي کتب، مجلات و پايان نامهها، پرسشنامه ميباشد.

3-6-1- مطالعات کتابخانهاي و اينترنتي
در خصوص ادبيات موضوع با توجه به کميابي منابع کتابخانهاي در مورد موضوع تحقيق، بيشتر از منابع اينترنتي و پايگاههاي اطلاعاتي علمي معتبر بينالمللي مانند Emerald, Pro Quest, Springer, Science direct و پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي261 ، پرتال جامع علوم انساني262، بانک اطلاعات نشريات کشور263 و پايگاه مجلات تخصصي نور264 استفاده شده است که اين مسئله بر اهميت و بهروز بودن اطلاعات ميافزايد.

3-6-2- پرسشنامه
در پژوهش حاضر، هويت برند از طريق پرسشنامه و با طيف 5 نقطهاي ليکرت و با استفاده از ابزار سنجش ارائه شده بهوسيله کلر(1389)، تصوير برند از طريق پرسشنامه و با طيف 5 نقطهاي ليکرت و با استفاده از ابزار سنجش ارائه شده بهوسيله مونتانر و پينا (2008)، ارزش درک شده از طريق پرسشنامه و با طيف 5 نقطهاي ليکرت و با استفاده از ابزار سنجش ارائه شده بهوسيله يانگ و پترسون (2004) و قصد خريد از طريق پرسشنامه و با طيف 5 نقطهاي ليکرت و با استفاده از ابزار سنجشي که بهوسيله مرادي و زارعي (2011) و جليلوند و همکاران(2011) ارائه شده است، اندازهگيري شدند.

3-6-2-1- شرح پرسشنامه
پرسشنام? طراحي شده براي اين پژوهش از دو قسمت تشکيل شده است:
قسمت اول، شامل اطلاعات فرد پاسخدهنده از قبيل جنسيت، وضعيت تأهل، سن است.
قسمت دوم، به سنجش متغيرهاي تحقيق که به ترتيب سؤالات پرسشنامه، شامل هويت برند، تصوير برند، ارزش درکشده و قصد خريد است، ميپردازد که از طيف 5 نقطهاي ليکرت براي امتيازدهي پاسخها استفاده شده است. در جدول شماره (3-1) ضمن اشاره به متغيرهاي ساز? مدل تحقيق، شمار? سؤالاتي که براي سنجش هرکدام از متغيرها استفاده شده، آورده شده است.
اصل پرسشنامه، در بخش پيوست پژوهش حاضر ارائه شده است.
جدول شماره 3-2: دستهبندي سوالات
رديف
متغيرهاي تحقيق
ابعاد
شماره گويهها
منابع

1

هويت برند

نام برند
1 الي 8
کلر (1389)

لوگو و نماد
9 الي 16

کاراکتر
17 الي 24

شعار و طنين
25 الي32

بستهبندي
33 الي40

2
تصوير برند

41 الي 43
مونتانر و پينا(2008)
3
ارزشدرک شده

44 الي 46
يانگ و پترسون (2004)
4
قصد خريد

47 الي 49
مرادي و زارعي(2011)
جليلوند و همکاران(2011)
5
تعداد کل سوالات

49

3-7- انتخاب برند
براي انتخاب برندهاي متناسب با جامعه آماري پژوهش، مصاحبهاي با اساتيد بازاريابي265 و خبرگانِ دانشگاه مازندران صورت گرفت. به اين صورت که، با توجه به مطالعات صورت گرفته در حوزه برندهاي مقلّد در چند رده محصول، يک برند اصلي و به تبع آن يک برند مقلّد مشخص شد. توضيحات و دلايل کافي براي برندهاي انتخابي، در اختيار اساتيد خبره، قرار گرفت. تاييد و يا عدم تاييد اساتيد، در خصوص تقليدي بودن برندهاي انتخابي، با توجه به جامعه آماري اين پژوهش مشخص شد و درنهايت با تاييد نهايي استاد راهنماي پژوهش حاضر، برندهاي متناسب انتخاب شدند. متن مصاحبه به همراه برندهاي انتخابي، بهصورت کامل در پيوست گزارش شده است.
در ذيل، چهار نمونه از برندهاي انتخابي بههمراه تصاوير بستهبندي، شرح داده شده است:
1. در سال 1368 266شرکت صنايع غذايي دينا (برند چيتوز يکي از زير مجموعههاي گروه صنايع غذايي دينا ميباشد) پايه گذاري شد تا براي اولين بار در ايران محصولات چيپس سيب زميني و اسنک را با استفاده از پيشرفتهترين دستگاههاي اتوماتيک توليد نمايد.
انديشه توليد برند چاکلز، اولين بار در سال 1388 به ذهن مديريت شرکت صنايع غذايي بهآرا رسيد. برند چاکلز با تقليد از شخصيت کارتونيِ برند چيتوز(همراه با عينک و سوار بر موتور و ماشين و اسکيت و ..)، بهعنوان برند مقلّد انتخاب شد.
يک نمونه از بسته بندي از هرو دو برند:

2. گروه توليدي مهرام در سال 1349 تأسيس و در سال 1352 در شهر صنعتي البرز قزوين به بهرهبرداري رسيد. شرکت مهرروز، توليدکننده محصولات مهرانه، در سال 1383 فعاليت خود را آغاز نمود. مهرانه با اشتراک چهار حرف از برند مهرام شباهت تحتاللفظي بالايي را نشان ميدهد. همچنين با تقليد از بستهبندي مهرام بهعنوان برند مقلّد محسوب ميشود.
يک نمونه از بستهبندي:

3. برند Crest از سال 1955 در توليد خميردندان فعاليت خود را آغاز کرده است و بيش از 45 سال است که در حوزهي سلامت دندان در ايالات متحده پيشگام است.
شرکت پاکرخ فعاليت خود را در سال 1358 در توليد محصولات بهداشتي و آرايشي آغاز کرده است و يکي زيرمجموعههايش خميردندانCrend ميباشد. برند Crend با اشتراک دو حرف از برند Crest شباهت تحتاللفظي بالايي را نشان ميدهد و همچنين با بستهبندي مشابه با خميردندان Crest، بهعنوان برند مقلّد در نظر گرفته شد.

4. کمپاني آنارکو267 در سال 1996 تاسيس شد. يکي از برندهاي زير مجموعهي آن، تحت عنوان کنت در سال 1997 در ترکيه راه اندازي شد، که آدامس ريلکس بهعنوان يکي از محصولات اين گروه ميباشد. شرکت صنعتي پارس مينو درتاريخ 1338پا به عرصه وجود گذاشت. برند جديد مينو در چندسال اخير در حوز? محصول آدامس، WHITE ميباشد. برند وايت با تقليد از نام و بستهبندي برند ريلکس بهعنوان برند مقلّد در نظر گرفته شد.

3-8- روايي268 ابزار پژوهش
مفهوم روايي به اين سؤال پاسخ مي‌دهد که ابزار اندازه‌گيري تا چه حد خصيصه موردنظر را مي‌سنجد (بازرگان و همکاران، 1388). آزمونهاي روايي را ميتوان تحت سه عنوان کلي گروهبندي کرد: روايي محتوايي، روايي معيار و روايي سازه. روايي مورد نظر در اين پژوهش روايي محتوا و روايي سازه ميباشد. روايي محتوا به اين مطلب اشاره دارد که نمونه سوالهاي مورد استفاده در يک آزمون تا چه حد معرف کل سوالهاي ممکن است، که ميتوان از محتوا يا موضوع ممکن تهيه کرد (داناييفرد و همکاران، 1388).
براي روايي پژوهش حاضر، از روش تحليل عاملي تاييدي با استفاده از نرم افزار AMOS18 استفاده شده است. از ميان شاخصهاي مختلف و متعدد تعيين برازندگي يك مدل تحليل عاملي، شاخصهاي RMSEA، CFI، GFI، NNFI، AGFI، از بهترين و معروفترين شاخصها هستند که ميتوانند در حد کفايت لازم، برازندگي يک مدل تحليل عاملي تاييدي را تعيين کنند. RMSEA ? 0.8، ? 0.90 GFI، NFI و CFI، نشان ميدهد که مدل برازش قابل قبولي از دادههاي دنياي واقعي به دست ميدهد (هومن، 1388).
مدل حاصل از تحليل عاملي تاييدي در فصل چهارم و خروجي آن در بخش پيوستها ارائه شده است.

3-9- پايايي269 ابزار پژوهش (قابليت اعتماد)
پايايي ابزاري است که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذيري نيز تعبير ميشود، عبارت است از اينکه اگر يک وسيله اندازهگيري که براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يا مکان ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود. بهعبارت ديگر، ابزار پايا يا معتبر ابزاري است که از خاصيت تکرارپذيري و سنجش نتايج يکسان برخوردار باشد (حافظ نيا، 1387: 158).
جدول 3-3 :پايايي کل پرسشنامه
پايايي
ضريب آلفا کرونباخ
تعداد سوالات
پايايي مرکب
برند مقلّد
برند اصلي
49

0.94
0.95

ضريب آلفاي کرونباخ بدست آمده از کل سوالات ابزار اندازه گيري در دو برند اصلي و مقلّد، به ترتيب 95/0 و 94/0 مي‌باشد، بنابراين پايايي مرکب ابزار اندازهگيري از اعتبار بالايي برخوردار است.
3-10- ابزارها و روشهاي تجزيه و تحليل دادهها
در اين پژوهش براي بررسي دادههاي توصيفي از روشهاي آمار توصيفي استفاده ميشود. در آمار توصيفي، پژوهشگر در واقع با جمعآوري و خلاصه کردن اطلاعات کمي حاصل از نمونهها و مشخصات نمونهها، مورد مطالعه را توصيف مينمايد. همچين براي بررسي فرضيههاي اصلي وفرعي پژوهش از مدليابي معادلات ساختاري،آزمون کلموگروف اسميرنف و آزمون ويلکاکسون270 بهره گرفته ميشود. مدليابي معادله ساختاري271 (SEM) يک تکنيک تحليل چند متغيري بسيار کلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيره است که به صورت ترکيبي از تحليل عاملي و تحليل مسير بيان ميشود (صادقپور و مرداي،1389). در اين پژوهش مدليابي معادلات ساختاري توسط نرمافزار AMOS18 ، بررسي روايي و پايايي، همبستگي متغيرهاي پژوهش، آزمون ويلکاکسون و آزمون کلموگروف اسميرنف، در نرمافزار SPSS20 صورت ميپذيرد.
3-11- خلاصه فصل
در اين فصل ابتدا فرضيهها و الگوي مفهومي پژوهش بيان گرديد، سپس به روش پژوهش اشاره شد و پس از آن جامعه آماري مشخص گرديد و سپس تعداد نمونه و نحوه نمونهگيري بيان شد. در ادامه ابزار گردآوري اطلاعات معرفي گرديد و پايايي آن مورد سنجش قرار گرفت. در پايان نيز روشهاي آماري مورد استفاده نام برده شد و در مورد آنها توضيحاتي ارائه گرديد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل دادههاي آماري
4-1- مقدمه
اصولاً کار آمار استنباطي نشان دادن اين نکته است که آيا الگوي توصيف شده در نمونه کاربردي در مورد جمعيتي که از آن انتخاب شده و همچنين الگوها و فرآيند کشف شده در نمونه، در جمعيت نيز کاربرد دارد يا خير. همچنين آمار استنباطي به قادر به استنباط ويژگيهاي جمعيت از روي ويژگيهاي نمونه ميباشد (داوس، 1376). در اين فصل با استفاده از روشهاي آماري سعي شده دادههاي تحقيق به منظور ميل به اهداف و آزمون فرضيههاي تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. بنابراين در ابتدا تحليل توصيفي دادهها، سپس تحليل استنباطي و آزمون فرضيههاي پژوهش بيان ميشود.
4-2- ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخدهندگان و جامعهآماري
در اين بخش از تجزيه و تحليل آماري به بررسي چگونگي توزيع نمونه آماري از حيث متغيرهاي چون جنسيت، وضعيت تأهل و سن پرداخته ميشود.

4-2-1- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت
پاسخدهندگان براساس جنسيت به دو دسته تقسيم شدهاند، که توزيع فراواني هريک از دستهها در جدول و نمودار شماره (4-1) نشان داده شده است.

جنسيت
فراواني
جمع
زن
234
60.2%
مرد
155
39.8%
جمع
389
100%

نتايج آمار توصيف آماري حاصل درباره متغير جنسيت حاکي از آن است که از مجموعه 389 نمونه آماري، 60.2 درصد (234نفر) زن و 39.8

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش درک شده، اندازه شرکت Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اصلي، اندازهگيري، عاملي