منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تکميلي، زماني

دانلود پایان نامه ارشد

91-90…………………………………………………………………………………………………………………………..63
جدول 26-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين – ارديبهشت ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90…………………………………………………………………………………………………………………………..63
جدول 27-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين – ارديبهشت ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90……………………………………………………………………………………………………………………64
جدول 28-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
جدول 29-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
جدول 30-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
جدول 31-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
جدول 32-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
جدول 33-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
جدول 34-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين براي مقادير مختلف آب آبياري در سال زراعي 92-91…………………………………………………………………………………………………………………………………..67
جدول 35-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت براي مقادير مختلف آب آبياري در سال زراعي 92-91…………………………………………………………………………………………………………………………………..68
جدول 364-اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين – ارديبهشت براي مقادير مختلف آب آبياري در سال زراعي 92-91……………………………………………………………………………………………………………………..68
جدول 37-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد براي مقادير مختلف آب آبياري در سال زراعي 92-91……………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول 38-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي تير براي مقادير مختلف آب آبياري در سال زراعي 92-91……………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول 39-4- تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار 65 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90…………………………………………………………………………………………………………………………..71
جدول40-4- تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار 130 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90…………………………………………………………………………………………………………………………..72
جدول 41-4- تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار 195 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90…………………………………………………………………………………………………………………………..72
جدول 424-تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني 25/12/1391 تا 5/5/1392) مقدار آب خاک در تيمارهاي شاهد در سال زراعي 92-91…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
جدول 43-4- تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني 25/12/1391 تا 5/5/1392) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار 65 ميلي‌متر در سال زراعي 92-91…………………………………………………………………………………………………………………………..73
جدول 44-4- تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني 25/12/1391 تا 5/5/1392) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار 130 ميلي‌متر در سال زراعي 92-91……………………………………………………………………………………………………………………..74

جدول 454-تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني 25/12/1391 تا 5/5/1392) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار 195 ميلي‌متر در سال زراعي 92-91……………………………………………………………………………………………………………………..74
جدول 46-4 – مقايسه ميانگينهاي مقدار تبخير-تعرق واقعي (mm) از تاريخ 9/1/1391 تا 8/6/1391 در تيمارهاي مختلف زمان و مقدار آبياري تکميلي در دوره اندازه گيري ميزان آب در خاک در سال زراعي 91-92……………………………………………………………………………………………………………75
جدول 47-4- مقايسه ميانگين هاي مقدار تبخير-تعرق واقعي (mm) از تاريخ 25/12/1391 تا 5/5/1392 در تيمارهاي مختلف زمان و مقدار آبياري تکميلي در دوره اندازه گيري ميزان آب در خاک………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
جدول 48-4- مقدار تبخير از سطح خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اولين اندازهگيري ميکرولايسيمتر در سال 92……………………………………………………………………………………………………………87
جدول 49-4- شدت تبخير از سطح خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اولين اندازهگيري ميکرولايسيمتر در سال 92……………………………………………………………………………………………………..88
جدول 50-4-مقايسه ميانگينهاي دماي پوشش سبز گياه ( C°)در تيمارهاي زمان و مقدار آبياري تکميلي در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391……………………………………………………………………………..99
جدول 51-4-مقايسه ميانگينهاي دماي پوشش سبز گياه ( C°)در تيمارهاي زمان و مقدار آبياري تکميلي در بازه زماني 20/1/1392 تا 25/4/1392……………………………………………………………………..100
جدول 52-4- مقايسه ميانگين وزن غوره، تعداد خوشه غوره و متوسط وزن هر خوشه (گرم در هر بوته) در تيمارهاي مختلف زمان آبياري و مقدار آب آبياري تکميلي سال 91…………………………….102
جدول 53-4- مقايسه ميانگين وزن غوره، تعداد خوشه غوره، تعداد خوشه سرمازده و متوسط وزن هر خوشه در هر بوته (گرم) در تيمارهاي مختلف زمان آبياري و مقدار آب آبياري تکميلي سال 92………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
جدول 54-4- معادلات تعيين شده بين محصول توليدي به صورت غوره و مقدار آب آبياري در تيمارهاي مختلف آبياري تکميلي سال 91 با استفاده از رگرسيون……………………………………………..105
جدول 55-4- معادلات تعيين شده بين محصول توليدي به صورت غوره و مقدار آب آبياري در تيمارهاي مختلف آبياري تکميلي سال 92 با استفاده از رگرسيون……………………………………………..108
جدول 56-4- مقايسه ميانگين‌هاي تبخير-تعرق واقعي (mm)، ميزان ماده خشک توليدي به همراه ماده خشک غوره (g/vine) و ميزان ماده خشک توليدي توسط سرشاخه و برگ (g/vine) در سال 91…………………………………………………………………………………………………………………………………….115
جدول 57-4- مقايسه ميانگين‌هاي تبخير-تعرق واقعي (mm)، ميزان ماده خشک توليدي به همراه ماده خشک غوره (g/vine) و ميزان ماده خشک توليدي توسط سرشاخه و برگ (g/vine) در سال 92…………………………………………………………………………………………………………………………………….116
جدول 58-4- معادلات تعيين شده بين ماده خش

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه منابع فارسی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تکميلي، تيمار